သုေတသနစာတမ္း Publication Policy ႏွင့္ ကၽြန္ေတာ့္အျမင္

လြန္ခဲ့တဲ့တစ္ေလာေလးက ျမန္မာပညာေရးတကၠသိုလ္မ်ား (အထူးသျဖင့္ နည္းပညာတကၠသိုလ္မ်ားႏွင့္ ကြန္ပ်ဴတာတကၠသိုလ္မ်ား) ေလာက၌ ဟိုးေလးတေက်ာ္ေက်ာ္ျဖစ္ခဲ့တဲ့ ျဖစ္စဥ္ေလးတစ္ခု ရွိခဲ့ပါတယ္။ ထိုအရာကေတာ့ အဆိုပါတကၠသိုလ္မ်ားတြင္ တြဲဖက္ပါေမာကၡမ်ားႏွင့္ ပါေမာကၡရာထူး အဆင့္ရွိသူမ်ားကို ၎တို႔ပုံႏွိပ္ထုတ္ေဝၿပီးသည့္ သုေတသနစာတမ္းအေရအတြက္ အနည္းအမ်ားေပၚ မူတည္ၿပီး နံပါတ္စဥ္အလိုက္ နာမည္စာရင္းထုတ္ျပန္ခ်က္တစ္ရပ္ျဖစ္ပါတယ္။ အဆိုပါထုတ္ျပန္ခ်က္ေၾကာင့္ အခ်ိဳ႕ပညာရွင္မ်ားက အံ့ဩမွင္တက္မိၾကပါတယ္။ အခ်ိဳ႕ကမေက်နပ္ခ်က္မ်ားစြာကို အခ်င္းခ်င္း ထုတ္ေဖာ္ခဲ့ၾကပါတယ္။ အခ်ိဳ႕က စာတမ္းမ်ားေရးသားႏိုင္ဖို႔ အားခဲလာၾကပါတယ္။ အခ်ိဳ႕က ပိုမိုစိတ္အားတက္ႂကြၾကသလို အခ်ိဳ႕ကလည္း ေမၽွာ္လင့္ခ်က္မဲ့မႈႏွင့္ အားအင္ႏြမ္းလ်မႈမ်ားစြာျဖင့္။

နံပါတ္စဥ္စီထားတဲ့ ပညာရွင္မ်ား၏ ပုံႏွိပ္ထုတ္ေဝၿပီးသည့္ သုေတသနစာတမ္းမ်ားတြင္ ျပည္တြင္းႏွင့္ျပည္ပကြန္ဖရင့္စာတမ္းမ်ား၊ သာမန္ Peer-review စာတမ္းမ်ား၊ Scopus Indexed ဂ်ာနယ္မ်ားတြင္ ပုံႏွိပ္ထုတ္ေဝၿပီးသည့္ စာတမ္းမ်ား၊ Scopus ႏွင့္ Web of Science Indexed ဂ်ာနယ္မ်ားတြင္ ပုံႏွိပ္ထုတ္ေဝၿပီးသည့္ စာတမ္းမ်ား စသျဖင့္ စာတမ္းနယ္ပယ္မ်ိဳးစုံ ေရာႁပြန္းပါဝင္ၾကတာကို ေတြ႕ရပါတယ္။ အခ်ိဳ႕ပညာရွင္မ်ားက ျပည္တြင္း Conference Paper မ်ားသာရွိၾက၍ အခ်ိဳ႕က ျပည္တြင္း ျပည္ပ Conference Paper ႏွစ္မ်ိဳးလုံး ရွိၾကပါတယ္။ အခ်ိဳ႕က သာမန္ Peer- reviewed အဆင့္ရွိ Paper မ်ား ပိုင္ဆိုင္ထားၾကသလို၊ အခ်ိဳ႕က အထက္မွာ ေဖာ္ျပၿပီးသည့္ Paper မ်ားအျပင္ Scopus ႏွင့္ Web of Science Indexed အဆင့္ရွိဂ်ာနယ္ Paper မ်ားသာမက Scopus ႏွင့္ Web of Science Indexed အဆင့္လည္းရွိ၊ Impact Factor ျမင့္မားသည့္ ဂ်ာနယ္မ်ားတြင္ပါ ပုံႏွိပ္ထုတ္ေဝၿပီး ျဖစ္ၾကတာကို ေတြ႕ရႏိုင္ပါတယ္။

႐ိုးသားစြာခံဝန္ခ်က္

ဤေဆာင္းပါးကို ပညာရွင္တစ္ဦးအေနႏွင့္ ေရးသားျခင္းမဟုတ္ဘဲ ပညာသင္သားတစ္ဦးအေနနဲ႔သာ ႀကဳံေတြ႕ခဲ့ဖူးသည့္ အေတြ႕အႀကဳံမ်ားအေပၚအေျခခံၿပီး မိမိအျမင္ကို ေရးသားျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ထို႔အတူ ကၽြန္ေတာ့္ပညာရပ္နယ္ပယ္သည္ Engineering နယ္ပယ္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ လက္ရွိပညာရပ္နယ္ပယ္၏ အျမင့္ဆုံးဂ်ာနယ္မ်ားအဆင့္သည္ Scopus <<https://www.scopus. com>> eSifh <<Web of Science https://www.webofknowledge. com>> Indexed အဆင့္ရွိ ဂ်ာနယ္မ်ားသာျဖစ္ပါသျဖင့္ Scopus ႏွင့္ Web of Science ကိုသာ အျမင့္ဆုံးအရာထား ၍ ေရးသားလိုပါတယ္။ ထို႔အတူ အျခားပညာရပ္နယ္ပယ္မ်ားျဖစ္သည့္ ေဆးပညာ၊ ကြန္ပ်ဴတာ၊ စီးပြားေရး၊ ဘာသာစကား စသည့္ ပညာရပ္မ်ားတြင္လည္း ပညာေရး စာတမ္းဆိုင္ရာ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားအသီးသီး ကိုယ္စီရွိၾကမည္ဟု ခန္႔မွန္းမိပါတယ္။ မည္သို႔ပင္ဆိုေစကာမူ ပညာရပ္ဆိုင္ရာ စာတမ္းအဆင့္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားသည္ အနီးစပ္ဆုံး အလားတူဆင္တူရွိေနမည္ဟု ယုံၾကည္မိပါတယ္။

အရည္အေသြးသို႔ ဦးတည္သည့္ ပထမဆုံးေျခလွမ္း

ပုံႏွိပ္ထုတ္ေဝၿပီးသည့္ ပညာရပ္ ဆိုင္ရာစာတမ္း အနည္းအမ်ားအေပၚ မူတည္ၿပီး ပညာရွင္မ်ားကို နံပါတ္စဥ္မ်ား အတိုင္းစီထားသည္ကို စတင္ေတြ႕ရသျဖင့္ ေနာင္အခါတြင္ ျမန္မာပညာေရးေလာကသည္ အရည္အေသြးျမင့္မားေရး ဦးတည္ခ်က္သို႔ ဦးတည္ေနသည့္ ပထမဆုံးေသာ ေျခလွမ္းဟု ျမင္မိပါတယ္။ သို႔ရာတြင္ ပုံႏွိပ္ထုတ္ေဝၿပီးသည့္ ပညာရပ္ဆိုင္ရာ စာတမ္းအနည္းအမ်ား၊ First Author ႏွင့္ Co-author လုပ္ထားသည့္ စာတမ္းအနည္းအမ်ားေပၚ မူတည္ၿပီး ေယဘူယ်အစီအစဥ္ထားသည္မွာလည္း ပထမဆုံးအဆင့္ အၾကမ္းဖ်င္းလ်ာထားခ်က္ဟုသာ ျမင္မိပါတယ္။ အေၾကာင္းမွာ ေနာင္လာမည့္ မ်ိဳးဆက္သစ္ပညာရွင္မ်ားအတြက္ သက္ဆိုင္ရာဘြဲ႕၊ ရာထူးတိုးႏိုင္မႈ အလားအလာ မူသေဘာမ်ားအရ စံႏႈန္းမ်ားအေနျဖင့္ သတ္မွတ္လ်ာထားခ်က္မ်ားလည္း ျဖစ္လာမည္လို႔ ယူဆႏိုင္ပါတယ္။ ထို႔ထက္ပို၍ျဖစ္ေစလိုသည္မွာ ပုံႏွိပ္ထုတ္ေဝၿပီးသည့္ ပညာရပ္စာတမ္းမ်ား၏ အရည္အေသြးအေပၚမူတည္ၿပီး သတ္မွတ္ႏိုင္ပါမူ ပို၍ပင္ ေကာင္းႏိုင္မည္လို႔ ျမင္မိပါတယ္။

ပညာရပ္စာတမ္းတစ္ေစာင္ အရည္အေသြးကိုေဆာင္ႏိုင္ဖို႔

ႏိုင္ငံတကာတြင္ အခ်ိဳ႕ Professional အဆင့္ပညာရွင္မ်ားသည္ Conference Paper အနည္းစုမွအပ ၎တို႔၏ ပညာရပ္စာတမ္းမ်ားကို Scopus & Web of Science Indexed Journals ကဲ့သို႔ အဆင့္ျမင့္ဂ်ာနယ္မ်ားတြင္သာ ပုံႏွိပ္ထုတ္ ေဝေလ့ရွိၾကၿပီး ပညာရပ္စာတမ္းတစ္ေစာင္ ပုံႏွိပ္ထုတ္ေဝႏိုင္ဖို႔ အနည္းဆုံး ေျခာက္လမွသည္ တစ္ႏွစ္၊ တစ္ႏွစ္ခြဲ၊ ၂ ႏွစ္ စသျဖင့္ ဂ်ာနယ္၏ အရည္အေသြးအေပၚ မူတည္ၿပီး အခ်ိန္ၾကာျမင့္ႏိုင္ပါတယ္။ အဆိုပါအခ်ိန္မ်ားသည္ သုေတသနျပဳလုပ္ခ်ိန္၊ သုေတသနစာတမ္းေရးသားခ်ိန္မ်ား မပါဝင္ေသးေခ်။ ပညာရပ္စာမူကို ဂ်ာနယ္တိုက္သို႔ေပးပို႔သည့္ အခ်ိန္ႏွင့္ ဂ်ာနယ္တိုက္မွ Peer-review အဆင့္၊ ထို႔မွ Acceptance အဆင့္၊ ထို႔ေနာက္မွ Proofread ႏွင့္ Publication အဆင့္ စသျဖင့္ အဆင့္ဆင့္ေသာ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္ လုပ္ေဆာင္ေနသည့္အခ်ိန္အတိုင္းအတာတစ္ခုသာ ျဖစ္ပါတယ္။ အဆိုပါအေနအထားအရ အဆင့္ျမင့္ဂ်ာနယ္မ်ားတြင္ ပညာရပ္ဆိုင္ရာ ပညာရပ္ စာတမ္းတစ္ေစာင္ရရွိႏိုင္ရန္ အနည္းဆုံး တစ္ႏွစ္မွ တစ္ႏွစ္ခြဲအထိ ၾကာျမင့္ႏိုင္ပါတယ္။ အေသးစိတ္သိရွိလိုပါမူ ေဖာ္ျပပါ Link မ်ားမွတစ္ဆင့္ << https:// journalfinder.elsevier.com/>> << https://journalsuggester.springer.com/>> သက္ဆိုင္ရာဂ်ာနယ္မ်ား၏ Review Speedukd ကို လိုအပ္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားထည့္ဝင္ၿပီး ေလ့လာႏိုင္ပါတယ္။

အေရအတြက္သည္ အရည္အေသြးကို ၫႊန္းဆိုႏိုင္ပါသလား

အရည္အေသြးျပည့္၀သည့္ ပညာရပ္စာတမ္းတစ္ေစာင္ ရရွိႏိုင္ေရးသည္ အခ်ိန္မ်ားစြာယူရျခင္း၊ အရည္အေသြးျပည့္၀သည့္ သုေတသနျဖစ္ဖို႔လိုျခင္း စသည့္အခ်က္မ်ားျဖင့္ ဝန္းရံေနပါတယ္။ ထို႔ေၾကာင့္ အၾကမ္းဖ်င္းအားျဖင့္ ပညာရပ္ စာတမ္းအေရအတြက္ အနည္းအမ်ားအေပၚမူတည္ၿပီး ပညာရွင္မ်ားကို နံပါတ္စဥ္အတိုင္း စီထားျခင္းမွာ အေရအတြက္ကိုသာ ၫႊန္းဆိုႏိုင္ၿပီး၊ အရည္အေသြးကို မၫႊန္းဆိုႏိုင္ေသးေၾကာင္း ေအာက္ေဖာ္ျပပါ သုံးသပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အတူ ထပ္ဆင့္ဆိုခ်င္ပါတယ္။

သုံးသပ္ခ်က္မ်ား၏ ပထမဆုံးအခ်က္အေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ အခ်ိဳ႕ေသာ ပညာရွင္ဆရာႀကီး ဆရာမႀကီးမ်ားသည္ အဆင့္ျမင့္ဂ်ာနယ္မ်ားတြင္ ပုံႏွိပ္ထုတ္ေဝၿပီးသည့္ ပညာရပ္စာတမ္းေကာင္းမ်ားရရွိ ၿပီးသူမ်ား ျဖစ္ၾကပါတယ္။ သို႔ရာတြင္ ပညာရွင္ဆရာႀကီး ဆရာမႀကီးမ်ားမွ ထုတ္ေဝၿပီး ပညာရပ္စာတမ္းမ်ားသည္ အေရအတြက္အရ နည္းပါးေနျခင္းေၾကာင့္ နံပါတ္စဥ္တြင္ အလယ္အလတ္ႏွင့္ ေအာက္ဆုံးနီးပါးအဆင့္သို႔ ေရာက္ရွိေနၾကၿပီး၊ အခ်ိဳ႕ေသာ တက္သစ္စပညာရွင္မ်ား၊ Ph.D ၿပီးခါစ ဆရာမ်ားအေနျဖင့္ ျပည္တြင္းျပည္ပ ကြန္ဖရင့္ Paper မ်ားစြာ၊ သာမန္ Peer-reviewed စာတမ္းမ်ားစြာ၊ Scopus ႏွင့္ Web of Science စာတမ္းအနည္းငယ္ျဖင့္ပင္လၽွင္ နံပါတ္စဥ္တြင္ ထိပ္ဆုံးအဆင့္ေနရာမ်ားတြင္ ရယူပိုင္ဆိုင္ေနတာကို ေတြ႕ရေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါတယ္။

အလားတူ ေနာက္ထပ္သုံးသပ္ခ်က္တစ္ရပ္မွာ ပညာရပ္စာတမ္းရရွိမႈ အနည္းအမ်ားအေပၚမူတည္ၿပီး နံပါတ္စဥ္စီျခင္းသည္ အေရအတြက္ကိုသာ ၫႊန္းဆိုၿပီး အရည္အေသြးကို မၫႊန္းဆိုႏိုင္ေသးေၾကာင္း ဥပမာတစ္ခုျဖင့္ ထပ္ဆင့္တင္ျပ လိုပါတယ္။ ဥပမာအားျဖင့္- အိႏၵိယရွိ အခ်ိဳ႕ပါေမာကၡပညာရွင္မ်ားသည္ ၎တို႔ ပညာရွင္သက္တမ္းတစ္ေလၽွာက္ ပုံႏွိပ္ထုတ္ေဝၿပီးသည့္ ပညာရပ္စာတမ္းေပါင္း ရာခ်ီ၊ ေထာင္ခ်ီမက မ်ားေနခ်ိန္တြင္ ဥေရာပရွိ အခ်ိဳ႕ပါေမာကၡအဆင့္ ပညာရွင္မ်ား၏ ပုံႏွိပ္ထုတ္ေဝၿပီးသည့္ ပညာရပ္စာတမ္းမ်ားသည္ ရာဂဏန္းေအာက္ပင္ ရွိေနတာကို ကၽြန္ေတာ္မၾကာခဏ ေတြ႕ျမင္ခဲ့ရပါတယ္။ အေသးစိတ္ထပ္ဆင့္ ေလ့လာၾကည့္သည့္အခါ အိႏၵိယရွိ အခ်ိဳ႕ေသာ ပါေမာကၡပညာရွင္မ်ားေရးသည့္ ပညာရပ္စာတမ္းမ်ား၊ ေပးပို႔သည့္ ဂ်ာနယ္မ်ားသည္ ပညာရပ္စာတမ္းမ်ားကို ပုံႏွိပ္ထုတ္ေဝႏိုင္ဖို႔ အင္မတန္မွ လြယ္ကူၿပီး ရက္ပိုင္းအတြင္း ပုံႏွိပ္ထုတ္ေဝခြင့္ရၾကပါတယ္။ အခ်ိဳ႕ေရးသားၿပီးခဲ့သည့္ စာတမ္းမ်ားသည္ အရည္အေသြးအားျဖင့္ သာမန္အဆင့္ တစ္ခါတရံ သာမန္ထက္ပင္ နိမ့္က်ေနေသာ္လည္း ဂ်ာနယ္တိုက္သို႔ သတ္မွတ္ထားသည့္ ပုံႏွိပ္ထုတ္ေဝခ အခေၾကးေငြ ေပးသြင္းၿပီးသည္ႏွင့္ တစ္ၿပိဳင္နက္ ပုံႏွိပ္ထုတ္ေဝခြင့္ရသည့္ စာတမ္းမ်ားျဖစ္ၾကပါတယ္။ အဆိုပါဂ်ာနယ္မ်ားမွာလည္း Peer-reviewed အဆင့္ရွိသည့္ ဂ်ာနယ္မ်ားအျဖစ္ မသိနားမလည္သည့္ ပညာရွင္ေလာင္း လူငယ္ေလးမ်ားကို ပုံစံအမ်ိဳးမ်ိဳး၊ ဆြဲေဆာင္မႈအေထြေထြျဖင့္ အသံကုန္ဟစ္ကာ ေၾကာ္ျငာတတ္ၾကေသာ္လည္း စာတမ္းမ်ားကို ယေန႔ေပးပို႔၊ Peer-review ကို စနစ္တက်မလုပ္ဘဲ ေနာက္တစ္ေန႔မွာ Accept အျဖစ္၊ ထို႔ေနာက္ ပုံႏွိပ္ထုတ္ေဝခြင့္ေၾကး ေဒၚလာ ၅၀ မွ ေဒၚလာ ၁၀၀ ေလာက္ ေပးသြင္းၿပီးတာနဲ႔ ပုံႏွိပ္ထုတ္ေဝသည့္ လုပ္စားဂ်ာနယ္မ်ား သာျဖစ္ၾကေၾကာင္း ေတြ႕ရပါတယ္။

ထို႔ေၾကာင့္ အဆိုပါ အိႏၵိယရွိ အခ်ိဳ႕ေသာ ပါေမာကၡပညာရွင္မ်ားမွ တစ္ႏွစ္လၽွင္ စာတမ္းေပါင္း ၂၀၊ ၃၀ ခန္႔အထိ ဘုံးေဘာလေအာ ပုံႏွိပ္ထုတ္ေဝေနစဥ္ ဥေရာပရွိပညာရွင္မ်ားမွာမူ တစ္ႏွစ္လၽွင္ အရည္အေသြးရွိရွိ အဆင့္ျမင့္ျမင့္ပညာရပ္ စာတမ္းတစ္ေစာင္၊ ႏွစ္ေစာင္ေလာက္ကိုသာ ပညာရပ္ဆိုင္ရာနယ္ပယ္အတြက္လည္း အက်ိဳးရွိ၊ ယေန႔လူသားမ်ားအတြက္ အက်ိဳးရွိရွိျဖင့္ ပုံႏွိပ္ထုတ္ေဝေနၾကပါတယ္။ ထိုအခ်က္မ်ားေၾကာင့္ စာတမ္းအေရအတြက္အနည္းအမ်ားအေပၚမူတည္ၿပီး ယေန႔ပညာရွင္မ်ားကို နံပါတ္စဥ္စီထားျခင္းသည္ အေရအတြက္အရသာ မွန္ကန္ႏိုင္ၿပီး အရည္အေသြးပိုင္းကို ေထာက္ခ်င့္ႏိုင္သည့္ အေနအထား မဟုတ္ေသးပါေၾကာင္းႏွင့္ လက္ရွိပညာေရး၏ ပထမဆုံး ေျခလွမ္းျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္လည္း ေနာက္ တစ္ဆင့္လွမ္းရန္ အားယူျပင္ဆင္ေနဆဲဟုသာ ျမင္မိပါတယ္။

ထို႔အတူ နံပါတ္စဥ္ထိပ္ဆုံးအဆင့္သို႔ ေရာက္ရွိေနသည့္ ပညာရွင္မ်ားအေနႏွင့္လည္း မိမိသည္ အမ်ားတကာထက္ အျမင့္ဆုံးေနရာမ်ားတြင္ တည္ရွိေနသည္၊ ပုံႏွိပ္ထုတ္ေဝၿပီးသည့္ စာတမ္းအမ်ားဆုံးျဖစ္သည္ဆိုသည္ထက္ အရည္အေသြးအဆင့္ျမင့္သည့္ သုေတသနစာတမ္းမ်ား ထုတ္ေဝႏိုင္ေရးသာ ဦးတည္ႏိုင္ဖို႔ အႀကံျပဳလိုပါတယ္။ အလားတူစြာ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ ပညာရွင္နံပါတ္စဥ္၌ အလယ္အလတ္ျဖစ္ေသာ္လည္း အရည္အေသြးျမင့္မားသည့္ သုေတသနစာတမ္းပိုင္ရွင္ အဆင့္ျမင့္ပညာရွင္ ဆရာႀကီး၊ ဆရာမႀကီးမ်ား မ်ားစြာရွိေနသည္ကိုလည္း ႏွလုံးမူရပါမယ္။

ေရွ႕သို႔ လွမ္းေမၽွာ္ ….

သို႔ျဖစ္၍ ပညာရွင္မ်ားအား ၎တို႔၏ ပုံႏွိပ္ထုတ္ေဝၿပီးသည့္ ပညာရပ္စာတမ္းမ်ားအေပၚမူတည္ၿပီး နံပါတ္စဥ္ စီထားျခင္းသည္ ျမန္မာပညာေရးေလာကအတြက္ ေရွးဦးပဏာမေျခလွမ္းတစ္လွမ္းဟုသာျမင္ၿပီး ထိုမွတစ္ဆင့္ ျပည္တြင္း ကြန္ဖရင့္အဆင့္စာတမ္းမ်ား၊ ျပည္ပကြန္ဖရင့္အဆင့္စာတမ္းမ်ား၊ Peer-review အဆင့္ရွိေသာ္လည္း Impact Factor ႏွင့္ Scopus၊ Web of Science အဆင့္မဝင္သည့္ စာတမ္းမ်ား၊ Peer-review အဆင့္လည္းရွိ၊ Impact Factor လည္းပါ၊ Scopus ႏွင့္ Web of Science အဆင့္လည္းရွိ စာတမ္းမ်ား စသျဖင့္ ေနာက္တစ္ဆင့္ အေသးစိတ္ထပ္မံခြဲျခားစာရင္းျပဳစုၿပီး ပညာရွင္မ်ားကို နံပါတ္စဥ္ စီထားေပးႏိုင္မည္ဆိုပါက ပညာရွင္မ်ား၏ အခန္းက႑သည္ဟု ဆထက္ထမ္းပိုး ပိုမိုလင္းလက္လာႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ထို႔အတူ ျမန္မာ့ပညာေရးသည္လည္း အရည္အေသြးျမင့္မားသည့္ ပညာေရးသို႔ ပိုမိုဦးတည္တိုးျမင့္လာႏိုင္ေပမည္ဟု ေမၽွာ္လင့္ယုံၾကည္လ်က္ …

ေမာ္ထြန္း (ပညာေရး)

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *