ဘာသာျပန္စာေပအျမႇင့္ ပညာအျမင့္ ႏိုင္ငံအျမင့္

ျမန္မာ့ပညာေရးကို ဆြဲတင္ၾကမည့္သူမ်ား မ်က္စိေမွာက္ေနသည့္နည္းလမ္းမွာ ဘာသာျပန္စာေပျဖစ္သည္။

ဘာသာျပန္စာေပသည္ Formal Education သမား႐ိုးက်ေက်ာင္းပညာေရး အျပင္ဘက္တြင္ရွိေသာ အလုပ္ခြင္ထဲမွသူမ်ား စဥ္ဆက္မျပတ္ ပညာရေရးအတြက္ အေရးႀကီးသည္။ အလုပ္ခြင္တြင္း ေရာက္ေနသူမ်ားသည္ နယ္ပယ္အသီးသီးတြင္ ဦးေဆာင္ဆုံးျဖတ္ခ်က္ေပးေနသူမ်ားျဖစ္သည္။ ထိုသူမ်ားသည္ ယေန႔ျမန္မာ့ကံၾကမၼာကို အဆုံးအျဖတ္ေပးေနသူမ်ားျဖစ္ရာ သူတို႔ ေခတ္မီအသိအျမင္ပညာမ်ား အခ်ိန္ႏွင့္အမၽွ ျဖည့္ဆည္းႏိုင္မွ ျမန္မာသည္ အရွိန္ျပင္းျပင္းျဖင့္ ေရွ႕ဆက္သြားႏိုင္မည္။

တစ္ဖန္ ေခါင္းေဆာင္ေနရာေရာက္ေနသူ သမား႐ိုးက်ပညာေရးအျပင္ဘက္မွ ပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္ ေက်ာင္းသို႔ျပန္ရန္ အခက္အခဲမ်ားစြာရွိသည္။ သမား႐ိုးက်ပညာေရးစနစ္ေကာင္းေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ခ်က္မ်ားသည္ ထိုပညာေရးအတြင္း ျပန္မဝင္ႏိုင္သူမ်ားအတြက္ အက်ိဳးခံစားရမႈနည္းသည္။ ဘာသာျပန္စာေပမ်ား တိုးတက္ထြန္းကားမွသာ အိမ္ေထာင္ဦးစီးမ်ား၊ အစိုးရဝန္ထမ္းမ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ား၊ လယ္သမားႀကီးမ်ားသည္ ထိုစာေပမ်ားအက်ိဳးျဖင့္ မွန္ကန္ေသာဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်ႏိုင္မည္။

အဘယ္ေၾကာင့္ ဘာသာျပန္စာေပကို အဓိကထား ေျပာေနရသနည္း။ ကမၻာတြင္ ေန႔စဥ္ႏွင့္အမၽွထြက္ေနေသာ ပညာအသစ္တို႔သည္ အဂၤလိပ္ဘာသာႏွင့္သာ အမ်ားစုထြက္သည္။ အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ထြက္ေသာစာမ်ားကို ယေန႔လူလတ္ပိုင္း၊ လူႀကီးပိုင္း အမ်ားအျပား လက္လွမ္းမမီ။ ဘာသာျပန္ႏိုင္မွ အမ်ားစု လက္လွမ္းမီမည္။

ဘာသာျပန္စာေပမ်ားကို ပုဂၢလိကနည္းႏွင့္ လႈပ္ရွားေဆာင္႐ြက္ေနၾကေသာ္လည္း အစိုးရကသာအားေပးလၽွင္ ယခုထက္ ပိုတိုးတက္မည္။ ဘာသာျပန္စာေပအားေကာင္းလၽွင္ ေခါင္းေဆာင္ေနရာေရာက္သူမ်ား အသိပညာ အခ်ိန္ႏွင့္အမွ် တိုးတက္သည့္အတြက္ သူတို႔၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ား အရည္အေသြး ခ်က္ခ်င္းတိုးတက္မည္။ ‘ခုစိုက္ ခုစား’။

ဘာသာျပန္စာေပဆိုသည့္အတြက္ စာအုပ္မ်ားျဖစ္ရမည္ဟုလည္း မဆိုလိုပါ။ Online ေပၚတြင္ ျဖန္႔ျဖဴးႏိုင္သည့္ Digital Content မ်ားလည္း ျဖစ္ႏိုင္သည္။

ဂ်ပန္၊ ထိုင္းကဲ့သို႔ ျမန္မာထက္ မ်ားစြာဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္သည့္ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ကမၻာေက်ာ္စာေစာင္မ်ား၊ စာအုပ္မ်ားကို ထြက္သည္ႏွင့္ ဘာသာျပန္ဖတ္႐ႈႏိုင္ေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ထားသည္ကိုၾကည့္လၽွင္ ဘာသာျပန္စာေပ၏ ပညာေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံႀကီးပြားေရးေပၚ အက်ိဳးျပဳႏိုင္စြမ္းကို ျမင္ႏိုင္သည္။

ဘာသာျပန္စာေပတိုးတက္ေရးအတြက္ အသုံးစရိတ္သီးသန္႔မရွိလၽွင္ ပညာေရးကို ျမႇင့္တင္သည့္ စာေပျဖစ္သည့္အတြက္ ပညာေရးအသုံးစရိတ္တြင္းမွ ယူသုံးသင့္သည္။

ဘာသာျပန္စာေပကို ျမႇင့္လၽွင္ ပညာျမင့္မည္၊ ႏိုင္ငံျမင့္မည္။ 

 

အယ္ဒီတာ
၁၈.၇.၂၀၁၉

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *