လစ္ဘရယ္ ေနရွင္နယ္လစ္ဇင္

ဇာတ္၏ အစ

၁၇ ရာစုတြင္တြင္ ျမင့္ျမတ္ေသာ ေရာမအင္ပါယာ ၿပိဳက်သြားသည္။ ထြက္ေပၚလာေသာ ႏိုင္ငံမ်ားၾကား ‘အႏွစ္သုံးဆယ္ စစ္ပြဲ’ ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ ၁၆၄၈ ခုႏွစ္ ‘ဝက္စေဖးလီးယားစာခ်ဳပ္’ ေပၚထြက္လာေတာ့မွ စစ္ပြဲကို ရပ္ႏိုင္ခဲ့သည္။ ဤစာခ်ဳပ္ကပင္ ေခတ္သစ္ အမ်ိဳးသားႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ေခတ္သစ္ ‘ကမၻာ့စနစ္’ (World Order) ကို ေမြးထုတ္ေပးလိုက္သည္။ အမ်ိဳးသားႏိုင္ငံမ်ားကို အေျခခံယူနစ္အျဖစ္ သေဘာယူၾကေသာ ကမၻာ့စနစ္ႏွင့္ အမ်ိဳးသားႏိုင္ငံမ်ား၏ လကၡဏာသုံးရပ္တို႔ျဖစ္သည္။ ‘အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ’ (Sovereignty)၊ ‘ျပည္တြင္းေရးမစြက္ဖက္ေရး’ (Non-intervention) ႏွင့္ ‘အင္အား ခ်ိန္ခြင္လၽွာအယူအဆ’ (Balance of Power) တို႔ျဖစ္သည္။

၁၈ ရာစုတြင္ ‘တရားမၽွတေရး၊ တန္းတူေရး၊ ညီရင္းအစ္ကိုပမာ ခ်စ္ၾကည္ေရး’ ဆိုေသာ ေႂကြးေၾကာ္သံမ်ားျဖင့္ ေတာ္လွန္ေရးႏွစ္ရပ္ ေပၚထြက္လာသည္။ အေမရိကန္ေတာ္လွန္ေရးႏွင့္ ျပင္သစ္ေတာ္လွန္ေရးတို႔ျဖစ္ပါသည္။ ဤေတာ္လွန္ေရးႀကီးႏွစ္ခုကပင္ တတိယေျမာက္ ေဂ်ာ့ဘုရင္ကို အေမရိကန္ကိုလိုနီ ၁၃ ခု လက္လႊတ္ေစခဲ့ၿပီး ျပင္သစ္မွ လူဝီ ၁၆ ကို ေခါင္းတစ္လုံး ဆုံး႐ႈံးေစလိုက္သည္။ လစ္ဘရယ္ ဒီမိုကေရစီ၏ အေျခခံမူမ်ားကိုလည္း ေမြးထုတ္ေပးလိုက္သည္။ ဆိုခဲ့ပါ အျခင္းအရာႏွစ္ရပ္ (၁၇ ရာစု အမ်ိဳးသားႏိုင္ငံမ်ား ေပၚထြန္းျခင္းႏွင့္ ၁၈ ရာစု လစ္ဘရယ္ဒီမိုကေရစီ သေႏၶတည္လာျခင္း) ကို ဆက္စပ္ၿပီး ‘၁၉ ရာစု အမ်ိဳးသားေရးဝါဒမွာ လစ္ဘရယ္သေဘာေဆာင္သည္’ ဟု မွတ္ခ်က္ျပဳလာၾကသည္။ ‘လစ္ဘရယ္အမ်ိဳးသားေရးဝါဒ’ (Liberal Nationalism) ဟု ဆိုပါသည္။

လစ္ဘရယ္ဒီမိုကေရစီမွာ ‘တစ္ဦးခ်င္းလြတ္လပ္မႈ’ (Individual Liberty) ကိုအေျခခံၿပီး အမ်ိဳးသားေရးဝါဒမွာ ‘အစုအေဝးလြတ္လပ္မႈ’ (Collective Liberty) သို႔မဟုတ္ ‘မ်ိဳးတူစု ဒီမိုကေရစီ’ (Tribal Democracy) ျဖစ္သည္ဟု ရွင္းျပသည္။ အေမရိကန္ျပည္တြင္းစစ္ကိုပင္ ‘အၿပိဳင္ျဖစ္ေနေသာ အယူအဆ ႏွစ္ရပ္ၾကား တိုက္ပြဲ’ ဟု အဓိပၸာယ္ဖြင့္လာၾကသည္။ ေျမာက္ပိုင္းက လစ္ဘရယ္အမ်ိဳးသားေရးဝါဒကို ကိုယ္စားျပဳ၍ ေတာင္ပိုင္းက ‘သေဘာထားမႀကီးေသာ အမ်ိဳးသားေရးဝါဒ’ (Illiberal Nationalism) ကို ကိုယ္စားျပဳသည္ဟု ဆိုသည္။

အထိန္း အေထ

မည္သို႔ပင္ဆိုေစ ၁၉ ရာစုေလာက္မွစ၍ ဆိုခဲ့ပါအယူအဆႏွစ္ရပ္ (အမ်ိဳးသားေရးဝါဒႏွင့္ လစ္ဘရယ္ဒီမိုကေရစီ) ကို ဆက္စပ္စဥ္းစားလာၾကသည္မွာကား အမွန္ပင္ျဖစ္သည္။ ပို၍ တိတိက်က်ဆိုရလၽွင္ ‘အထိန္းအေထ’ (Check and Balance) အျဖစ္ ၾကည့္ျမင္လာၾကသည္။ အမ်ိဳးသားေရးဝါဒ၏ ၾကမ္းရွေသာအစြန္းမ်ားကို လစ္ဘရယ္ဒီမိုကေရစီႏွင့္ထိန္း၍ လစ္ဘရယ္ဒီမိုကေရစီ၏ လက္ေတြ႕မက်ေသာ စိတ္ကူးယဥ္မႈမ်ားကို အမ်ိဳးသားေရးဝါဒျဖင့္ ျပန္ထိန္းၾကရသည့္ သေဘာဟု ဆိုပါသည္။

ယေန႔ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးတြင္ကား အဆိုပါ ‘အထိန္းအေထ’ သေဘာမ်ိဳး ေပ်ာက္ေနသည္ဟုထင္သည္။ အမ်ိဳးသားေရးအေၾကာင္းေျပာလၽွင္ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ဆန္႔က်င္ဘက္ဟု ယူဆၾကၿပီး လစ္ဘရယ္ဒီမိုကေရစီအေၾကာင္းေျပာလၽွင္ အမ်ိဳးသားေရးကို ျငင္းပယ္သူအျဖစ္ ၾကည့္ျမင္လာၾကသည္။ ‘ဒြိစုံ ထင္ေယာင္ထင္မွားမႈ’ (Binary Illusion) လကၡဏာတစ္ရပ္ ျဖစ္ပါလိမ့္မည္။ ပို၍အေရးႀကီးသည္မွာ ဆိုခဲ့ပါ အျငင္းပြားမႈမ်ားမွာ ၂၀၂၀ ေ႐ြးေကာက္ပြဲႏွင့္ ဆက္စပ္ေနသည္ကို သတိျပဳၾကဖို႔ လိုပါလိမ့္မည္။

အမ်ိဳးသားေရးဝါဒႏွင့္ လစ္ဘရယ္ဒီမိုကေရစီတို႔၏ ဆိုခဲ့ၿပီးေသာ ‘အထိန္း – အေထ ခ်ိန္ခြင္လၽွာ’ မပ်က္ဖို႔မွာ အထူးအေရးႀကီးလိမ့္မည္ ထင္သည္။ အမ်ိဳးသားေရးဝါဒ၏ ၾကမ္းရွေသာအစြန္းမ်ားကို လစ္ဘရယ္ဒီမိုကေရစီႏွင့္ မထိန္းႏိုင္ရာမွ ႀကဳံခဲ့ရေသာ ဖက္ဆစ္စနစ္ႏွင့္ နာဇီဝါဒတို႔ကို ဒုတိယကမၻာစစ္မတိုင္မီႏွင့္ စစ္အတြင္း က်က်နန ႀကဳံခဲ့ရၿပီး၊ လွလွပပခံခဲ့ရၿပီးျဖစ္သည္။ အလားတူ လစ္ဘရယ္ဒီမိုကေရစီ၏ လက္ေတြ႕မက်ေသာ စိတ္ကူးယဥ္မႈမ်ားကို အမ်ိဳးသားေရးဝါဒျဖင့္ ျပန္ထိန္းခဲ့ရသည့္ အျဖစ္သနစ္မ်ားကိုလည္း စစ္ေအးလြန္ေခတ္ ကမၻာ့႐ႈခင္းတြင္ အထင္အရွားေတြ႕ႏိုင္ပါသည္။ ယခု ဤအေၾကာင္းမ်ားကို ဆက္ပါမည္။

စစ္ၿပိဳင္ ဒရမ္မာ

စစ္ေအးတိုက္ပြဲကို အၿပိဳင္ျဖစ္ေနေသာ ‘ကမၻာ့စနစ္ႏွစ္ရပ္၏ ဇာတ္လမ္း’ (A tale of two order) ဟု ဆိုႏိုင္ပါလိမ့္မည္။

‘စစ္ေအးတိုက္ပြဲကို အေျခခံေသာ ကမၻာ့စနစ္’ (Cold War Order) ႏွင့္ အေမရိကန္ဦးေဆာင္ေသာ ‘လစ္ဘရယ္ ကမၻာ့စနစ္’ (Liberal Order) တို႔ျဖစ္သည္။ စစ္ေအးလြန္ေခတ္သို႔ ေရာက္ေသာအခါ ‘လစ္ဘရယ္ ကမၻာ့စနစ္’ သာ ထီးထီးႀကီး က်န္ရစ္ေတာ့သည္။ ဤေနာက္ခံအခင္းအက်င္းမွာပင္ ဖရန္စစ္ ဖူကူယားမား၏ ‘သမိုင္း နိဂုံး’ အယူအဆ ထြက္ေပၚလာျခင္းျဖစ္သည္။ ဤအယူအဆက လူသားထု၏ ေနာက္ဆုံးေ႐ြးခ်ယ္ရာမွာ ‘လစ္ဘရယ္ ဒီမိုကေရစီ’ ျဖစ္လာၿပီဟု ေဟာသည္။

အမွန္စင္စစ္ ဆိုခဲ့ပါ အေနအထားမွာ ယာယီမၽွသာျဖစ္သည္ဟု ထိုစဥ္ကတည္းက ဟင္နရီကစ္ဆင္းဂ်ားကဲ့သို႔ ပညာရွင္မ်ားက ေထာက္ျပခဲ့ၾကၿပီးျဖစ္သည္။ ဤအခိုက္မွာပင္ အီရတ္က ကူဝိတ္ကို ဝင္တိုက္ေသာ ပထမပင္လယ္ေကြ႕စစ္ပြဲျဖစ္လာသည္။ ဤတြင္ အေမရိကန္ဦးေဆာင္ၿပီး ကုလသမဂၢအလံလႊင့္ကာ အီရတ္ကို ဝင္တိုက္ခဲ့ၾကသည္။ ဤတိုက္ပြဲကို တ႐ုတ္၊ ႐ုရွား စေသာ အာရွႏိုင္ငံမ်ားသာမက အာရပ္ႏိုင္ငံမ်ားကပါ ေထာက္ခံသည္။ ဤအခ်က္ကိုၾကည့္ၿပီး ကမၻာႀကီးမွာ အိုင္ဒီအိုလိုဂ်ီ အကြဲအၿပဲေတြမရွိေတာ့၊ တစ္ေသြး တစ္သားတည္း ျဖစ္လာၿပီ၊ ‘ကမၻာ့စနစ္သစ္’ (New World Order) ႀကီး ေပၚလာၿပီ … စသျဖင့္ ဝမ္းသာအားရ ေအာ္ဟစ္လာၾကသည္။ လက္ေတြ႕တြင္ကား သူတို႔ေျပာသလို မျဖစ္။ ‘ကမၻာ့စနစ္မဲ့မႈအသစ္’ (New World Disorder) ႏွင့္သာ ရင္ဆိုင္လာရသည္။ ကိုဆိုဗိုျပႆနာျဖစ္ေသာအခါ ကုလသဂၢအလံ မလႊင့္ႏိုင္ေတာ့။ US ႏွင့္ EU သာ ဝင္တိုက္ႏိုင္ေတာ့သည္။ ဒုတိယပင္လယ္ေကြ႕စစ္ပြဲ ျဖစ္ေသာအခါ EU ပင္မပါေတာ့။ US ႏွင့္ အဂၤလန္သာ ဝင္တိုက္ႏိုင္ေတာ့သည္။

ဤကာလအတြင္းမွာပင္ ကုလသမဂၢပဋိညာဥ္စာတမ္းကို ေျပာင္းလဲဖို႔ ႀကိဳးစားၾကသည္မ်ား ေပၚလာသည္။ ‘ ‘ႏိုင္ငံ’ ကို အေျခခံ ယူနစ္ထားရာမွ ‘လူ’ ကို အေျခခံယူနစ္ထားဖို႔’ အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ား ဦးစီးၿပီး ႀကိဳးပမ္းလာၾကျခင္းျဖစ္သည္။ သို႔တိုင္ ႏိုင္ငံအမ်ားစု လက္မခံ၍ အျပည့္အဝေအာင္ျမင္ခဲ့သည္ေတာ့ မဟုတ္ပါ။ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အေျခခံအခ်ိဳ႕ကို ထိပါးႏိုင္႐ုံမၽွသာ ရွိခဲ့ပါသည္။

‘လူသားခ်င္းစာနာမႈႏွင့္ ယွဥ္ေသာ ၾကားဝင္စြက္ဖက္မႈ’ (HI)၊ ‘ကာကြယ္ပိုင္ခြင့္’ (R2P) ႏွင့္ ‘ႏိုင္ငံတကာရာဇာဝတ္ခုံ႐ုံး’ (ICC) တို႔ျဖစ္ပါသည္။ ဤအခ်က္မ်ားက ဘာကိုေဖာ္ျပေနသနည္းဆိုလၽွင္ ကမၻာႀကီးမွာ ဝင္႐ိုးတစ္ခုတည္းအေပၚတြင္ လည္ပတ္ေနသည္မဟုတ္။ စီးပြားေရးအရ ‘ဂလိုဘယ္လိုက္ေဇးရွင္း’ သို႔ ဦးတည္ျဖစ္ေပၚေနေသာ္လည္း ႏိုင္ငံေရးအရမူ ‘အမ်ိဳးသားေရးဝါဒ’ ေဘာင္ထဲမွ မထြက္ႏိုင္ျဖစ္ေနဆဲရွိသည္။ တစ္နည္းဆိုရလၽွင္ စင္ၿပိဳင္ဒရမ္မာႀကီးႏွစ္ရပ္ အၿပိဳင္ရွိေနဆဲဟု ဆိုရမည္သာျဖစ္ပါသည္။

အမ်ားႀကိဳက္ ေပၚျပဴလာဝါဒ

ဆိုခဲ့ပါအတိုင္း လစ္ဘရယ္ဒီမိုကေရစီ၏ ေအာင္ပြဲကို ပိုတြက္ရာမွ ျဖစ္ႏိုင္ေျခ အလွမ္းေဝးေသးေသာ ‘ယူတိုပီယာ’ စိတ္ကူးမ်ားကို စိတ္ပ်က္လာၿပီးသကာလ လစ္ဘရယ္ဝါဒ၏ ‘ေအာင္ေျမ’ ဟု ဆိုႏိုင္ေသာ အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ားမွာပင္ ‘အမ်ားႀကိဳက္ေပၚျပဴလာဝါဒ’ (Populism) မ်ား ေရွ႕တန္းေရာက္လာပါသည္။ အမ်ားႀကိဳက္ ေပၚျပဴလာဝါဒမွာ မတူေသာ အုပ္စုကြဲမ်ားအလိုက္၊ မတူေသာ အဓိပၸာယ္အသီးသီးရွိႏိုင္ေသာ္လည္း ေရဘုယ်တူညီခ်က္တစ္ရပ္ေတာ့ ရွိေနသည္။ လက္ရွိပါဝါ အီလစ္မ်ား၊ ပင္မေရစီးႏိုင္ငံေရးႏွင့္ အေျခခိုင္ၿပီး အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားအေပၚ သံသယျဖင့္ ၾကည့္ျမင္ၾကျခင္းျဖစ္ပါသည္။

သမိုင္းသေဘာအရေျပာရလၽွင္ အမ်ားႀကိဳက္ေပၚျပဴလာဝါဒမွာ လက္ဝဲဘက္ေရာ၊ လက္ယာဘက္တြင္ပါ မူကြဲမ်ိဳးစုံရွိႏိုင္ပါသည္။ ႏိုင္ငံအလိုက္ဆိုလၽွင္ ဂရိ၏ လက္ရွိအာဏာရလက္ဝဲပါတီရွိသည္။ (လက္ဝဲေပၚျပဴလာ) ျပင္သစ္၏ လက္ယာ ‘အမ်ိဳးသားတပ္ဦး’ ရွိသည္။ (လက္ယာေပၚျပဴလာ)။ လူပုဂၢိဳလ္အရဆိုလၽွင္ အေမရိကတြင္ လက္ဝဲဘက္မွ ‘ဘာနီဆဲန္ဒါး’၊ လက္ယာဘက္မွ ‘ထရမ့္’ …။ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးတြင္မူ လက္ဝဲေပၚျပဴလာေရာ၊ လက္ယာေပၚျပဴလာပါ ရွိႏိုင္သည္။

သို႔အတြက္ အမ်ိဳးသားေရးဝါဒႏွင့္ လစ္ဘရယ္ဒီမိုကေရစီတို႔တြင္ ‘အထိန္းနဲ႔ အေထ မၽွေျခ’ ကို ထိန္းသိမ္းႏိုင္ေရးမွာ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး၏ အဓိကေသာ့ခ်က္ဟု ယူဆရပါသည္။ 

 

ေက်ာ္ဝင္း
၂၃ ဇြန္လ၊ ၂၀၁၉

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *