ႏိုင္ငံကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္း

Facebook ေခတ္တြင္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ေပါမ်ားျပည့္လၽွံစြာ စီးဆင္းေနသေလာက္ သတင္းေယာင္မ်ား၊ သတင္းမွားမ်ား၊ လံၾကဳပ္သတင္းမ်ား မ်ားျပားလွသည္။ ဦးေႏွာက္အဆိပ္သင့္မည့္ အႏၲရာယ္ကို ေရွာင္ရွားႏိုင္ေရး သတင္းအေၾကာသိ (Media Literate) ရန္လိုသည္။

သတင္းမွားမ်ားကို ယုံမိလၽွင္ အဆုံးအျဖတ္မွားမည္။ စိတ္ဓာတ္မႈိင္းမိမည္။ စိတ္အားကုန္မည္။

သတင္းမွားႏွင့္ ခဏခဏတိုးလၽွင္ သတင္းမီဒီယာတစ္ခုလုံးကို သိမ္းက်ဳံးၿပီး အထင္လြဲ အျပစ္ျမင္သြားႏိုင္သည္။ သတင္းမီဒီယာႏွင့္ ျပည္သူ ကြာဟသြားလၽွင္ ဒီမိုကေရစီအေျပာင္းအလဲကို မလိုလားသည့္ ၾကားလူ စားသြားမည္။

လူသည္ ေရးထားေသာစာ Written Word ကို အမွန္ထင္တတ္သည္။ ပုံႏွိပ္မီဒီယာမ်ားသာ ရွိသည့္ေခတ္က ေရးထားေသာ၊ ပုံႏွိပ္ထားေသာ စာမ်ားသည္ အယ္ဒီတာအဆင့္ဆင့္ကို ျဖတ္ေက်ာ္ခဲ့ရသည့္အတြက္ တာဝန္ယူမႈ၊ တာဝန္ခံမႈရွိေသာ္လည္း ယေန႔ Facebook ေခတ္တြင္ Written Word ေတြ႕တိုင္း အလိုအေလ်ာက္ မယုံေအာင္ ဦးေႏွာက္ကို ေလ့က်င့္ထားရေတာ့မည္။

ကိုယ္ျမင္ရေသာ သတင္း မွန္ မမွန္ ဆုံးျဖတ္နည္းအဆင့္ဆင့္ ရွိေသာ္လည္း အႏွစ္သာရမွာ ဆင္ျခင္တုံတရား Common Sense ပင္ျဖစ္သည္။ သနားေအာင္ေရးထားလၽွင္ ယုံတတ္ျခင္း၊ ကိုယ္မုန္းေသာ အဖြဲ႕အစည္း လူပုဂၢိဳလ္တို႔ကို အျပစ္ေျပာထားလၽွင္ ယုံတတ္ျခင္း၊ ကိုယ္ခ်စ္ေသာအဖြဲ႕အစည္း လူပုဂၢိဳလ္တို႔အေၾကာင္း အေကာင္းေျပာထားလၽွင္ ယုံတတ္ျခင္း စသည့္ အစြဲ Bias ေပါင္းမ်ားစြာကို အစဥ္မျပတ္ သတိထားေနမွသာ သတင္းမွားတို႔၏အႏၲရာယ္ကို ေရွာင္ရွားႏိုင္မည္။

ဒီမိုကေရစီအေျပာင္းအလဲ ေနာက္တစ္ဆင့္တက္သည္ႏွင့္အမၽွ သတင္းမီဒီယာတို႔၏ အခန္းက႑သည္ အေရးပိုပါလာသည့္အတြက္ သတင္းမီဒီယာမ်ားကို ျပည္သူလူထု အယုံအၾကည္နည္းေအာင္ သတင္းမွားမ်ားကို သတင္းမီဒီယာ မ်ားအသြင္ျဖင့္ Facebook စာမ်က္ႏွာမ်ားမွ ထုတ္လႊင့္လာၾကသည္။ သတင္းမီဒီယာမ်ားကို ျပည္သူလူထု ယုံၾကည္မႈနည္းလာမွသာ အက်ိဳးခံစားရမည့္ အင္အားစုႀကီးမ်ားသည္ ထုႏွင့္ထည္ႏွင့္ ရွိေနသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ သတင္းတု သတင္းလြဲမ်ားကို ေရွာင္ရွားရန္ သတင္းမီဒီယာအစစ္ႏွင့္ အတုကို ခြဲျခားတတ္ရမည္။ အမ်ိဳးအမည္မသိ Facebook Page မ်ားမွ သတင္းမ်ားဆိုလၽွင္ မဖတ္ျခင္း၊ မေဝမၽွျခင္းသည္ အေကာင္းဆုံး။

သတင္းမွားမ်ား၏ အႏၲရာယ္မွ ေရွာင္ရွားႏိုင္ေအာင္ စိတ္ကိုေလ့က်င့္ထားျခင္းသည္ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းသာမက ကိုယ္လိုလူစားအမ်ားႀကီးျဖင့္ဖြဲ႕စည္းထားေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံကိုပါ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းျဖစ္သည္။ 

 

အယ္ဒီတာ
၁၁.၇.၂၀၁၉

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *