ျမန္မာ့ေ႐ႊေဈး ထပ္မံျမင့္တက္၊ စံခ်ိန္သစ္တင္

တစ္ရက္တာ ျပည္တြင္းေ႐ႊ၊ ေဒၚလာႏွင့္ စေတာ့ရွယ္ယာကိန္းဂဏန္းမ်ား (ဇူလိုင္လ ၁၅ ရက္၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္)

ေရြွ

ကမာၻ႔ေရးရာမ်ား အထူးသျဖင့္ အေမရိကန္ဗဟိုဘဏ္ အတိုးႏႈန္းႏွင့္ အေမရိကန္-အီရန္ ႏိုင္ငံေရးအေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ ကမာၻ႔ေ႐ႊေဈးမွာ လႈပ္ခတ္ေနၿပီး ေ႐ႊတစ္ေအာင္စလွ်င္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၄၀၀ အထက္တြင္ ဆက္လက္ရပ္တည္ေနသည္။

ကမာၻ႔ေ႐ႊေဈးျမင့္တက္မႈေၾကာင့္ ျပည္တြင္းေ႐ႊေဈးလည္း ေဈးျမင့္တက္လာၿပီး ယခင္သီတင္းပတ္က စံခ်ိန္တင္အျမင့္ဆုံးျဖစ္သည့္ ေ႐ႊတစ္က်ပ္သား က်ပ္ ၁,၁၃၂,၀၀၀ ကို ယေန႔ ညေနပိုင္းတြင္ ထပ္မံခ်ိဳးဖ်က္လိုက္သည္။

ျပည္တြင္းေ႐ႊေဈးသည္ ယေန႔ နံနက္ပိုင္းတြင္ က်ပ္ ၁,၁၃၅,၀၀၀ ျဖင့္ ေဈးဖြင့္ခဲ့ေသာ္လည္း ညေနပိုင္းတြင္ က်ပ္ ၁,၁၄၀,၀၀၀ ထိ ေဈးျမင့္တက္ခဲ့ၿပီး ျမန္မာ့ေ႐ႊေဈးသမိုင္းတစ္ေလွ်ာက္ အျမင့္ဆုံးစံခ်ိန္ျဖစ္သည္။

နိုင္ငံျခားေငြလဲႏႈန္း

အေမရိကန္ေဒၚလာေငြလဲႏႈန္းမွာ ေဈးအနည္းငယ္က်ဆင္းၿပီး ပုဂၢလိကဘဏ္အမ်ားစုတြင္ အေမရိကန္ေဒၚလာ အဝယ္ ၁၅၀၂ က်ပ္မွ ၁၅၀၈ က်ပ္အတြင္း၊ အေရာင္း ၁၅၀၈ က်ပ္မွ ၁၅၁၂ က်ပ္အတြင္း ေဈးအသီးသီးဖြင့္ခဲ့ၾကရာ ၿပီးခဲ့သည့္ေသာၾကာေန႔ေငြလဲႏႈန္းထက္ ၃ က်ပ္ ေဈးက်ခဲ့သည္။ျပင္ပေငြလဲေကာင္တာမ်ားတြင္ ဝယ္ေဈး ၁၅၀၅ က်ပ္မွ ၁၅၀၈ က်ပ္အတြင္း၊ ေရာင္းေဈး ၁၅၀၉ က်ပ္မွ ၁၅၁၁ က်ပ္အတြင္း အေရာင္းအဝယ္ျဖစ္လ်က္ရွိသည္။

ဘဏ္အခ်င္းခ်င္းႏွင့္ ဘဏ္-ဝယ္သူ အေမရိကန္ေဒၚလာေရာင္းဝယ္မႈကို အေလးေပးပ်မ္းမွ်တြက္ခ်က္ေဖာ္ျပေသာ ဗဟိုဘဏ္ရည္ၫႊန္းႏႈန္းမွာ ၁၅၁၀ ဒသမ ၅ က်ပ္၊ ဘဏ္အခ်င္းခ်င္းေရာင္းဝယ္မႈပ်မ္းမွ်ႏႈန္းမွာ ၁၅၁၀ ဒသမ ၇ က်ပ္ႏွင့္ ဘဏ္-ဝယ္သူ ေရာင္းဝယ္မႈႏႈန္း ၁၅၁၀ ဒသမ ၂ က်ပ္ရွိေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္၏ ညေန ၄ နာရီ ေဈးႏႈန္းထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

စေတာ့ရွယ္ယာ

စေတာ့ရွယ္ယာေဈးကြက္မွာ ၿပီးခဲ့သည့္ေသာၾကာေန႔ အေရာင္းအဝယ္ထက္ တစ္ဆနီးပါး ပိုမ်ားခဲ့ၿပီး စေတာ့အၫႊန္းကိန္းမွာ ယေန႔ ေန႔လယ္ပိုင္းတြင္ ၄၅၆ ဒသမ ၄ အထိျမင့္တက္ခဲ့ရာ ဇူလိုင္လအတြင္း အျမင့္ဆုံးစေတာ့အၫႊန္းကိန္းျဖစ္သည္။

ၿပီးခဲ့သည့္သီတင္းပတ္ ေသာၾကာေန႔ေဈးကြက္ပိတ္ ရွယ္ယာေဈးမ်ားႏွင့္ယွဥ္ပါက FMI ရွယ္ယာ ၅၀၀ က်ပ္၊ MTSH ရွယ္ယာ ၁၅၀ က်ပ္ ေဈးတက္ခဲ့ၿပီး MCB ရွယ္ယာ ၅၀၀ က်ပ္ ေဈးက်ခဲ့သည္။

ယေန႔စေတာ့ရွယ္ယာေဈးကြက္တြင္ ရွယ္ယာအစု ၁၈၀၀၀ ေက်ာ္၊ က်ပ္ ၁၀၂ ဒသမ ၁ သန္းခန္႔ အေရာင္းအဝယ္ျဖစ္ခဲ့ၿပီး စေတာ့အၫႊန္းကိန္းမွာ ေဈးကြက္ဖြင့္ခ်ိန္တြင္ ၄၄၃ ဒသမ ၆၂၊ အျမင့္ဆုံး ၄၅၆ ဒသမ ၄၊ အနိမ့္ဆုံး ၄၄၃ ဒသမ ၆၂ ႏွင့္ ေဈးကြက္ပိတ္ခ်ိန္တြင္ ၄၄၉ ဒသမ ၉၇ ရွိရာ ၿပီးခဲ့သည့္ေသာၾကာေန႔ထက္ ၁၀ ဒသမ ၄ ပြိဳင့္ တက္လာခဲ့သည္။

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *