အင္ပါယာမ်ား ၿပိဳကြဲျခင္း၊ အမ်ိဳးသားႏိုင္ငံမ်ား ေပၚထြန္းျခင္းႏွင့္ လူမ်ိဳးမ်ား၏ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္ ၁၇ ရာစုမွ ၂၁ ရာစု ဥေရာပမွ ျမန္မာႏိုင္ငံ

လူ႕သမိုင္း၏ အလယ္ေခတ္ေလာက္ကပင္ အင္ပါယာမ်ားမွာ ႏိုင္ငံေရးစည္းလုံးညီၫြတ္မႈ၏ ျပယုဂ္အျဖစ္ယူဆခဲ့ၾကသည္။ သို႔တိုင္ အဆိုပါျပယုဂ္၏ ေနာက္ကြယ္တြင္မူ ဆင္းရဲဒုကၡႏွင့္ မတရားကၽြန္ျပဳမႈ တို႔ကို ယူေဆာင္လာၾကသည္။ ဤအခ်က္ေၾကာင့္ပင္ အေႏွးႏွင့္အျမန္ဆိုသလို အင္ပါယာမ်ား ၿပိဳက်ကုန္ၾကျခင္းျဖစ္သည္။

၁၇ ရာစု ‘ျမင့္ျမတ္ေသာ ေရာမအင္ပါယာ’ ကြယ္လြန္သြားေသာအခါ ‘အႏွစ္သုံးဆယ္ စစ္ပြဲ’ ေပၚထြက္လာသည္။ ‘၀က္စေဖးလီးယား စာခ်ဳပ္’ ျဖင့္ ဤစစ္ပြဲအဆုံးသတ္ေတာ့မွ ေခတ္သစ္ႏိုင္ငံေတာ္သစ္မ်ား ေပၚထြက္ႏိုင္ခဲ့သည္။ ဤကား ‘ပထမဇာတ္ကြက္’ …။ ထို႔ေနာက္

‘တန္းတူေရး၊ ခ်စ္ၾကည္ေရး၊ တရားမၽွတေရး’ ေႂကြးေၾကာ္သံမ်ားျဖင့္ ၁၈ ရာစု အေမရိကန္ႏွင့္ ျပင္သစ္ေတာ္လွန္ေရးတို႔ ေပၚထြက္လာသည္။ ဤေႂကြးေၾကာ္သံမ်ားေအာက္တြင္ အဂၤလန္၏ တတိယေျမာက္ေဂ်ာ့ဘုရင္မွာ အေမရိကန္ကိုလိုနီ ၁၃ ခုကို ဆုံး႐ႈံးလိုက္ရသည္။ ျပင္သစ္မွ လူဝီ ၁၆ မွာ သူ၏ေခါင္းကို စေတးလိုက္ရသည္။ ဤသည္မွာ ‘ပထမ ရွပ္တာခ်ိန္း’ …။

ေနာက္ေတာ့ ပထမကမၻာစစ္ႀကီး ျဖစ္လာသည္။ ဤစစ္ႀကီးက အင္ပါယာေလးခုကို အဆုံးသတ္ျဖစ္လို႔လာသည္။ ဤသည္တို႔မွာ ‘ဟိုဟင္ဇိုလန္အင္ပါယာ’ (ဩစၾတးရီးယားဟန္ေဂရီအင္ပါယာ)၊ ‘ဟတ္စဘတ္အင္ပါယာ’ (ဂ်ာမန္အင္ပါယာ) ၊ ‘ေအာ္တိုမန္အင္ပါယာ’ (တူရကီအင္ပါယာ) ႏွင့္ ‘႐ိုမန္ေနာ႔ အင္ပါယာ’ (႐ုရွားအင္ပါယာ) တို႔ျဖစ္သည္။ စစ္ႀကီးၿပီးသည္ႏွင့္ ကမၻာ့ဇာတ္ခုံထက္သို႔ ဇာတ္ေဆာင္ႏွစ္ဦး တစ္ၿပိဳင္နက္ တက္လာၾကသည္။ တစ္ေယာက္မွာ အေမရိကန္ သမၼတ ဝုဒ႐ိုးဝီလဆင္ျဖစ္ၿပီး အျခားတစ္ေယာက္မွာ ႐ုရွားေခါင္းေဆာင္ ဗလာဒီမာလီနင္ျဖစ္သည္။ သူတို႔ႏွစ္ေယာက္လုံး၏ ေႂကြးေၾကာ္သံမွာ ‘လူမ်ိဳးမ်ား၏ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္’ ျဖစ္သည္။

ဝီလဆင္၏ ‘ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္’ ေႂကြးေၾကာ္သံေအာက္တြင္ ႏိုင္ငံသစ္မ်ား ေပၚထြက္လာၾကသည္။ အဓိကအားျဖင့္ လူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳးတည္း ေနထိုင္ၾကၿပီး ထိုလူမ်ိဳးကပင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေသာစနစ္ျဖစ္သည္။ သို႔ျဖင့္ ပိုလန္ျပည္မွာ ပိုလန္လူမ်ိဳးတို႔ လက္ထဲျပန္ေရာက္လာၿပီး ဟန္ေဂရီျပည္မွာ ဟန္ေဂရီလူမ်ိဳးမ်ားလက္သို႔ ျပန္ေရာက္လာခဲ့သည္။ ဤသည္မွာ ‘ဒုတိယဇာတ္ကြက္’ ျဖစ္ေတာ့သည္။ သို႔ႏွင့္တိုင္ လူမ်ိဳးမ်ား၏ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္ကို က်ဥ္းက်ဥ္းေျမာင္းေျမာင္း မယူဆအပ္ဟု ဝီလဆင္က ဆိုျပန္သည္။ တစ္ခါတစ္ရံ လူမ်ိဳးမ်ားစြာ စုစည္းႏိုင္ပါမွ တိုးတက္ဖြံ႕ၿဖိဳး ႏိုင္သည္ဟု အႀကံျပဳသည္။ သို႔ျဖင့္ ခ်က္ႏွင့္ ဆလိုဗက္လူမ်ိဳးတို႔ေပါင္းၿပီး ‘ခ်က္ကိုစလိုဗားကီးယား’ ျဖစ္လာသည္။ ဆားဘီးယား၊ ခ႐ိုေအးရွားႏွင့္ ဆလိုဗီးနီးယားတို႔ေပါင္းၿပီး ‘ယူဂိုဆလားဗီးယား’ ျဖစ္သြားသည္။

ပထမကမၻာစစ္ႀကီးအၿပီး ေပၚထြက္လာေသာ ဆိုဗီယက္ယူနီယံမွာ ဤသို႔ေသာ လူမ်ိဳးေပါင္းစုံ စုစည္းထားသည့္ ႏိုင္ငံႀကီးျဖစ္သည္။ လီနင္ဦးေဆာင္ေသာ ေဘာ္ရွီဗစ္အစိုးရတြင္ လူမ်ိဳးစုတာဝန္ခံမွာ စတာလင္ ျဖစ္လာသည္။ စတာလင္ေရးဆြဲေသာ ဆိုဗီယက္ယူနီယံအေျခခံဥပေဒတြင္ လူမ်ိဳးမ်ားကို ‘ခြဲထြက္လိုက ခြဲထြက္ပိုင္ခြင့္’ ကို ေပးထားသည္။ သို႔တေစ တကယ့္လက္ေတြ႕တြင္မူ တပ္နီေတာ္ႏွင့္ ရွင္းပစ္သည္သာ ျဖစ္ပါသည္။ ေႏွာင္းေခတ္ပညာရွင္မ်ားကမူ ‘အင္အားသုံးသိမ္းသြင္းေရး ဖက္ဒရယ္စနစ္’ (Putting together Federalism) ဟု ေခၚၾကသည္။ ဤကား ‘ဒုတိယရွပ္တာခ်ိန္း’ …။

သည္လိုႏွင့္ ဒုတိယကမၻာစစ္ႀကီးျဖစ္လာသည္။ ဤစစ္ပြဲႀကီးက တတိယဂ်ာမနီႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ ဂ်ပန္၏ ‘အာရွသာတူညီမၽွဝါဒ’ ကို ဆုံးခန္းတိုင္ေစခဲ့သည္။ ၿဗိတိသၽွ၊ ျပင္သစ္ႏွင့္ ဒပ္ခ္်တို႔၏ အင္ပါယာၿပိဳကြဲမႈမ်ားကိုလည္း အရွိန္ျမႇင့္ေပးလိုက္သည္။ သို႔တိုင္ ေနာက္ထပ္အင္ပါယာသစ္တစ္ခုကိုကား ေမြးထုတ္လိုက္သလိုျဖစ္ခဲ့ရသည္။ ဆိုဗီယက္ယူနီယံျဖစ္ပါသည္။ အေရွ႕ဥေရာပတစ္ခုလုံး ၎၏အာဏာစက္ေအာက္ က်ေရာက္သြားခဲ့ရသည္။

ေနာင္ႏွစ္ေပါင္း ၇၀ ေက်ာ္ေတာ့မွ ‘တတိယဇာတ္ကြက္’ စႏိုင္ေတာ့သည္။ အေရွ႕ဥေရာပတစ္ခုလုံး အေႏွာင္အဖြဲ႕မွ လြတ္လပ္သြားသည္။ ခ်က္ႏွင့္ စလိုဗက္ ျပန္ကြဲသြားသည္။ ယခင္ ဆိုဗီယက္ယူနီယံေဟာင္းတြင္ ႏိုင္ငံသစ္ ၁၅ ခု ေပၚထြက္လာသည္။ ‘ယူဂိုဆလားဗီးယား’ ကား တစ္မ်ိဳး။ ၁၉၈၀ ျပည့္ မာရွယ္တီးတိုးကြယ္လြန္ၿပီးသည့္ေနာက္ ဤႏိုင္ငံရွိ လူမ်ိဳးတိုင္းတြင္ ဖက္ဒေရးရွင္းႀကီးျဖစ္ဖို႔ အေရးအခြင့္သာလာခဲ့သည္။ သို႔တေစ ထိုအခြင့္အေရးကို မီလိုဆီဗစ္က ဖ်က္ဆီးပစ္လိုက္သည္။ သူက စတာလင္လိုပင္ အင္ပါယာေဟာင္းကို ေနာက္ေပၚကြန္ျမဴနစ္စနစ္ျဖင့္ ဆြဲဆန္႔ဖို႔ႀကိဳးစားခဲ့သည္။ အက်ိဳးဆက္ကား … ၊

‘ေဗာ္လကန္ႏိုက္ေဇးရွင္း’ ေခၚ အစိတ္စိတ္အႁမႊာအႁမႊာ ၿပိဳကြဲျခင္း …။ ဤသည္ပင္ ‘တတိယရွပ္တာခ်ိန္း’ … ျဖစ္ေတာ့သည္။

၁၉၈၉ ခုႏွစ္က ေပးလိုက္ေသာအေမြမွာ ‘ဘာလင္တံတိုင္း ၿပိဳက်ျခင္း’ ႏွင့္ ‘ကတၱီပါေတာ္လွန္ေရး’ ဟုဆိုလၽွင္ ၁၉၉၂ က ေပးလိုက္သည့္အေမြမွာ ကမၻာ့အလွဆုံး ၿမိဳ႕တစ္ၿမိဳ႕ ပ်က္စီးသြားျခင္းပင္ျဖစ္လိမ့္မည္။ ကမၻာစစ္ႀကီးႏွစ္ခုက ကြင္းေရွာင္သြားေသာ ‘ဆာရာေယဗို’ ၿမိဳ႕ေလးမွာ စစ္ဒဏ္ကို မ႐ႈမလွခံလိုက္ရသည္။ ဆာရာေယဗိုအေရးမွာ ၂၀ ရာစုႏွင့္ ပြဲမၿပီး။ ၂၁ ရာစု၏ ‘ဝိေသသႏိုင္ငံေရး’ (Identity) ထိ အျပန္႔က်ယ္သြားေတာ့သည္။

၁၉၈၉ အေမြႏွင့္ ၁၉၉၂ အေမြတို႔ စုၿပဳံရရွိလိုက္သည္မွာ ၂၁ ရာစု ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးပင္ျဖစ္သည္။ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ အေရးအခင္းတြင္ မဆလတစ္ပါတီစနစ္ ၿပိဳက်သြားၿပီးေနာက္ ျမန္မာ့ကတၱီပါေတာ္လွန္ေရး လမ္းပြင့္လာသည္။ တစ္ၿပိဳင္နက္တည္းမွာပင္ ၁၉၄၇ ပင္လုံကတိကဝတ္မ်ား ေဘးဖယ္ခံထားရေသာ လူနည္းစု တိုင္းရင္းသားမ်ားအတြက္လည္း ‘ဝိေသသႏိုင္ငံေရး’ လမ္းစေပၚလာသည္။ ဤသို႔ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ဝိေသသႏိုင္ငံေရး တစ္ၿပိဳင္နက္ႀကိဳးပမ္းရျခင္းသည္ပင္ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး၏ အဓိကစိန္ေခၚခ်က္ဟု ႏိုင္ငံတကာပညာရွင္မ်ားက သုံးသပ္ေနၾကသည္။ စိန္ေခၚခ်က္မ်ားကား အတိတ္တြင္ေရာ၊ အနာဂတ္တြင္ပါ အမွန္ပင္ ရွိေနပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ကိုလိုနီစနစ္မေရာက္မီက ပုံစံႏွစ္မ်ိဳးျဖင့္ စုဖြဲ႕ေနထိုင္ခဲ့ၾကသည္ဟု ဆိုႏိုင္သည္။ ပုံမွန္အေျခအေနမွာဆိုလၽွင္ တိုင္းရင္းသားမ်ားမွာ ကိုယ့္အစုႏွင့္ကိုယ္ သီးျခားၿမိဳ႕ျပႏိုင္ငံမ်ားအျဖစ္ ေနထိုင္ေလ့ရွိၾကသည္။ ယခုေခတ္သတ္မွတ္ခ်က္အရ ‘အတူယွဥ္တြဲ ေနထိုင္ေရး’ (Coming-together) ဟု ဆိုႏိုင္ပါလိမ့္မည္။ တစ္ခါတစ္ရံတြင္မူ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳးမ်ိဳး၏ ဦးေဆာင္မႈျဖင့္ အင္ပါယာဖြဲ႕စည္းၾကသည္မ်ားလည္းရွိသည္။ ယခုေခတ္အေခၚ ‘အတူေပါင္းစည္းေနထိုင္ေရး’ (Holding-together) သေဘာမ်ိဳးျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ သို႔ႏွင့္တိုင္ တိုင္းရင္းသားမ်ားက ‘အတူယွဥ္တြဲေနထိုင္ေရး’ ဟု ရပ္ခံဟန္ရွိၿပီး တပ္မေတာ္ကမူ ‘အတူေပါင္းစည္းေနထိုင္ေရး’ ဟု တရားဝင္ရပ္တည္ထားသည္။ ဤကား အတိတ္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ကြဲလြဲခ်က္ …။

‘ဘယ္လိုဖက္ဒရယ္မ်ိဳး တည္ေဆာက္မလဲ’ ဆိုေသာ အနာဂတ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္း ကြဲလြဲခ်က္ေတြရွိေနျပန္သည္။ တိုင္းရင္းသားေတြက ‘ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီ ျပည္ေထာင္စု’ ဟု ဆိုသည္။ အစိုးရႏွင့္ တပ္မေတာ္က ‘ဒီမိုကေရစီဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု’ ဟု ဆိုသည္။ စကားလုံး ေရွ႕ေနာက္အထားအသိုကိစၥသက္သက္ မဟုတ္ပါ။ ‘ဦးစားေပးမႈ ျပႆနာ’ ျဖစ္ပါသည္။ အတိတ္ႏွင့္ အနာဂတ္၊ ႏွစ္ခုလုံးထက္ ေလာေလာဆယ္ ပိုအေရးႀကီးေနသည့္ ပစၥဳပၸန္ျပႆနာမွာ ‘ခြဲထြက္ေရး’ ကိစၥ ျဖစ္ပါသည္။

လူမ်ိဳးမ်ား၏ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္ကို ‘အျပင္စည္း’ (External) ႏွင့္ ‘အတြင္းစည္း’ (Internal) အျဖစ္ ခြဲျခားေျပာဆိုလာၾကသည္မွာ ၁၉၈၀ ျပည့္လြန္ႏွစ္မ်ားေလာက္ကမွ ျဖစ္မည္ထင္ပါသည္။ ျမန္မာ့လူမ်ိဳးစုလက္နက္ကိုင္မ်ားၾကား ခြဲထြက္ေရးကို တရားဝင္စြန္႔လႊတ္လိုက္ၾကသည္မွာလည္း ၁၉၈၃ ခုႏွစ္မွ ျဖစ္သည္။ သို႔တေစ ယခုအခါ လက္နက္ကိုင္အင္အားစုတစ္ခုက ‘ခြဲထြက္ေရး’ ကို ‘မူ’ အရ ကိုင္ထားလိုသည္ဟု ဆိုလာသည္။ အျခားအင္အားစုတစ္ခုကလည္း ဖက္ဒေရးရွင္းကိုေက်ာ္ၿပီး ကြန္ဖက္ဒေရးရွင္းကို ေျပာလာသည္။

ဆိုခဲ့ပါကြဲလြဲခ်က္မ်ားကို ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ႏွင့္ မွန္မွန္ကန္ကန္ မေျဖရွင္းႏိုင္လၽွင္ … ျမန္မာျပည္မွာ ဒုတိယေဘာ္လကန္ျဖစ္သြားႏိုင္သည္။ ေျမာက္ဦးမွာ ဒုတိယ ဆာရာေယဗိုျဖစ္သြားႏိုင္သည္။ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးကား ‘တတိယဇာတ္ကြက္’ ႏွင့္ ‘တတိယ ရွပ္တာခ်ိန္း’ ၾကား ေရာက္ေနသည္။ သတိ။ 

ေက်ာ္ဝင္း
၇ ဇြန္လ၊ ၂၀၁၉

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *