တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးသည္ ႏိုင္ငံ့အသက္

‘တရားမၽွတ လြတ္လပ္ျခင္းႏွင့္မေသြတို႔ျပည္… တို႔ေျမ’ ‘ခြင့္တူညီမၽွ ဝါဒျဖဴစင္တဲ့ျပည္ တို႔ေျမ’ ဟူေသာ အားလုံးႏွင့္ ရင္းႏွီးၿပီးသား စာေၾကာင္းႏွစ္ေၾကာင္းကိုၾကည့္လိုက္လၽွင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးကို မူအားျဖင့္ ဦးထိပ္ထားေသာ ႏိုင္ငံျဖစ္ေၾကာင္း ျပသေနေသာ္လည္း လက္ေတြ႕တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားတို႔ကိုယ္တိုင္က တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးကို အယုံအၾကည္နည္းေနေၾကာင္း ကေလးသူငယ္ အဓမၼအက်င့္ခံရမႈတြင္ တရားဥပေဒအတိုင္း ျဖစ္ေရး ေတာင္းဆိုမႈသည္ လႈပ္ရွားမႈႀကီးအျဖစ္ တစ္ေန႔တျခား ႀကီးထြားအရွိန္ရလာသည္ကိုၾကည့္လၽွင္ ျမင္ႏိုင္သည္။

တရားဥပေဒမစိုးမိုးဟု ျပည္သူတို႔ ျမင္ျခင္းသည္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးကို အဓိကေဖာ္ေဆာင္ေသာ ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ ျပည္သူၾကား အျပန္အလွန္ယုံၾကည္မႈကို ထိခိုက္ေစသည္။ စီးပြားေရး၊ ႏိုင္ငံေရး ေခတ္ေျပာင္းေတာ္လွန္ေရး ေဆာင္႐ြက္ ေနေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ျပည္သူႏွင့္ အစိုးရ လက္တြဲညီညီ အားကုန္ထုတ္ႏိုင္မွ တန္ကာက်မည္ျဖစ္ရာ ယခုျဖစ္ရပ္အပါအဝင္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးကို ေမးခြန္းထုတ္စရာကိစၥမ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အ႐ႈိက္ကို ထိုးလိုက္သကဲ့သို႔ပင္ ျဖစ္သည္။

မည္သူမၽွ တရားဥပေဒအထက္တြင္ မရွိျခင္း၊ မၽွမၽွတတ တရားစီရင္ျခင္းတို႔သည္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး၏ အေျခခံအုတ္ျမစ္မ်ားျဖစ္သည္။ ျပည္သူမ်ားက သံသယဝင္ျခင္းသည္ ထိုအုတ္ျမစ္မ်ား ယိုင္နဲ႔ေနေၾကာင္းျမင္၍ ျဖစ္သည္။

တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးကို သံသယဝင္လာၾကၿပီဆိုလၽွင္ လူအမ်ားသည္ သာမန္လူေနမႈဘ၀လႈပ္ရွားလုပ္ကိုင္ရသည္ကိုပင္ တထိတ္ထိတ္ တလန္႔လန္႔ ျဖစ္ေနရလိမ့္မည္။ ဒီမိုကေရစီေခတ္သည္ အေၾကာက္တရားျဖင့္ ကင္းေဝးရာ Freedom from Fear ဟု ယူဆသျဖင့္ ႀကိဳးစားရယူခဲ့ၾကေသာ္လည္း ‘ထင္သာထင္၊ မဝင္ဘူး ေက်ာင္းအမေရ’ ဟု လူအမ်ားခံစားၾကရသျဖင့္ ဒီမိုကေရစီကို အထင္လြဲၾကလိမ့္မည္။

တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈ မရွိဟုထင္ၾကလၽွင္ စီးပြားေရးတြင္လည္း သမၼာအာဇီ၀သမားမ်ားသည္ ဝိသမေလာဘသမားမ်ားႏွင့္ယွဥ္ၿပီး စီးပြားေဆာင္႐ြက္ဝံ့ေတာ့မည္မဟုတ္ေတာ့ဘဲ ရွိသမၽွအထုပ္ေလး မေပ်ာက္ေအာင္သာ ကာကြယ္ၾကမည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ႏိုင္ငံ့စီးပြားကိုလည္း အၫြန္႔ခ်ိဳးရာေရာက္မည္။

တစ္ဖန္ တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈ မရွိသည္ကို မေက်နပ္သျဖင့္ တရားစီရင္ေရးကို ကိုယ့္လက္တြင္းကိုယ္ထည့္သူမ်ား လာျပန္လၽွင္လည္း တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးကို ပ်က္ျပားေစလိမ့္မည္။ Facebook တရားစီရင္ျခင္းသည္ မွန္မွန္ကန္ကန္ လမ္းေၾကာင္းျဖင့္သြားလၽွင္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးကို ေထာက္ကူႏိုင္ေသာ္လည္း လမ္းေၾကာင္းေသြသြားလၽွင္ ‘မစစ္ေဆးမီက ႀကိဳတင္ျပစ္ဒဏ္ခ်’ ျခင္းဘက္သို႔ ေရာက္သြားကာ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးကို ထိခိုက္ျပန္သည္။

တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံသူႏိုင္ငံသားတို႔ ဆင္ႏႊဲေနေသာ ေခတ္ေျပာင္းေတာ္လွန္ေရးႀကီး၏ အသက္ျဖစ္သည့္အတြက္ ျပည္သူတို႔ႏွင့္ အစိုးရကဦးစားေပး၍ တည္ေဆာက္ပါမည့္အေၾကာင္း The Voice Journal က ထပ္မံေဆာ္ဩအပ္ပါသည္။ 

 

အယ္ဒီတာ
၄.၇.၂၀၁၉

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *