အာဆီယံထိပ္သီးေဆြးေႏြးပြဲႏွင့္ အျခားတစ္ဖက္မွအျမင္မ်ား

ၿပီးခဲ့သည့္သီတင္းပတ္က ထိုင္းႏိုင္ငံ ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပခဲ့သည့္ အာဆီယံထိပ္သီးေဆြးေႏြးပြဲတြင္ သိသာထင္ရွားသည့္ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားရရွိခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ေဆြးေႏြးပြဲကေၾကညာခဲ့သည့္ တိုးတက္မႈမ်ားမွာ ေမၽွာ္မွန္းထားသေလာက္ မဟုတ္ခဲ့ပါ။

ေဒသဆိုင္ရာ ဘက္စုံစီးပြားေရး ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈ

အာဆီယံထိပ္သီးေဆြးေႏြးပြဲ၌ အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ အာဆီယံအဖြဲ႕ဝင္မဟုတ္သည့္ ဩစေၾတးလ်၊ တ႐ုတ္၊ အိႏၵိယ၊ ဂ်ပန္၊ ေတာင္ကိုရီးယားႏွင့္ အျခားႏိုင္ငံမ်ားပါဝင္သည့္ ေဒသတြင္းဘက္စုံ စီးပြားေရး ပူးေပါင္းေဆာက္႐ြက္မႈ (Regional Comprehensive Economic Partnership –RCEP) ကို လ်င္လ်င္ျမန္ျမန္ေရွ႕တိုးလုပ္ေဆာင္ရန္ အာဆီယံ ၁၀ ႏိုင္ငံမွ ေခါင္းေဆာင္မ်ားက သႏၷိ႒ာန္ခ်မွတ္ခဲ့ၾကသည္။ ထိုင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ပရာ ယြတ္ခ်န္အိုခ်ာက ယမန္ႏွစ္အာဆီယံေခါင္းေဆာင္မ်ားကတိျပဳခ်က္ကို ျပန္လည္ ပဲ့တင္ထပ္လ်က္ RCEP ကို ယခုႏွစ္အကုန္တြင္ အၿပီးသတ္ေဆာင္႐ြက္ရန္ ေမၽွာ္လင့္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ယင္းေမၽွာ္လင့္ခ်က္မွာ မျဖစ္ႏိုင္သည္ကို ေမၽွာ္မွန္းေနသည့္ အလြန္အကၽြံ႕ေမၽွာ္လင့္ခ်က္ျဖစ္ဖြယ္ ရွိသည္။ ယင္း ရည္မွန္းခ်က္ျဖစ္ရန္ ေဆြးေႏြးစရာမ်ားစြာ က်န္ေနပါေသးသည္။ အထူးသျဖင့္ ဩစေၾတးလ်၊ အိႏၵိယတို႔ႏွင့္ ေဆြးေႏြးစရာမ်ားစြာ က်န္ေနပါေသးသည္။ စင္ကာပူ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္လီရွန္လြန္း၏ ေျပာစကားမွာ ပို၍ နီးစပ္မႈရွိပါသည္။ ၎က အေရွ႕ေတာင္အာရွႏိုင္ငံမ်ားအေနႏွင့္ RCEP စီးပြား ေရးပူးေပါင္းမႈႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ေဆြးေႏြးစရာမ်ားစြာကို ၂၀၁၉ ႏွစ္ကုန္ပိုင္းတြင္ အၿပီးသတ္ေဆြးေႏြးႏိုင္မည္ဟု ေမၽွာ္လင့္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသြားသည္။

RCEP စီးပြားေရးပူးေပါင္းမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ အဆုံးသတ္လုပ္ေဆာင္စရာမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ခဲ့ပါက ေဒသတြင္းႏိုင္ငံေပါင္းစုံကုန္သြယ္ေရးေပါင္းစည္းေရးအတြက္ ႀကီးမားသည့္ေျခလွမ္းကို လွမ္းႏိုင္ခဲ့သည္ဟု ဆိုႏိုင္ပါလိမ့္မည္။ သို႔ေသာ္ အေမရိက၏အာရွေဒသကုန္သြယ္ေရးဦးေဆာင္မႈအခန္းက႑ကို စြန္႔လႊတ္ခဲ့လၽွင္ေသာ္မွ အဆိုပါစီးပြားေရးပူးေပါင္းမႈအတြက္လုပ္ေဆာင္စရာမ်ားစြာ ဆက္လုပ္ရဦးမည္ျဖစ္သည္။

အင္ဒို-ပစိဖိတ္ ေမၽွာ္မွန္းခ်က္

အင္ဒို-ပစိဖိတ္ေဒသေမၽွာ္မွန္းခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္ပါက စင္ကာပူႏွင့္ အျခား အာဆီယံအဖြဲ႕ႏိုင္ငံမ်ားက သံသယရွိသည့္ အသံမ်ားထြက္လာခဲ့ၿပီးေနာက္ အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ားအေနႏွင့္ ေမၽွာ္မွန္းခ်က္ကို ပူးတြဲ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့သည္။ အဆိုပါေမၽွာ္မွန္းခ်က္ကို စာမ်က္ႏွာငါးမ်က္ႏွာျဖင့္ ေရးသား ေဖာ္ျပထားၿပီး အားနည္းခ်က္မ်ားစြာလည္း ေတြ႕ရသည္။ ေမၽွာ္မွန္းခ်က္တြင္ ယင္းကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ သိသာထင္ရွားသည့္ အေသးစိတ္အခ်က္မ်ား မပါဝင္ျခင္းပင္။ Diplomat မဂၢဇင္းက အႀကီးတန္းအယ္ဒီတာေရးသားခ်က္အရ ယခုထုတ္ျပန္လိုက္သည့္ အင္ဒို-ပစိဖိတ္ေမၽွာ္မွန္းခ်က္မွာ နယ္ပယ္အေတာ္မ်ားမ်ားကို လႊမ္းၿခဳံသည္ဟု ဆိုသည္။ အာရွ-ပစိဖိတ္ေဒသႏွင့္ အိႏၵိယသမုဒၵရာေဒသေပါင္းစည္းေရး၊ ပဋိပကၡျဖစ္ျခင္းထက္ ေဆြးေႏြးၫွိႏႈိင္းမႈႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ျခင္းကို ျမႇင့္တင္ေပးေရး ပါဝင္သည့္ ႏိုင္ငံအားလုံးတိုးတက္ ႂကြယ္၀ခ်မ္းသာေရး၊ ေဒသတြင္းနယ္ေျမဧရိယာအတြင္း ေရေၾကာင္းဆိုင္ရာလႊမ္းမိုးမႈ၏ အေရးပါမႈစသည္တို႔ ပါဝင္သည္ဟုဆိုသည္။

အာဆီယံအဖြဲ႕က အင္ဒို-ပစိဖိတ္ေမၽွာ္မွန္းခ်က္ကို ထုတ္ျပန္ႏိုင္လိုက္ျခင္းသည္ အနည္းဆုံးအားျဖင့္ အာဆီယံအဖြဲ႕၌ ေမၽွာ္မွန္းခ်က္အျမင္အခ်ိဳ႕ရွိေၾကာင္းကို ေဖာ္ျပႏိုင္လိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။ အေမရိက၊ ဩစေၾတးလ်၊ ျပင္သစ္ႏွင့္ ဂ်ပန္တို႔မွာလည္း ဤေဒသႏွင့္ပတ္သက္၍ ၎တို႔၏ ေမၽွာ္မွန္းခ်က္ကိုယ္စီကို ထုတ္ေဖာ္ထားသည္ျဖစ္ရာ အာဆီယံအဖြဲ႕ကလည္း ယခု ၎တို႔၏ ေမၽွာ္မွန္းခ်က္ကို ထုတ္ျပႏိုင္လိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။ ယခုေမၽွာ္မွန္းခ်က္အရ ေဒသတြင္းပူးေပါင္းမႈႏွင့္ လုံၿခဳံေရးကိစၥမ်ားတြင္ အာဆီယံအဖြဲ႕မွာ ၎တို႔၏ မူလယုံၾကည္ခ်က္အတိုင္း အလယ္ဗဟိုေနရာတြင္ ရွိရန္ ႀကိဳးပမ္းထားသည္။ သို႔ေသာ္ အာဆီယံအဖြဲ႕၏ ယင္းေမ်ာ္မွန္းခ်က္မွာ စာမ်က္ႏွာငါးမ်က္ႏွာသာပါသည့္ ပါးလႊာသည့္စာ႐ြက္ျဖစ္ေလရာ ေဒသတြင္းစုစည္းမႈမ်ိဳးကို အာဆီယံအေနႏွင့္ မည္သို႔ျပဳလုပ္မည္ဆိုသည့္ကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ အျမင္သေဘာထား အနည္းငယ္သာပါရွိသည္။ ထို႔ျပင္ေမၽွာ္မွန္းခ်က္တြင္ ျဖည့္စြက္စရာမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ား အၾကားကြဲျပားမႈမ်ားရွိေနပုံရသည္။ယခု ထုတ္ျပန္လိုက္သည့္အင္ဒို-ပစိဖိတ္ေမၽွာ္မွန္းခ်က္မွာ အာဆီယံေဒသညီၫြတ္မႈျပန္လည္ထိန္းသိမ္းေရး၊ အင္ဒို-ပစိဖိတ္ေဒသႏွင့္ ပတ္သက္၍ အင္အားႀကီးႏိုင္ငံမ်ားက ထုတ္ျပန္သည့္ ေမၽွာ္မွန္းခ်က္မ်ားေလာက္ အက်ိဳးသက္ေရာက္ႏိုင္မည့္ စာ႐ြက္စာတမ္းဟုဆိုရန္ ခက္ခဲပါသည္။ အဆိုပါ ခပ္ပါးပါးစာ႐ြက္စာတမ္းမွာ အာရွေဒသတြင္ အာဆီယံကအလယ္ဗဟိုေနရာတြင္ ရွိသည္ဆိုသည့္အခ်က္အတြက္ ေၾကာင္းက်ိဳးဆီေလ်ာ္ေအာင္ေဖာ္ျပႏိုင္ျခင္း မရွိပါ။ ထို႔ျပင္ေဒသတြင္းရွိ အေမရိက၊ တ႐ုတ္ကဲ့သို႔ေသာ အင္အားႀကီးႏိုင္ငံမ်ားအေၾကာင္းကို အနည္းငယ္သာေဖာ္ျပထားသကဲ့သို႔ အေရးပါသည့္ကိစၥျဖစ္ေသာ ေတာင္တ႐ုတ္ပင္လယ္အေၾကာင္းကိုလည္း အနည္းငယ္သာေဖာ္ျပထားသည္ကို ေတြ႕ရသည္။

ဘဂၤါလီအေရးကိစၥ (မူရင္း- ႐ိုဟင္ဂ်ာ)

ထိပ္သီးေဆြးေႏြးပြဲမတိုင္မီက ျမန္မာႏိုင္ငံ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ျဖစ္ပ်က္ခဲ့သည့္ တိုက္ခိုက္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဘဂၤါလီ (မူရင္း႐ိုဟင္ဂ်ာ) မ်ားကို ျမန္မာအစိုးရက ႏိုင္ငံသားျဖစ္ခြင့္ေပးရန္ မေလးရွားကဲ့သို႔ေသာ အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ားမွ ဝန္ႀကီးမ်ား၊ လူ႕အခြင့္အေရးအဖြဲ႕မ်ားက ဖိအားေပးခဲ့ၾကသည္။ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ျဖစ္ပ်က္ခဲ့သည္မ်ားကို ကုလသမဂၢႏွင့္ လူ႕အခြင့္အေရးအုပ္စုမ်ားက လူမ်ိဳးတုံးသတ္ျဖတ္မႈ၊ လူသားမ်ိဳးႏြယ္အေပၚျပစ္မႈက်ဴးလြန္မႈဟူ၍ တံဆိပ္ကပ္ခဲ့ၾကသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ အာဆီယံအဖြဲ႕ဝင္ႏိုင္ငံ ဝန္ႀကီးမ်ားက ယင္းျဖစ္ရပ္တြင္ ပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ားကို တရားစီရင္မႈလုပ္ရန္ တိုက္တြန္းၾကသည္မ်ိဳးလည္း ရွိခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ႀကိဳတင္ေမၽွာ္မွန္းထားသည့္အတိုင္းပင္ ျမန္မာအစိုးရက ယင္းစြပ္စြဲခ်က္မ်ားကို ျငင္းဆိုခဲ့သလို အာဆီယံအဖြဲ႕တြင္လည္း အမ်ားသေဘာတူညီမႈမရခဲ့သည္ျဖစ္ရာ ယင္းကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ ျမန္မာအစိုးရကို မည္ကဲ့သို႔ေသာ လူသိရွင္ၾကားေတာင္းဆိုမႈမၽွ လုပ္ခဲ့သည္ကို မေတြ႕ရေပ။ ခက္ခဲေသာအေရးကိစၥမ်ားကို ေမွးမွိန္ထားေရးႏွင့္ လူ႕အခြင့္အေရးကိစၥမ်ားကို လက္ေရွာင္ေရးဆိုသည့္ အာဆီယံ၏ လုပ္နည္းလုပ္ဟန္က ဘဂၤါလီတို႔၏ ထိခိုက္မႈမ်ားကို ေနာက္တစ္ႀကိမ္အႏ္ိုင္ယူသြားခဲ့ျပန္ပါေတာ့သည္။

စာၫႊန္း။       ။ Making Sense of the ASEAN Summit

ဉာဏေက်ာ္

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *