ထူးျခားသြင္ျပင္နဲ႔ ပတ္ဝန္းက်င္မူဝါဒသစ္

ၿပီးခဲ့တဲ့ ဇြန္လ ၅ ရက္ေန႔ ကမၻာ့ပတ္ဝန္းက်င္ေန႔မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ အမ်ိဳးသားပတ္ဝန္းက်င္ေရးရာမူဝါဒ (National Environmental Policy)ကို ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံရဲ႕ လမ္းၫႊန္ခ်က္၊ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးဦးစီးဌာနရဲ႕ ဦးေဆာင္မႈနဲ႔ ကမၻာ့ကုလသမဂၢ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအစီအစဥ္ (UNDP) ရဲ႕ ပံ့ပိုးကူညီမႈနဲ႔ ထုတ္ေဝခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီမူဝါဒရဲ႕ အသက္က အေျခခံမူ ၂၃ ခ်က္ျဖစ္ၿပီး မူဝါဒရဲ႕ေအာက္မွာ ဆက္လက္ထြက္ရွိမယ့္ မူဝါဒဆိုင္ရာ ဦးစားေပးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအေၾကာင္းကိုလည္း ေရးသားထားတာကို ေတြ႕ရပါတယ္။ အေပၚယံၾကည့္ရင္ ဒီလိုပဲၿပီးသြားမယ့္ စာ႐ြက္စာတမ္းတစ္ခုပဲလို႔ ထင္ရေပမယ့္ ေအာက္မွာေဖာ္ျပတဲ့ ထူးျခားခ်က္နဲ႔ ဝိေသသေလးေတြေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ျပည္သူေတြ အေလးေပးၿပီး ေစာင့္ၾကည့္အေကာင္အထည္ေဖာ္ရမယ့္ မူဝါဒတစ္ခုျဖစ္တယ္လို႔ အေလးေပးေဆြးေႏြးခ်င္ပါတယ္။

၁။ သန္႔ရွင္းေကာင္းမြန္တဲ့ ပတ္ဝန္းက်င္ဟာ လူအခြင့္အေရးတစ္ရပ္ျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကညာထားပါတယ္။

ေရေကာင္း၊ ေလေကာင္းနဲ႔ ပတ္ဝန္းက်င္ကေပးတဲ့ ဝန္ေဆာင္မႈေတြက လူတခ်ိဳ႕ (ဖြံ႕ၿဖိဳးၿပီးေဒသက လူေတြ၊ လူခ်မ္းသာေတြ) အတြက္ပဲ မဟုတ္ဘဲ၊ လူတန္းစားမေ႐ြး၊ ဆင္းရဲခ်မ္းသာမေ႐ြး ရသင့္တဲ့အခြင့္အေရးလို႔ ေဖာ္ျပလိုက္သလိုပါပဲ။

အရင္မူဝါဒတုန္းက ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိန္းေရးဟာ ႏိုင္ငံသားေတြရဲ႕ တာဝန္ျဖစ္တယ္လို႔သာ ေဖာ္ျပထားေပမယ့္ အခုမွာေတာ့ အဲဒီကရလာတဲ့ အက်ိဳးေက်းဇူးကိုပါ ခံစားခြင့္တစ္ခုအေနနဲ႔ အတည္အလင္းဖြဲ႕ဆိုထားပါတယ္။ ေနာက္တစ္နည္းနဲ႔ၾကည့္လို႔ရတာကလည္း ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္မႈဟာ ပတ္ဝန္းက်င္အတြက္သက္သက္မဟုတ္ဘဲ လူသားေတြရဲ႕အခြင့္အေရးကို ကာကြယ္တာျဖစ္တယ္ဆိုတာ မီးေမာင္းထိုးထားသလိုလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဆိုလိုတာက ပတ္ဝန္းက်င္ကို ကိုယ့္အတြက္ အသုံးျပဳခြင့္ဟာ သူမ်ားေတြရဲ႕ ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈေတြ ခံစား၊ စံစားႏိုင္ခြင့္ကို မထိပါးသင့္ဘူးဆိုတဲ့ သေဘာလည္းပါပါတယ္။

၂။ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းမႈႏွင့္ လူမႈေရး၊ စီးပြားေရး တိုးတက္မႈေတြဟာ တစ္ခုႏွင့္တစ္ခု ဆန္႔က်င္ဘက္ျဖစ္မေနဘူးဆိုတဲ့ ခံယူခ်က္နဲ႔ ေရးထားပါတယ္။

ကၽြန္ေတာ္တို႔ေတြရဲ႕ ရင္ထဲမွာ ခိုေအာင္းေလ့ရွိတဲ့ အယူမွားေလးတစ္ခုရွိပါတယ္။ အဲဒါကေတာ့ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈလုပ္မယ္ဆိုရင္ ပတ္ဝန္းက်င္ ပ်က္ကို ပ်က္စီးရမယ္။ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းရမယ္ဆိုရင္ ႏိုင္ငံရဲ႕စီးပြားေရး ေသခ်ာေပါက္ေႏွးေကြးမွာပဲဆိုတဲ့ အယူမ်ိဳးပါ။ ဘာေၾကာင့္ ဒီအယူက မွားတဲ့ဘက္မွာ ရွိတာလဲဆိုေတာ့ စီးပြားေရး ျဖစ္တည္တိုးတက္ဖို႔အတြက္ လိုအပ္ခ်က္ျဖစ္တဲ့ သယံဇာတမ်ားဟာ ပတ္ဝန္းက်င္ကေပးတာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ ပတ္ဝန္းက်င္ပ်က္စီးလၽွင္ စီးပြားေရး ပ်က္စီးယိုယြင္းမႈကလည္း ေနာက္ကလိုက္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္လည္း ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းေတြ လုပ္ေဆာင္ရာမွာ ပတ္ဝန္းက်င္နဲ႔ ေဂဟစနစ္ကေပးတဲ့ ဝန္ေဆာင္မႈေတြရဲ႕တန္ဖိုးကို ထည့္သြင္းတြက္ခ်က္ဖို႔ ဒီမူဝါဒမွာ လမ္းၫႊန္မႈေပးထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဆိုလိုတာက ပတ္ဝန္းက်င္ပ်က္စီးရင္ စီးပြားေရးပ်က္စီးတာျဖစ္ၿပီး သန္႔ရွင္းေကာင္းမြန္စြာလည္ပတ္ေနတဲ့ ပတ္ဝန္းက်င္နဲ႔ ေဂဟစနစ္ကေန စီးပြားေရးရဲ႕ အေျခခံသယံဇာတေတြ ေပးထားတာျဖစ္ေၾကာင္း အသိအမွတ္ျပဳ ထည့္သြင္းထားတဲ့ သေဘာပါပဲ။

ဥပမာအေနနဲ႔ေျပာရရင္ သစ္ေတာတစ္ေတာအတြက္ သစ္မာရဲ႕ ေဈးကြက္တန္ဖိုးတစ္ခုပဲ တြက္ခ်က္ၿပီး စီမံခန္႔ခြဲတဲ့အခါမွာ ၿခဳံႏြယ္မ်ား အျခားအပင္မ်ား၊ ဝါးမ်ား၊ ေတာေကာင္နဲ႔ အင္းဆက္မ်ား၊ သူတို႔ကေပးတဲ့ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားျဖစ္တဲ့ သဘာ၀အတိုင္း ကုန္က်စရိတ္မဲ့ၾကည္လင္ေစတဲ့ ေရသန္႔စင္မႈ၊ မယုတ္မလြန္ျဖစ္ေအာင္ ထိန္းၫွိေပးထားတဲ့ ေရစီးဆင္းမႈ၊ ဝတ္မႈန္ကူးၿပီး မ်ိဳးေအာင္ေစျခင္းျဖင့္ အေထာက္အကူျပဳတဲ့ ေကာက္ပဲသီးႏွံအထြက္ႏႈန္းျမင့္မားမႈ၊ အနီးအနားက ၿမိဳ႕႐ြာေတြရဲ႕ အပူခ်ိန္ကို ေလၽွာ႔ခ်ေပးမႈ စတဲ့ ‘ေဂဟစနစ္ဝန္ေဆာင္မႈ တန္ဖိုး’ (Ecosystem Services Values) ေတြ ယိုယြင္းပ်က္စီးလာႏိုင္ပါတယ္။ အဲဒီလိုပ်က္စီးယိုယြင္းလာတာနဲ႔ အနီးအနားမွာရွိတဲ့ ၿမိဳ႕႐ြာေတြရဲ႕ စီးပြားေရး ယိုင္နဲ႔လာႏိုင္ပါတယ္။ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ ေရလႊမ္းမိုးရင္ ပ်က္စီးမယ့္ဆုံး႐ႈံးမႈေတြ၊ ေႏြရာသီမွာ ေရျပတ္လပ္လို႔ ဆုံး႐ႈံးမႈေတြ၊ သီးႏွံအထြက္နည္းလို႔ ဆုံး႐ႈံးမႈေတြဟာ တစ္ဦးတစ္ေယာက္က တကယ္ေပးရတဲ့ ပိုက္ဆံေတြပါ။ ရမွာပဲၾကည့္ၿပီး ျပန္ေပးရမွာ ထည့့္မတြက္တဲ့အတြက္ျဖစ္တဲ့ ပတ္ဝန္းက်င္ ပ်က္စီးဆုံး႐ႈံးမႈေတြကို ကာကြယ္ဖို႔ျဖစ္လာတဲ့ အေျခခံမူတစ္ရပ္လို႔ ျမင္ပါတယ္။

ဒီထက္တစ္ဆင့္တက္ၿပီး လမ္းၫႊန္မႈေပးထားတာက အဲဒီလို တန္ဖိုးတြက္ခ်က္တဲ့ေနရာမွာ ‘ယုံၾကည္ကိုးကြယ္မႈနဲ႔ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ တန္ဖိုး’ (Spiritual Value) စတဲ့ ‘အေကာင္အထည္အေနနဲ႔ မေဖာ္ျပႏိုင္ေသာ အက်ိဳးေက်းဇူး’ (Intangible Values) မ်ားကိုပါ အသိအမွတ္ျပဳ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမယ္လို႔ ပါရွိပါတယ္။ အဲဒီကိစၥမွာလည္း တန္ဖိုးဆိုတာ လူကခ်မွတ္တာျဖစ္ၿပီး ပိုက္ဆံနဲ႔သတ္မွတ္ရ ခက္ခဲေပမယ့္ လူေတြအတြက္ တကယ္အက်ိဳးရွိတဲ့တန္ဖိုးေတြကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားဖို႔ မူတစ္အခုအေနနဲ႔ အသိအမွတ္ျပဳထားတာျဖစ္ပါတယ္။ တန္ဖိုးျဖတ္မရတဲ့ သို႔မဟုတ္ တန္ဖိုးျဖတ္ရအလြန္အမင္းခက္ခဲတဲ့ အရာမ်ားကို သုညဆိုၿပီး တန္ဖိုးျဖတ္မိမယ့္ အႏၲရာယ္ကေန ကာကြယ္ထားပါတယ္။

ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးက လူမႈစီးပြားေရးအက်ိဳးရွိေၾကာင္း အသိအမွတ္ျပဳထားသလို စားဝတ္ေနေရး ေျပလည္မႈက ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးအတြက္ လိုအပ္ခ်က္ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း သြယ္ဝိုက္ၿပီး အသိအမွတ္ျပဳထားပါတယ္။ ဥပမာအားျဖင့္ အေျခခံမူ နံပါတ္ ၉ မွာ ‘ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈတို႔သည္ ခြဲထုတ္မရႏိုင္ဘဲ အျပန္အလွန္ ဆက္သြယ္မႈရွိေနေၾကာင္း အသိအမွတ္ျပဳလ်က္’ လို႔ပါရွိၿပီး ျပည္သူ႕ဗဟိုျပဳ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဗ်ဴဟာတစ္ရပ္အေနနဲ႔ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဟာပါဝင္ေၾကာင္း ေထာက္ျပထားခဲ့ပါတယ္။

ပုံမွန္အားျဖင့္ ပတ္ဝန္းက်င္လို႔ၾကားရင္ သစ္ေတာ၊ သစ္ပင္၊ ေတာ႐ိုင္းတိရိစၧာန္ႏွင့္ အပင္ေတြ ေျပးျမင္ၾကေလ့ရွိပါတယ္။ ေဂဟစနစ္၊ အပင္နဲ႔ တိရိစၧာန္ေတြအျပင္ ၿမိဳ႕ျပႏွင့္ႏြယ္၊ ေရေကာင္းေရသန္႔နဲ႔ ေလေကာင္းေလသန္႔ ရရွိေရး၊ ေရဆိုးသန္႔စင္ေရးနဲ႔ စြန္႔ပစ္ပစၥည္း စနစ္တက် စီမံခန္႔ခြဲေရး စတဲ့ ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈေတြဟာလည္း လူမႈစီးပြားဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းစဥ္ေတြမွာ မျဖစ္မေနပါဝင္ရမယ့္ ကိစၥရပ္ေတြအျဖစ္ ၫႊန္ၾကားထားပါတယ္။

၃။ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးျဖစ္ေပမယ့္ စြမ္းအင္၊ စက္မႈ၊ သယံဇာတထုတ္လုပ္မႈ၊ ေဆာက္လုပ္ေရးနဲ႔ လူမႈေရး စတဲ့ က႑စုံနဲ႔ႏြယ္တဲ့ လမ္းၫႊန္မႈမ်ားကိုလည္း ထည့္ထားတာ ေတြ႕ရပါတယ္။

ပတ္ဝန္းက်င္လို႔ ဆိုကတည္းက အကုန္ၿခဳံၿပီး သက္ဆိုင္တဲ့သေဘာရွိတာနဲ႔အညီ ျပည္တြင္းစီးပြားေရးက႑ အသီးသီးနဲ႔ဆိုင္တဲ့ လမ္းၫႊန္မႈေတြအျပင္ ႏိုင္ငံတကာဆက္ဆံေရး၊ က်ား၊ မ တန္းတူညီမႈရွိေရး၊ တိုင္းရင္းသား လူနည္းစုမ်ားရဲ႕ အခြင့္အေရး မေလၽွာ႔ပါးေစေရး၊ လူတိုင္းတရားသျဖင့္ ၾကားနာေစခြင့္ရွိျခင္း၊ ကိစၥရပ္မ်ားပါ ထည့္သြင္းထားတာ ေတြ႕ရပါတယ္။

၄။ အဲဒီလိုထည့္သြင္းတဲ့အခါ ျဖစ္စဥ္ကိုလည္း ေဇာင္းေပးထားတာ ေတြ႕ရပါတယ္။

အေျခခံမူအျပင္ ေနာက္ဆက္တြဲ ဆက္လက္ထြက္ရွိမယ့္ မူဝါဒဆိုင္ရာ စာ႐ြက္စာတမ္းမ်ားနဲ႔ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားလည္းအတြက္လည္း လမ္းေၾကာင္းေပးထားပါတယ္။ ဘာျဖစ္ရမယ္၊ ျဖစ္ခ်င္တယ္ ဆိုတာေတြတင္ ေဖာ္ျပထားတာပဲ မဟုတ္ဘဲ ဘယ္လိုျဖစ္ရမယ္ဆိုတာကိုပါ ထည့္သြင္းထားတာကိုလည္း ေတြ႕ရပါတယ္။ အမ်ိဳးသမီးမ်ားနဲ႔ ကေလးငယ္မ်ားရဲ႕ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပါဝင္ခြင့္၊ သက္ဆိုင္သူမ်ားရဲ႕ လိုအပ္တဲ့ အခ်က္အလက္မ်ားရပိုင္ခြင့္မ်ား၊ ပဋိပကၡ ေျဖရွင္းျခင္းကိစၥရပ္မ်ားကိုလည္း ျပည့္ျပည့္၀၀ ထည့္သြင္းထားပါတယ္။

မူဝါဒရဲ႕ ေနာက္ဆက္တြဲအေနနဲ႔ မဟာဗ်ဴဟာမူေဘာင္ (Strategic Framework) ကို ေရးဆြဲေနေၾကာင္းသိရတဲ့အျပင္ အဲဒီမူေဘာင္မွာ ပတ္ဝန္းက်င္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအေၾကာင္းအရာမ်ားျဖစ္တဲ့ ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးမႈ၊ ျပည္သူလူထုပူးေပါင္းပါဝင္ႏိုင္ေရး၊ သတင္းအခ်က္အလက္ ရရွိေစေရး၊ အျငင္းပြားမႈကို အလြယ္တကူနဲ႔ အလၽွင္အျမန္ ေျဖရွင္းႏိုင္ေရး၊ ဥပေဒျပဳေရး၊ ၾကပ္မတ္ေရး၊ အက်ိဳးသက္ေရာက္ေစေရး၊ ဘ႑ာေငြေရရွည္လုံေလာက္စြာရရွိေစေရး စတဲ့ ကိစၥရပ္မ်ားကို ထည့္သြင္းထားတာ ေတြ႕ရပါတယ္။

အဲဒီမွာ ထူးျခားတာေလးတစ္ခုက ႏိုင္ငံတကာမွာ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးျဖစ္စဥ္ေတြအတြက္ အသုံးျပဳေနတဲ့ အေျခခံမူတခ်ိဳ႕ေတြကို ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးျဖစ္စဥ္မွာလည္း အေျခခံဖို႔ ထည့္သြင္းထာပါတယ္။ ဥပမာအားျဖင့္ မ်ိဳးဆက္မ်ားၾကား သာတူညီမၽွရွိမႈ (Inter Generational Equity) (အေျခခံမူ ၅)၊ ေလလြင့္မႈမရွိေစေရးမူ (Zero Waste Approach) (အေျခခံမူ ၇၊ ၁၃)၊ ညစ္ညမ္းေစသူ တာဝန္ယူေစသည့္မူ (Polluter Pays Principles) (အေျခခံမူ ၁၄)၊ ႀကိဳတင္သတိထားေဆာင္႐ြက္ျခင္းမူ (Precautionary Principle) (အေျခခံမူ ၁၃၊ ၁၆)၊ ထိခိုက္မႈ ေလ်ာ့ခ်ျခင္းအဆင့္ဆင့္ (Mitigation Hierarchy) (အေျခခံမူ ၁၃၊ ၁၆) တို႔ ျဖစ္ပါတယ္။

မူဝါဒေတြရဲ႕ ေအာင္ျမင္မႈဟာ သက္ဆိုင္သူေတြက အဲဒီမူဝါဒ အမွန္ျဖစ္လာဖို႔ ဘယ္ေလာက္ပါဝင္လႈပ္ရွားလဲအေပၚ အမ်ားႀကီးမူတည္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ရဲ႕အျမင္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံအမ်ိဳးသားပတ္ဝန္းက်င္ေရးရာမူဝါဒဟာ စုံစုံလင္လင္နဲ႔ ေထာင့္ေစ့ေအာင္ ေရးဆြဲထားတဲ့ မူဝါဒတစ္ေစာင္ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီမူဝါဒနဲ႔အညီ ေကာင္းမြန္တဲ့ရလဒ္မ်ား ထြက္ေပၚလာဖို႔ အစိုးရကို ေစာင့္ၾကည့္တိုက္တြန္း ပါဝင္ကူညီဖို႔မွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕တာဝန္ျဖစ္ပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ အခုလိုေျပာင္းလဲမႈျမန္ဆန္ေနတဲ့အခ်ိန္မွာ ေကာင္းမြန္တဲ့ ေျပာင္းလဲမႈဘက္ေရာက္ရွိဖို႔ ဒီမူဝါအေပၚအေျခခံၿပီး အားလုံးလုပ္ေဆာင္သင့္တယ္လို႔ တင္ျပအပ္ပါတယ္။ 

ရန္မင္းေအာင္

(စာေရးသူသည္ အမ်ိဳးသား ပတ္ဝန္းက်င္ေရးရာ မူဝါဒ အႀကံေပး ျဖစ္သည္)

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *