၂၁ ရာစုအတြက္ သင္ခန္းစာ ၂၁ ခု

သင္ခန္းစာ (၃) လြတ္လပ္မႈ

မဟာေဒတာက စာဖတ္သူကို ေစာင့္ၾကည့္ေနတယ္

လစ္ဘရယ္ပုံျပင္က လူသားမ်ား၏ လြတ္လပ္မႈကို သူ၏ နံပါတ္တစ္ တန္ဖိုးအျဖစ္ အမႊမ္းတင္သည္။ လစ္ဘရယ္ပုံျပင္အလိုအရ ဩဇာအာဏာ အလုံးစုံသည္ ေနာက္ဆုံးတြင္ အႏၲိမအားျဖင့္ လူတစ္ဦးခ်င္းစီ၏ လြတ္လပ္ေသာဆႏၵ (free will) မွဆင္းသက္သည္။ လူသားမ်ားသည္ထို လြတ္လပ္ေသာ ဆႏၵ၊ ဆုံးျဖတ္ပိုင္ခြင့္ကို သူတို႔၏ စိတ္ခံစားခ်က္မ်ား၊ လိုအင္ဆႏၵမ်ား၊ ေ႐ြးခ်ယ္မႈမ်ားအားျဖင့္ ေဖာ္ျပၾကသည္။ ႏိုင္ငံေရးတြင္ လစ္ဘရယ္ဝါဒက မဲဆႏၵရွင္သည္ သူ႕အတြက္ ဘာအေကာင္းဆုံးဆိုတာကို သိသည္ဟု ယူဆ၏။ ယင္းေၾကာင့္ပင္ ဒီမိုကေရစီေ႐ြးေကာက္ပြဲမ်ားကို အေလးထားရသည္။ စီးပြားေရးတြင္ လစ္ဘရယ္ဝါဒက ေဈးဝယ္သည္ အၿမဲမွန္သည္ဟု လက္ကိုင္ထားသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေဈးကြက္ကို လြတ္လပ္စြာေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ေရး စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို ထိပ္တန္းတင္သည္။ လူတစ္ဦးခ်င္းစီ၏ ပုဂၢလိကေရးရာကိစၥရပ္မ်ားတြင္ လစ္ဘရယ္ဝါဒက လူအမ်ားကို မိမိရင္တြင္းမွ မည္သို႔ျဖစ္ခ်င္သနည္းဆိုသည္ကို နားေထာင္ဖို႔၊ မိမိကိုယ္ကိုယ္ အမွန္အတိုင္းလက္ခံဖို႔၊ ႏွလုံးသားေနာက္လိုက္ဖို႔ အားေပးသည္။ အျခားသူမ်ား၏ လြတ္လပ္မႈကို ထိပါးမႈမရွိဘူးဆိုလၽွင္ မိမိအလိုအတိုင္း ေဆာင္႐ြက္ဖို႔တိုက္တြန္းသည္။ ယင္းလူတစ္ဦးခ်င္းစီ၏ လြတ္လပ္ခြင့္ကို လူ႕အခြင့္အေရးအေနႏွင့္ ထည့္သြင္းဂ႐ုဓမၼထားသည္။

အေနာက္တိုင္း၏ ယေန႔ေခတ္ႏိုင္ငံေရးေျပာေဟာမႈနယ္ပယ္ (discourse) မ်ားတြင္ ‘လစ္ဘရယ္’ ဆိုသည့္ စကားလုံးကို ပါတီႏိုင္ငံေရးႏွင့္ တြဲသုံးလ်က္ရွိရာ စကားလုံး၏အနက္ကို က်ဥ္းေျမာင္းသြားေစသည္။ လစ္ဘရယ္ဟုဆိုလိုက္လၽွင္ လိင္တူလက္ထပ္ခြင့္ေထာက္ခံသူ၊ ေသနတ္ထိန္းခ်ဳပ္ခြင့္ေထာက္ခံသူ၊ ကိုယ္ဝန္ဖ်က္ခ်တာ ေထာက္ခံသူအေနႏွင့္ သြားျမင္ေလ့ရွိၾကသည္။ စင္စစ္အားျဖင့္ ကြန္ဆာေဗးတစ္မ်ားမွာလည္း က်ယ္ျပန္႔ေသာ လစ္ဘရယ္ကမာၻ႕ျမင္ကို ဆုပ္ကိုင္ထားသူမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ အထူးသျဖင့္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုရွိ ရီပတ္ဘလစ္ကန္မ်ားႏွင့္ ဒီမိုကရက္မ်ားမွာ သူတို႔၏ အျပင္းအထန္ျငင္းခုံမႈမ်ားကို တစ္ခါတစ္ရံရပ္ဆိုင္း၍ အေျခခံမ်ားျဖစ္ေသာ လြတ္လပ္သည့္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲမ်ား၊ အမွီအခိုကင္းေသာ တရားစီရင္ေရးႏွင့္ လူ႕အခြင့္အေရး ကိစၥရပ္မ်ားကို ႏွစ္ဖက္စလုံးက သေဘာတူၾကေၾကာင္း ျပန္ေျပာင္းအမွတ္ရသင့္ေပသည္။

အထူးအားျဖင့္ဆိုေသာ္ လက္ယာႏိုင္ငံေရးဟီး႐ိုးႀကီးမ်ားျဖစ္ၾကသည့္ မာဂရက္သက္ခ်ာႏွင့္ ေရာ္နယ္ေရဂင္တို႔မွာ စီးပြားေရးလြတ္လပ္ခြင့္တင္သာမက လူတစ္ဦးခ်င္းလြတ္လပ္ခြင့္အတြက္ ေရွ႕တန္းက ေဆာင္႐ြက္ေပးခဲ့ၾကသူမ်ားျဖစ္သည္ကို အမွတ္ရသင့္သည္။ ၁၉၈၇ နာမည္ေက်ာ္အင္တာဗ်ဴးတစ္ခုတြင္ သက္ခ်ာက ‘လူ႕အဖြဲ႕အစည္း ဆိုသည္မရွိေပ။ အမ်ိဳးသားမ်ား၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ားေပါင္းစုထားေသာ အသက္ဝင္ေနသည့္ ေ႐ႊခ်ည္ထိုးပန္းခ်ီကားခ်ပ္သာျဖစ္သည္ … ၿပီးေတာ့ ကၽြန္မတို႔တစ္ဦးခ်င္းစီ၏ ဘ၀အရည္အေသြးမွာ ကၽြန္မတို႔ မိမိတာဝန္ကို မိမိဘယ္ေလာက္ယူႏိုင္သလဲဆိုသည့္အခ်က္အေပၚတြင္ မွီခိုေနသည္’ ဟုဆိုသည္။

ကြန္ဆာေဗးတစ္ပါတီမွ သက္ခ်ာကို ဆက္ခံသူမ်ားမွာလည္း ႏိုင္ငံေရးအာဏာသည္ မဲဆႏၵရွင္တစ္ဦးခ်င္းစီ၏ ခံစားခ်က္မ်ား၊ ေ႐ြးခ်ယ္မႈမ်ားႏွင့္ လြတ္လပ္ေသာဆႏၵ (free will) တြင္ မွီခိုသည္ဆိုသည့္ အခ်က္တြင္ ေလဘာပါတီႏွင့္ သေဘာမကြဲ၊ တစ္သေဘာတည္းရွိၾကသည္သာ။ သို႔ျဖစ္ရာ ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံဥေရာပသမဂၢမွ ႏုတ္ထြက္သင့္ မသင့္ဆုံးျဖတ္ရန္ျဖစ္လာေသာအခါ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေဒးဗစ္ကင္မ႐ြန္းမွာ ထြက္သင့္ မထြက္သင့္ကို ဘုရင္မႀကီးအယ္လ္လီဇဗက္(၂)၊ ကန္တာဘာရီမွ ခရစ္ယာန္ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ဆရာေတာ္ႀကီး သို႔မဟုတ္ ေအာက္စဖို႔ဒ္ႏွင့္ ကိန္းဘရစ္မွ တကၠသိုလ္ဆရာမ်ားကို သြားမေမးေခ်။ ပါလီမန္အမတ္မ်ားကိုပင္ ေမးျခင္း မရွိေပ။ သူလုပ္သည္မွာ လူထုဆႏၵခံယူပြဲႀကီးက်င္းပၿပီး ၿဗိတိန္သူၿဗိတိန္သားတစ္ဦးခ်င္းဆီကို ‘ဒီကိစၥႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ဘယ္လိုခံစားရသလဲ’ ေမးျခင္း ျဖစ္သည္။

စာဖတ္သူအေနႏွင့္ ဆႏၵခံယူပြဲတြင္ လူအမ်ားကို ေမးသည့္ေမးခြန္းမွာ ‘သင္ဘယ္လိုခံစားရသလဲ’ ေမးျခင္းမဟုတ္ဘဲ ‘သင္ဘယ္လိုထင္ျမင္  ယူဆပါသလ’ ဟုေမးျခင္းျဖစ္သည္ဟု ျငင္းခ်က္ထုတ္ေကာင္း ထုတ္ႏိုင္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ အမွန္မွာနားလည္မႈလြဲေနျခင္းျဖစ္သည္။ ဆႏၵခံယူပြဲမ်ား၊ ေ႐ြးေကာက္ပြဲမ်ားမွာ လူသားမ်ား မည္သို႔ ‘ခံစား’ ရသနည္းဆိုသည္ကို ေဖာ္ထုတ္ျခင္းျဖစ္သည္၊ လူသားမ်ား၏ က်ိဳးေၾကာင္းဆင္ျခင္ႏိုင္မႈကို ေဖာ္ထုတ္ျခင္း မဟုတ္ေပ။ ဒီမိုကေရစီမွာ က်ိဳးေၾကာင္းဆီေလ်ာ္သည့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်မႈဆိုင္ရာကိစၥတစ္ရပ္ျဖစ္သည္ဆိုပါက လူတိုင္းကို တူညီေသာ မဲေပးပိုင္ခြင့္အခြင့္အေရးေပးရန္ အေၾကာင္းမရွိေပ။ အမွန္တြင္ မဲေပးပိုင္ခြင့္ပင္ေပးေနစရာ မလိုေတာ့ေပ။ စီးပြားေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာေမးခြန္းမ်ားတြင္ အခ်ိဳ႕ေသာသူမ်ားမွာ အျခားသူမ်ားထက္ပို၍ အသိပညာ ႂကြယ္၀မႈ၊ က်ိဳးေၾကာင္းဆီေလ်ာ္မႈရွိေၾကာင္း သက္ေသအေထာက္အထားေျမာက္ျမားစြာ ေသခ်ာေပါက္ရွိသည္။ ၿဗိတိန္ကဥေရာပသမဂၢမွ ႏုတ္ထြက္သည့္ Brexit မဲေပးမႈျဖစ္ပြားၿပီးေနာက္ နာမည္ေက်ာ္ဇီ၀ေဗဒပညာရွင္ တစ္ဦးျဖစ္သူ ရစ္ခ်က္ေဒၚကင္က သူအပါအဝင္ ၿဗိတိန္လူထုလူအမ်ားစုမွာ ဆႏၵခံယူပြဲတြင္ မဲေပးဖို႔သင့္ေတာ္မႈမရွိဟု ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုလိုက္ပါသည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ သူအပါအဝင္ လူအမ်ားမွာ သက္ဆိုင္ရာစီးပြားေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးသိပၸံဆိုင္ရာအေျခခံအသိပညာေနာက္ခံမရွိေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ “အဲဒီလိုသာ ဆႏၵခံယူပြဲက်င္းပၿပီး ဆုံးျဖတ္ေၾကးဆိုလၽွင္ သင့္အေနႏွင့္ အိုင္စတိုင္း၏ အကၡရာသခ်ၤာဆိုင္ရာ တြက္ခ်က္မႈမ်ားမွန္ မမွန္ကိုလည္း ဆႏၵခံယူပြဲက်င္းပၾကည့္ဖို႔ ေကာင္းသည္။ သို႔တည္းမဟုတ္ ေလယာဥ္မႉးတစ္ဦးမည္သည့္ေျပးလမ္းေၾကာင္းေပၚတြင္ ဆင္းသင့္ေၾကာင္းကိုလည္း ခရီးသည္မ်ား မဲေပးၾကည့္ဖို႔ ေကာင္းသည္”ဟု သူက ဆိုသည္။

သို႔တေစေကာင္းသည္၊ ဆိုးသည္ အသာထား။ ေ႐ြးေကာက္ပြဲမ်ား၊ ဆႏၵခံယူပြဲမ်ားမွာ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ မည္သို႔ထင္ျမင္ယူဆေၾကာင္း ေဖာ္ထုတ္ျခင္း မဟုတ္ေပ။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ မည္သို႔ခံစားေၾကာင္း ေဖာ္ထုတ္ျခင္းျဖစ္သည္။ ခံစားမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္လာလၽွင္ အိုင္းစတိုင္းေရာ၊ ေဒၚကင္ေရာ သူတကာထက္ မသာေပ။ ဒီမိုကေရစီကလူသားမ်ား၏ ခံစားမႈမ်ားသည္ လၽွိဳ႕ဝွက္ဆန္းၾကယ္ၿပီး နက္နဲသည့္ ‘လြတ္လပ္ေသာဆႏၵ’ မွလာသည္ဟု မွတ္ယူသည္။ အဆိုပါ ‘လြတ္လပ္ေသာ ဆႏၵ’ သည္ပင္ ဩဇာအာဏာဆင္းသက္ရာ အရင္းခံမူလ ျဖစ္သည္။ သို႔ျဖစ္ရာ အခ်ိဳ႕သူမ်ားမွာ အျခားသူမ်ားထက္ အသိဉာဏ္အရာတြင္သာေသာ္လည္း လူသားအားလုံးမွာ တူညီစြာလြတ္လပ္ၾကသည္ခ်ည္းသာ ျဖစ္သည္။ အိုင္းစတိုင္းႏွင္ ့ေဒၚကင္လိုပင္ စာမတတ္သည့္ အိမ္အကူတစ္ေယာက္တြင္လည္း လြတ္လပ္ေသာ ဆႏၵရွိသည္ျဖစ္ရာ ေ႐ြးေကာက္ပြဲေန႔တြင္ သူ႕ခံစားခ်က္ကို ကိုယ္စားျပဳသည့္ သူ႕မဲမွာ အျခားသူမ်ား၏ မဲႏွင့္ ထပ္တူထပ္မၽွတန္ဖိုးရွိသည္။

ခံစားခ်က္မ်ားမွာ မဲဆႏၵရွင္မ်ားကိုသာ စိုးမိုးသည္မဟုတ္ေပ။ ေခါင္းေဆာင္မ်ားကိုလည္း လႊမ္းမိုးသည္။ 2016 Brexit ဆႏၵခံယူပြဲတြင္ ခြဲထြက္ေရးကမ္းပိန္းကို ဦးေဆာင္သူမ်ားမွာ ေဘာရစ္ဂၽြန္ဆင္ႏွင့္ မိုက္ကယ္ဂို႔ဗ္တို႔ ျဖစ္သည္။ ေဒးဗစ္ကင္မ႐ြန္း ႏုတ္ထြက္သြားၿပီးေနာက္ အေစာပိုင္းတြင္ ဂို႔ဗ္မွာ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေနရာအတြက္ ဂၽြန္ဆင္ကို ေထာက္ခံေသာ္လည္း ေနာက္ဆုံးမိနစ္က်မွ ဂၽြန္ဆင္သည္ အဆိုပါရာထူးႏွင့္ သင့္ေတာ္ျခင္းမရွိဟု ဂို႔ဗ္က ေၾကညာကာ ေခါင္းေဆာင္ေနရာအတြက္ သူဝင္အေ႐ြးခံရန္ရည္႐ြယ္ထားေၾကာင္း ထုတ္ေျပာသည္။ ဂၽြန္ဆင္ အႏိုင္ရေျခကို ဖ်က္ဆီးလိုက္ေသာ ဂို႔ဗ္၏ လုပ္ရပ္ကို တရားသည္၊ မတရားသည္ မဆင္ျခင္ဘဲ မိမိရည္မွန္းခ်က္ေအာင္ျမင္ေရးကိုသာ အေလးေပးေသာ မက္ခီယာပဲလီဆန္သည့္ ႏိုင္ငံေရးလုပ္ႀကံမႈလုပ္ရပ္ဟု ဆိုၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ဂို႔ဗ္က သူမည္သို႔ခံစားေၾကာင္းေျပာၿပီး သူ႕လုပ္ရပ္ကို ကာကြယ္  ေျပာၾကားသည္။ သူက ဆိုသည္မွာ “ကၽြန္ေတာ္ ႏိုင္ငံေရးလုပ္တဲ့  တစ္ေလၽွာက္မွာ ကၽြန္ေတာ့္ကို ကၽြန္ေတာ္ အၿမဲေမးခြန္းတစ္ခု ေမးပါတယ္  – ဘယ္အရာက လုပ္သင့္လုပ္ထိုက္တဲ့ ကိစၥလဲ။ ကၽြန္ေတာ့္ႏွလုံးသားက ဘာေျပာေနလဲ”ဟု သူက ဆိုသည္။ ဂို႔ဗ္၏အလိုအရ သူ႕ႏွလုံးသားက ေစခိုင္းေသာေၾကာင့္ Brexit ခြဲထြက္ေရးကမ္ပိန္းအတြက္ ႀကိဳးစားတိုက္ပြဲဝင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္၊ သူ႕၏ မဟာမိတ္ေဘာရစ္ဂၽြန္ဆင္ကို ေနာက္ဆုံးမိနစ္က်မွ ကပ္ၿပီး ေနာက္ေက်ာ ဓားျဖင့္ ထိုးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ၿပီးေတာ့ ထိပ္ဆုံး ေခါင္းေဆာင္ေနရာရရန္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ အားလုံး သူ႕ႏွလုံးသားက ဒီလိုလုပ္ဟုေျပာေသာေၾကာင့္ျဖစ္ေသာဟူ၏။

ထိုသို႔ႏွလုံးသားစိတ္ခံစားခ်က္အေပၚ မွီခိုေနမႈမွာ အာခီးလီး၏ ဖေႏွာင့္သဖြယ္ လစ္ဘရယ္ဒီမိုကေရစီကို ထိုးႏွက္စရာအားနည္းခ်က္ျဖစ္ေနသည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ (ေဘဂ်င္းမွ ျဖစ္ေစ၊ ဆန္ဖရန္စစၥကိုမွ ျဖစ္ေစ) တစ္ဦးဦးကသာ လူသားမ်ား၏ စိတ္ႏွလုံးသားကို လိုသလိုခံစားရေအာင္လုပ္ႏိုင္သည့္ နည္းပညာစြမ္းပကားရွိလာေလလၽွင္ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံေရးမွာ စိတ္ခံစားမႈႀကိဳးဆြဲရာ ေနာက္လိုက္ရသည့္ ႐ုပ္ေသးပြဲသာသာအျဖစ္ ေလၽွာက်ေျပာင္းလဲသြားႏိုင္ေလသည္။

အယ္လ္ဂိုရစ္သမ္ကို နားေထာင္ပါ

လူတစ္ဦးခ်င္းစီ၏ ခံစားခ်က္မ်ားႏွင့္ လြတ္လပ္စြာေ႐ြးခ်ယ္မႈမ်ားအေပၚရွိေသာ လစ္ဘရယ္ယုံၾကည္မႈမွာ သဘာ၀အေလ်ာက္ျဖစ္ျခင္းမဟုတ္သလို ေရွးကတည္းကရွိေသာ ယုံၾကည္မႈမ်ိဳးလည္း မဟုတ္ေပ။ ႏွစ္ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာ လူမ်ားယုံၾကည္ခဲ့သည္မွာ အာဏာသည္လူသားႏွလုံးသားမွ လာျခင္းမဟုတ္ဘဲ ဘုရားသခင္၏ဥပေဒမ်ားမွ ဆင္းသက္သည္ဟု ယုံၾကည္ၾကျခင္းျဖစ္သည္။ သို႔ျဖစ္ရာ လူသားလြတ္လပ္မႈထက္ ဘုရားသခင္၏ စကားလုံးမ်ားကို ပို၍ အေလးေပးသိဒၶိတင္ၾကသည္။ ၿပီးခဲ့ေသာ ရာစုႏွစ္မ်ားက်မွသာ အာဏာသည္ ေကာင္းကင္ဘုံနတ္ဘုရားမ်ားဆီမွ ဆင္းသက္ျခင္းမဟုတ္ေတာ့ဘဲ အေသြးႏွင့္အသားႏွင့္ လူသားမ်ားဆီမွ ဆင္းသက္သည္ဟု ယုံၾကည္လာျခင္းျဖစ္သည္။

သိပ္မၾကာခင္အတြင္း အာဏာသည္ လူသားမ်ားဆီမွ အယ္လ္ဂိုရစ္သမ္မ်ားဆီသို႔ ေျပာင္းလဲေကာင္း ေျပာင္းလဲလာႏိုင္သည္။ဘုရားသခင္၏ အာဏာကို ဘာသာေရးပုံျပင္မ်ားျဖင့္ တရားဝင္ျဖစ္ေအာင္ လုပ္ခဲ့သည္။ လူသားမ်ား၏ အာဏာကို လစ္ဘရယ္ပုံျပင္ျဖင့္ တရားဝင္ျဖစ္ေအာင္ လုပ္ခဲ့သည္။ ထို႔အတူ လာမည့္နည္းပညာေတာ္လွန္ေရးမွာလည္း လူတစ္ဦးခ်င္းစီ၏ လြတ္လပ္မႈဆိုသည့္ အိုင္ဒီယာကို ေဘးဖယ္ၿပီး မဟာေဒတာအယ္လ္ဂိုရစ္သမ္မ်ား (Jig Data Algoritmhs) ၏ ဩဇာအာဏာကို ထူေထာင္ေကာင္း ထူေထာင္လာႏိုင္ပါသည္။

ၿပီးခဲ့ေသာအခန္းတြင္လည္း ဆိုခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ခႏၶာကိုယ္ႏွင့္ ဦးေႏွာက္မ်ား အလုပ္လုပ္ပုံကို သိပၸံနည္းက်သိလာေသာအခါ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ခံစားခ်က္မ်ားမွာ တစ္မူထူးျခားသည္ဆိုေသာ လူသားဝိဉာဥ္မွ လာျခင္း မဟုတ္သလို၊ ‘လြတ္လပ္ေသာ ဆႏၵ’ (Free Will)  မွ လာျခင္းလည္း မဟုတ္ေၾကာင္း သိလာရသည္။ တကယ္တမ္းတြင္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ခံစားခ်က္မ်ားမွာ ႏို႔တိုက္သတၱဝါအားလုံးႏွင့္ ငွက္မ်ားကဲ့သို႔ အသက္ရွင္ႏိုင္မႈႏွင့္ မ်ိဳးပြားရန္အတြက္ ျဖစ္တန္ရာစြမ္း (Probability) ကို တြက္ခ်က္သည့္ ဇီ၀ဓာတုျဖစ္စဥ္မ်ားမွ လာျခင္းျဖစ္သည္။ ခံစားခ်က္မ်ားမွာ အလိုအေလ်ာက္သိစိတ္ (Intuition)၊ ဉာဏ္ကြန္႔ျမဴးမႈႏွင့္ လြတ္လပ္မႈမ်ားမွလာျခင္းမဟုတ္ဘဲ တြက္ခ်က္မႈမ်ားကို အေျခခံၿပီး ျဖစ္ပြားျခင္းျဖစ္သည္။

ေမ်ာက္တစ္ေကာင္ သို႔မဟုတ္ ႂကြက္တစ္ေကာင္ သို႔မဟုတ္ လူသားတစ္ဦးက ေႁမြတစ္ေကာင္ကို ျမင္ေသာအခါ ေၾကာက္႐ြံ႕စိတ္ေပၚလာျခင္းမွာ ဦးေႏွာက္အတြင္းမွ သန္းႏွင့္ခ်ီေသာ အာ႐ုံေၾကာမ်ားသက္ဆိုင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္ေဒတာမ်ားကို လ်င္ျမန္စြာတြက္ခ်က္ၿပီး ေသဆုံးႏိုင္ေျချမင့္မားေၾကာင္း ေကာက္ခ်က္ခ်မႈမွ လာျခင္း ျဖစ္သည္။ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာဆြဲေဆာင္မႈရွိသည့္ ခံစားခ်က္ေပၚေပါက္ျခင္းမွာ ဇီ၀ဓာတုအယ္လ္ဂိုရစ္သမ္မ်ားက မ်ိဳးပြားႏိုင္ေျခေအာင္ျမင္ႏိုင္မႈႏွင့္ လူမႈေရးအရစည္းေႏွာင္မႈ သို႔မဟုတ္ အျခားငမ္းငမ္းတက္လိုခ်င္ေနသည့္ ပန္းတိုင္တစ္ခုေအာင္ျမင္ႏိုင္ေျချမင့္မားေၾကာင္း တြက္ခ်က္မႈမွ လာသည္။ မခံမရပ္ႏိုင္ ေဒါသထြက္ျခင္း၊ အျပစ္မကင္းသလို ခံစားရျခင္း၊ ခြင့္လႊတ္ျခင္း စသည့္ ကိုယ္က်င့္တရားႏွင့္ ဆိုင္သည့္ ခံစားခ်က္မ်ားမွာ အုပ္စုလိုက္ေပါင္းစည္းေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ရန္ အားေပးရန္ဆင့္ကဲျဖစ္စဥ္မွ ေပၚေပါက္လာေသာ ဦးေႏွာက္အာ႐ုံေၾကာျဖစ္စဥ္မ်ားမွ လာသည္။ ယင္း ဇီ၀ဓာတုအယ္လ္ဂိုရစ္သမ္မ်ားမွာ ႏွစ္သန္းႏွင့္ခ်ီေသာ ဆင့္ကဲျဖစ္စဥ္မွ တစ္စတစ္စပုံေဖာ္လာျခင္းျဖစ္သည္။ မိမိ၏ ေရွးဘိုးေဘးတစ္ဦးဦး၏ ခံစားခ်က္တစ္ခုခုမွာ အမွားအယြင္းတစ္ခုလုပ္ျဖစ္သည္ဆိုလၽွင္ ယင္းခံစားခ်က္မ်ားကို ျဖစ္ေပၚေစေသာ မ်ိဳးဗီဇမ်ားကို ေနာက္မ်ိဳးဆက္ကို လက္ဆင့္မကမ္းေတာ့ေပ။ သို႔ျဖစ္ရာ ခံစားခ်က္မ်ားမွာ က်ိဳးေၾကာင္းဆီေလ်ာ္မႈကို ဆန္႔က်င္ျခင္းမ်ိဳးမဟုတ္ဘဲ ဆင့္ကဲျဖစ္စဥ္အရ က်ိဳးေၾကာင္းဆီေလ်ာ္မႈကို ကိုယ္စားျပဳေနျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

ကၽြႏ္ုပ္တို႔အေနႏွင့္ ခံစားခ်က္မ်ားမွာ အမွန္တကယ္တြင္ တြက္ခ်က္မႈမ်ားသာျဖစ္ေၾကာင္း မ်ားေသာအားျဖင့္ သေဘာမေပါက္ၾကေပ။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ တြက္ခ်က္သည့္ ျဖစ္စဥ္မွာ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ သိႏိုင္သည္ထက္ အလြန္လၽွင္ျမန္စြာ ျဖစ္ပ်က္သြားေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အေနႏွင့္ ဦးေႏွာက္အတြင္းမွ ေဘးအႏၲရာယ္မွ လြတ္ေျမာက္ႏိုင္ေရးႏွင့္ မ်ိဳးပြားႏိုင္မႈတို႔ႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ ျဖစ္တန္ရာစြမ္းတြက္ခ်က္မႈမ်ားကို ခံစားသိရွိျခင္း မရွိေပ။ သို႔ျဖစ္ရာ ေႁမြကု ေၾကာက္ျခင္း၊ လိင္ဆက္ဆံရန္ အေဖာ္ေ႐ြးခ်ယ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ဥေရာပသမဂၢႏွင ့္စပ္လ်ဥ္းေသာ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ အထင္အျမင္မ်ားမွာ လၽွိဳ႕ဝွက္ဆန္းၾကယ္သည့္  ‘လြတ္လပ္ေသာ ဆႏၵ’ (Free Will) မွလာျခင္းျဖစ္သည္ဟု မွားယြင္းစြာထင္ျမင္ျခင္း ျဖစ္သည္။

မည္သို႔ပင္ဆိုေစ၊ လစ္ဘရယ္ဝါဒမွာ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ခံစားခ်က္မ်ားသည္ လြတ္လပ္ေသာ ဆႏၵကို ကိုယ္စားျပဳသည္ဟု ယူဆျခင္းမွာ မွားယြင္းသည္ဆိုေသာ္လည္း ခံစားခ်က္မ်ားအေပၚမူတည္၍ ဆုံးျဖတ္ျခင္းမွာ ယေန႔ေခတ္အထိ လက္ေတြ႕က်ေနေသးသည္သာ ျဖစ္ပါ၏။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ခံစားခ်က္မ်ားမွာ လၽွိဳ႕ဝွက္ဆန္းၾကယ္ျခင္းမရွိသလို၊ လြတ္လပ္ျခင္း မရွိသည္မွန္ေသာ္လည္း ဘယ္ဘာသာရပ္သင္ယူမည္၊ ဘယ္သူႏွင့္ အိမ္ေထာင္ျပဳမည္၊ ဘယ္ပါတီကို မဲေပးမည္ဆုံးျဖတ္ရာတြင္ ယင္းတို႔မွာ ေလာကထဲတြင္ အေကာင္းဆုံးနည္းလမ္းျဖစ္သည္။ ကၽြန္ေတာ့္ခံစားခ်က္မ်ားကို ကၽြန္ေတာ့္ထက္ပိုၿပီး မည္သည့္ ျပင္ပစနစ္ကမွ နားလည္ႏိုင္မည္ မဟုတ္ေပ။ ေရွးေခတ္စပိန္ေထာက္လွမ္းေရးအဖြဲ႕ (Spanish Inquisition – ၁၄၇၈ ခုႏွစ္တြင္ စပိန္၌ တည္ေထာင္ခဲ့ေသာ၊ ကက္သလစ္  ဘာသာေရးႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ဘာသာေရးအဆုံးအမမ်ားကို ခ်ိဳးေဖာက္မႈရွိ မရွိ ေထာက္လွမ္းသည့္ အဖြဲ႕ျဖစ္သည္) ႏွင့္ ဆိုဗီယက္ေကဂ်ီဘီက ကၽြန္ေတာ့္ကို အခ်ိန္ျပည့္ေထာက္လွမ္းေနပါသည္ဆိုဦးေတာ့။ သူတို႔တြင္ ကၽြန္ေတာ့္လိုအင္ဆႏၵမ်ားႏွင့္ ကၽြန္ေတာ့္ေ႐ြးခ်ယ္မႈမ်ားကို ျဖစ္ေပၚေစသည့္ ဇီ၀ဓာတုျဖစ္စဥ္မ်ားကို ေဖာက္ထြင္းသိျမင္ေနႏိုင္သည့္ ဇီ၀ေဗဒႏွင့္ ဆိုင္ေသာ အသိပညာႏွင့္ တြက္ခ်က္ႏိုင္စြမ္းအား မရွိေပ။ ထို႔ေၾကာင့္ လက္ေတြ႕က်က်ေျပာၾကေၾကးဆိုလၽွင္ ကၽြန္ေတာ့္တြင္ လြတ္လပ္ေသာ စိတ္ရွိပါသည္ဟု ျငင္းခ်က္ထုတ္ႏိုင္သည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ကၽြန္ေတာ့္စိတ္ဆႏၵက ိုပုံေဖာ္ေနသည္မွာ အတြင္းအဇၩတၱတြင္ျဖစ္ေနေသာ ကိစၥမ်ားျဖစ္ၿပီး ျပင္ပမွ သူမ်ားေဖာက္ထြင္းသိျမင္ႏိုင္ျခင္းမရွိေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ကၽြန္ေတာ့္အေနႏွင့္ ကိုယ့္အတြင္းပိုင္း နယ္ပယ္ကို ကိုယ္ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္သည္ဟု အထင္မ်ားႏွင့္ ကၽြန္ေတာ့္ အတြင္းအဇၩတၱကို ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္သည္ဟု ထင္ျမင္ေနႏိုင္သည္။ ျပင္ပမွ သူမ်ားက ကၽြန္ေတာ္ မည္သို႔ဆုံးျဖတ္သည္၊ အတြင္းတြင္ ဘာေတြျဖစ္ေနသည္ကို မသိနားမလည္ႏိုင္ေပ။

သို႔ျဖစ္ရာ လစ္ဘရယ္ဝါဒက ဘုန္းႀကီးမ်ားႏွင့္ ပါတီလူႀကီးမ်ား ေျပာသည္ကို နာခံစရာမလိုဘဲ လူအမ်ားကို မိမိႏွလုံးသားက ဆုံးျဖတ္သည္ကို လိုက္နာဖို႔တိုက္တြန္းျခင္းက မွန္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ မၾကာမီတြင္ ကြန္ပ်ဴတာအယ္လ္ဂိုရစ္သမ္မ်ားက လူသားစိတ္ခံစားခ်က္မ်ားထက္ ပိုၿပီးသာသည့္ အႀကံဉာဏ္မ်ား ေပးလာေကာင္း ေပးလာေတာ့မည္ျဖစ္ပါသည္။ စပိန္ေထာက္လွမ္းေရးႏွင့္ ေကဂ်ီဗီေနရာတြင္ Google ႏွင့္ Baidu တို႔ ဝင္ေနရာယူလာမည္ျဖစ္ၿပီး ‘လြတ္လပ္ေသာစိတ္’ဆိုသည္မွာ ဒ႑ာရီ ယုံတမ္းစကားသာျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ထုတ္လာမည္ျဖစ္သည္။ ထိုအခါ လစ္ဘရယ္ဝါဒမွာ သူ႕၏လက္ေတြ႕က်သည့္ အားသာခ်က္မ်ားကို ဆုံး႐ႈံးေကာင္း ဆုံး႐ႈံးေတာ့မည္ျဖစ္သည္။

ကၽြႏ္ုပ္တို႔မွာ ယခုအခါအလြန္ႀကီးမားသည့္ေတာ္လွန္ေရးျဖစ္စဥ္ႀကီးႏွစ္ခု တစ္ၿပိဳင္တည္းျဖစ္ပြားသည့္အခ်ိန္သို႔ ေရာက္ရွိေနသည္။ တစ္ဖက္တြင္ ဇီ၀ေဗဒပညာရွင္မ်ားမွာ လူသားခႏၶာကိုယ္၏ လၽွိဳ႕ဝွက္ခ်က္မ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ေနၿပီး အထူးအားျဖင့္ ဦးေႏွာက္ႏွင့္ ခံစားခ်က္မ်ား မည္သို႔အလုပ္လုပ္သည္ကို ေလ့လာေနၾကသည္။ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ ကြန္ပ်ဴတာသိပၸံပညာရွင္မ်ားမွာ မႀကဳံစဖူးထူးကဲသည့္ ကြန္ပ်ဴတာတြက္ခ်က္ႏိုင္မႈစြမ္းရည္ကို ရရွိလာၾကသည္။ ဇီ၀နည္းပညာ (Biotech)  ေတာ္လွန္ေရးႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္နည္းပညာ (Infotech) တို႔ ေပါင္းဆုံေသာအခါ ကၽြန္ေတာ္တို႔၏ ခံစားခ်က္မ်ားကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ထက္  ပိုၿပီး သိနားလည္တိုင္းထြာႏိုင္သည့္ မဟာေဒတာ (Big Data) အယ္လ္ဂိုရစ္သမ္မ်ားေပၚေပါက္လာေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။ ထိုအခါ လူသားမ်ားဆီမွ အာဏာမွာ ကြန္ပ်ဴတာမ်ားဆီသို႔ ေရာက္ေတာ့မည္ျဖစ္သည္။ ေန႔စဥ္ႏွင့္အမၽွ ကၽြန္ေတာ္တို႔အတြင္းအဇၩတကို နားလည္ႏိုင္၊ လိုသလို ဖန္တီးျပဳျပင္ႏိုင္သည့္ အင္စတီးက်ဴးရွင္းမ်ား၊ ေကာ္ပိုေရးရွင္းႀကီးမ်ား၊ အစိုးရဌာနမ်ားကို ႀကဳံေတြ႕လာရေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။ ကၽြန္ေတာ့္ကိုယ္ ကၽြန္ေတာ္ ‘လြတ္လပ္ေသာဆႏၵ’ရွိသည္ဟု ထင္ထားေသာ အထင္မွားမွာလည္း ထိုအခါၿပိဳပ်က္ေတာ့မည့္ အေျခအေနသို႔ ေရာက္လာေကာင္း ေရာက္လာႏိုင္ပါသည္။

အဆိုပါျဖစ္ရပ္မွာ ေဆးပညာေလာကတြင္ စတင္ျဖစ္ပြားေနၿပီျဖစ္သည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဘ၀ႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ အေရးႀကီးသည့္ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေနလို႔ေကာင္းသလား၊ ေနလို႔မေကာင္းဘူးလား စသည့္ခံစားခ်က္မ်ားအေပၚ မူတည္ၿပီး ဆုံးျဖတ္ျခင္းမဟုတ္ေပ။ အမွန္တကယ္အားျဖင့္ ေဆးပညာတတ္ကၽြမ္းသည့္ ဆရာဝန္မ်ား၏ ခန္႔မွန္းတြက္ခ်က္မႈအေပၚတြင္ မူတည္ၿပီး ဆုံးျဖတ္ျခင္းေတာင္ မဟုတ္ေပ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ခႏၶာကိုယ္အေၾကာင္း ကၽြန္ေတာ္တို႔ထက္ အမ်ားႀကီးပိုနားလည္သည့္ ကြန္ပ်ဴတာမ်ား၏ တြက္ခ်က္အေျဖထုတ္မႈအေပၚတြင္ မူတည္ၿပီး ဆုံးျဖတ္ျခင္းျဖစ္သည္။ လာမည့္ဆယ္စုႏွစ္အနည္းငယ္အတြင္း မဟာေဒတာအယ္လ္ဂိုရစ္သမ္မ်ားမွာ အဆက္မျပတ္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ခႏၶာကိုယ္ကို တိုင္းထြာေနသည့္ ဇီ၀တိုင္းထြာခ်က္မ်ားမွတစ္ဆင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔၏ က်န္းမာေရးကို ၂၄ နာရီ  ပတ္လုံး ေစာင့္ၾကည့္ေကာင္း ေစာင့္ၾကည့္လာႏိုင္ေတာ့မည္ျဖစ္သည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေနမေကာင္းျဖစ္သည့္ ခံစားခ်က္ပင္ မရေသးခင္ အေစာႀကီးကတည္းက တုပ္ေကြးအစပ်ိဳးလာမႈ၊ ကင္ဆာျဖစ္လာမႈ၊ သို႔မဟုတ္ အယ္လ္ဇိုင္းမားအစပ်ိဳးလာမႈတို႔ကို သူတို႔က သိရွိေကာင္းသိရွိေနမည္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေနာက္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ တစ္ဦးခ်င္းဆီ၏ ခႏၶာကိုယ္တည္ေဆာက္ပုံ၊ စိတ္ေနစိတ္ထား၊ ကၽြန္ေတာ္တို႔၏ ဒီအင္ေအႏွင့္ ကိုက္ညီ ေအာင္ျပဳလုပ္ထားေသာ ကုသနည္းမ်ား၊ အစားအေသာက္မ်ား၊ ေန႔စဥ္ေသာက္ေဆးမ်ားကို ေပးႏိုင္ေကာင္း ေပးလာႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။

လူအမ်ားမွာ သမိုင္းတစ္ေလၽွာက္အေကာင္းဆုံးလို႔ ေျပာရမည့္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈကို ရေတာ့မည္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ထို႔ေၾကာင့္ပင္ သူတို႔အေနႏွင့္ တစ္ခ်ိန္လုံးဖ်ားနာေနပါသည္ဟုလည္း ခံစားရႏိုင္သည္။ ခႏၶာကိုယ္၏ တစ္ေနရာတြင္ အၿမဲတမ္းတစ္ခုခုေတာ့ ျဖစ္ေနသည္သာပင္။ တစ္ခုခုကိုေတာ့ ပိုေကာင္းလာေအာင္ လုပ္လို႔ရေသးသည္သာပင္။ ယခင္ကမူ တစ္ေနရာရာတြင္ နာက်င္မႈမခံစားရေသးသေ႐ြ႕ လုံး၀ေနေကာင္းက်န္းမာသည္ဟု ယူဆသည္။ ပုံမွန္အတိုင္းသန္စြမ္း ေနေသးသေ႐ြ႕ (ဥပမာ – တစ္ေနရာရာတြင္ ေပ်ာ့ေခြေနျခင္း မရွိသေ႐ြ႕) မသန္မစြမ္းျဖစ္ေနသည္ဟု မယူဆေပ။ သို႔ေသာ္ ၂၀၅၀ တြင္ ဇီ၀တိုင္းထြာမႈအာ႐ုံခံကိရိယာမ်ားႏွင့္ မဟာေဒတာအယ္လ္ဂိုရစ္သမ္မ်ားေၾကာင့္ ေရာဂါမ်ားမွာ နာက်င္မႈမခံစားရေသးခင္၊ မသန္မစြမ္းျဖစ္သည့္ အဆင့္သို႔ မေရာက္ေသးခင္ပင္ ကုသေကာင္း ကုသလာႏိုင္ေတာ့မည္ျဖစ္သည္။ သို႔ျဖစ္ရာ စာဖတ္သူအေနႏွင့္ ‘ေရာဂါတစ္ခုခု’ အၿမဲရွိေနသည့္ အေျခအေနသို႔ ေရာက္ေနမည္ျဖစ္ၿပီး အယ္လ္ဂိုရစ္သမ္၏ အႀကံေပးခ်က္တစ္ခုခုအတိုင္း ေဆာင္႐ြက္ရမည့္ အေျခအေနသို႔ ေရာက္ေနႏိုင္သည္။ မေဆာင္႐ြက္ဘဲ ျငင္းဆိုပါက က်န္းမာေရးအာမခံဆုံး႐ႈံးမည့္အျဖစ္ သို႔မဟုတ္ အလုပ္ရွင္က အလုပ္ထုတ္သည့္ အျဖစ္သို႔ ေရာက္ေကာင္း ေရာက္ႏိုင္သည္။ စာဖတ္သူ၏ေခါင္းမာမႈအတြက္ အဘယ့္ေၾကာင့္ သူတို႔က ပိုက္ဆံဆုံး႐ႈံးခံႏိုင္ပါမည္နည္း။

ေဆးလိပ္ေသာက္ျခင္းႏွင့္ အဆုတ္ကင္ဆာဆက္စပ္ေနသည္ဆိုေသာ ေယဘုယ်ကိန္းဂဏန္းမ်ားရွိသည့္တိုင္ ဂ႐ုမစိုက္ဘဲ ေဆးလိပ္ဆက္ေသာက္ေနျခင္းက တစ္ကိစၥ။ ဇီ၀တိုင္းထြာသည့္ အာ႐ုံခံကိရိယာမ်ားမွ စာဖတ္သူ၏ ဘယ္ဘက္အဆုတ္အေပၚပိုင္းတြင္ ကင္ဆာဆဲလ္ ဆယ့္ခုနစ္ခုကို ေတြ႕ပါသည္ဆိုၿပီး တိတိက်က် သတိေပးသည့္အျဖစ္မ်ိဳး ေရာက္လာသည့္တိုင္ေအာင္ ေဆးလိပ္ဆက္ေသာက္ဖို႔ဆိုတာကေတာ့ ခုနက ကိစၥလိုမဟုတ္ေတာ့ဘဲ လုံးလုံးျခားနားသည့္ ကိစၥျဖစ္လာေပသည္။ ထို႔အျပင္ စာဖတ္သူအေနႏွင့္ အာ႐ုံခံကိရိယာမ်ား၏ သတိေပးခ်က္ကို မလိုက္နာဘဲ ေနခ်င္သည္ဆိုဦးေတာ့။ ထိုအာ႐ုံခံကိရိယာမ်ားက သူ႕၏ေတြ႕ရွိခ်က္၊ သတိေပးခ်က္မ်ားကို စာဖတ္သူ၏ အာမခံကုမၸဏီ၊ အလုပ္ရွင္၊  မန္ေနဂ်ာ သို႔တည္းမဟုတ္ စာဖတ္သူ၏ အေမဆီသို႔ပို႔လိုက္ပါၿပီ ဆိုပါက စာဖတ္သူ ဘာလုပ္မည္နည္း။

ဤကဲ့သို႔ေသာ ေရာဂါမ်ိဳးစုံကိုလိုက္ၿပီး ေျဖရွင္းေနရန္ မည္သူ႕တြင္ အခ်ိန္ႏွင့္ အားရွိပါမည္နည္း။ ျဖစ္ႏိုင္သည္မွာ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ က်န္းမာေရးႏွင့္ဆိုင္ေသာ အယ္လ္ဂိုရစ္သမ္ကို ဤကိစၥမ်ားကို သူထင္သလို ေျဖရွင္းရန္ ၫႊန္ၾကားခ်က္ေပးထားျခင္းမ်ိဳး ျဖစ္လာႏိုင္သည္။ အလြန္ဆုံးျဖစ္ႏိုင္သည္မွာ အယ္လ္ဂိုရစ္သမ္ကု ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ စမတ္ဖုန္းမ်ားဆီသို႔ က်န္းမာေရးႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ ေနာက္ဆုံးအခ်က္လက္မ်ားကို အခ်ိန္အပိုင္းအျခားႏွင့္ ပို႔ေပးေနမည္မ်ိဳးျဖစ္ႏိုင္ပါသည္ – ‘ကင္ဆာဆဲလ္ဆယ့္ခုနစ္လုံးေတြ႕၊ သုတ္သင္ၿပီး’ဆိုတာမ်ိဳး ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ က်န္းမာေရးအေပၚ ေၾကာင့္ၾကအားႀကီး သူတို႔အဖို႔ ယင္းေနာက္ဆုံးအခ်က္အလက္မ်ားကို သစၥာရွိရွိလိုက္ဖတ္ေကာင္း လိုက္ဖတ္မည္ျဖစ္ေသာ္လည္း အမ်ားစုအဖို႔မွာမူ ကြန္ပ်ဴတာမွာ တက္လာသည့္ ဗိုင္းရပ္စ္အခ်က္ျပသတိေပးခ်က္မ်ားကို မမႈသလို၊ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ ေနာက္ဆုံးအခ်က္အလက္မ်ားကိုလည္း အမႈမထား၊ ဘာသိဘာသာေနၾကမည္သာျဖစ္ေပသည္။

သီဟဝင့္ေအာင္

(ဆက္လက္ေဖာ္ျပပါမည္။)

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *