ဖြဲ႔စည္းပံုျပင္ဆင္ေရးအစီရင္ခံစာပါ အႀကံျပဳခ်က္ ၃၇၆၅ ခ်က္တြင္ တပ္မေတာ္အႀကံျပဳခ်က္မပါဝင္

ပံုစာ။ ။ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးအတြက္ ရရွိခဲ့သည့္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား။ photo credit - ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္

ရန္ကုန္၊ ဇူလိုင္ ၁၅

၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးပူးေပါင္းေကာ္မတီသည္ ပါတီမ်ား၊ တစ္သီးပုဂၢလမ်ားႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားထံမွ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကို ရယူခဲ့ရာ အႀကံျပဳခ်က္ ၃၇၆၅ ခ်က္ရရွိခဲ့ေသာ္လည္း ယင္းအႀကံျပဳခ်က္မ်ားတြင္ တပ္မေတာ္၏ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားမပါဝင္ေၾကာင္း အဆိုပါေကာ္မတီအတြင္းေရးမွဴး ေဒါက္တာျမတ္ဉာဏစိုးက ဇူလိုင္လ ၁၅ ရက္တြင္က်င္းပသည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးတြင္ တင္ျပခဲ့သည္။

တပ္မေတာ္သည္ ၄၅ ဦးပါဝင္ေသာ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးပူးေပါင္းေကာ္မတီ ဖြဲ႔စည္းစဥ္ကပင္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒပါ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ျခင္း အခန္း(၁၂) ႏွင့္မညီေသာေၾကာင့္ ကန္႔ကြက္ခဲ့သည္။

ယင္းသို႔ကန္႔ကြက္ခဲ့ေသာ္လည္း ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရး ပူးေပါင္းေကာ္မတီဖြဲ႔စည္း အတည္ျပဳခဲ့သည္ကို ေလးစားေသာအားျဖင့္ အဆိုပါေကာ္မတီတြင္ တပ္မေတာ္သားလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ပါဝင္ခဲ့ေၾကာင္း ေဒါက္တာျမတ္ဉာဏစိုးက ဆိုသည္။

တပ္ေတာ္သားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ ထို႔ကဲ့သို႔ ေကာ္မတီတြင္ ပါဝင္ခဲ့ေသာ္လည္း အေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မမ်ား ျပင္ဆင္ျခင္း၊ ျဖည့္စြက္ျခင္း၊ ပယ္ဖ်က္ျခင္းဆိုင္ရာ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားေပးခဲ့ျခင္းမရွိေၾကာင္း တပ္မေတာ္၏သေဘာထားဆႏၵကို ေဒါက္တာျမတ္ဉာဏစိုးက ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ ျပန္လည္တင္ျပသည္။

တပ္မေတာ္က ေပးပို႔ေသာ အဆိုပါသေဘာထားမွတ္ခ်က္ကိုလည္း အစီရင္ခံစာတြင္ သီးျခားေဖာ္ျပ၍ ေကာ္မတီက ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ထံသို႔ တင္ျပခဲ့သည္။

ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးအတြက္ အခန္း ၁၅ ခန္းႏွင့္ ေနာက္ဆက္တြဲ ဇယား ၅ ခုရွိၿပီး အခန္းတိုင္းႏွင့္ ဇယား ၅ ခုလံုးရွိ ပုဒ္မ၊ ပုဒ္မခြဲမ်ားကို ျပင္ဆင္ရန္၊ ျဖည့္စြက္ရန္ ႏွင့္ပယ္ဖ်က္ရန္ အႀကံျပဳခ်က္ ၃၇၆၅ ခ်က္ရရွိထားသည္။

အေျခခံဥပေဒအခန္း (၅)အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအခန္းအတြက္ အႀကံျပဳခ်က္ ၁၂၁၁ ခ်က္၊ အခန္း(၄) ဥပေဒျပဳေရးအခန္းအတြက္ အႀကံျပဳခ်က္ ၈၅၉ ခ်က္ႏွင့္ အခန္း(၆) တရားစီရင္ေရးအခန္းအတြက္ အႀကံျပဳခ်က္ ၆၃၂ ခ်က္ရရွိထားၿပီး ယင္းတို႔သည္ အႀကံျပဳခ်က္အမ်ားဆံုး ရရွိထားျခင္းလည္းျဖစ္သည္။

ယေန႔ ဇူလိုင္လ ၁၅ ရက္တြင္ က်င္းပသည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးပူးေပါင္းေကာ္မတီ၏ ၃၅၃ မ်က္ႏွာပါ အစီရင္ခံစာကို လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသို႔ ေဝငွခဲ့သည္။

လာမည့္ ဇူလိုင္လ ၂၂ ရက္တြင္ အဆိုပါအစီရင္ခံစာႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဆြးေႏြးလိုသည့္ ကိုယ္စားလွယ္ အမည္စာရင္းေပးပို႔ရမည္ျဖစ္ၿပီး အစီရင္ခံစာကို လႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳႏုိင္ပါက ေကာ္မတီသည္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရး ဥပေဒမူၾကမ္းကို ဆက္လက္ေရးဆြဲရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အဆိုပါေကာ္မတီ၏ တာဝန္မ်ားတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

တပ္မေတာ္ကမူ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးအတြက္ အေျခခံဥပေဒပါ ‘အခန္း(၁၂) အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရး’ အခန္းႏွင့္အညီ ျပင္ဆင္ေရးကိုသာ လက္ကိုင္ထားလ်က္ရွိၿပီး အေျခခံဥပေဒႏွင့္မညီဟုဆိုကာ ျပင္ဆင္ေရး အႀကံျပဳခ်က္မ်ား မေပးပို႔ျခင္းလည္းျဖစ္သည္။

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *