မိုးႏွင့္ေျမ ျခားေနသည့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေၾကာင္း တေစ့တေစာင္း

အမ်ိဳးသမီးဦးေဆာင္မႈက႑ ျမင့္တက္လာသည့္ ေနာ္ေဝႏွင့္ ယူေအအီး

ယခုသီတင္းပတ္အတြင္း ႏိုင္ငံေရးဦးေဆာင္မႈေနရာတြင္ ရွိေသာ အစိုးရအဖြဲ႕အေျပာင္းအလဲလုပ္ျခင္းျဖင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ဦးေဆာင္မႈ အခန္းျမင့္တက္လာေသာ ႏိုင္ငံႏွစ္ႏိုင္ငံရွိပါသည္။ ေနာ္ေဝႏွင့္ ယူေအအီးႏိုင္ငံတို႔ ျဖစ္သည္။

ယူေအအီးႏိုင္ငံတြင္ ကက္ဘိနက္အသစ္ကို ခန္႔အပ္ဖြဲ႕စည္းခဲ့ရာ စုစုေပါင္း ဝန္ႀကီးေနရာ ၃၁ ေနရာတြင္ အမ်ိဳးသမီးဝန္ႀကီးကိုးဦးထိ ပါဝင္လာခဲ့သည္။ ယူေအအီး၏ ယခုလုပ္ရပ္ေၾကာင့္ အေမရိက၊ အီတလီ၊ အာဂ်င္တီးနားအပါအဝင္ ကမာၻ႕ႏိုင္ငံအေတာ္မ်ားမ်ားထက္ က်ား၊ မ တန္းတူညီမၽွမႈပိုရွိေသာ ကက္ဘိနက္ကို ပိုင္ဆိုင္သည့္ ႏ္ိုင္ငံ ျဖစ္လာေစခဲ့သည္။

ေနာ္ေဝႏိုင္ငံတြင္လည္း သမိုင္းတစ္ေလွ်ာက္ပထမဆုံးအႀကိမ္အျဖစ္ အစိုးရအဖြဲ႕အတြင္း အဆင့္အျမင့္ဆုံး ရာထူးသုံးခုကို အမ်ိဳးသမီးမ်ားက ရယူႏိုင္ခဲ့သည္။ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေနရာ၊ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးေနရာႏွင့္ ေနာ္ေဝသမိုင္းတြင္ ပထမဆုံးအႀကိမ္အျဖစ္ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးေနရာတို႔ ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးျဖစ္လာသည့္ အမ်ိဳးသမီးမွာ ယခင္ကကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးအျဖစ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သူလည္း ျဖစ္သည္။

လိင္အၾကမ္းဖက္ခံေနရသည့္ ကြန္ဂိုအမ်ိဳးသမီးတို႔ဘ၀

စစ္ေၾကာင့္ အကြဲကြဲအျပားျပားျဖစ္ေနသည့္ ကြန္ဂိုဒီမိုကရက္တစ္သမၼတႏိုင္ငံတြင္မူ အမ်ိဳးသမီးမ်ားလူျမင္ကြင္းတြင္ အဓမၼက်င့္ခံရမႈ၊ သူပုန္အုပ္စုမ်ား၏ သတ္ျဖတ္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အလြန္ထိတ္လန္႔ဖြယ္ဗီဒီယိုေၾကာင့္ ကြန္ဂိုႏိုင္ငံအေပၚ ကမာၻက ျပန္လည္အာ႐ုံစိုက္လာရေတာ့သည္။ ယင္းျဖစ္ရပ္မွာ ကြန္ဂိုႏိုင္ငံေတာင္အလယ္ပိုင္းရွိ လ်ဴဘိုၿမိဳ႕တြင္ျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ယင္း အမ်ိဳးသမီးမ်ားမွာ ကြန္ဂိုအစိုးရတပ္က ယခုႏွစ္မတ္လက တိုက္ထုတ္ျခင္းကိုခံခဲ့ရသည့္ သူပုန္အုပ္စု၏ ယင္းကဲ့သို႔ ျပဳမူျခင္းကို ခံခဲ့ရျခင္းျဖစ္သည္။ ထို႔ကဲ့သို႔ေသာ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ိဳးမွာ စစ္ဒဏ္ခံေနရသည့္ ကြန္ဂိုႏိုင္ငံ အေရွ႕ပိုင္းေဒသတြင္လည္း ျဖစ္႐ိုးျဖစ္စဥ္လိုပင္ ျဖစ္ေနပါၿပီ။ ယင္းေဒသတြင္ ႏွစ္ေပါင္း ၂၀ ေက်ာ္စစ္ေရးပဋိပကၡျဖစ္ပြားလ်က္ရွိသည့္ ကာလအတြင္း အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ မိန္းကေလးသိန္းႏွင့္ခ်ီ၍၊ အမ်ိဳးသားႏွင့္ ေယာက္်ာေလးမ်ားပါမက်န္ ကြန္ဂိုစစ္တပ္ႏွင့္ မ်ိဳးစုံေသာ သူပုန္တို႔၏ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာအၾကမ္းဖက္မႈကို ခံစားေနရပါသည္။

က်ား၊မ တန္းတူေရးႏွင့္ စီးပြားေရး ဖြံၿဖိဳးမႈ

ကုလသမဂၢလူဦးေရရန္ပုံေငြအဖြဲ႕ UNFPA က အသစ္ထုတ္ျပန္လိုက္သည့္ စစ္တမ္းအရ က်ား၊ မတန္းတူညီမၽွမႈမွာ ႏိုင္ငံတကာဖြံၿဖိဳးေရးႏွင့္ စီးပြားေရးတိုးတက္မႈကို အရွိန္ျမႇင့္တင္ရာတြင္  ‘အေရးပါေသာ္လည္း တန္ဖိုးေလွ်ာ့ခ်သတ္မွတ္ခံေနရသည့္ ကိန္းရွင္’ အျဖစ္သာရွိေနေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။ ယင္းစစ္တမ္းအရ တစ္ကမာၻလုံးအတိုင္းအတာအေနႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားမွာ အမ်ိဳးသားမ်ားထက္ ပၽွမ္းမၽွဝင္ေငြ ၂၃ ရာခိုင္ႏႈန္း ေလ်ာ့နည္းေနဆဲျဖစ္သည္ကို ေတြ႕ရသည္။ က်ား၊ မဝင္ေငြရရွိမႈမွာ လက္ရွိႏႈန္းအတိုင္းသာ ဆက္လက္တိုးတက္ေနမည္ဆိုပါက က်ား၊ မဝင္ေငြတန္းတူျဖစ္ရန္ ႏွစ္ေပါင္း ၇၀ ေက်ာ္ၾကာမည္ဟု သုေတသီမ်ားက ေထာက္ျပၾကသည္။

ထို႔ျပင္ ယင္းစစ္တမ္းအရ စီးပြားေရးမညီမၽွမႈႏွင့္ ႀကဳံေတြ႕ေနရသည့္ ႏိုင္ငံသည္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ မရရွိႏိုင္ျခင္း၊ မိန္းကေလးမ်ားအ႐ြယ္မတိုင္မီ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ျခင္း၊ ကေလးေမြးျခင္းႏွင့္အိမ္တြင္း အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ေနေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။ အမ်ိဳးသမီးမ်ားတိုးတက္ေရးအတြက္ အတားအဆီးျဖစ္ေနသည့္ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးတြင္အမ်ိဳးသမီးမ်ားပါဝင္ပတ္သက္မႈကို ယုတ္ေလ်ာ့အားနည္းေစသည့္ ယဥ္ေက်းမႈအစဥ္အလာမ်ားမွာ ကုလသမဂၢစဥ္ဆက္မျပတ္ဖြံၿဖိဳးေရး ရည္မွန္းခ်က္မ်ား ေအာင္ျမင္ေစေရးႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈမ်ားကို အားေပ်ာ့ခ်ည့္နဲ႔သြားေစသည္ဟု ယင္းစစ္တမ္းကို ေရးသားသည့္သုေတသီမ်ားက သတိေပးထားသည္။

စာၫႊန္း။       ။  Women Around the World: This Week

ဧေက်ာ္

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *