ပညာေရး 4.0

လူ႕အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ဖို႔အတြက္ဆိုလၽွင္ ပညာေရးက အေရးႀကီးသည္။ ပညာေရးကို ျမႇင့္တင္ေပးႏိုင္မွသာ ပညာအေျခခံေသာ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းတစ္ရပ္ျဖစ္လာၿပီး ေအာက္တန္းက်ရေသာဘ၀မွ လြတ္ေျမာက္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ပညာေရးကို ျမႇင့္တင္သည္ဟုဆိုရာတြင္ ပတ္ဝန္းက်င္ကို ေလ့လာဖို႔လိုသည္။ ေဘးပတ္ဝန္းက်င္က လူေတြ၏ ပညာေရးမွာ မည္သည့္အဆင့္အတန္းေရာက္ေနၿပီလဲဟူသည္ကိုသိရွိဖို႔ ႀကိဳးစားရသည္။ တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ မိမိတို႔၏ပညာေရးအေျခအေနကိုလည္း ျပန္လည္ဆန္းစစ္ၿပီးလူတန္းေစ့ျဖစ္လာေအာင္ လုပ္ေဆာင္ရမည္။ သို႔အတြက္ ကမၻာႀကီးကို မ်က္ႏွာမူရသည္။ ကမၻာလုံးခ်ီ ပညာေရးအဆင့္အတန္းကိုၾကည့္လၽွင္ ယေန႔ကမၻာ့ႏိုင္ငံမ်ားမွာ ‘ပညာေရး 4.0’ အဆင့္ကို ဦးတည္ႀကိဳးပမ္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနၾကသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ မိမိတို႔ႏိုင္ငံ၏အေနအထားျဖင့္ လတ္တေလာ လိုက္မမွီႏိုင္ေသးသည့္တိုင္ ပညာေရး 4.0 ၏ သေဘာသဘာ၀ေလာက္ကိုေတာ့ နားလည္ထား သိရွိထားသင့္ပါသည္။

ပညာေရးႏွင့္ စက္မႈက႑အေျပာင္းအလဲ ဆက္စပ္မႈ

ပညာေရး ၄.၀ ဆိုသည္မွာ စက္မႈေတာ္လွန္ေရးျဖစ္စဥ္မ်ား၏ ဆင့္ကဲေျပာင္းလဲမႈမွတစ္ဆင့္ ေပၚေပါက္လာရေသာ ပညာေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ အဆင့္အတန္းတစ္ခုျဖစ္သည္။ အလုပ္သည္ ပညာႏွင့္ အၿမဲတေစ ဆက္စပ္ေနရသည္ျဖစ္ရာ အလုပ္အကိုင္အေျခအေန ေျပာင္းလဲလာသည္ႏွင့္အမၽွ ယင္းအလုပ္အတြက္ လိုအပ္ေသာပညာေရးအေျခအေနမ်ားကလည္း လိုက္ပါေျပာင္းလဲလာၾကရေလသည္။ အျမစ္ကစၿပီးလွန္ရလၽွင္ ၁၇၈၄ခု ေလာက္တြင္ ေရေႏြးေငြ႕စြမ္းအင္ျဖင့္ လည္ပတ္ႏိုင္ေသာ စက္ပစၥည္းမ်ားကို တီထြင္အသုံးျပဳလာရာမွစ၍ စက္မႈေတာ္လွန္ေရးႀကီးကို စတင္ခဲ့သည္။ စက္မႈေခတ္သစ္ (Mechanization Age) ကိုပင္ စက္မႈေတာ္လွန္ေရး 1.0 ဟု ေနာက္လူမ်ားက သတ္မွတ္ခဲ့ၾကသည္။ဤသို႔ျဖင့္ ဆင့္ကဲေျပာင္းလဲလာခဲ့ရာ လၽွပ္စစ္ေပၚေပါက္လာ ေသာေခတ္တြင္ လၽွပ္စစ္ဓာတ္အားျဖင့္ စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားကို အရွိန္ျမႇင့္တင္လာႏိုင္ခဲ့သည္။ ထိုသို႔ လၽွပ္စစ္ထြန္းကားလာေသာေခတ္ (Electrification Age) ကိုပင္ စက္မႈေတာ္လွန္ေရး 2.0 ဟု သတ္မွတ္ၾကျပန္သည္။ ထို႔ေနာက္ ၁၉၇၀ ခန္႔မွစ၍ အီလက္ထ႐ြန္နစ္ပစၥည္းမ်ား အသုံးခ်မႈတြင္က်ယ္လာခဲ့ရာ Digitalization Age ကို ေရာက္ရွိလာခဲ့သည္။ ၎ကိုလည္း စက္မႈေတာ္လွန္ေရး 3.0 ဟု သတ္မွတ္ခဲ့ၾကသည္။ ယခုအခ်ိန္မွာေတာ့ ကမၻာႀကီးသည္ ႐ြာႀကီးတစ္႐ြာဟုဆိုရေလာက္ေအာင္ နယ္ေျမအကြာအေဝးေတြကို ခ်ဳံ႕ပစ္ႏိုင္ေသာ နည္းပညာမ်ားက အံ့ဘနန္းထြန္းကားလာခဲ့ၿပီျဖစ္ေလသည္။ သတင္းႏွင့္ နည္းပညာ (Information & Technology) ေရွ႕တန္းေရာက္လာေသာေခတ္တြင္ အရာရာသည္ စမတ္က်ေသာ အေျပာင္းအလဲမ်ား ျဖစ္ေပၚလာၾကသည္။ အင္တာနက္ကိုအသုံးခ်ၿပီး အလုပ္လုပ္ကိုင္ၾကေသာ အေျခအေနကို ဖန္တီးႏိုင္ခဲ့ၾကၿပီျဖစ္ရာ လုပ္ငန္းခြင္အသီးသီးတြင္ လုပ္ကိုင္ေနၾကေသာ မူလပုံသဏၭာန္မ်ားကို ထားခဲ့ၿပီး ပို၍လြယ္ကူေသာ၊ ပို၍လၽွင္ျမန္ေသာ၊ ပို၍စမတ္က်ေသာ လုပ္ေဆာင္မႈပုံစံမ်ားကို ေျပာင္းလဲေပးႏိုင္ခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။ ယင္းကို စက္မႈေတာ္လွန္ေရး၏ 4.0 ဟု သတ္မွတ္ေလေတာ့သည္။

အလုပ္သည္ ပညာျဖင့္ ခ်ိတ္ဆက္ရေလ့ရွိသည္။ ပညာကို အေျခမခံလၽွင္ အလုပ္မတြင္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဆင့္ကဲတိုးတက္ျဖစ္ေပၚေျပာင္းလဲလာေသာ အလုပ္တို႔၏ လိုအပ္ေသာပညာအဆင့္ သတ္မွတ္မ်ားသည္လည္း ေျပာင္းလဲလာေပသည္။ စက္မႈ 1.0 ေခတ္တြင္ ပညာေရး 1.0 ျဖင့္ အဆင္ေျပေသာ္လည္း စက္မႈ 4.0 ေခတ္တြင္ ပညာေရး 1.0 ျဖင့္ မည္သို႔မၽွ အဆင္မေျပႏိုင္ေတာ့ေပ။ ထို႔အတြက္ ပညာေရးကို လိုက္ပါျမႇင့္တင္ေပးဖို႔ လိုလာသည္ ။ ပညာေရး 4.0 အေၾကာင္းကိုေျပာလၽွင္ 1.0, 2.0, 3.0 ဟူေသာအဆင့္မ်ား မည္သို႔ေျပာင္းလဲလာသနည္းဆိုသည္ကိုပါ သိရွိထားသင့္သည္။

ပညာေရးစနစ္မ်ား ဆင့္ကဲေျပာင္းလဲလာျခင္း

ပညာေရးစနစ္မ်ား တိုးတက္ေျပာင္းလဲလာပုံႏွင့္ အဓိပၸာယ္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္သည္။

၁။ သင္ၾကားျခင္း/အလြတ္က်က္မွတ္ျခင္း၊
( ပညာေရး 1.0 ဟု သတ္မွတ္သည္ )
၂။ အင္တာနက္အသုံးျပဳ၍ သင္ၾကား/သင္ယူျခင္း၊
(ပညာေရး 2.0 ဟု သတ္မွတ္သည္ )
၃။ လုပ္ငန္းနယ္ပယ္အတြက္ ထိေရာက္စြာ အသုံးခ်ႏိုင္ေသာ အသိပညာႏွင့္ အရည္အေသြးပိုင္း ထုတ္လုပ္ေပးျခင္း၊
( ပညာေရး 3.0 ဟု သတ္မွတ္သည္ )
၄။ ကိုယ္တိုင္ တီထြင္ဖန္တီးႏိုင္စြမ္းရွိေစေသာ ပညာေရး
(ပညာေရး 4.0 ဟု သတ္မွတ္သည္) တို႔ျဖစ္ၾကသည္။

ပညာေရး 1.0 မွာ သင္ၾကားျခင္းႏွင့္ သင္ယူျခင္းသာရွိသည္။ ဒါသင္ ဒါက်က္ ဒါေမး ဒါေျဖ႐ုံသာ။ ဆရာကစာကိုနားလည္ထား႐ုံျဖင့္ အဆင္ေျပသည္။ ေက်ာင္းသားက စာကိုသာ ပုံမွန္သင္ယူၿပီး အလြတ္ရေအာင္ က်က္မွတ္ေျဖဆိုႏိုင္လၽွင္ ၿပီးၿပီ။ သူမ်ားထက္ပိုၿပီး မွတ္သားဉာဏ္ေကာင္းသူက အမွတ္ပိုေကာင္းၿပီး ထူးခၽြန္သူဟု သတ္မွတ္ခံရသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ပညာေရး 1.0 ကို အတိုေကာက္အားျဖင့္ ‘ႏႈတ္တိုက္ခ်ေပးေသာ ပညာေရး’ (Dictated Education) သို႔မဟုတ္ ေဒါင္းလုတ္ပညာေရးဟု ေခၚသည္။

ပညာေရး 2.0 မွာေတာ့ အင္တာနက္သုံးစြဲမႈကိုအေျခခံေသာ ပညာေရးစနစ္ပုံစံျဖစ္သည္။ ထို႔အတြက္ အင္တာနက္ကို လူတိုင္းလက္လွမ္းမီႏိုင္ေသာ အေျခအေနမ်ိဳး ဖန္တီးေပးထားသည္။ အင္တာနက္ကိုအသုံးျပဳ၍ သင္ၾကား/သင္ယူခင္းၾကျခင္းအားျဖင့္ အခ်ိန္၊ ေနရာ လိုအပ္ခ်က္ကို ေလၽွာ႔ခ်ျခင္း၊ အင္တာနက္ကိုအသုံးျပဳ၍ ေလ့လာႏိုင္ျခင္း၊ လိုအပ္ေသာ ရင္းျမစ္မ်ား ရွာေဖြဆည္းပူးျခင္းအတြက္ အခ်ိန္မကုန္ျခင္း အစရွိေသာ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားကို ရရွိေစသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ပညာေရး 2.0 ကို အင္တာနက္ပညာေရးဟုလည္း ေခၚၾကသည္။

လြတ္လပ္ပြင့္လင္းစြာသင္ယူေလ့လာခြင့္ရေသာ Open Access Education ပင္ျဖစ္သည္။

ပညာေရး 3.0 ၏ ရည္႐ြယ္ခ်က္သည္ အသိဉာဏ္ထုတ္လုပ္ႏိုင္ဖို႔ ျဖစ္သည္။ လုပ္ငန္းခြင္အတြက္ မလြတ္တမ္းကိုင္ေဆာင္သြားရမည့္ သီအိုရီထက္ ပုံစံအမ်ိဳးမ်ိဳးႀကဳံေတြ႕လာႏိုင္ေသာ လုပ္ငန္းခြင္မွာ မည္သို႔ စဥ္းစားမည္၊ မည္သို႔ အေကာင္အထည္ေဖာ္သင့္သည္ဟူေသာ စဥ္းစားႏိုင္မႈစြမ္းရည္ကို အဓိကေမာင္းတင္ေပးမွာ ျဖစ္ပါသည္။

ပညာေရး 4.0 ကေတာ့ ပိုခက္မည္။ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ အလုပ္မွာ စာသင္ဖို႔ဆိုသည္ထက္ မ်ားစြာေက်ာ္လြန္သြားခဲ့ေပၿပီ။ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ပညာကို သိ႐ုံတတ္႐ုံမၽွမဟုတ္ေတာ့ေပ။ ပညာကို ၎တို႔ကိုယ္တိုင္က အသစ္တီထြင္ဖန္တီးႏိုင္စြမ္းရွိေစဖို႔အတြက္ ေလ့က်င့္ေပးရေလသည္။ သီအိုရီတစ္ခုကို ေလ့လာသိရွိ႐ုံမၽွမဟုတ္။ ေစ့ေစ့စပ္စပ္ နားလည္ရမည္။ အသုံးခ်ႏိုင္ရမည္။ ပညာေရး 4.0 ကား ထို႔ထက္ပိုသည္။ သီအိုရီမ်ားကို မိမိတို႔ကိုယ္တိုင္ အသစ္ဖန္တီးႏိုင္ဖို႔ ႀကိဳးစားၾကရသည္။ စိတ္ကူးသစ္၊ အိုက္ဒီယာသစ္၊ ဖန္တီးမႈအသစ္ေတြကို ျပဳလုပ္ၾကရသည္။

ဤသည္ကား ပညာေရး 4.0 ၏ အျမင့္ဆုံးရည္မွန္းခ်က္ပင္ ျဖစ္ေလသည္။

ပညာေရး 4.0 ၏ နည္းပညာႏွင့္ သင္ၾကားမႈပုံသဏၭာန္

ပညာေရး 1.0 တြင္ ပညာေရးကို စာသင္ခန္းထဲမွာသာထားရွိေသာ ပုံစံျဖစ္သည္။ စာသင္ခန္းထဲမွာ သင္၊ စာသင္ခန္းထဲမွာ ေျဖရေသာပုံစံ။ ေခတ္မီေသာ ဒစ္ဂ်စ္တယ္စနစ္တို႔ႏွင့္ ေဝးလြန္းလွသည္။ ယင္းကို ဒစ္ဂ်စ္တယ္ဒုကၡသည္ (Digital Refugee) ဟုလည္း ေခၚၾကသည္။ 2.0 မွာေတာ့ အင္တာနက္အသုံးခ်ေသာစနစ္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ေလ့လာသင္ၾကားစရာနယ္ပယ္က ပို၍က်ယ္လာသည္။ သင္ယူမႈပုံသဏၭာန္ေတြလည္း ေျပာင္းလာသည္။ သို႔ေသာ္ သတိရွိစြာသင္ၾကား၊ သတိျဖင့္ ရွာေဖြေလ့လာၾကရေသာ အေျခအေနျဖစ္သည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ပြင့္လင္းလြတ္လပ္ေသာ အင္တာနက္နယ္ပယ္မွာ အေကာင္းအဆိုး၊ အမွားအမွန္မ်ားက ေရာေထြးတည္ရွိေနျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ 3.0 က ရည္႐ြယ္သည္မွာ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ စၾကာ၀ဠာႀကီးအတြင္းရွိ ေနရာအႏွံ႔အျပားတြင္ အသိဉာဏ္ပညာတည္ေဆာက္ႏိုင္ျခင္းႏွင့္ ျပန္႔ပြားေအာင္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ျခင္းပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ကမၻာလုံးခ်ီ သင္ၾကားေရးစနစ္ႀကီးတြင္ အသိဉာဏ္၊ စဥ္စားေတြးေခၚတတ္မႈမ်ားကို ေက်ာင္းမ်ားမွ ထုတ္လုပ္ျခင္း၊ ေနရာတိုင္းသို႔ ျပန္႔ႏွံ႔ေရာက္ရွိေအာင္ ပို႔ေဆာင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း စသည့္ပုံစံမ်ားျဖင့္ သင္ၾကားသည္။

ပညာေရး 4.0 ၏ ကမူ တီထြင္ဖန္တီးမႈရွိေသာ ပညာေရးဝန္ေဆာင္မႈ၏ အဓိကက်ေသာအရင္းအျမစ္မွာ နည္းပညာမ်ား ဆင့္ကဲေျပာင္းလဲျခင္းပင္ျဖစ္သည္ဟု ဆိုသည္။ သို႔အတြက္ ေက်ာင္းသားမ်ားအေနႏွင့္ မိမိတို႔ကိုယ္တိုင္က ျဖည့္ဆည္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ၾကသည့္အခါ ‘ပုံေသသေဘာ’ မဟုတ္ဘဲ လိုအပ္ခ်က္အရ ဘက္ေပါင္းစုံမွာ ေျပာင္းလဲျဖည့္ဆည္းလုပ္ေဆာင္ရမႈေတြ ရွိလာႏိုင္ပါသည္။ အထူးသျဖင့္ အသစ္အသစ္ေသာ တီထြင္ဖန္တီးမႈေတြကို ျပဳလုပ္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ဆိုလၽွင္ အသစ္အသစ္ေသာ ျဖည့္ဆည္းမႈေပါင္းစုံကို မိမိတို႔ကိုယ္တိုင္က ႀကိဳတင္ျဖည့္ဆည္းထားၾကဖို႔ ဆိုလိုျခင္းျဖစ္သည္။

ပညာေရးအဆင့္မ်ား၏ သင္ၾကားမႈပုံစံမ်ားကို ဆက္ပါဦးမည္။

ပညာေရး 1.0 မွာေတာ့ ရွင္းသည္။ ဆရာႏွင့္ တပည့္သာရွိသည္။ (teacher – student) ပုံစံျဖစ္သည္။

ဆရာက သင္၊ တပည့္က အလြတ္က်က္ အလြတ္ရေအာင္မွတ္။ လြယ္သည္။ 2.0 မွာေတာ့ အင္တာနက္ကိုသုံးလာသျဖင့္ နယ္ပယ္က က်ယ္လာသည္။ သည္မွာ ‘ဆရာမွ တပည့္’ ၊ ‘တပည့္မွ တပည့္’ ပုံစံ ျဖစ္လာသည္။ (teacher – student – student) ပုံစံ/ဆရာ့ထံမွ တိုက္႐ိုက္သင္ယူျခင္းရွိသလို သင္ယူထားသူထံမွ ျပန္လည္သင္ယူျခင္းလည္း ရွိသည္။ လိုအပ္ေသာအခ်က္အလက္တို႔ကို အင္တာနက္မွာ ရွာေဖြၾကတာမ်ိဳးေတြလည္း ရွိလာပါသည္။ ႏိုင္ငံျခားမွာသြားၿပီး သင္ယူရေသာ ဘာသာရပ္အခ်ိဳ႕ကို Online မွာ ဆည္းပူးႏိုင္သည္ထိ က်ယ္ျပန္႔လာခဲ့သည္။

3.0 အဆင့္တြင္ ပို၍ျမင့္လာသည္။ ကိုယ္တိုင္စဥ္းစားႀကံဆရသည့္ ပုံစံမ်ားပါလာေသာေၾကာင့္ သင္ယူမႈသက္သက္ျဖင့္ မရေတာ့ေပ။ စဥ္းစားမႈကို တစ္ဆင့္တက္ရသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ‘ဆရာ – တပည့္ – တပည့္- ဆရာ’ (teacher – student – student – teacher) ပုံစံမ်ိဳး ျဖစ္သြားသည္။ ဆရာကိုယ္တိုင္လည္း စဥ္းစားေနရသည္။ ဆရာက စဥ္းစားဖို႔ အခ်က္အလက္ေပးသည္။ တပည့္က စဥ္းစားရသည္။ ထိုစဥ္းစားခ်က္ကိုပင္ တပည့္က ထပ္မံ၍ Share လုပ္သည္။

ထိုမွရလာေသာအေျဖကို ဆရာသို႔ေပးရသည္။ ဒါကိုဆရာျဖစ္သူက ျပန္စဥ္းစားၿပီး အေျဖထုတ္ရျပန္ေလသည္။ Group Think ဆိုသည္ထက္ Class Think၊ School Think ဆိုေသာ ပုံစံျဖစ္သြားရသည္။ 3.0 ၏ ရည္႐ြယ္ခ်က္သည္မွာ ‘လူ – နည္းပညာ – လူ’ ဟူ၍ျဖစ္သည္။ လူသည္နည္းပညာကို စဥ္းစားႀကံဆသည္။ ေဖာ္ထုတ္အသုံးခ်သည္။ ၿပီးေနာက္ ယင္းနည္းပညာကိုပင္ ထပ္မံစဥ္းစားျပင္ဆင္ရျပန္သည္။ ရွင္းလင္းေအာင္ ဥပမာေပးရလၽွင္ လူသည္ ကားကို တည္ေဆာက္သည္။ ထိုကားကို စီးနင္းသုံးစြဲသည္။ ထိုသို႔ စီးနင္းသုံးစြဲေနရင္းက ကားဘာျဖစ္ေနလဲ၊ ကားက ဘယ္ေနရာ ခ်ိဳ႕ယြင္းသလဲ၊ ဘာေၾကာင့္ ခ်ိဳ႕ယြင္းရတာလဲ စသျဖင့္ ေစာင့္ၾကည့္ရသည္။ ၿပီးေနာက္ ဘယ္လိုျပင္ဆင္ရမလဲ။ အပ်က္အစီးနည္းေအာင္ ဘယ္လို ကိုင္တြယ္သုံးစြဲရမလဲဆိုသည္ကို ထပ္မံ၍နည္းလမ္းရွာေဖြၾကရျပန္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ 3.0 ၏ နည္းစနစ္သည္ပင္ people – technology- people ဟူ၍ ျဖစ္လာေလသည္။

4.0 က အသစ္ကို ရွာေဖြျခင္းျဖစ္သည္။ ေအာ္တာေနးတစ္ဆန္သည္။ လူမႈဘ၀မ်ား၏ ရွင္သန္ေနထိုင္မႈ၊ သင္ယူေလ့လာမႈ၊ အလုပ္ လုပ္ကိုင္မႈ အစရွိေသာ ပုံစံမ်ိဳးစုံအတြက္ ပို၍တိုးတက္ေသာ နည္းလမ္းအသစ္၊ ပို၍အဆင္ေျပေသာ လမ္းေၾကာင္းသစ္တို႔ကို ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ေပးျခင္းျဖစ္သည္။ အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ တီထြင္ဖန္တီးမႈအသစ္မ်ားအတြက္ လမ္းဖြင့္ေပးထားၿပီး ထိေရာက္စြာပုံေဖာ္ေပးႏိုင္ဖို႔အတြက္ ေက်ာင္းမ်ားက အၿမဲတေစ နည္းလမ္းမ်ား ရွာေဖြႀကံဆေနၾကရသည္။ 4.0 အတြက္ဆိုလၽွင္ သင္ၾကားမႈထက္ အသစ္ဖန္တီးမႈအပိုင္းကို ဦးစားေပးျပင္ဆင္ၾကသည္။ နည္းပညာအေဟာင္းေတြထက္ အသစ္ဖန္တီးျခင္းကို ပို၍အားစိုက္သည္။ မြမ္းမံျခင္းထက္ အသစ္တည္ေဆာက္ျခင္းသာ ျဖစ္သည္။ လူမႈေရး၊ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ ကိစၥမ်ားတြင္လည္း အသစ္ရွာေဖြေရးကို ဦးစားေပးသည္။ 4.0 သည္ သမိုင္းကို ရွာေဖြသုံးသပ္ သည့္အဆင့္မဟုတ္။ သမိုင္းသစ္ကို ဖန္တီးျခင္းျဖစ္သည္။ ကားကို ပိုေကာင္းေအာင္ မြမ္းမံျခင္းမဟုတ္။ ကားထက္ပိုေကာင္းေသာ ယာဥ္အသစ္ကို တီထြင္ျခင္းျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ၄.၀ အတြက္ စဥ္းစားနည္း အသစ္၊ ႐ႈေထာင့္အသစ္၊ အေတြးသစ္ေတြကို ေက်ာင္းေတြမွာ ျပင္ဆင္ျဖည့္ဆည္းေပးထားရသည္။

ဆိုရလၽွင္ ပညာေရး ၄.၀ သည္ ၂၁ ရာစုအတြက္ လိုအပ္ေသာ ပညာေရးအဆင့္အတန္းျဖစ္သည္။ ယခုစာစုမွာ ပညာေရး 4.0 ၏ သေဘာသဘာ၀မၽွကိုပင္ ေဖာ္ျပခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ပညာေရး 4.0 ၏ အေၾကာင္းအရာမ်ားမွာ အလြန္ပင္က်ယ္ျပန္႔လွသည္။ ေဆာင္းပါးတစ္ပုဒ္စာမၽွျဖင့္ ငုံမိဖို႔မလြယ္ပါ။ သို႔ေသာ္လည္း တတ္ႏိုင္သမၽွ ၿခဳံငုံမိဖို႔ႏွင့္ စာဖတ္သူမ်ား ရွင္းလင္းနားလည္ႏိုင္ဖို႔ကို ရွိသမၽွအစြမ္းေလးျဖင့္ ႀကိဳးစားေရးသား တင္ျပလိုက္ရပါေၾကာင္း .. 

ဝင္းကို

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *