ကမာၻ႕ဘဏ္ေျပာေသာ ျမန္မာ့ၿမိဳ႕ျပျဖစ္ထြန္းမႈ

ဓာတ္ပံု - ျမင့္မိုးညိဳ

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လက္ရွိၿမိဳ႕ျပျဖစ္ထြန္းမႈအေျခအေနမွာ ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ ေဒသတြင္းအဆင့္တြင္ နိမ့္ပါးေနဆဲျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္ ႏွစ္စဥ္ၿမိဳ႕ျပမ်ားသို႔ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းအေျခခ်မႈမ်ားေၾကာင့္ ႀကဳံေတြ႕ရမည့္ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ ယင္းတို႔ကို ေျဖရွင္းႏိုင္မည့္ ေရရွည္တည္တံ့ဖြံ႕ၿဖိဳးေသာၿမိဳ႕ျပမ်ားမူဝါဒေရးရာအႀကံျပဳခ်က္မ်ား ပါဝင္သည့္ အစီရင္ခံစာကို ကမာၻ႕ဘဏ္က ဇြန္လ ၆ ရက္တြင္ ထုတ္ျပန္လိုက္သည္။

အဆိုပါ အစီရင္ခံစာတြင္ ျမန္မာ့ ၿမိဳ႕ျပႀကီးမ်ား လတ္တေလာရင္ဆိုင္ေန ရေသာ အခက္အခဲ၊ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ ယင္းတို႔ကို စနစ္တက်မေျဖရွင္းႏိုင္ပါက အနာဂတ္ကာလတြင္ ပိုမိုခက္ခဲေသာအေျခအေနမ်ားကို ျဖစ္ေပၚေစမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ယင္းအစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

အထူးသျဖင့္ လူမႈေရး၊ စီးပြားေရး နယ္ပယ္တို႔တြင္ အက်ပ္အတည္းဆိုက္ကာ အနာဂတ္ကာလ တိုင္းျပည္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး၊ ဆင္းရဲမြဲေတမႈေလၽွာ႔ခ်ေရးကို အဟန္႔အတားျဖစ္ေစႏိုင္ေၾကာင္း ကမာၻ႕ဘဏ္က ေထာက္ျပထားသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ၿမိဳ႕ျပမ်ားတြင္ ေနထိုင္ ေသာလူဦးေရမွာ စုစုေပါင္းလူဦးေရ၏ ၃၀ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ရွိၿပီး ျမန္မာျပည္တြင္းေနသူ ၁၀၀ ဦးတြင္ ၃၀ ဦးသည္ ၿမိဳ႕ျပဧရိယာတြင္ ေနထိုင္လ်က္ရွိေနျခင္းပင္။

ယင္းပမာဏမွာ ေဒသတြင္းအာဆီယံႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ယွဥ္လၽွင္ နည္းပါးေနဆဲျဖစ္ၿပီး အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ားအနက္ စင္ကာပူ၊ ဘ႐ူႏိုင္း၊ မေလးရွားႏိုင္ငံတို႔သည္ ၿမိဳ႕ျပေနလူဦးေရအမ်ားဆုံး ႏိုင္ငံမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။

အာဆီယံေဒသတြင္း မနီလာၿမိဳ႕ႏွင့္ ဂ်ကာတာၿမိဳ႕သည္ လူဦးေရ ၁၀ သန္း  အထက္ရွိ အႀကီးဆုံးၿမိဳ႕ျပမ်ားျဖစ္ၿပီး ယင္းေနာက္တြင္ ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕၊ ဟိုခ်ီမင္းၿမိဳ႕၊ ကြာလာလမ္ပူၿမိဳ႕၊ စင္ကာပူၿမိဳ႕ျပႏိုင္ငံႏွင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တို႔က အစဥ္အတိုင္းရပ္တည္ေနၾကသည္။

 

ျမန္မာ့ၿမိဳ႕ျပျဖစ္ထြန္းမႈ အရင္းခံ အေၾကာင္းမ်ား

ျမန္မာ့ၿမိဳ႕ျပအမ်ားစုတြင္ လူဦးေရမ်ားျပားလာမႈ၏ အဓိကအခ်က္မွာ ျပည္တြင္းေ႐ႊ႕ေျပာင္းအေျခခ်မႈ ျဖစ္ၿပီး လူဦးေရ ၁၀ သန္းခန္႔မွာ ေမြးဖြားရာဇာတိ ေနရာတြင္ လက္ရွိေနထိုင္ျခင္းမရွိဘဲ ၿမိဳ႕ျပမ်ားသို႔ ေျပာင္းေ႐ႊ႕လာေၾကာင္း ကမာၻ႕ဘဏ္၏ အဆိုပါအစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ကိန္းဂဏန္းအခ်က္အလက္မ်ားအရ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္အတြင္း ျပည္တြင္းေ႐ႊ႕ေျပာင္းမႈ စုစုေပါင္း၏ ၄၃ ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ျဖစ္ၿပီး ၁၂ ဒသမ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ မႏၲေလးၿမိဳ႕သို႔ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ယင္းအစီရင္ခံတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

အထူးသျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏စီးပြားေရးၿမိဳ႕ေတာ္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၏ တိုးတက္မ်ားျပားလာေသာ လူဦးေရအနက္ ၈၁ ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းအေျခခ်သူမ်ား ျဖစ္ၿပီး စီးပြားေရးအလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ားေၾကာင့္ ေက်းလက္ေဒသမွ ၿမိဳ႕ျပမ်ားသို႔ ေျပာင္းလာျခင္း ျဖစ္သည္။

စိတ္ဝင္စားဖြယ္အခ်က္မွာ ျပည္တြင္းေ႐ႊ႕ေျပာင္းမႈ လူဦးေရအမ်ားဆုံး ၂၀ စာရင္းတြင္ ၁၉ ခုမွာ ရန္ကုန္တိုင္းရွိ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားျဖစ္ၿပီး ေ႐ႊ႕ေျပာင္းသူအမ်ားဆုံးေနရာမွာ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ေျမာက္ပိုင္းခ႐ိုင္ျဖစ္ေၾကာင္း အလုပ္သမား၊ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႕အင္အားဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ UNFPA စာရင္းမ်ားကို ကိုးကားေဖာ္ျပထားသည္။

အင္းစိန္၊ ေ႐ႊျပည္သာ၊ လႈိင္သာယာ၊ မဂၤလာဒုံ၊ တိုက္ႀကီးစသည့္ ေျမာက္ပိုင္းခ႐ိုင္ၿမိဳ႕နယ္မ်ားသို႔ အမ်ားဆုံးေ႐ႊ႕ေျပာင္းလာၾကၿပီး ၂၀၁၄ ခုႏွစ္အတြင္း ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ေျမာက္ပိုင္းၿမိဳ႕နယ္မ်ားသို႔ ေျပာင္းေ႐ႊ႕လာသူ သုံးသိန္းခြဲေက်ာ္ရွိေၾကာင္း ကမာၻ႕ဘဏ္က ခန္႔မွန္းထားသည္။

အထူးသျဖင့္ အလုပ္႐ုံ၊ စက္မႈဇုန္မ်ားတည္ရွိရာ ေ႐ႊျပည္သာ၊ လႈိင္သာယာၿမိဳ႕နယ္တို႔သို႔ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းအရ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းလာျခင္းျဖစ္သည္။

ၿမိဳ႕ျပေန လူဆင္းရဲမ်ား

ၿပီးခဲ့သည့္ ဆယ္စုႏွစ္တစ္ခုေက်ာ္ ၂၀၀၄ – ၂၀၀၅ ခုႏွစ္တြင္ ၿမိဳ႕ျပေနလူထုဆင္းရဲမြဲေတမႈ ၃၂ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ရွိရာမွ ယခုအခါ ၁၄ ဒသမ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ ေလ်ာ့က်လာၿပီး ယင္းမွာ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈက႑ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လာမႈေၾကာင့္ျဖစ္ေၾကာင္း ကမာၻ႕ဘဏ္က ဆိုသည္။

ကမာၻ႕ဘဏ္၏ အစီရင္ခံစာတြင္လည္း တရားမဝင္ေ႐ႊ႕ေျပာင္းသူမ်ား (က်ဴး) ၏ အေျခအေနကို အေလးေပးေထာက္ျပထားၿပီး က်ဴးမ်ားအျပင္ အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ မသန္စြမ္းတို႔၏ လူမႈစီးပြားဘ၀စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ ေျဖရွင္းရမည့္ မူဝါဒအႀကံေပးခ်က္မ်ားပါဝင္သည္။

ၿမိဳ႕ျပေနဆင္းရဲသားမ်ား၏ အဓိကအခက္အခဲမွာ ေန႔စဥ္စားေသာက္ေနထိုင္စရိတ္ေလာက္ငွရန္ ဝင္ေငြလုံေလာက္စြာ မရႏိုင္ျခင္းျဖစ္ၿပီး ေန႔စဥ္မျဖစ္မေနလိုအပ္ေသာ အသုံးစရိတ္အတြက္ အတိုးႀကီးေခ်းေငြယူရျခင္း၊ က်န္းမာေရးအတြက္ ေခ်းေငြယူရျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ေခ်းေငြေထာင္ေခ်ာက္အတြင္း သက္ဆင္းကာ အဆိုးေက်ာ့ သံသရာလည္ေနေၾကာင္း ကမာၻ႕ဘဏ္အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ၿမိဳ႕မက် ေတာမက ၿမိဳ႕နယ္သုံးခုမွ အိမ္ေထာင္စု ၃၀၀ ကို ေကာက္ယူထားသည့္ စစ္တမ္းတစ္ခုတြင္ အဆိုပါ အိမ္ေထာင္စုမ်ား၏ ၈၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္သည္ တစ္ရက္ကို ၂၀၀၀ က်ပ္ႏွင့္ ေအာက္ဝန္းက်င္ျဖင့္ ေလာက္ငွေအာင္ေနထိုင္စားေသာက္ေနရေၾကာင္း ကမာၻ႕ဘဏ္က ျပန္လည္ကိုးကားထားသည္။

က်ဴးမ်ားအေနႏွင့္ တရားဝင္မႈမရွိသည့္အတြက္ ေသာက္ေရ၊ သုံးေရ၊ လၽွပ္စစ္မီးစသည့္ အေျခခံလူမႈဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ျပင္ပမွ ေဈးႀကီးေပးသုံးစြဲရျခင္း၊ အိမ္ေထာင္စု၏ အသုံးစရိတ္ ၈၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ကို စားေသာက္မႈအတြက္ ကုန္က်ေနရျခင္း၊ လူေနမႈစရိတ္ႀကီးျမင့္လာျခင္းတို႔က ေ႐ႊ႕ေျပာင္းလာသူ က်ဴးမ်ား ရင္ဆိုင္ေနရသည့္ အဓိကအခက္အခဲမ်ား ျဖစ္သည္။

တရားမဝင္ေ႐ႊ႕ေျပာင္းသူ (က်ဴး) မ်ားကို ၿမိဳ႕ျပလုံၿခဳံမႈႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ ၿခိမ္းေျခာက္မႈအျဖစ္ မ႐ႈျမင္ဘဲ ၿမိဳ႕ျပျဖစ္ထြန္းမႈတြင္ ပါဝင္လာႏိုင္ေရးေဆာင္႐ြက္ရန္လိုေၾကာင္း ကမာၻ႕ဘဏ္က အႀကံျပဳထားသည္။

ထို႔အျပင္ ျမန္မာမဟုတ္ေသာ တိုင္းရင္းသားလူနည္းစုမ်ား၊ မသန္စြမ္းမ်ား၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ ဘာသာျခားလူနည္းစုမ်ားမွာလည္း ၿမိဳ႕ျပျဖစ္ထြန္းမႈျဖစ္စဥ္တြင္ ဖယ္ၾကဥ္ခံရမႈမ်ားရွိေနၿပီး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးတြင္ အားလုံးပါဝင္လာႏိုင္ေရးကို ဦးတည္လုပ္ေဆာင္သင့္ေၾကာင္း ကမာၻ႕ဘဏ္၏ အဆိုပါအစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ၿမိဳ႕ျပျဖစ္ထြန္းမႈစနစ္တက်ႏွင့္ ေရရွည္တည္တံ့ေစရန္ ျပည္သူအားလုံးပါဝင္ႏိုင္မည့္ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးႏွင့္ အမ်ားျပည္သူဆိုင္ရာၿမိဳ႕ျပအေျခခံအေဆာက္အဦႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ရယူသုံးစြဲႏိုင္ေရးဆိုသည့္ မ်က္ႏွာစာသုံးခုကို မူဝါဒ၊ မူေဘာင္မ်ားခ်မွတ္ေဆာင္႐ြက္သင့္ေၾကာင္း ကမာၻ႕ဘဏ္က တိုက္တြန္းအႀကံေပးထားသည္။

ၿမိဳ႕ျပမ်ားတြင္ အလုပ္အကိုင္ရရွိႏိုင္မႈအေျခအေနျမင့္မားေသာ္လည္း ပညာေရး ေရခ်ိန္နိမ့္ပါးမႈႏွင့္ ဆက္စပ္ကာ လုပ္ငန္းခြင္တြင္ လုပ္ခလစာနည္းျခင္း၊ ပ်မ္းမၽွအလုပ္ခ်ိန္ထက္ ပိုမိုလုပ္ကိုင္ရျခင္း၊ အလုပ္ရွင္အလုပ္သမားစာခ်ဳပ္စာတမ္းခ်ဳပ္ဆိုမႈမရွိျခင္းတို႔ ႀကဳံေတြ႕ေနရသည္။

အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနသူမ်ား၏ ၉၅ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ လုပ္ငန္းခြင္ဝင္ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုထားျခင္း မရွိေပ။

ခ်ိဳ႕တဲ့ေနဆဲ ၿမိဳ႕ျပအေျခခံအေဆာက္အဦႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈ

ၿမိဳ႕ျပေရရရွိႏိုင္မႈမွာ ၉၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ရွိေသာ္လည္း အိမ္အေရာက္ ပိုက္သြယ္တန္းႏိုင္မႈမွာ ၁၈ ရာခိုင္ႏႈန္းသာရွိၿပီး ၿမိဳ႕ျပေနလူထု၏ သုံးပုံတစ္ပုံသည္ ေသာက္သုံးေရအတြက္ ပုဂၢလိကေရသန္႔လုပ္ငန္းမ်ားအေပၚ မွီခိုေနရသည္။

ေသာက္ေရ၊ သုံးေရမေလာက္ငွမႈအျပင္ ေရဆိုးထုတ္၊ ေရဆိုးသန္႔စင္စနစ္မွာလည္း ရန္ကုန္၊ မႏၲေလးႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္ၿမိဳ႕စည္ပင္သာယာနယ္နိမိတ္အတြင္းသာ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေသးၿပီး က်န္ေနရာေဒသမ်ားတြင္ ပုံမွန္ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းမႈမရွိျခင္း၊ သန္႔စင္မႈမရွိျခင္းတို႔ေၾကာင့္ သဘာ၀ပတ္ဝန္းက်င္ညစ္ညမ္းေစၿပီး အနီးဝန္းက်င္လူထုက်န္းမာေရးကိုပါ ထိခိုက္ ေစေၾကာင္း ကမာၻ႕ဘဏ္၏အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

အထူးသျဖင့္ ၿမိဳ႕ျပေနဆင္းရဲသားရပ္ကြက္မ်ားတြင္ ယင္းအေျခအေနမ်ိဳး  ရင္ဆိုင္ေနရၿပီး ထိုမွတစ္ဆင့္ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ က်န္းမာေရးနယ္ပယ္တို႔ ထိခိုက္ေစကာ ၿမိဳ႕ျပျဖစ္ထြန္းမႈကို ေႏွာင့္ေႏွးအဟန္႔အတား ျဖစ္ေစသည္။

ထို႔အတူ အမႈိက္သိမ္းစနစ္၊ ေရႏုတ္ေျမာင္းစနစ္တို႔တြင္လည္း ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရန္မ်ားစြာ လိုအပ္ေနသည္။

ၿမိဳ႕ျပေနလူထုအတြက္ အေရးႀကီးဆုံးအခ်က္မွာ ေက်ာတစ္ခင္းစာေနရာ ရရွိေရးပင္။

ရန္ကုန္တြင္ ေနထိုင္ေသာ အိမ္ေထာင္စုမ်ား၏ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္းသာ ကြန္ဒို၊ တိုက္ခန္း၊ အိမ္ရာအခန္းမ်ားျဖင့္ ေနထိုင္ႏိုင္ၿပီး က်န္ ၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ မၾကာခဏ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ရသည့္ ယာယီအေဆာက္အအုံမ်ိဳးတြင္ ေနထိုင္ၾကရသည္။

လာမည့္ ၂၀၃၀ ခုႏွစ္အထိ ျမန္မာ့ၿမိဳ႕ျပမ်ားရွိ အေျခခံအေဆာက္အဦလိုအပ္ခ်က္ျပည့္မီရန္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၄၆ ဘီလီယံခန္႔ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရန္လိုေၾကာင္း အစိုးရ၊ ပုဂၢလိကက႑ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈဆိုင္ရာအႀကံေပးလုပ္ငန္းျဖစ္ေသာ McKinsey Global Institute ၏ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ထုတ္ အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

အဆိုပါ ၁၄၆ ဘီလီယံအနက္ ၆၀ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ ၿမိဳ႕ျပေနလူထုအတြက္ လူေနအိမ္ရာမ်ားတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရန္လိုအပ္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း အဆိုပါအစီရင္ခံစာတြင္ ခန္႔မွန္းတြက္ခ်က္ထားသည္။

ျမန္မာ့ၿမိဳ႕ျပဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ကမာၻ႕ဘဏ္အႀကံျပဳခ်က္

ၿမိဳ႕ျပမ်ားတြင္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ား ပိုမိုဖန္တီးရန္၊ စီးပြားေရးအက်ပ္ဆိုက္ခ်ိန္တြင္ ခံႏိုင္ရည္ရွိရန္ လက္ရွိတရားမဝင္ေနထိုင္သူမ်ား၊ ဖယ္ၾကဥ္ခံထားရသူမ်ား၊ ခြဲျခားဆက္ဆံခံေနရသူမ်ားပါ စီးပြားေရးက႑တြင္ အားလုံးပါဝင္လာရန္ လုပ္ေဆာင္ရန္လိုေၾကာင္း ကမာၻ႕ဘဏ္က ဆိုသည္။

တရားမဝင္ေနထိုင္သူမ်ား တရားဝင္ျဖစ္လာေစေရး၊ ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရး ကတ္စနစ္ကို လြယ္ကူေခ်ာေမြ႕သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ျဖစ္လာရန္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး၊ အားနည္းသည့္ အုပ္စုငယ္ လူနည္းစုမ်ားအတြက္ သီးသန္႔ရည္႐ြယ္သည့္ လူမႈေရးအစီအစဥ္မ်ားလုပ္ေဆာင္ေပးေရး၊ ၿမိဳ႕ျပ၏ အေျခခံအေဆာက္အဦႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို လူတိုင္းလက္လွမ္းမီႏိုင္ေရး၊ အစိုးရဌာနအခ်င္းခ်င္း ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈ အားေကာင္းေစေရးႏွင့္ ေဒသႏၲရအစိုးရမ်ား၏ လုပ္ကိုင္ႏိုင္စြမ္းျမႇင့္တင္ေရးတို႔ လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖင့္ ျမန္မာ့ၿမိဳ႕ျပျဖစ္ထြန္းမႈ အရွိန္ျမႇင့္တင္ႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ကမာၻ႔ဘဏ္က အႀကံျပဳထားသည္။

The Voice         

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *