ႏွစ္လအတြင္း က်ပ္တစ္သိန္းနီးပါး ခုန္တက္လာသည့္ စံခ်ိန္တင္ ျမန္မာ့ေရႊ

တစ္ရက္တာ ျပည္တြင္းေရႊ၊ ေဒၚလာႏွင့္ စေတာ့ရွယ္ယာကိန္းဂဏန္းမ်ား (ဇူလိုင္လ ၁၈ ရက္၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္)

ေရႊ

ကမၻာ့ေရႊေဈး တစ္ခ်က္လႈပ္တိုင္း စံခ်ိန္အသစ္တင္ေနသည့္ ျမန္မာ့ေရႊေဈးမွာ တစ္လအတြင္း စံခ်ိန္ေပါင္းမ်ားစြာ ခ်ိဳးဖ်က္ခဲ့ၿပီး ႏွစ္လအတြင္း ေရႊတစ္က်ပ္သားလွ်င္ က်ပ္ကိုးေသာင္းခြဲခန္႔ ေဈးတက္လာသည္။

ယေန႔နံနက္ပိုင္းတြင္ ေရႊတစ္က်ပ္သားလွ်င္ က်ပ္ ၁,၁၄၃,၀၀၀ ဝန္းက်င္ျဖင့္ ေဈးကြက္စဖြင့္ခဲ့ၿပီး ေန႔လယ္ပိုင္းတြင္ က်ပ္ ၃၀၀၀ ခန္႔ ေဈးက်ကာ ညေနပိုင္းတြင္ က်ပ္ ၁,၁၄၂,၀၀၀ ဝန္းက်င္ျဖင့္ ေဈးပိတ္ခဲ့ရာ ယမန္ေန႔ ညေနေဈးကြက္ပိတ္ခ်ိန္ထက္ ေရႊတစ္က်ပ္သားလွ်င္ က်ပ္ ၇၀၀၀ ခန္႔ ေဈးထပ္တက္ခဲ့သည္။

ပုဂၢလိကဘဏ္အမ်ားစုတြင္ အေမရိကန္ေဒၚလာ အဝယ္ ၁၅၀၅ က်ပ္မွ ၁၅၁၀ က်ပ္အတြင္း၊ အေရာင္း ၁၅၁၁ က်ပ္မွ ၁၅၁၆ က်ပ္အတြင္း ေဈးအသီးသီးဖြင့္ခဲ့ၾကၿပီး ျပင္ပေငြလဲေကာင္တာမ်ားတြင္ ၁၅၀၈ က်ပ္မွ ၁၅၁၄ က်ပ္အတြင္း အေရာင္းအဝယ္ျဖစ္လ်က္ရွိသည္။

ဘဏ္အခ်င္းခ်င္းႏွင့္ ဘဏ္-ဝယ္သူ အေမရိကန္ေဒၚလာေရာင္းဝယ္မႈကို အေလးေပးပ်မ္းမွ်တြက္ခ်က္ထားေသာ ဗဟိုဘဏ္ရည္ညႊန္းႏႈန္းမွာ ၁၅၁၃ ဒသမ ၆ က်ပ္၊ ဘဏ္အခ်င္းခ်င္းေရာင္းဝယ္မႈပ်မ္းမွ်ႏႈန္းမွာ ၁၅၁၃ ဒသမ ၉ က်ပ္ႏွင့္ ဘဏ္-ဝယ္သူ ေရာင္းဝယ္မႈႏႈန္း ၁၅၁၃ ဒသမ ၂ က်ပ္ျဖစ္သည္။ ဗဟိုဘဏ္ရည္ညႊန္းႏႈန္းသည္ ယမန္ေန႔ထက္ ျပား ၉၀ ေလ်ာ့က်ခဲ့သည္။

စေတာ့ရွယ္ယာ

စေတာ့ရွယ္ယာေဈးကြက္မွာ ယမန္ေန႔အေရာင္းအဝယ္ထက္ က်ပ္ ၅၂ သန္းေက်ာ္ ပိုမ်ားခဲ့ၿပီး သီတင္းပတ္ ၄ ပတ္အတြင္း အေရာင္းအဝယ္အမ်ားဆံုးျဖစ္သည္။

ယမန္ေန႔ ေဈးကြက္ပိတ္ခ်ိန္ရွယ္ယာေဈးမ်ားႏွင့္ယွဥ္ပါက MTSH ႏွင့္ TMH ရွယ္ယာတို႔မွာ ၅၀ က်ပ္စီ ေဈးတက္ခဲ့ၿပီး က်န္ရွယ္ယာမ်ားမွာ အေျပာင္းအလဲမရွိခဲ့ေပ။

ယေန႔တြင္ ရွယ္ယာအစု ၂၅၀၀၀ ေက်ာ္၊ က်ပ္ ၁၂၇ ဒသမ ၂၆ သန္း အေရာင္းအဝယ္ျဖစ္ခဲ့ၿပီး စေတာ့အညႊန္းကိန္းမွာ ေဈးကြက္ဖြင့္ခ်ိန္တြင္ ၄၄၃ ဒသမ ၆၂၊ အျမင့္ဆံုး ၄၅၆ ဒသမ ၉၈၊ အနိမ့္ဆံုး ၄၄၃ ဒသမ ၆၂ ႏွင့္ ေဈးကြက္ပိတ္ခ်ိန္တြင္ ၄၅၃ ဒသမ ၂၆ ျဖင့္ ေဈးပိတ္ခဲ့သည္။

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *