၂၀၂၀  ႏွင့္ ေနာက္ပိုင္း ကၽြန္ေတာ္တို႔ လိုခ်င္ေသာ မနက္ျဖန္မ်ား

၂၀၂၀ ႏွင့္ ေနာက္ပိုင္း ကၽြန္ေတာ္တို႔ လိုခ်င္ေသာ မနက္ျဖန္မ်ားကို ပုံေဖာ္ေတြးၾကည့္တဲ့အခါမွာ လက္ရွိ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ အေနအထား ဘယ္ေနရာမွာ ရွိေနလဲ၊ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေရာက္ခ်င္တဲ့ အေနအထား ဘယ္လိုသြားၾကမလဲဆိုတဲ့ အခ်က္ေတြ စဥ္းစားရမွာျဖစ္ပါသည္။ ၂၀၁၉ World Bank ၏ ေျပာၾကားထုတ္ျပန္ခ်က္အရကေတာ့ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ တစ္ဦးခ်င္းဝင္ေငြ Gross National Income (GNI) per capita သည္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁,၁၉၀ ရွိေသာေၾကာင့္ တစ္ဦးခ်င္းဝင္ေငြအေနႏွင့္ ၾကည့္လၽွင္ Lower – Middle – income group ထဲတြင္ ပါဝင္ပါသည္။ ႏိုင္ငံေပါင္း ၅၀ ပါဝင္ေသာ Lower – middle – income group ထဲက ႏိုင္ငံမ်ားရဲ႕ တစ္ဦးခ်င္းဝင္ေငြ GNI per capita သည္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁,၁၀၀ မွ ၃,၉၀၀ ၾကားမွာ ရွိၾကပါသည္။

ေနာင္လာမည့္ ငါးႏွစ္အတြင္းမွာ ဆိုရင္ေတာ့ Upper – middle income group ထဲ ေရာက္ေနသင့္ပါသည္။ ေရာက္ေအာင္ ႀကိဳးစားရပါမည္။ ထို Group ထဲတြင္ရွိေသာ ႏိုင္ငံေပါင္း ၅၃ ႏိုင္ငံမ်ားရဲ႕ တစ္ဦးခ်င္းဝင္ေငြ GNI per capita ကေတာ့ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃,၉၄၀ မွ ၁၁,၁၂၀ ၾကားမွာရွိပါသည္။ ထို႔အတူ ေနာင္လာမည့္ဆယ္ႏွစ္ဆိုလ်င္ ေတာ့ OECD ႏိုင္ငံအမ်ားစုပါဝင္ေသာ High – income group ထဲသို႔ေရာက္ေအာင္ ထပ္မံ၍ ပိုမိုႀကိဳးစားရပါဦးမည္။ ထို Group ထဲမွာေတာ့ ႏိုင္ငံေပါင္း ၅၅ ႏိုင္ငံရွိၿပီး တစ္ဦးခ်င္းဝင္ေငြ GNI per capita သည္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၂,၅၇၀ မွ ၈၁,၁၃၀ ၾကားတြင္ ရွိၾကပါသည္။

ေနာင္လာမည့္ ဆယ့္ငါးႏွစ္မွာဆိုရင္ေတာ့ တစ္ဦးခ်င္းဝင္ေငြ အမ်ားဆုံးျဖစ္ေသာ Top Ten ႏိုင္ငံမ်ားအတြင္းသို႔ ေရာက္ရွိရပါမည္။ ထိုသို႔ေရာက္ေအာင္လည္း အစြမ္းကုန္ႀကိဳးစားရပါလိမ့္မည္။ ဤသည္တို႔မွာ ၂၀၂၀ ေနာက္ပိုင္း ကၽြန္ေတာ္တို႔ လိုခ်င္ေသာ မနက္ျဖန္မ်ား ျဖစ္ပါသည္။

ေနာင္လာမည့္ငါးႏွစ္ ၂၀၂၀ မွ ၂၀၂၅ အတြင္းမွာေတာ့ ယခု လက္ရွိေရာက္ရွိေနသည့္ Lower – middle – income group မွ Upper – middle income group သို႔ ေရာက္ေအာင္သြားရာတြင္ အေျခခံဦးစားေပး လိုအပ္ခ်က္မ်ား ျဖစ္သည့္

– က်န္းမာေပ်ာ္႐ႊင္ေသာဘ၀ (Happy & Healthy Lives)၊

– အရည္အေသြးျပည့္၀ေသာ ပညာေရး (Quality Education)၊

– လၽွပ္စစ္ႏွင့္ အျခားစြမ္းအင္မ်ား (Electricity and other Energy)၊

– စီးပြားေရးဖြံ႕ ၿဖိဳးတိုးတက္ျခင္း (Economic Growth) ႏွင့္

– အေျခခံအေဆာက္အဦႏွင့္ စက္မႈလုပ္ငန္းဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ျခင္း (Infrastructure and Industrialization) တို႔ကို အဓိကထား၍ တိုးတက္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။

ဤငါးခ်က္သည္ UNDP ၏ Sustainable Development Goals ၏ ၁၇ ခ်က္တြင္လည္း ပါဝင္ပါသည္။

အေျခခံအေဆာက္အဦျဖစ္တဲ့ Infrastructure ၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ Efficiency ကို တိုးတက္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ရပါမည္။ ထို Infrastructure ကို အဓိကႏွစ္ပိုင္းခြဲ၍ၾကည့္လၽွင္ ျမင္သာထင္ရွားေသာ အပိုင္း (Hard Infrastructure) ႏွင့္ မျမင္သာ ေပ်ာ့ေပ်ာင္းေသာအပိုင္း (Soft Infrastructure) ဟု ျမင္ေတြ႕ျမင္ႏိုင္ပါသည္။ Infrastructure သည္ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးအေပၚ တိုက္႐ိုက္အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ ရွိပါသည္။ ရွိသင့္ေသာ အတိုင္းအတာျဖင့္ သင့္ေတာ္ေသာ Infrastructure မရွိလၽွင္ ကုန္ပစၥည္းမ်ားသည္ သတ္မွတ္ထားေသာ ေနရာသို႔ အခ်ိန္မီပို႔ေဆာင္ႏိုင္မည္ မဟုတ္ေပ။ သို႔ျဖစ္လၽွင္ စီးပြားေရးဆုံး႐ႈံးနစ္နာမႈမ်ားကို ႀကဳံေတြ႕ရပါလိမ့္မည္။

ေကာင္းမြန္ျပည့္စုံစြာ တည္ေဆာက္ထားေသာ အေျခခံအေဆာက္အဦတို႔သည္ ႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈႏွင့္ ခ်မ္းသာႂကြယ္၀မႈတို႔ကို မ်ားစြာအေထာက္အကူျပဳေစပါသည္။ စြမ္းေဆာင္ရည္မျပည့္မီေသာ အေျခခံအေဆာက္အဦတို႔သည္ ႏိုင္ငံ၏ခ်မ္းသာႂကြယ္၀မႈကို ေႏွာင့္ေႏွးထိခိုက္ေစပါသည္။

နမူနာအားျဖင့္ ကုန္ပစၥည္းမ်ားသယ္ယူရာတြင္ တစ္ရက္မၽွ ေနာက္က်သြားျခင္းသည္ ထိုႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးလုပ္ေဆာင္မႈပမာဏ ၏ ၁ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ က်ဆင္းေစၿပီး ထိုႏိုင္ငံ၏ တစ္ဦးခ်င္းဝင္ေငြ ၀ ဒသမ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ကို က်ဆင္းေစသည္။

ထို႔အျပင္ အစိုးရအဖြဲ႕ဝင္မ်ား၏ အရည္အခ်င္းျပည့္၀၍ စြမ္းေဆာင္ရည္ေကာင္းမြန္မႈ (Regulators Efficiency) သည္ အစိုးရအဖြဲ႕လုပ္ေဆာင္ေသာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားတြင္ အဓိကအစိတ္အပိုင္းတစ္ခုအေနႏွင့္ ပါဝင္ေနသည္။ အစိုးရအဖြဲ႕ကေပးေသာ Service တိုင္းတြင္ Economy, Efficiency and Effectiveness 3 (E) ျဖစ္ေနသင့္ပါသည္။

ေအာက္ေဖာ္ျပပါပုံသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ရမွတ္ႏွင့္ Regional Average ကို ႏႈိင္းယွဥ္ျပေသာ ပုံ ျဖစ္သည္။

၂၀၂၀ ႏွင့္ေနာက္ပိုင္း ကၽြန္ေတာ္တို႔လိုခ်င္ေသာ မနက္ျဖန္မ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ Ethical, Effective and Empowering Government Leaders မ်ား လိုအပ္ပါသည္။

ေဇယ်သူရမြန္

(စာေရးသူသည္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံ University of Chicago မွ စီးပြားေရးစီမံခန္႔ခြဲမႈမဟာဘြဲ႕ ရရွိထားပါသည္။ UMFCCI, Ease of Doing Business Reform ၏ lead Sr. Fellow တစ္ဦး ျဖစ္ပါသည္။)

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *