ဖြဲ႔စည္းပံုျပင္ေရး ပူးေပါင္းေကာ္မတီအစီရင္ခံစာပါ အႀကံျပဳခ်က္ ၁၀ ခ်က္မွာ အေျခခံဥပေဒကို ဥပေဒႏွင့္အညီ ျပင္ရန္သာအႀကံျပဳထားျခင္းဟု ႀကံ႕ခိုင္ေရးပါတီေၾကညာ

ရန္ကုန္၊ ဇူလိုင္ ၁၅

၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရး ပူးေပါင္းေကာ္မတီအစီရင္ခံစာတြင္ ျပည္ေထာင္စုႀကံ႕ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ၏ အႀကံျပဳခ်က္ ၁၀ ခ်က္ပါဝင္ေသာ္လည္း အဆိုပါအႀကံျပဳခ်က္မ်ားမွာ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို အခန္း(၁၂) ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရး နည္းလမ္းမ်ားအတိုင္း ျပင္ဆင္ရန္သာျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုႀကံ႕ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီက ဇူလိုင္လ ၁၅ ရက္တြင္ ေၾကညာသည္။

ဇူလိုင္လ ၁၅ ရက္ကျပဳလုပ္သည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးတြင္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးပူးေပါင္းေကာ္မတီက ဖြဲ႔စည္းပံုျပင္ဆင္ေရးအစီရင္ခံစာတစ္ရပ္ကို တင္သြင္းခဲ့ၿပီး ယင္းအစီရင္ခံ စာတြင္ ျပည္ေထာင္စုႀကံ႕ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ၏ အႀကံျပဳခ်က္ ၁၀ ခ်က္ကို ထည့္သြင္း ေဖာ္ျပထားျခင္း ျဖစ္သည္။

အဆိုပါအစီရင္ခံစာတြင္ ႀကံ႕ခိုင္ေရးပါတီသည္ အေျခခံဥပေဒ အခန္း(၅)အုပ္ခ်ဳပ္ေရးက႑အတြက္ ၈ ခ်က္၊ အခန္း(၆) တရားစီရင္ေရးက႑အတြက္ တစ္ခ်က္၊ႏွင့္ အခန္း (၉) ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ျခင္းက႑အတြက္ တစ္ခ်က္ စုစုေပါင္း ၁၀ ခ်က္ အႀကံျပဳထားေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။

ႀကံ႕ခိုင္ေရးပါတီ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ေဒါက္တာနႏၵာလွျမင့္ကမူ ႀကံ႕ခိုင္ေရးပါတီသည္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးပူးေပါင္းေကာ္မတီ(၄၅ ဦးေကာ္မတီ)စတင္ဖြဲ႔စည္းစဥ္ကပင္ အေျခခံဥပေဒႏွင့္မညီေသာေၾကာင့္ ကန္႔ကြက္ေသာ္လည္း ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က အဆိုပါေကာ္မတီကို အတည္ျပဳသည့္အခါတြင္မူ လႊတ္ေတာ္၏ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို ေလးစားေသာအားျဖင့္ ပါဝင္ခဲ့ျခင္းသာျဖစ္ေၾကာင္း The Voice Journal သို႔ မွတ္ခ်က္ျပဳသည္။

“၄၅ ဦးေကာ္မတီကို ကြ်န္ေတာ္တို႔က ကန္႔ကြက္ထားတာျဖစ္တဲ့အတြက္ အဲဒီအေပၚမွာ ဝင္ေရာက္ေဆြးေႏြးထားတာ လံုးဝမရွိဘူး။ဒါက ကြ်န္ေတာ္တို႔ရဲ႕ မူဝါဒပဲ”ဟု ၎ကဆိုသည္။

တပ္မေတာ္သည္လည္း အဆိုပါသေဘာျဖင့္သာ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးပူးေပါင္းေကာ္မတီတြင္ အဖြဲ႔ဝင္အျဖစ္ပါဝင္ခဲ့ၿပီး အႀကံျပဳခဲ့ျခင္းမရွိေၾကာင္း ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးပူးေပါင္းေကာ္မတီ အတြင္းေရးမွဴး အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာျမတ္ဉာဏစိုးက ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ ေျပာၾကားသည္။

ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သို႔ ဇူလိုင္လ ၁၅ ရက္က တင္ျပခဲ့ေသာ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရး ပူးေပါင္းေကာ္မတီအစီရင္ခံစာကို လႊတ္ေတာ္က ေဆြးေႏြးအတည္ျပဳၿပီးေနာက္ ယင္းေကာ္မတီသည္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးဥပေဒမူၾကမ္းတစ္ရပ္ကို ဆက္လက္ေရးဆြဲရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အဆိုပါေကာ္မတီ၏ သေဘာထားမွတ္ခ်က္အစီရင္ခံစာ အပိုဒ္ ၂၅ တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ျပည္ေထာင္စုႀကံ႕ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီက အစီရင္ခံစာ အပိုဒ္ ၂၅ ေဖာ္ျပခ်က္သည္လည္း အေျခခံဥပေဒျပဌာန္းခ်က္ႏွင့္ကိုက္ညီမႈမရွိေၾကာင္း၊ ၎တို႔ပါတီသည္ အေျခခံဥပေဒ အခန္း (၁၂) အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးနည္းလမ္းမ်ားအတိုင္းသာ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကညာသည္။

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *