ႏုိင္ငံျခားဘဏ္ေရြးခ်ယ္ေရးအတြက္ အၾကံေပးကုမၸဏီ ၄ ခု အဆိုျပဳလႊာတင္

ရန္ကုန္၊ ဇူလိုင္ ၁၀

ျပည္တြင္းတြင္ ဘဏ္လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္မည့္ ႏုိင္ငံျခားဘဏ္မ်ား ထပ္မံခြင့္ျပဳရန္ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ ဗဟိုဘဏ္က စီစဥ္လ်က္ရွိၿပီး ယခုအခါ ႏုိင္ငံျခားဘဏ္မ်ားေရြးခ်ယ္ေရးလုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္လိုေၾကာင္း အဆိုျပဳလႊာတင္ထားသည့္ အၾကံေပးကုမၸဏီ ၄ ခုရွိေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္က ဇူလိုင္လ ၉ ရက္ေန႔တြင္ သတင္းထုတ္ျပန္သည္။

အဆိုပါကုမၸဏီမ်ားမွာ Deloitte Touche Myanmar Vigour Advisory Limited ၊ PricewaterhouseCoopers (PWC) Myanmar Co., Ltd. ၊ EY UTW Advisory Limited ႏွင့္ Roland Berger Co., Ltd. တို႔ျဖစ္သည္။

ႏုိင္ငံျခားဘဏ္ေရြးခ်ယ္ေရးအဖြဲ႔သည္ စံသတ္မွတ္ခ်က္ ၁၅ ခ်က္ျဖင့္ အဆိုျပဳကုမၸဏီမ်ားကို စိစစ္ေရြးခ်ယ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဇူလိုင္လ ၉ ရက္ေန႔က ျပဳလုပ္သည့္ အဆိုပါအဖြဲ႔၏ ငါးႀကိမ္ေျမာက္ အစည္းအေဝးတြင္ အတည္ျပဳထားၿပီး ေနာက္တစ္ႀကိမ္က်င္းပမည့္အစည္းအေဝးတြင္ ႏုိင္ငံျခားဘဏ္ေရြးခ်ယ္ေရးအတြက္ အၾကံေပးကုမၸဏီကို အၿပီးသတ္ေရြးခ်ယ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဗဟိုဘဏ္၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

လက္ရွိ ျပည္တြင္းတြင္ ဘဏ္ခြဲဖြင့္ခြင့္ရထားေသာ ႏုိင္ငံျခားဘဏ္ ၁၃ ခုရွိၿပီး ကိုယ္စားလွယ္ရံုးဖြင့္ထားေသာ ႏုိင္ငံျခားဘဏ္အပါအဝင္ ႏုိင္ငံျခားေငြေရးေၾကးေရးအဖြဲ႔အစည္း ၅၁ ခုရွိေၾကာင္းႏုိင္ငံျခားဘဏ္ေရြးခ်ယ္ေရးအဖြဲထံမွ သိရသည္။

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *