၁၉၈၉  တိန္အာနမင္ရင္ျပင္ အေရးအခင္း

Photo - Global Reserach

၁၉၈၀ ျပည့္လြန္ကာလမ်ားတြင္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၌ ႀကီးမားသည့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား စတင္ခဲ့ပါသည္။ တ႐ုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီက ပုဂၢလိကကုမၸဏီအခ်ိဳ႕ႏွင့္ ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားကို စတင္ခြင့္ျပဳခဲ့သည့္ အခ်ိန္ကာလမ်ားလည္း ျဖစ္သည္။ ယင္းအခ်ိန္က တ႐ုတ္ေခါင္းေဆာင္တိန္႔ေရွာင္ဖိန္က စီးပြားေရးကို ျမႇင့္တင္ရန္ႏွင့္ လူေနမႈအဆင့္အတန္းကို ျမႇင့္တင္ရန္ ေမၽွာ္လင့္ထားခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္ တိန္႔ေရွာင္ဖိန္၏ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားမွာ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈမ်ားကို ျဖစ္ေစခဲ့သလို တစ္ၿပိဳင္နက္တည္းမွာပင္ ပိုမိုႀကီးမားသည့္ ႏိုင္ငံေရးပြင့္လင္းမႈမ်ားကို ေမၽွာ္လင့္ေတာင့္တမႈမ်ား ျဖစ္ေစခဲ့ပါသည္။

ကြန္ျမဴနစ္ပါတီတြင္း၌ အေျပာင္းအလဲႀကီးႀကီးမားမားလုပ္လိုသည့္ အုပ္စုႏွင့္အစဥ္အလာ အစိုးရထိန္းခ်ဳပ္မႈကို ဆက္လက္ကိုင္စြဲလိုသည့္ သေဘာထား တင္းမာသည့္ အုပ္စုဟူ၍ကြဲသြားခဲ့သည္။

ဤအခ်ိန္ ဤကာလ ၁၉၈၀ ျပည့္ လြန္ႏွစ္အလယ္ပိုင္းေလာက္မွာ စတင္၍ ေက်ာင္းသားဆႏၵျပမႈမ်ား စတင္ျဖစ္ပြားေနၿပီျဖစ္သည္။ ဆႏၵျပေက်ာင္းသားမ်ားထဲတြင္ ႏိုင္ငံရပ္ျခားတြင္ ေနထိုင္ခဲ့သူမ်ားပါဝင္သလို အိုင္ဒီယာသစ္မ်ား၊ ပိုမိုျမင့္မားသည့္ လူေနမႈအဆင့္အတန္းမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ႀကဳံခဲ့ရသူမ်ားလည္း ပါဝင္ၾကသည္။

၁၉၈၉ ခုႏွစ္ ေႏြဦးကာလတြင္ ပိုမိုႀကီးမားသည့္ ႏိုင္ငံေရးလြတ္လပ္မႈကို ေတာင္းဆိုေသာ ဆႏၵျပမႈမ်ား ႀကီးထြားလာပါေတာ့သည္။ ယင္းဆႏၵျပမႈမ်ားကို တြန္းအားျဖစ္ေစခဲ့သည္မွာ ထင္ရွားသည့္ ႏိုင္ငံေရးသမားတစ္ဦးျဖစ္သူ ဟူေယာင္ဘန္း ကြယ္လြန္သြားသည့္ကိစၥျဖစ္သည္။ ၎မွာ စီးပြားေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈအခ်ိဳ႕ကို ႀကီးၾကပ္ရသူျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ၎မေသဆုံးမီ ႏွစ္ႏွစ္ ခန္႔ကတည္းကပင္ ၎၏ ႏိုင္ငံေရးၿပိဳင္ဘက္မ်ားက ဟူေယာင္ဘန္းကို ထိပ္ပိုင္းရာထူးမွ ဖယ္ရွားခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ ဟူေယာင္ဘန္း၏ ဈာပနအခမ္းအနားျဖစ္သည့္ ဧၿပီလတြင္ လူေသာင္းႏွင့္ ခ်ီ၍ စုေဝးဆႏၵျပခဲ့ၾကၿပီး လြတ္လပ္စြာေျပာဆိုခြင့္၊ ဆင္ဆာျဖတ္ေတာက္မႈ ေလၽွာ႔ခ်ေရးတို႔ကို ေတာင္းဆိုခဲ့ၾကသည္။

ေနာင္ပိုင္းသီတင္းပတ္မ်ားတြင္မူ ဆႏၵျပသူမ်ားက တိန္အာနမင္ရင္ျပင္တြင္ စုေဝးဆႏၵျပခဲ့ၾကသည္။ တိန္အာနမင္ရင္ျပင္မွာ ကြယ္လြန္သူတ႐ုတ္ကြန္ျမဴနစ္ ပါတီဥကၠ႒ႀကီးေမာ္စီတုန္း၏ အုတ္ဂူ၊ တ႐ုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီအစည္းအေဝးမ်ားက်င္းပရာ ဂရိတ္ေဟာအနီးတြင္ ရွိသည့္ဧရိယာျဖစ္သည္။ ယင္းဆႏၵျပပြဲမ်ားတြင္ လူအမ်ားဆုံးအခ်ိန္၌ လူဦးေရတစ္သန္းခန္႔အထိ စု႐ုံးဆႏၵျပခဲ့ၾကသည္။

ဆႏၵျပမႈအစပိုင္းတြင္ တ႐ုတ္အစိုးရက တိုက္႐ိုက္အားျဖင့္ မည္သို႔ေသာ တုံ႔ျပန္မႈမၽွျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းမရွိေပ။ တ႐ုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ တာဝန္ရွိသူမ်ားအေနႏွင့္ ဆႏၵျပမႈမ်ားကို တုံ႔ျပန္ရန္ သေဘာထားကြဲလြဲမႈမ်ားရွိခဲ့ၾကသည္။ ဆႏၵျပမႈမ်ားကို လက္ခံခြင့္ျပဳလိုသည့္ အုပ္စုႏွင့္ ပိုမိုျပင္းထန္သည့္ သေဘာထားရွိေသာ အုပ္စုတို႔ၾကား သေဘာထားကြဲလြဲျခင္းျဖစ္သည္။

ဤအခ်ိန္တြင္ သေဘာထားတင္းမာသည့္ အုပ္စုအသာရရွိသြားခဲ့ၿပီး ယင္းႏွစ္ေမလလယ္ေလာက္မွာစတင္၍ ေဘဂ်င္း ၿမိဳ႕ေတာ္တြင္ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဥပေဒကို ေၾကညာခဲ့သည္။ ဇြန္လ ၃ ရက္ႏွင့္ ၄ ရက္မ်ားတြင္ တ႐ုတ္လုံၿခဳံေရးတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ား တိန္အာနမင္ရင္ျပင္ကို ခ်ီတက္ခဲ့ၾကၿပီး ဆႏၵျပသူမ်ားကို ပစ္ခတ္မႈ၊ၿဖိဳခြင္းမႈ၊ ဖမ္းဆီးမႈမ်ားျပဳလုပ္၍ ရင္ျပင္ကို ျပန္လည္သိမ္းပိုက္ရန္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့ပါေတာ့သည္။

တင့္ကားကို ရင္ဆိုင္အံတုသူ

ၿဖိဳခြင္းမႈမ်ားစတင္အၿပီး ဇြန္လ ၅ ရက္ေန႔တြင္ ရင္ျပင္မွ ထြက္ခြာသြားသည့္ တင့္ကားမ်ားကို လူတစ္ဦးက ေရွ႕မွရပ္၍ ရင္ဆိုင္ခံတုေနေတာ့သည္။ ၎၏လက္တြင္ ေဈးဝယ္အိတ္ႏွစ္လုံးကို ကိုင္ထားၿပီး တင့္ကားမ်ားကို ေရွ႕သြားမရေအာင္ လမ္းပိတ္ရပ္ထားခဲ့သည္။ ၎ကိုလူႏွစ္ဦးက ဆြဲေခၚသြားခဲ့ၿပီးေနာက္ပိုင္း ဘာျဖစ္သြားသည္ကိုမူ မသိရွိရေတာ့ေပ။ တင့္ကားမ်ားကို အန္တုခဲ့သည့္ ၎မွာမူ ဆႏၵျပမႈကိုထင္ဟပ္ျပသေနသည့္ ပုံရိပ္တစ္ခု ျဖစ္လာခဲ့ပါေတာ့သည္။

The Freedom Line

ေသဆုံးသူအေရအတြက္

တိန္အာနမင္ရင္ျပင္အေရးအခင္းတြင္ အသတ္ခံခဲ့ရသည့္ ေသဆုံးသူအေရ အတြက္ကို မည္သူမၽွ အတိအက်မသိၾကပါ။ ၁၉၈၉ ခုႏွစ္ ဇြန္လကုန္ပိုင္းတြင္မူ တ႐ုတ္အစိုးရက ေသဆုံးသူအရပ္သား ၂၀၀ ရွိၿပီး လုံၿခဳံေရးတပ္ဖြဲ႕ဝင္ဒါဇင္ႏွင့္ ခ်ီ၍ဒဏ္ရာရရွိခဲ့သည္ဟုဆိုပါသည္။ အခ်ိဳ႕၏ ခန္႔မွန္းခ်က္အရ ေသဆုံးသူရာဂဏန္းမွေထာင္ဂဏန္းထိရွိသည္ဟု ဆိုသည္။ သို႔ေသာ္ ယင္းကာလက တ႐ုတ္ႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ၿဗိတိန္သံအမတ္ႀကီးျဖစ္သည့္ ဆာအလန္ေဒၚနယ္၏ သံတမန္သတင္းေပးပို႔ခ်က္ကို ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ ၿဗိတိန္အစိုးရက ထုတ္ျပန္ခဲ့ရာ တိန္အာနမင္ရင္ျပင္အေရးအခင္းတြင္ ေသဆုံးသူ ၁၀,၀၀၀ ရွိသည္ဟုဆိုသည္။

တ႐ုတ္ႏ္ိုင္ငံတြင္ တိန္အာနမင္ရင္ျပင္အေရးအခင္းအေၾကာင္း ေဆြးေႏြးေျပာဆိုမႈမ်ားမွာ အလြန္အႏၲရာယ္ႀကီးသည့္ ကိစၥျဖစ္သည္။ တ႐ုတ္အစိုးရ၏ တင္းတင္းၾကပ္ၾကပ္ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္ ရွိသည့္ အင္တာနက္တြင္လည္း ယင္း အေရးအခင္းႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ေရးသားေျပာဆိုမႈမ်ားကို ပုံမွန္ဖယ္ရွားပစ္ေလ့ရွိသည္။

စာၫႊန္း။      ။BBC

ဧေက်ာ္

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *