တစ္ရက္တာ ျပည္တြင္းေရႊ၊ ေဒၚလာႏွင့္ စေတာ့ရွယ္ယာကိန္းဂဏန္းမ်ား (ဇူလိုင္လ ၉ ရက္၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္)

ယေန႔ (ဇူလိုင္လ ၉ ရက္) အေမရိကန္ေဒၚလာေငြလဲႏႈန္းမွာ ယမန္ေန႔ထက္ ေဈးအနည္းငယ္ ျမင့္တက္ခဲ့ၿပီး ပုဂၢလိဘဏ္မ်ားတြင္ ၂ က်ပ္၊ ၃ က်ပ္ဝန္းက်င္ ေဈးတက္ခဲ့သည္။
ဘဏ္အခ်င္းခ်င္းႏွင့္ ဘဏ္-ဝယ္သူ အေမရိကန္ေဒၚလာေရာင္းဝယ္မႈကို တြက္ခ်က္ေဖာ္ျပေသာ ဗဟိုဘဏ္၏ ရည္ညႊန္းႏႈန္းမွာလည္း ယမန္ေန႔ထက္ ျပား ၉၀ ျမင့္တက္လာၿပီး ပုဂၢလိကဘဏ္မ်ားအနက္ ျမန္မာ့ေရွ႕ေဆာင္ဘဏ္ႏွင့္ ကမၻာ့ရတနာဘဏ္တို႔သည္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ဝယ္ေဈး ၁၅၀၄ က်ပ္ႏွင့္ ေရာင္းေဈး ၁၅၁၂ က်ပ္ျဖင့္ ႏႈန္းထားအျမင့္ဆံုးျဖစ္သည္။
ျပည္တြင္းေရႊေဈးမွာ တစ္က်ပ္သားလွ်င္ က်ပ္ ၁,၁၂၀,၅၀၀ ျဖင့္ နံနက္ပိုင္းတြင္ ေဈးဖြင့္ခဲ့ၿပီး ညေန ငါးနာရီတြင္ က်ပ္ ၁,၁၂၀,၀၀၀ ျဖင့္ ေဈးပိတ္ခဲ့သည္။ ေရႊတစ္က်ပ္သားလွ်င္ ၂၅၀၀၊ ၃၀၀၀ က်ပ္ခန္႔ ေဈးျပန္က်ခဲ့သည္။
စေတာ့ရွယ္ယာေဈးကြက္တြင္ ယမန္ေန႔ထက္ အေရာင္းအဝယ္ မ်ားစြာပိုသြက္ခဲ့ၿပီး TMH ရွယ္ယာေဈး ၁၀၀ က်ပ္ ျမင့္တက္ခဲ့ေသာ စေတာ့အညႊန္းကိန္းမွာ ၀ ဒသမ ၈၉ ပိြဳင့္ ျပန္ျမင့္တက္လာသည္။ က်န္ကုမၸဏီမ်ား၏ ရွယ္ယာေဈးမွာ အေျပာင္းအလဲမရွိခဲ့ေပ။
စာရင္းဝင္ကုမၸဏီ ငါးခုရွိသည့္အနက္ MCB ရွယ္ယာမွာ ယမန္ေန႔နည္းတူ အေရာင္းအဝယ္လံုးဝမရွိခဲ့ဘဲ စေတာ့ရွယ္ယာေဈးကြက္၏ တစ္ရက္တာ အေရာင္းအဝယ္မွာ ရွယ္ယာစုစုေပါင္း ၂၅၀၀၀ ေက်ာ္၊ တန္ဖိုး က်ပ္ ၁၁၅ ဒသမ ၉၈ သန္း အေရာင္းအဝယ္ျဖစ္ခဲ့သည္။
ရွယ္ယာ တစ္စု ၃၃၅၀ က်ပ္ျဖင့္ စုစုေပါင္းရွယ္ယာအစု ၁၀၀၀၀ ကို Block trading ျဖင့္ အေရာင္းအဝယ္ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *