ကမာၻကေျပာေသာ ျမန္မာ့အေၾကာင္း

ယခုေဖာ္ျပမည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားမွာ ျမန္မာ့ေရးရာကိစၥမ်ားကို ကမာၻ႕သတင္းမီဒီယာ၊ ႏ္ိုင္ငံေရးႏွင့္ စီးပြားေရးေလာက၊ ပညာရွင္ေလာက စသည္တို႔၌ မည္သို႔ ႐ႈျမင္သုံးသပ္ၾကသည္ဆိုသည့္ အေၾကာင္းမ်ား ျဖစ္သည္။ ဤေနရာတြင္ ျပင္ပအျမင္မ်ားကို ေဖာ္ျပသည္ဆိုရာ၌ မူရင္းေရးသားေဖာ္ျပခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ The Voice Journal က ေကာင္းျခင္း၊ ဆိုးျခင္း၊ မွန္ျခင္း၊ မွားျခင္း၊ ေထာက္ခံျခင္း၊ ကန္႔ကြက္ျခင္း အလ်င္းမရွိဘဲ စာဖတ္သူ၏ သိခြင့္ကို တတ္စြမ္းသမၽွျဖည့္ဆည္းေပးရန္ ႀကိဳးစားၾကည့္ျခင္းျဖစ္သည္။ ‘ကမၻာကေတာ့ ျမန္မာကို ဒီလိုအျမင္ရွိေနတယ္’ ဆိုသည့္ ရည္႐ြယ္ခ်က္ျဖင့္ ေဖာ္ျပျခင္းသာျဖစ္ပါသည္။

အေျခခံဥပေဒျပင္ေရး ေအာင္ျမင္ႏိုင္ပါ့မလား

၂၀၀၈ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ားက ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒကို အတည္ျပဳျပ႒ာန္းခဲ့သည္။ ၎တို႔၏ အက်ိဳးစီးပြားမ်ားကို တင္းတင္းက်ပ္က်ပ္အကာအကြယ္ေပးႏိုင္သည့္ အေျခခံဥပေဒပင္ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ စစ္ဘက္တိုက္႐ိုက္အုပ္ခ်ဳပ္မႈမွ ဒီမိုကေရစီတစ္ပိုင္း အုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္သို႔ ေျပာင္းလဲခဲ့ေသာ္လည္း အျမင့္ဆုံးအေျခအေနတြင္ ရွိေနသည့္ စစ္ဘက္ႏွင့္ အေျခခံက်ေသာ အာဏာအေဆာက္အဦကိုမူ ယခုခ်ိန္ထိ ေျပာင္းလဲႏိုင္စြမ္းမရွိေသးပါ။

လက္ရွိအေျခခံဥေပဒ၏ အေျခခံက်ေသာ ရည္႐ြယ္ခ်က္ကို ေျပာင္းလဲရန္ NLD အေနႏွင့္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့ပါက တပ္မေတာ္ႏွင့္ ပဋိပကၡ ျဖစ္ဖြယ္ရွိသည္။  အေၾကာင္းမွာ တပ္မေတာ္သားမ်ားသည္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရန္ အဓိကတာဝန္ရွိသည္ဟုဆိုေသာ ကတိသစၥာမွာ အေျခခံဥပေဒ၏ အေျခခံမူမ်ားတြင္ ပါဝင္ေနေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

ယခုႏွစ္ ေဖေဖၚဝါရီ ၁၄ ရက္ေန႔က တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးမင္းေအာင္လႈိင္ကို ဂ်ပန္ႏိုင္ငံထုတ္ Asahi Shimbun သတင္းစာက ေတြ႕ဆုံးေမးျမန္းရာ “မူအရ ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔က အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးမူကို သေဘာတူပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အေရးႀကီးတဲ့အခ်က္က ဘယ္ျပင္ဆင္ခ်က္မ်ိဳးကမွ အေျခခံဥပေဒရဲ႕ အႏွစ္သာရကို မထိခိုက္သင့္ပါဘူး” ဟု ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္က ေျဖၾကားခဲ့သည္။

၎ ၫႊန္းဆိုသည့္ အႏွစ္သာရ ဆိုသည္မွာ ဆယ္စုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ စစ္ဘက္တိုက္႐ိုက္အုပ္ခ်ဳပ္မႈအၿပီး ႏိုင္ငံေရး၌ တပ္၏ အခန္းက႑ကို အတိုင္းအတာတစ္ခုအထိ ဆက္လက္ကိုင္စြဲထားျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ ၎၏ စကားအတိုင္း ဆိုရပါက “အေျခခံဥပေဒ၏ အႏွစ္သာရကို ျပင္ဆင္မည့္ မည္သည့္ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ိဳးမဆို” ေအာင္ျမင္ႏိုင္ေျခမရွိဟုသာ ဆိုခ်င္ပါသည္။

ခါးသီးေသာအမွန္တရားမွာ ၂၀၁၀ႏွင့္ ၂၀၁၅ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ႏွစ္ပြဲအလြန္ ေနာက္အနာဂတ္ကာလတစ္ခုအထိ စစ္ဘက္မွာ ႏိုင္ငံ၏ ဩဇာႀကီးအဖြဲ႕အစည္းတစ္ခု အျဖစ္ ဆက္လက္ရွိေနဦးမည္ျဖစ္သည္။ ၂၀၂၀ ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ စစ္ဘက္ဩဇာခံႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား မည္သို႔ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္သည္ ျဖစ္ေစ စစ္ဘက္မွာ ဆက္လက္လႊမ္းမိုးေနဦးမည္ျဖစ္သည္။

ဆယ္စုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ တိုက္႐ိုက္အာဏာရယူခဲ့ၿပီး ယခုထက္တိုင္ ႏိုင္ငံ၏ အဓိကက်ေသာ ႏိုင္ငံေရးအင္အားစု အျဖစ္ ဆက္လက္ရွိေနသည့္ ျမန္မာစစ္ဘက္မွာ ၎တို႔ သတိႀကီးႀကီးျဖင့္ ေရးဆြဲခဲ့သည့္ အေျခခံဥပေဒသည္ ၎တို႔ ရရွိထားသည့္ အာဏာႏွင့္ အသာစီးရမႈကို အရပ္ဘက္သို႔ လြယ္လင့္တကူ ေပးအပ္လိုက္ရသည္မ်ိဳး ျဖစ္သြားေအာင္ ဒီဇိုင္းဆင္ထားသည္ မဟုတ္ပါ။ 

အမွန္တကယ္တြင္မူ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ေနာက္ဆုံးဟုဆိုႏ္ိုင္ေသာ စစ္မွန္သည့္ ဒီမိုကရက္တစ္အစိုးရထံမွ အနာဂတ္အတြက္ အေရးလည္းႀကီး၊ ဆိုးက်ိဳးလည္း ျဖစ္ေစသည့္ ၁၉၆၂ အာဏာသိမ္းလိုက္စဥ္ကတည္းကပင္ ထိပ္တန္းစစ္ဘက္ေခါင္းေဆာင္မ်ားမွာ မည္သို႔ေသာ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ၊ မည္သို႔ေသာ ဒီမိုကရက္ တစ္အစိုးရကမၽွ ၎တို႔ကိုင္ထားသည့္ အာဏာကို ထိခိုက္ႏိုင္ျခင္းမရွိေစရန္ မၾကာခဏအၾကမ္းနည္းမ်ားသုံး၍  အေသအခ်ာ ႀကိဳးပမ္းခဲ့ၾကသည္ကိုသာ ေတြ႕ႏိုင္ပါသည္။ 

စာၫႊန္း။       ။ Suu Kyi, military on a collision course in Myanmar

ဧေက်ာ္

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *