ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ႐ုံးဝန္ႀကီးဌာန႐ုံး တည္ေဆာက္ရန္ က်ပ္ရွစ္ဘီလီယံေက်ာ္ ဘတ္ဂ်က္ေတာင္း

ရန္ကုန္၊ ဇူလိုင္ ၁၈

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ႐ုံးဝန္ႀကီးဌာန႐ုံးတည္ေဆာက္ရန္ က်ပ္ရွစ္ဘီလီယံေက်ာ္ ဘတ္ဂ်က္လ်ာထား ေတာင္းခံထားေၾကာင္း စီမံကိန္းႏွင့္ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီးဦးေမာင္ေမာင္ဝင္းက ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ ေျပာၾကားသည္။

ဇြန္လ ၁၇ ရက္တြင္က်င္းပသည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးတြင္ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ခုႏွစ္ ဘ႑ာေရးႏွစ္ အမ်ိဳးသားစီမံကိန္းဥပေဒႏွင့္ျပည္ေထာင္စု၏ဘ႑ာေငြအရအသုံးဆိုင္ရာဥပေဒၾကမ္းတို႔ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ၎ကႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ႐ုံးကိုယ္စားလႊတ္ေတာ္သို႔တင္သြင္းစဥ္ ထည့္သြင္းေျပာၾကား ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ခုႏွစ္ ဘ႑ာေရးႏွစ္အတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼ႐ုံးကအသုံးစရိတ္ စုစုေပါင္းက်ပ္ ၁၇ ဘီလီယံေက်ာ္ (၁၇,၈၁၈ ဒသမ ၆၆၁ သန္း) ဘတ္ဂ်က္လ်ာထားေတာင္းခံခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ေငြလုံးေငြရင္း အသုံးစရိတ္ေခါင္းစဥ္ေအာက္တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ႐ုံးဝန္ႀကီးဌာန႐ုံးတည္ေဆာက္ရန္အတြက္ က်ပ္ ရွစ္ဘီလီယံေက်ာ္ (၈၆၀၆ ဒသမ ၂၄၉ သန္း) ႏွင့္႐ုံးသုံးစက္ကိရိယာပစၥည္းမ်ားႏွင့္႐ုံးသုံးပရိေဘာဂမ်ား ဝယ္ယူရန္က်ပ္ ၁၃ ဒသမ ၆၈၆ သန္းတို႔ကို ထည့္သြင္းေတာင္းခံထားေၾကာင္းဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးေမာင္ေမာင္ဝင္းက လႊတ္ေတာ္တြင္ရွင္းျပသည္။

“ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ႐ုံးအတြက္ အသုံးစရိတ္ကိုရသုံးမွန္းေျခေငြစာရင္းဦးစီးဌာနက သတ္မွတ္ေပးထားတဲ့ အသုံးစရိတ္ေဘာင္အတြင္း ေရးဆြဲထားတာျဖစ္ပါတယ္”ဟု ၎ကလႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးတြင္ဆိုသည္။

ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၀၀ (ခ)အရ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အမ်ိဳးသားစီမံကိန္းႏွင့္ႏွစ္စဥ္အရအသုံး ခန္႔မွန္းေျခေငြစာရင္းႏွင့္ အေကာက္အခြန္ဆိုင္ရာဥပေဒၾကမ္းမ်ားကို ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ ေဆြးေႏြးဆုံးျဖတ္ရမည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။

ထိုေၾကာင့္ ဇူလိုင္လ ၁၇ ရက္တြင္ က်င္းပသည့္ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ခုႏွစ္ဘ႑ာႏွစ္အမ်ိဳးသား စီမံကိန္းဥပေဒၾကမ္းပါ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ျပည္ေထာင္စု၏ဘ႑ာေငြအရ အသုံးဆိုင္ရာ ဥပေဒၾကမ္းပါအရအသုံးေငြမ်ားကို သက္ဆိုင္ရာျပည္ေထာင္စု အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကလႊတ္ေတာ္သို႔ ရွင္းလင္းတင္ျပခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *