တ႐ြတ္ဆြဲလိုက္ေနရေသးသည့္ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ား

ေျပာင္းလဲခ်ိန္တန္ၿပီဟူေသာ ေ႐ြးေကာက္ပြဲေႂကြးေၾကာ္သံျဖင့္ ၿပိဳင္ဘက္ပါတီမ်ားကို အလဲထိုး၍ ႏိုင္ငံ့အာဏာအရပ္ရပ္ကို လႊဲေျပာင္းရယူခဲ့ေသာ NLD အစိုးရလက္ထက္ သုံးႏွစ္ေက်ာ္အၾကာတြင္ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ား၏ စြမ္းေဆာင္ရည္မွာ ေမးခြန္းထုတ္စရာျဖစ္လာခဲ့သည္။

သုံးႏွစ္တာ အခ်ိန္ကာလသည္ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားအတြက္ ထိုက္သင့္သည့္စြမ္းေဆာင္ရည္ကို ထုတ္ေဖာ္ျပသရမည့္အခ်ိန္လည္း ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ဤသို႔ ျဖစ္ခဲ့ပါ၏ေလာ။

NLD အစိုးရေခတ္တြင္ အေျပာင္းအလဲေနာက္ လူထုက မလိုက္ႏိုင္သည္လား။ သို႔တည္းမဟုတ္ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားကိုယ္တိုင္ မလိုက္ႏိုင္သည္လားဆိုသည္ကား ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၊ ျပည္သူ႕ေငြစာရင္းပူးေပါင္းေကာ္မတီအစီရင္ခံစာ ၈/၂၀၁၉ ထြက္ရွိၿပီးေနာက္ ထပ္မံေပၚထြက္လာသည့္ ေမးခြန္းပင္ျဖစ္သည္။

ဘ႑ာေရးႏွစ္ အေျပာင္းအလဲ

NLD အစိုးရသည္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ဝန္ႀကီးဌာန ၂၁ ခုျဖင့္ လည္ပတ္ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိသည္။ ထို႔ျပင္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္အဖြဲ႕အစည္း ၁၀ ခု၊ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ သုံးခုလည္း အစိုးရယႏၲရားတြင္ ပါဝင္လည္ပတ္လ်က္ရွိသည္။

ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕သည္ ဘ႑ာႏွစ္ေျပာင္းလဲျခင္းကို ေဆာင္႐ြက္ခဲ့သည္။ ယခင္က ဘ႑ာႏွစ္သတ္မွတ္ရာတြင္ ဧၿပီလ ၁ ရက္မွ မတ္လ ၃၁ ရက္အထိ ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း NLD အစိုးရလက္ထက္တြင္ ဘ႑ာႏွစ္စသည့္ ေအာက္တိုဘာလ ၁ ရက္မွ စက္တင္ဘာလ ၃၀ ရက္သို႔ ေျပာင္းလဲက်င့္သုံးခဲ့သည္။

ဘ႑ာႏွစ္ေျပာင္းလဲျခင္းကို ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ စတင္ခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ ၁ ရက္မွ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၃၀ အထိသည္ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာေရးႏွစ္ပင္ျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေအာက္ တိုဘာလ ၁ ရက္မွ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ မတ္လ ၃၁ ရက္သည္ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာေရးႏွစ္ ႏွစ္ဝက္ကာလပင္ျဖစ္သည္။

ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ျပည္သူ႕ေငြစာရင္းပူးေပါင္းေကာ္မတီသည္ အဆိုပါေျခာက္လတာကာလအတြင္း ဝန္ႀကီးဌာန ၂၁ ခု၊ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္အဖြဲ႕အစည္း ၁၀ ခုႏွင့္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ သုံးခုတို႔၏ လုပ္ငန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္မႈမ်ားကို သုံးသပ္ထားသည့္ ‘၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာႏွစ္ ျပည္ေထာင္စုေနာက္ထပ္ဘ႑ာေငြခြဲေဝသုံးစြဲေရးဥပေဒၾကမ္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ေငြေၾကးဆိုင္ရာသုံးသပ္ခ်က္ အစီရင္ခံစာ အမွတ္စဥ္ (၈/၂၀၁၉)’ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ထံသို႔ ေမလကုန္ပိုင္းက တင္ျပခဲ့သည္။

အဆိုပါအစီရင္ခံစာသည္ ဝန္ႀကီးဌာနအသီးသီးက ထပ္မံေတာင္းခံသည့္ ထပ္တိုးဘတ္ဂ်က္မ်ားကို စိစစ္သည့္ အစီရင္ခံစာပင္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ထပ္မံေတာင္းခံသည့္ ဘတ္ဂ်က္ေငြမ်ားကို မခြင့္ျပဳမီ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာေရးႏွစ္ ပထမေျခာက္လတာကာလအတြင္း ဝန္ႀကီးဌာနအသီးသီးက ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ေသာ စီမံကိန္းမ်ားကို ျပန္လည္စိစစ္၍ အဆိုပါအစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

ဤေဖာ္ျပခ်က္အရ NLD အစိုးရ၏ ဝန္ႀကီးဌာနအခ်ိဳ႕သည္ အေျပာင္းအလဲေနာက္ လိုက္ပါမလာဘဲ တ႐ြတ္ဆြဲ၍ ေနၿမဲျဖစ္လ်က္ရွိသည္ကို ေတြ႕ျမင္ရျခင္း ျဖစ္သည္။

အလုပ္မတြင္သည့္ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ား

NLD အစိုးရတြင္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ဝန္ႀကီးဌာနစုစုေပါင္း ၂၁ ခုရွိသည္။ အဆိုပါဝန္ႀကီးဌာနမ်ားသည္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ ၁ ရက္မွ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ မတ္လ ၃၁ ရက္အထိ ေဆာင္႐ြက္ရမည့္ လုပ္ငန္း၊ စီမံကိန္း ၁၁,၉၀၅ ခုရွိသည္။

သို႔ေသာ္လည္း အဆိုပါကာလအတြင္း လုပ္ငန္း ၆၁၄ ခု (၅.၂ % ) ကိုသာ အၿပီးအျပတ္ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ခဲ့သည္။ ေဆာင္႐ြက္ဆဲလုပ္ငန္းမွာ ၄၂၅၃ ခု (၄၄%) ရွိသည္။ သို႔ေသာ္လည္း လုံး၀မေဆာင္႐ြက္ရေသးသည့္ လုပ္ငန္း၊ စီမံကိန္းမွာ ၆၀၄၈ ခု (၅၀.၈%) ရွိေနျပန္သည္။ ယင္းကို ပုံ (၁) တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ဤအခ်က္ကိုၾကည့္လၽွင္ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားသည္ ၎တို႔ေဆာင္႐ြက္မည္ဟုဆိုကာ ျပည္သူ႕ဘ႑ာေငြတင္ျပေတာင္းခံထားသည့္ လုပ္ငန္းမ်ား၊ စီမံကိန္းမ်ား၏ ထက္ဝက္ခန္႔ကို သတ္မွတ္ကာလ (ေျခာက္လ)အတြင္း မေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။

ျပည္သူ႕ေငြစာရင္းပူးေပါင္းေကာ္မတီကမူ ႏိုင္ငံသည္ အေျခခံအေဆာက္အဦ တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းအပါအဝင္ လူမႈစီးပြားဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို အရွိန္အဟုန္ျဖင့္ ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိရာ သတ္မွတ္ကာလအတြင္း လုပ္ငန္းမ်ားအခ်ိန္မီ ၿပီးစီးေရး ဘ႑ာႏွစ္ကိုပင္ ေျပာင္းလဲသတ္မွတ္ေပးခဲ့သည္ဟုဆိုသည္။

ယခင္ကမူ ဘ႑ာႏွစ္စသည္ ဧၿပီ ၁ ရက္ေန႔ျဖစ္ရာ လႊတ္ေတာ္က ဘတ္ဂ်က္ခြင့္ျပဳၿပီးေနာက္ အမွန္တကယ္ အလုပ္ လုပ္ခ်ိန္သည္ မိုးတြင္းကာလျဖစ္ေသာေၾကာင့္ တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွာ အခ်ိန္လင့္ခဲ့ရသည္။ အထူးသျဖင့္ လမ္းခင္းျခင္း၊ တံတားေဆာက္ျခင္းႏွင့္ အျခားေသာ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္လည္း ယခုကဲ့သို႔ ပြင့္လင္းရာသီျဖစ္သည့္ ေအာက္တိုဘာလ ၁ ရက္မွစတင္၍ ဘ႑ာႏွစ္ ေျပာင္းလဲသတ္မွတ္ခဲ့ေသာ္လည္း ဝန္ႀကီးဌာန ၂၁ ခု၏ လုပ္ငန္း ၅၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္မွာ အေကာင္အထည္မေဖာ္ရေသးသည့္ အေျခအေနပင္ျဖစ္သည္။ လုပ္ငန္းၿပီးစီးမႈမွာလည္း ၅ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္သာရွိသည္ဟု ျပည္သူ႕ေငြစာရင္းပူးေပါင္းေကာ္မတီ၏ အစီရင္ခံစာအရ သိရသည္။ အျခားေသာ ၄၅ ရာခိုင္ႏႈန္းမွာမူ ေဆာင္႐ြက္ဆဲအဆင့္ ျဖစ္သည္။

လုပ္ငန္း သို႔မဟုတ္ စီမံကိန္း အေရအတြက္ ၁ ရာခိုင္ႏႈန္းမွ ၃၀ ရာခိုင္ႏႈန္းကို ဝန္ႀကီးဌာန ေျခာက္ခု၊ ၃၁ ရာခိုင္ႏႈန္းမွ ၅၀ ရာခိုင္ႏႈန္းကို ဝန္ႀကီးဌာန ေျခာက္ခုက လုံး၀အေကာင္အထည္မေဖာ္ႏိုင္ခဲ့ေပ။ ထို႔အတူ လုပ္ငန္းအေရအတြက္ ၅၁ ရာခိုင္ႏႈန္းမွ ၉၉ ရာခိုင္ႏႈန္းထိကို ဝန္ႀကီးဌာန ရွစ္ခုက လုံး၀အေကာင္အထည္မေဖာ္ႏိုင္ခဲ့ေပ။ ယင္းကို ပုံ (၂)တြင္ အေသးစိတ္ေဖာ္ျပထားသည္။

လုပ္ငန္းတစ္ခုမၽွ အေကာင္အထည္မေဖာ္ႏိုင္သည့္ ဝန္ႀကီးဌာနတစ္ခုရွိၿပီး ယင္းမွာ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားေရးရာဝန္ႀကီးဌာနျဖစ္သည္။ လုပ္ငန္းေျခာက္ခုရွိသည့္အနက္ တစ္ခုမၽွ အေကာင္အထည္မေဖာ္ရေသးေပ။

ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာနသည္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရမည့္ လုပ္ငန္း ၅၂ ခုရွိၿပီး လုပ္ငန္း ၄၃ ခု (၈၂.၇ %) မွာ လုံး၀အေကာင္အထည္မေဖာ္ႏိုင္ေသးေပ။

စက္မႈဝန္ႀကီးဌာနသည္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရမည့္ လုပ္ငန္း ၇၇ ရွိသည့္အနက္ ၅၇ ခု (၇၄ %)မွာ လုံး၀ အေကာင္အထည္မေဖာ္ႏိုင္ေသးေပ။

က်န္းမာေရးႏွင့္အားကစားဝန္ႀကီးဌာနသည္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရမည့္လုပ္ငန္း ၁၈၆၈ ခု ရွိသည့္အနက္ လုပ္ငန္း ၁၃၆၂ ခု ( ၇၃ %)မွာ လုံး၀ အေကာင္အထည္မေဖာ္ႏိုင္ေသးေပ။

ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားစီးပြားဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနသည္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရမည့္လုပ္ငန္း ၅၅ ခု ရွိသည့္အနက္ လုပ္ငန္း ၃၇ ခု (၆၇.၃ %)မွာ လုံး၀အေကာင္အထည္မေဖာ္ႏိုင္ေသးေပ။

အလုပ္သမား၊ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ျပည္သူ႕အင္အားဝန္ႀကီးဌာနသည္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရမည့္လုပ္ငန္း ၆၇ ခု ရွိသည့္အနက္ လုပ္ငန္း ၄၁ ခု (၆၁.၂%)မွာ လုံး၀ အေကာင္အထည္ မေဖာ္ႏိုင္ေသးေပ။

ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနသည္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရမည့္လုပ္ငန္း ၅၂၁၄ ခု ရွိသည့္အနက္ လုပ္ငန္း ၃၁၇၅ ခု (၆၁ %)မွာ လုံး၀ အေကာင္အထည္မေဖာ္ႏိုင္ေသးေပ။

အေရးႀကီးသည့္ လၽွပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာန၊ ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနတို႔၏ လုပ္ငန္း ၂၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္သည္လည္း လုံး၀အေကာင္အထည္ မေဖာ္ရေသးေပ။

အႏွစ္ခ်ဳပ္ဆိုရလၽွင္ ဝန္ႀကီးဌာန ၂၁ ခုသည္ လုပ္ငန္းမ်ားအေကာင္အထည္ေဖာ္ရာ၌ လုပ္ငန္း ၅၁ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္မွာ သတ္မွတ္ကာလအတြင္း လုံးအဝအေကာင္အထည္မေဖာ္ရေသးေၾကာင္း ျပည္သူ႕ေငြစာရင္းပူးေပါင္းေကာ္မတီက ေတြ႕ရွိခဲ့သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ‘ဘ႑ာေရးႏွင့္ ေျပာင္းလဲသတ္မွတ္ျခင္း၏ အဓိကရည္႐ြယ္ခ်က္ႏွင့္ အႏွစ္သာရကို ျပည့္မီေအာင္ လိုက္နာေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ျခင္းမရွိ’ ဟု ျပည္သူ႕ေငြစာရင္းပူးေပါင္းေကာ္မတီက ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ထံ တင္ျပခဲ့သည္။

ျပည္ေထာင္စုအစိုးရက ဘ႑ာေရးႏွစ္ေျပာင္းလဲသတ္မွတ္ျခင္း၏ ရည္႐ြယ္ခ်က္မွာ (၁)ေျပာင္းလဲလိုက္ေသာ ဘ႑ာေရးႏွစ္စသည္ ေျခာက္ေသြ႕ရာသီျဖစ္ၿပီး ကာလရွည္႐ုံးပိတ္ရက္ႏွင့္ လြတ္ကင္းေသာေၾကာင့္ လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္မႈျမန္ဆန္ျခင္း၊ (၂) ဘ႑ာေရးႏွစ္အတြင္း တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ေသာကာလ (ပြင့္လင္းရာသီ)သည္ ေအာက္တိုဘာလမွ ေမလကုန္အထိ တစ္ဆက္တည္း ရွစ္လရွိျခင္းႏွင့္ (၃) သုံးလပတ္ ဘ႑ာေငြသုံးစြဲမႈ ပိုမိုညီၫြတ္မၽွတေစျခင္းတို႔ပင္ျဖစ္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတက ဘ႑ာေရးေကာ္မရွင္အစည္းအေဝးတြင္ ေျပာၾကားထားၿပီးျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္လည္း ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားကား အစိုးရ၏ အေျပာင္းအလဲေနာက္သို႔ မလိုက္ႏိုင္ၾကသည္ကို ျပည္သူ႕ေငြစာရင္း ပူးေပါင္းေကာ္မတီက အစီရင္ခံစာက သက္ေသျပလ်က္ရွိသည္။

အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္

သတ္မွတ္ကာလအတြင္း ဝန္ႀကီးဌာနမ်ား၏ လုပ္ငန္းမ်ား မၿပီးျပတ္မႈတြင္ အေၾကာင္းရင္းမ်ားစြာရွိသည့္အနက္ ပထမအခ်က္မွာ တင္ဒါကိစၥျဖစ္သည္။

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ႐ုံး၏ လမ္းၫႊန္ခ်က္ ၁/၂၀၁၇ ကို ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားက လိုသလိုဆြဲ၍ အေကာင္အထည္ေဖာ္လ်က္ရွိေၾကာင္း ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားကဆိုသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ တင္ဒါဆြဲရာတြင္ ဝန္ႀကီးဌာနတစ္ခုႏွင့္ တစ္ခု၏ စည္မ်ဥ္းမ်ား မတူညီသကဲ့သို႔ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္ တစ္ခုႏွင့္ တစ္ခုလည္း မတူညီၾကေပ။

“တစ္ေၾကာင္းတစ္ဂါထာ၊ တစ္႐ြာတစ္ပုဒ္ဆန္းဆိုသလို ဝန္ႀကီးဌာနေတြက ၁/၂၀၁၇ ကို လိုသလို အဓိပၸာယ္ေဖာ္ေနၾကတာ။ ဒါေၾကာင့္ ၁/၂၀၁၇ ကို ျပန္လည္ျပင္ဆင္ဖို႔လိုတယ္” ဟု ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းရွင္ ဦးမ်ိဳးျမင့္က မွတ္ခ်က္ျပဳသည္။

ဤအခ်က္ကို ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚယဥ္မင္းလႈိင္က ေမလ ၂၉ ရက္ကက်င္းပသည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးတြင္ “ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ႐ုံး လမ္းၫႊန္ခ်က္ ၁/၂၀၁၇ ကို လက္တစ္လုံးျခားလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား မလုပ္ရန္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတႀကီးက အႀကိမ္ႀကိမ္လမ္းၫႊန္ခဲ့ေပမယ့္ တာဝန္ရွိသူမ်ားကေတာ့ လြယ္ေနတာကို ခက္ေအာင္လုပ္ေနၾကတုန္းပဲဆိုတာ သိရွိႏိုင္ပါတယ္” ဟု ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

“၁/၂၀၁၇ ကိုလိုသလို အဓိပၸာယ္ေကာက္ၿပီး ဝန္ထမ္းဆိုးအခ်ိဳ႕နဲ႔ ဆိုင္ရာပိုင္ရာကုမၸဏီေတြ လုပ္ပိုင္ခြင့္ရွိသူေတြနဲ႔ နီးစပ္သူေတြသာ တင္ဒါေအာင္ဖို႔ နည္းမ်ိဳးစုံသုံးၿပီး ၾကန္႔ၾကာမႈေတြ၊ ျပႆနာေတြ၊ မသမာမႈေတြ ရွိေနဆဲျဖစ္ပါတယ္” ဟု ၎ကဆိုသည္။

ေနာက္တစ္ခ်က္မွာ ကိုယ့္လူကိုယ္ေပးခ်င္သည့္သေဘာျဖင့္ ၁/၂၀၁၇ လစ္ဟာခ်က္ကိုသုံး၍ တင္ဒါစည္းမ်ဥ္းမ်ားကို လိုသလိုအဓိပၸာယ္ေကာက္ယူေနၾကျခင္းျဖစ္သည္။ ဤအခ်က္သည္လည္း လုပ္ငန္းရွင္မ်ားရင္ဆိုင္ေနရသည့္ အခက္ အခဲျဖစ္သည္ဟု ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းရွင္ ဦးမ်ိဳးျမင့္ကဆိုသည္။

လုပ္ငန္းရွင္မ်ားႀကဳံေတြ႕ရသည့္ ေနာက္ထပ္အခက္အခဲတစ္ခုမွာ တင္ဒါေဈးႏႈန္းႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေပးရသည့္အေဆာက္အအုံ တန္ဖိုးမညီမၽွမႈျဖစ္သည္။ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ဖိအားေၾကာင့္ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားသည္ တင္ဒါေခၚယူရာတြင္ ေဈးကို အနည္းဆုံးသတ္မွတ္ေလ့ရွိသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ တင္ဒါဝင္ဆြဲသူမရွိသည့္ကိစၥရပ္မ်ား မ်ားစြာျဖစ္ေပၚလာၿပီး ဝန္ႀကီးဌာနမ်ား၏ လုပ္ငန္းမ်ား အခ်ိန္မီမၿပီးစီးရျခင္းျဖစ္သည္ဟု ၎က ဆိုသည္။

“မႏၲေလးမွာဆို တင္ဒါဆြဲမယ့္သူ မရွိတာေတြ အမ်ားႀကီးပဲ” ဟု ဦးမ်ိဳးျမင့္ က ရွင္းျပသည္။

ေနာက္တစ္ခ်က္မွာ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ား၏ လုပ္ထုံးလုပ္နည္း႐ႈပ္ေထြးမႈျဖစ္သည္။

တင္ဒါေအာင္ျမင္၍ လုပ္ငန္းအပိုင္း လိုက္ၿပီးစီးခ်ိန္တြင္ ေငြကို ေလးႀကိမ္ခြဲ၍ ထုတ္ယူရသည္။ ထိုကိစၥမွာ လုပ္ငန္းတန္ဖိုးနည္းသည့္ တင္ဒါမ်ားအတြက္ အေၾကာင္းမဟုတ္ေသာ္လည္း ဘီလီယံႏွင့္ခ်ီသည့္ လုပ္ငန္းတင္ဒါအတြက္မူ လုပ္ငန္း ရွင္မ်ား အခက္ေတြ႕ရသည္ဟုဆိုသည္။ ေငြထုတ္ရန္အတြက္လည္း ဌာနအသီးသီး၏ လက္မွတ္မ်ိဳးစုံလိုအပ္သည္ဟု လုပ္ငန္းရွင္မ်ားကဆိုသည္။

တင္ဒါေအာင္လုပ္ငန္း ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္းၿပီးစီး၍ ေငြထုတ္မည္ဆိုပါက အခ်ိဳ႕ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားသည္ သုံးလခန္႔ၾကာျမင့္တတ္ၿပီး လုပ္ငန္း ၅၀ ရာခိုင္ႏႈန္းၿပီးစီးခ်ိန္က်မွသာ ယခင္တင္ျပေတာင္းခံထားသည့္ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္းအတြက္ ေငြရတတ္ေၾကာင္း ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားထံမွ သိရသည္။ ေငြထုတ္ရာတြင္လည္း အခ်ိဳ႕တင္ဒါမ်ားအတြက္ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ျပည္နယ္အဆင့္၊ အခ်ိဳ႕ကို ျပည္ေထာင္စုအဆင့္၊ အခ်ိဳ႕ကို တိုင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္မ်ားကို တင္ျပေတာင္းခံေနရသည္ဟု ဦးမ်ိဳးျမင့္က ဆိုသည္။

ဤအခ်က္ကို ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚယဥ္မင္းလႈိင္ကလည္း ေထာက္ခံသည္။

“အဆင့္ေတြတအားမ်ားေနတယ္။ ရွင္းရွင္းေျပာရင္ တခ်ိဳ႕ကလည္း အဲဒီလို လက္မွတ္ေတြ မထိုးေပးခ်င္ဘူး။ ဆိုေတာ့ မ႐ႈပ္ေထြးသင့္ဘဲ ႐ႈပ္ေထြးေနတယ္” ဟု ၎ကဆိုသည္။

ေဒၚယဥ္မင္းလႈိင္သည္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ အဆိုပါကိစၥအတြက္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားအရည္အေသြးကို စိစစ္မည့္ Third Party မ်ားအတြက္ လမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ားထုတ္ျပန္ရန္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရကို တိုက္တြန္းခဲ့သည္။

ထို႔ျပင္ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားအနက္ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရးႏွင့္အားကစားဝန္ႀကီးဌာနတို႔ဆိုလၽွင္ တင္ဒါဖြင့္ခ်ိန္ ၾကန္႔ၾကာလ်က္ရွိၿပီး အခ်ိဳ႕မွာ တင္ဒါစိစစ္ခ်ိန္ သုံးလခန္႔ၾကာၿပီး တင္ဒါေၾကညာရန္အတြက္လည္း လအနည္းငယ္ ၾကန္႔ၾကာတတ္သည္ဟု ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားထံမွ သိရသည္။

ထိုသို႔ ၾကန္႔ၾကာမႈမ်ားေၾကာင့္ အမွန္တကယ္လုပ္မည့္လုပ္ငန္းရွင္သည္ တစ္ႏွစ္ခန္႔လုပ္ရမည့္အလုပ္ကို သုံးလခန္႔သာ အခ်ိန္ရသည္မ်ားလည္းရွိရာ သတ္မွတ္ဘ႑ာႏွစ္အတြင္း လုပ္ငန္းမၿပီးစီးမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလ်က္ရွိသည္ဟု ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ဆိုသည္။

ဤကဲ့သို႔ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားကိုယ္တိုင္က လုပ္ထုံးလုပ္နည္း႐ႈပ္ေထြးေနမႈမ်ားေၾကာင့္ လုပ္ငန္းမၿပီးစီးသည့္ကိစၥရပ္မ်ားစြာ ျဖစ္ေပၚလ်က္ရွိသည္ဟု ဦးမ်ိဳးျမင့္ က သုံးသပ္သည္။

လုပ္ငန္းမ်ားအေကာင္အထည္မေဖာ္ႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ျပည္ေထာင္စုသို႔ ပိုလၽွံဘ႑ာေငြျပန္အပ္ရသည္မ်ားမွာလည္း ႏွစ္စဥ္ျဖစ္ေပၚလ်က္ရွိသည္။ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ပိုလၽွံဘ႑ာေငြျပန္လည္အပ္ႏွံမႈ အသားတင္ က်ပ္ ၁၆၅၇ ဘီလီယံရွိၿပီး ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ က်ပ္ ၂၂၆၇ ဘီလီယံရွိေၾကာင္း ျပည္သူ႕ေငြစာရင္းပူးေပါင္းေကာ္မတီ အစီရင္ခံစာအရ သိရသည္။

မည္သို႔ဆိုေစ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားသည္ အစိုးရအေျပာင္းအလဲေနာက္သို႔ တစ္ေျပးညီလိုက္ပါႏိုင္ျခင္း ရွိ မရွိႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းရွင္ ဦးမ်ိဳးျမင့္က ယခုကဲ့သို႔ မွတ္ခ်က္ျပဳသည္။

“အစိုးရရဲ႕ ဘ႑ာေရးႏွစ္ ေျပာင္းလဲတဲ့ဟာကို ဝန္ႀကီးဌာနေတြက ေနာက္ကေန မလိုက္ႏိုင္ဘူး” 

ရဲႏိုင္ဦး

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *