အတိုက္အခံၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ျဖစ္လာသည့္ တူရကီျမဴနီစီပယ္ေ႐ြးေကာက္ပြဲ

တူရကီႏိုင္ငံၿမိဳ႕ေတာ္ အစၥဘူလ္ျမဴနီစီပယ္ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ လက္ရွိသမၼတအာဒိုဂန္၏ ပါတီ Justice and Development Party (AKP)  ပါတီက ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ေလာင္းအျဖစ္ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္သူကို အတိုက္ခံ Republican People’s Party (CHP) ပါတီက ၿပိဳင္ဘက္အီမာမိုဂလူးဆိုသူက မဲအျပတ္အသတ္ျဖင့္ အႏ္ိုင္ရရွိခဲ့သည္။

ယခုက်င္းပခဲ့သည့္ ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ေ႐ြးေကာက္ပြဲမွာ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ျပန္လုပ္ရသည့္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲျဖစ္သည္။ ဧၿပီလက က်င္းပခဲ့သည့္ ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ေ႐ြးေကာက္ပြဲရလဒ္ကို လက္ရွိသမၼတအာဒိုဂန္က ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ျခင္းမရွိေသာေၾကာင့္ ရလဒ္ကို ပယ္ဖ်က္ရန္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္႐ုံးခ်ဳပ္ကို ဖိအားေပးခဲ့ျဖင္းျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ယခုေနာက္တစ္ႀကိမ္ေ႐ြးေကာက္ပြဲျပန္လည္က်င္းပရာ ပထမအႀကိမ္ကအႏ္ိုင္ရရွိခဲ့သည္ထက္ ပို၍ မဲအျပန္အသတ္ျဖင့္ အတိုက္အခံကိုယ္စားလွယ္က ႏ္ိုင္သြားေတာ့သည္။ ပထမအႀကိမ္ ဧၿပီက ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ အတိုက္အခံပါတီက ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ေလာင္းအီမာမိုဂလူးမွာ အာဏာရပါတီကၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ေလာင္းကို မဲအေရအတြက္ ၁၃,၀၀၀ ခန္႔အသာျဖင့္ အႏိုင္ရရွိခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ယင္းရလဒ္ကို လက္ရွိသမၼတအာဒိုဂန္က လက္မခံဘဲေ႐ြးေကာက္ပြဲ မသမာမႈမ်ားရွိသည္ဟူေသာ အေၾကာင္းျပခ်က္ျဖင့္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲရလဒ္ကို ပယ္ဖ်က္ေပးရန္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာက္မရွင္ကို ဖိအားေပးခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အစၥတန္ဘူလ္ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ေနရာအတြက္ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ျပန္လည္က်င္းပရာ အတိုက္အခံၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ေလာင္းက မဲအေရအတြက္ ရွစ္သိန္းနီးပါးအသာျဖင့္ အႏိုင္ရရွိသြားျခင္းျဖစ္သည္။ ယခုရလဒ္မွာ အစၥတန္ဘူလ္ၿမိဳ႕ကို လက္ရွိအာဏာရပါတီ AKP က ၂၅ ႏွစ္ၾကာ အုပ္စိုးထားျခင္းကို အဆုံးသတ္သြားေစျခင္းျဖစ္သည္။

ယခုၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ေ႐ြးေကာက္ပြဲရလဒ္မွာ လက္ရွိသမၼတအာဒိုဂန္ႏွင့္ သူ၏ပါတီ AKP တို႔အတြက္ အႀကီးအက်ယ္႐ႈံးနိမ့္မႈျဖစ္သည္။ လြန္ခဲ့ေသာ ၁၇ ႏွစ္နီးပါးကတည္းက အာဏာရယူထားသည့္ သမၼတအာဒိုဂန္အတြက္ ယခု႐ႈံးနိမ့္မႈသည္ ယခင္ကထက္ပိုမိုအားနည္းလာသည့္ ကာလပင္ျဖစ္သည္။ တူရကီတြင္ ဒီမိုကေရစီျပန္လည္ထြန္းကားလာျခင္းအျဖစ္ ေအာင္ပြဲဆင္ေနၾကသည့္ အႏိုင္ရၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္အီမာမိုဂလူးကို ေထာက္ခံသူမ်ားအေနႏွင့္ ေပ်ာ္သင့္ေပ်ာ္ထိုက္သည့္ ပြဲတစ္ခုပင္ ျဖစ္သည္။

ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္သစ္ကိုႀကိဳေနသည့္ စိန္ေခၚမႈမ်ား

ယခုအခါေအာင္ပြဲခံမႈမ်ားမွာ ၿပီးဆုံးသြားပါၿပီ။ ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္အီမာမိုဂလူးႏွင့္ လက္ရွိသမၼတအာဒိုဂန္၏ အတိုက္အခံတို႔မွာ ေ႐ြေကာက္ပြဲေအာင္ႏိုင္မႈကို လက္ေတြ႕ထိေရာက္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ႏိုင္စြမ္းအျဖစ္ ေျပာင္းလဲပစ္ရန္အတြက္ အတားအဆီမ်ားႀကီးႀကီးမားမားရွိေနပါသည္။ လက္ရွိအာဏာရသမၼတအာဒိုဂန္ႏွင့္ သူ၏ပါတီ AKP မွာ ယခုၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ေ႐ြးေကာက္ပြဲကိစၥတြင္ အတြက္မွားအခ်က္မွားမ်ားရွိခဲ့ေသာ္လည္း လြယ္လြယ္ႏွင့္ အေလွ်ာ့ေပးမည္ မဟုတ္ပါ။

၎တို႔မွာ ဖိအားေပးခံရသည့္အေျခအေနေအာက္တြင္ ေရာက္ရွိေနခ်ိန္တြင္မူ အတိုက္အခံၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္အီမာမိုဂလူး အခက္ေတြ႕ေစႏိုင္မည့္ အရင္းအျမစ္မ်ား သူတို႔၏လက္တြင္ ရွိေနပါသည္။ သမၼတအာဒိုဂန္ကို ေထာက္ခံသည့္သတင္းစာမ်ား၏ အဆိုအရ ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္အီမာမိုဂလူးကို အာဏာရအာဒိုဂန္အစိုးရက ျပစ္မႈမ်ားျဖင့္ စြဲခ်က္တင္ရန္ႀကိဳးပမ္းဖြယ္ရွိသည္ဟုဆိုသည္။ သို႔ေသာ္ ယင္းလုပ္ရပ္မွာ အစၥတန္ဘူလ္ၿမိဳ႕ေန မဲဆႏၵရွင္မ်ား၏ ခုခံဆန္က်င္မႈတိုးျမင့္သြားႏိုင္သလို၊ အာဏာရပါတီ၏ တရားဝင္ျဖစ္မႈကိုလည္း ယုတ္ေလ်ာ့သြားေစႏိုင္သည္။ ေ႐ြးေကာက္ပြဲကို ေနာက္တစ္ႀကိမ္က်င္းပေစခဲ့ၿပီး အႏိုင္ရသူကို တရားစြဲဆိုမည္ဆိုသည့္ စြန္႔စားမႈကို လက္ရွိသမၼတအာဒိုဂန္အေနျဖင့္ လုပ္ခ်င္လိမ့္မည္ မဟုတ္ပါ။

ျဖစ္ႏိုင္ေျခပိုမ်ားသည့္ လုပ္ရပ္မွာ သမၼတအာဒိုဂန္အေနျဖင့္ အစၥတန္ဘူလ္ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္တစ္ဦးသုံးစြဲႏိုင္မည့္ ေငြေၾကးရင္းျမစ္ကို ကန္႔သတ္မည့္ အမိန္႔ဒီကရီတစ္ရပ္ထုတ္ျပန္ျခင္းျဖစ္သည္။ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၅ သန္း ထက္ပိုသည့္ စာခ်ဳပ္မ်ားကို လက္ခံရယူျခင္းမွ တားျမစ္ျခင္းမ်ိဳးျဖစ္သည္။ ယင္သို႔ လုပ္ျခင္းျဖင့္ ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္တြင္ ေငြေၾကးအသုံးစရိတ္ခ်ိဳ႕တဲ့ေစရန္ျဖစ္သည္။တကယ္တမ္းတြင္မူ ထိုထက္ပိုသည္။ ယင္းသို႔လုပ္ျခင္းျဖင့္ ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္သစ္ အီမာမိုဂလူးအေနျဖင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းႀကီးမ်ား လက္ရွိအာဏာရပါတီ AKP မွအေဝးသို႔ ထြက္သြားေအာင္မလုပ္ႏ္ိုင္ေစရန္ ျဖစ္သည္။

ထို႔ျပင္ ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္သစ္အေနျဖင့္ ယခင္က ရွိခဲ့သည့္ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈမ်ားကို စုံစမ္းစစ္ေဆးျခင္းမ်ိဳး မလုပ္ႏ္ိုင္ေစရန္ လက္ရွိသမၼတအာဒိုဂန္က တားျမစ္ႏိုင္ဖြယ္ရွိသည္။ ယခင္ၿမိဳ႕ေတာ္တာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္ အစၥလာမ္မစ္အစီအစဥ္ရွိသူမ်ား၊ အစြန္းေရာက္အစၥလာမ္အယူအဆရွိသည့္ အုပ္စုမ်ား၏ အဆက္အစပ္မ်ားကို ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္သစ္က စုံစမ္းစစ္ေဆးျခင္းမ်ိဳးကို တားျမစ္ဖြယ္ရွိသည္။

အစၥတန္ဘူလ္ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ အတိုက္အခံမ်ားက အႏိုင္ရရွိသြားေသာ္လည္း လက္ရွိအာဏာရပါတီ AKP ကိုျဖဳတ္ခ်ႏ္ိုင္ရန္ အတိုက္အခံတို႔ ရင္ဆိုင္ရမည့္ျပႆနာမွာ အခ်ိန္ကာလျဖစ္သည္။ တူရကီႏိုင္ငံတြင္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္မွ ယခု ၂၀၁၉ ခုႏွစ္အထိ ေဒသဆိုင္ရာေ႐ြးေကာက္ပြဲ ႏွစ္ႀကိမ္၊ သမၼတေ႐ြးေကာက္ပြဲ ႏွစ္ႀကိမ္၊ အေထြေထြေ႐ြးေကာက္ပြဲ သုံးႀကိမ္၊ အေျခခံဥပေဒႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ လူထုဆႏၵခံယူပြဲတစ္ႀကိမ္ က်င္းပခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ၂၀၂၃ ခုႏွစ္အထိ ေနာက္ထပ္ေ႐ြးေကာက္ပြဲတစ္ႀကိမ္မၽွ ရွိမည္ မဟုတ္ေပ။ လတ္တေလာတြင္ အာဏာရ AKP ပါတီအေနျဖင့္ ႏ္ိုင္ငံ့စီးပြားေရးအားနည္းေနမႈ၊ အတိုက္အခံမ်ားအားေကာင္းလာမႈ၊ ပါတီတြင္ ပဋိပကၡမ်ားရွိေနမႈ စသည့္ ျပႆနာမ်ား ႀကဳံေတြ႕ေနရေသာ္လည္း လက္ရွိသမၼတအာဒိုဂန္ ေျခကုပ္ျပန္လည္ရယူရန္ အခ်ိန္မ်ားစြာရွိေနေသးသည္ကို ေတြ႕ရေပေတာ့သည္။

စာၫႊန္း။       ။ BBC

ဧေက်ာ္

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *