သတိေပးရဦးမည့္ လၽွပ္စစ္ဓာတ္အားကိစၥ

ထုတ္လုပ္ကုန္က်စရိတ္မ်ား ကာမိေအာင္ လၽွပ္စစ္ဓာတ္အားခ အလြယ္ေခၚ မီတာခမ်ား တိုးျမႇင့္လိုက္ျခင္းသည္ ပိုထြက္လာေသာေငြမ်ားကို သုံးကာ လၽွပ္စစ္ဓာတ္အား မရေသးေသာေဒသမ်ား လၽွပ္စစ္ဓာတ္ရရန္၊ လၽွပ္စစ္ဓာတ္အား ထုတ္လုပ္ျဖန္႔ျဖဴးမႈႏွင့္ ထုတ္လုပ္စြမ္းအား တိုးတက္ေစရန္ဟူေသာ ရည္႐ြယ္ခ်က္ေကာင္းမ်ားျဖင့္ ေဆာင္႐ြက္ျခင္းျဖစ္သည့္အတြက္ ႀကိဳဆိုေသာ္လည္း ထပ္ေလာင္းသတိေပးစရာမ်ားရွိသည္။

လၽွပ္စစ္ဓာတ္အားခ တိုးျမႇင့္သည့္အတြက္ ကုန္ေဈးႏႈန္း တက္ႏိုင္ေျခ ရွိသည္၊ ႏိုင္ငံလုံးဆိုင္ရာ စီးပြားေရးအေပၚ သက္ေရာက္ႏိုင္သည္။ ကမၻာ့ဘဏ္အခ်က္အလက္အရ ၂၀၁၉ မတ္လတြင္ ၇ ဒသမ ၉ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိေသာ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈႏႈန္းကို ကိုင္တြယ္မည့္နည္း ႀကိဳတြက္ထားၿပီး၊ ျပင္ဆင္ထားၿပီး ျဖစ္ရမည္။ မည္သို႔ျပင္ဆင္ထားသလဲ။ ႏိုင္ငံလုံးဆိုင္ရာ စီးပြားေရး Macroeconomy ေပၚ မည္သို႔သက္ေရာက္မလဲ။

အက်င့္ပ်က္ျခစားသူ ဝန္ထမ္းအခ်ိဳ႕ႏွင့္ အမွန္တကယ္က်သင့္ေသာ မီတာခမေပးလိုသူမ်ားသည္ အသစ္ျပင္ဆင္လိုက္ေသာ ႏႈန္းထားစနစ္ေၾကာင့္ ပြဲေတာ္ေတြ႕မသြားရန္ အေရးႀကီးသည္။ ထိုသို႔ မီတာခိုးယူသူမ်ား မ်ားျပားေနလၽွင္ မွန္မွန္ကန္ကန္ ေပးေဆာင္သူမ်ားသည္ ခိုးယူသူမ်ားအတြက္ စိုက္ထုတ္ေပးရသလိုျဖစ္မည္။

လက္ရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လၽွပ္စစ္ဓာတ္အားထုတ္လုပ္စရိတ္သည္ ရွိသင့္သည္ထက္ ပိုမိုကုန္က်ေနသလားကို ေလ့လာဆန္းစစ္ၿပီး မကုန္သင့္သည္ မကုန္ေအာင္ ျပင္ဆင္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံျခင္းျဖင့္လည္း ျပည္သူအေပၚ ဝန္ထုပ္ဝန္ပိုးက်ေစလိမ့္မည္။

ဓာတ္အားထုတ္လုပ္သည့္ေနရာႏွင့္ ေနာက္ဆုံးသုံးစြဲသည့္ အိမ္၊ ႐ုံးတို႔အၾကား လၽွပ္စစ္ဓာတ္ပို႔ေဆာင္ရာတြင္ ဓာတ္အားေလလြင့္ျခင္း ႀကီးမားသည့္အတြက္ ေလ်ာ့ပါးေအာင္ကုစားႏိုင္လၽွင္ ေနာက္ထပ္မထုတ္ရဘဲႏွင့္ပင္ လၽွပ္စစ္ဓာတ္အားမ်ားစြာ ထြက္လာမည္။

လၽွပ္စစ္ဓာတ္အား ဖူလုံျခင္းသည္ သာမန္ျပည္သူတို႔၏ ဘ၀အဆင့္ျမင့္ေစသလို ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမည့္သူမ်ား လာခ်င္စိတ္ကို ယိုဖိတ္ေစသည့္အတြက္ ထိုက႑တြင္ မ်ားမ်ားစားစား ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံႏိုင္ေစရမည္။

 

အယ္ဒီတာ
၂၇.၆.၂၀၁၉

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *