သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးလုပ္ေဆာင္ေနသည့္ တစ္ပိုင္တစ္ႏိုင္ လုပ္ငန္းခြင္တ

ၿမိတ္ၿမိဳ႕ ကန္ဖ်ားနယ္ေျမ ပေလာက္စုရပ္တြင္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးအတြက္ ရည္မွန္း ေဆာင္ရြက္ေနေသာ တစ္ပိုင္တစ္ႏိုင္ လုပ္ငန္းခြင္တစ္ခု ျဖစ္သည္။

ယင္းလုက္ငန္းသည္ြအလက္ျဖင့္ အစားအေသာက္ ထည့္စရာခြက္၊ ပန္းကန္ ပစၥည္း ၇ မ်ဳိး ႏွင့္ ေရသန္႔ဘူးခြံမ်ားမွ တံျမက္စည္းတို႔ကို ပံုစံေျပာင္း ထုတ္လုပ္ျခင္းျဖစ္သည္။

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *