ကမာၻ႕ကေျပာေသာ ျမန္မာ့အေၾကာင္း

Myanmore

ယခုေဖာ္ျပမည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားမွာ ျမန္မာ့ေရးရာကိစၥမ်ားကို ကမာၻ႕သတင္းမီဒီယာ၊ ကမာၻ႕ႏ္ိုင္ငံေရးႏွင့္ စီးပြားေရးေလာက၊ ကမာၻ႕ပညာရွင္ေလာက စသည္တို႔၌ မည္သို႔ ႐ႈျမင္သုံးသပ္ၾကသည္ဆိုသည့္ အေၾကာင္းမ်ား ျဖစ္သည္။ ဤေနရာတြင္ ျပင္ပအျမင္မ်ားကို ေဖာ္ျပသည္ဆိုရာ၌ မူရင္းေရးသားေဖာ္ျပခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ The Voice Journal က ေကာင္းျခင္း၊ ဆိုးျခင္း၊ မွန္ျခင္း၊ မွားျခင္း၊ ေထာက္ခံျခင္း၊ ကန္႔ကြက္ျခင္း အလ်ဥ္းမရွိဘဲ စာဖတ္သူ၏ သိခြင့္ကို တတ္စြမ္းသမၽွ ျဖည့္ဆည္းေပးရန္ ႀကိဳးစားၾကည့္ျခင္းျဖစ္သည္။ ‘ကမာၻကေတာ့ ျမန္မာကို ဒီလိုအျမင္ရွိေနတယ္’ ဆိုသည့္ ရည္႐ြယ္ခ်က္ျဖင့္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ပါသည္။

ပုံဂံ သို႔မဟုတ္ အမ်ိဳးသားေရးေအာင္ပြဲ

ယခုဆိုလၽွင္ ျမန္မာ့ေရွးေဟာင္းၿမိဳ႕တစ္ၿမိဳ႕ျဖစ္ေသာ ပုံဂံမွာ ကုလသမဂၢယူနက္စကိုက ကမာၻ႕အေမြအႏွစ္စားရင္းကို သြင္းလိုက္ပါၿပီ။ ပုဂံယူနက္စကို စာရင္းဝင္ သြားျခင္းသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံကို ျပင္ပကမာၻ႕ႏွင့္ ပိုမိုထိေတြဆက္ဆံမႈျဖစ္လာႏိုင္သည္ဟု ယူဆလာသူမွာ ျမန္မာ့ေရးရာကၽြမ္းက်င္သူ တစ္ဦးျဖစ္ေသာ Nehginpao Kipgen ပင္ျဖစ္သည္။

ပုဂံကို ယခုတစ္ႀကိမ္ ကမာၻ႕အေမြအႏွစ္စားရင္းသြင္းျခင္းမွာ ဒုတိယအႀကိမ္ ျဖစ္သည္။ ၁၉၉၅ ခုႏွစ္က ပုဂံကို ကမာၻ႕အေမြအႏွစ္စာရင္းသြင္းရန္ႀကိဳးပမ္းခဲ့ေသာ္လည္း ပယ္ခ်ခံခဲ့ရသည္။ အေၾကာင္းရင္းမွာ ထိုအခ်ိန္ စာရင္းတင္သြင္းစဥ္က ပုဂံရွိ ေရွးေဟာင္းအေမြအႏွစ္မ်ားကို ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ တာဝန္ရွိ သူမ်ား၏အႀကံဉာဏ္ကို မယူခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ထို႔ျပင္ ယင္းအခ်ိန္က တင္သြင္းသည့္ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းေရးအစီအစဥ္မ်ားမွာ ေရွးေဟာင္းအေမြအႏွစ္မ်ား၏ ဗိသုကာလက္ရာမ်ားကို ထိခိုက္ေစ႐ုံမၽွမက ေရွးေဟာင္းယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ေလ်ာ္ကန္သင့္ျမတ္မႈမရွိေသာ စီးပြားေရးဖြံၿဖိဳးမႈအစီအစဥ္မ်ားေၾကာင့္လည္း ပယ္ခ်ခံခဲ့ရျခင္းျဖစ္သည္။ ယခုတစ္ႀကိမ္တြင္မူ ယူနက္စကိုဘုတ္အဖြဲ႕ဝင္မ်ား၏ အႀကံဉာဏ္ကို လက္ခံေဆာင္႐ြက္ခံျခင္းေၾကာင့္ ပုဂံကို ကမာၻ႕အေမြအႏွစ္စာရင္းသြင္းလိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။

ျမန္မာအစိုးရသည္ ယခုႏွစ္ေဖေဖာ္ဝါရီလတြင္ ေရွးေဟာင္းယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္ဆိုင္ရာဥပေဒသစ္ကို ျပ႒ာန္းခဲ့သည္။ ယင္းဥပေဒအရ ေရွးေဟာင္းအေဆာက္အအုံမ်ား တည္ရွိရာေနရာတြင္ ဖြံၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္မႈကို ပိုမိုတင္းက်ပ္ထားသည္။ ပုဂံေဒသဝန္းက်င္ရွိ ဟိုတယ္မ်ား၊ ခရီးသြားလုပ္ငန္းမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္လာမည့္ ဆိုးက်ိဳးမ်ားကို ေလၽွာ႔ခ်မည့္ ရွင္းလင္းတိက်ေသာအစီအစဥ္မ်ား ပါဝင္လာသည္။

ယူနက္စကို၏ အႀကံေပးတစ္ဦး ျဖစ္သည့္ Kai Weise ၏ ေထာက္ျပခ်က္အရ ျမန္မာအစိုးရသည္ ပုဂံေဒသကို ကမာၻ႕အေမြအႏွစ္စာရင္းသြင္းလိုသည့္ ဆႏၵရွိပါက တင္းက်ပ္ေသာျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းေရးရည္မွန္းခ်က္မ်ား ရွိရမည္။ ဘက္စုံစီမံခန္႔ခြဲမႈအစီအစဥ္မ်ားပါသည့္ လက္ေတြ႕အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈမ်ား၊ ေရွးေဟာင္းအေဆာက္အအုံေနရာမ်ားတြင္ တည္ရွိေနသည့္ ဟိုတယ္မ်ားကို ဖယ္ရွားေရးတို႔ ပါဝင္ရမည္ဟု ဆိုထားသည္။

ယခုပုဂံေဒသကို ကမာၻ႕ေရွးေဟာင္းအေမြအႏွစ္စာရင္း ထည့္သြင္းခံလိုက္ရသည့္ ေအာင္ပြဲမွာ အမ်ိဳးသားေရးဆိုင္ရာ ဂုဏ္ယူစရာကိစၥပင္။ သမိုင္းအစဥ္အလာႀကီးမားသည့္ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံအျဖစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ျပန္လည္ရပ္တည္လာႏိုင္ၿပီျဖစ္သည္။ ကမာၻ႕လွည့္ခရီးသြားလုပ္ငန္းကို ျမႇင့္တင္ရန္ အလားအလာေကာင္းမ်ား ရွိသြားေစသည္။

Art

ယခုဆိုလၽွင္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ေရွးေဟာင္းယဥ္ေက်းမႈမ်ားတည္ရွိရာေနရာမ်ားကို ကမာၻ႕အေမြအႏွစ္စာရင္း ထည့္သြင္းခံရသည္မွာ ႏွစ္ေနရာရွိသြားပါၿပီ။ ပထမေနရာမွာ ေရွးေဟာင္းပ်ဴၿမိဳ႕ျပမ်ားျဖစ္သည္ ဟန္လင္း၊ ဗိႆႏိုးႏွင့္ သေရေခတၱရာၿမိဳ႕ေဟာင္းတို႔ျဖစ္သည္။ ယင္းၿမိဳ႕သုံးၿမိဳ႕ကို ၂၀၁၄ ခုႏွစ္က ကမာၻ႕ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္စာရင္းထည့္သြင္းခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ပုဂံကို ကမာၻ႕ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္ စာရင္းထည့္သြင္းရာတြင္ လက္မခံသူမ်ားလည္း ရွိသည္။ ၎တို႔၏အျမင္အရ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ဘဂၤါလီမ်ားအေပၚ လူ႕အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားရွိေနခ်ိန္တြင္ ယခုကဲ့သို႔ ကုလသမဂၢက အသိအမွတ္ျပဳလိုက္ျခင္းကို လက္မခံၾကျခင္းျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္ ပုဂံကို ကမာၻ႕အေမြအႏွစ္ စာရင္းသြင္းရန္ထိုက္တန္ေၾကာင္း ၫႊန္ျပေနသည့္ အေၾကာင္းအခ်က္သုံးခ်က္လည္း ရွိပါသည္။ ပုဂံေဒသ၏ ထူးျခားေရးသြင္ျပင္ လကၡဏာႏွင့္ သမိုင္းတန္ဖိုးကို ကမာၻက သိေအာင္ျမႇင့္တင္လိုက္ႏိုင္ျခင္း၊ ပုဂံေဒသရွိ ေရွးေဟာင္းအေမြအႏွစ္မ်ား ထိန္းသိမ္းရာတြင္ ႏိုင္ငံတကာပညာရွင္မ်ား၏ အႀကံဉာဏ္ႏွင့္ ေငြေၾကးအေထာက္အပံ့မ်ားရႏိုင္ျခင္း၊ ကမာၻလွည့္ခရီးသြားမ်ားတိုးလာျခင္းမွတစ္ဆင့္ အလုပ္အကိုင္ဖန္တီးမႈျမင့္လာကာ ျမန္မာစီးပြားေရးတစ္ခုလုံးကို ျမႇင့္တင္ႏိုင္မည့္ အေၾကာင္းအခ်က္မ်ား ျဖစ္သည္။

အခ်ဳပ္ဆိုရပါမူ ယူနက္စကိုက ေပးသည့္ ဆုလာဘ္မွာ ျမန္မာအတြက္ေရာ ကုလသမဂၢအတြက္ပါ ေကာင္းသည္ဟု ဆိုရပါမည္။ ယခုလို ဆုေပးလိုက္ျခင္းျဖင့္ ၁၁ ရာစုႏွင့္ ၁၃ ရာစုအတြင္းက တည္ေဆာက္ခဲ့သည့္ ၃,၅၀၀ ေက်ာ္ခန္႔ ရွိသည့္ ေစတီပုထိုးမ်ား၊ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းမ်ား၏ အေရးပါမႈကို ကုလသမဂၢက အသိအမွတ္ျပဳလိုက္ျခင္းပင္။ ထို႔ျပင္ ယခုဆုလာဘ္ေၾကာင့္ ဘဂၤါလီ (မူရင္း႐ိုဟင္ဂ်ာ) အေရးကိစၥေၾကာင့္ ထိပ္တိုက္ေတြ႕ဆုံမႈမ်ားရွိခဲ့သည့္ ျမန္မာႏွင့္ ကုလသမဂၢအၾကား ယုံၾကည္မႈတည္ေဆာက္ႏိုင္ျခင္းမွာလည္း အေရးႀကီးေသာအခ်က္ပင္ ျဖစ္ပါေတာ့သည္။ 

စာၫႊန္း။       ။ Commentary: Bagan’s UNESCO World Heritage a win for Myanmar in more than one way

ဧေက်ာ္

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *