အေတာမသတ္ ေျပးတက္ဆဲ ေရႊေဈး စံခ်ိန္သစ္ထပ္တင္

တစ္ရက္တာ ျပည္တြင္းေရႊ၊ ေဒၚလာႏွင့္ စေတာ့ရွယ္ယာကိန္းဂဏန္းမ်ား (ဇူလိုင္လ ၂၂ ရက္၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္)

ေရႊ

ကမၻာ့ေရႊေဈး ျမင့္တက္မႈႏွင့္အတူ ျမန္မာ့ေရႊေဈးမွာ တစ္လအတြင္း စံခ်ိန္ေပါင္းမ်ားစြာ အထပ္ထပ္တင္ခဲ့ၿပီး ႏွစ္လအတြင္း ေရႊတစ္က်ပ္သားလွ်င္ က်ပ္တစ္သိန္း ေဈးျမင့္တက္သြားၿပီျဖစ္သည္။
ယေန႔နံနက္ပိုင္း ၁၀ နာရီဝန္းက်င္တြင္ ေရႊတစ္က်ပ္သား က်ပ္ ၁,၁၄၇,၀၀၀ ျဖင့္ ေဈးစဖြင့္ခဲ့ၿပီး ေန႔လယ္ ၄ နာရီတြင္ က်ပ္ ၁,၁၅၀,၀၀၀ အထိ ေဈးတက္လာကာ ညေနေဈးကြက္ပိတ္ခ်ိန္တြင္ က်ပ္ ၁,၁၄၉,၀၀၀ ခန္႔ျဖင့္ ေဈးပိတ္ခဲ့သည္။ျပည္တြင္းေရႊေဈး တစ္က်ပ္သားလွ်င္ က်ပ္ ၁၁ သိန္းစေရာက္ခဲ့သည္မွာ ၿပီးခဲ့သည့္ ဇြန္လ ၂၁ ရက္ေန႔တြင္ျဖစ္ၿပီး ယခုတစ္လအၾကာတြင္ က်ပ္ ငါးေသာင္း ထပ္မံျမင့္တက္လာျခင္းျဖစ္သည္။

ႏိုင္ငံျခားေငြလဲႏႈန္း

တစ္လတာအတြင္း ကမၻာ့ေရႊေဈး ျမင့္တက္ခ်ိန္၊ ေဒၚလာအညႊန္းကိန္းမွာ အနည္းငယ္ က်ဆင္းလ်က္ရွိၿပီး ျပည္တြင္းေငြလဲႏႈန္းပါ လိုက္ပါက်ဆင္းလ်က္ရွိသည္။
ပုဂၢလိကဘဏ္အမ်ားစုတြင္ အေမရိကန္ေဒၚလာ အဝယ္ ၁၅၀၂ က်ပ္မွ ၁၅၀၈ က်ပ္အတြင္း၊ အေရာင္း ၁၅၀၈ က်ပ္မွ ၁၅၁၃ က်ပ္အတြင္း ေဈးအသီးသီးဖြင့္ခဲ့ၾကၿပီး ျပင္ပေငြလဲေကာင္တာမ်ားတြင္ ၁၅၀၁ က်ပ္မွ ၁၅၁၀ က်ပ္အတြင္း အေရာင္းအဝယ္ျဖစ္လ်က္ရွိသည္။
ဘဏ္အခ်င္းခ်င္းႏွင့္ ဘဏ္-ဝယ္သူ အေမရိကန္ေဒၚလာေရာင္းဝယ္မႈကို အေလးေပးပ်မ္းမွ်တြက္ခ်က္ထားေသာ ဗဟိုဘဏ္ရည္ညႊန္းႏႈန္းမွာ ၁၅၁၀ ဒသမ ၈ က်ပ္၊ ဘဏ္အခ်င္းခ်င္းေရာင္းဝယ္မႈပ်မ္းမွ်ႏႈန္းမွာ ၁၅၁၀ ဒသမ ၆ က်ပ္ႏွင့္ ဘဏ္-ဝယ္သူ ေရာင္းဝယ္မႈႏႈန္း ၁၅၁၁ ဒသမ ၂ က်ပ္ျဖစ္သည္။ ဗဟိုဘဏ္ရည္ညႊန္းႏႈန္းသည္ ယမန္ေန႔ထက္ ျပား ၉၀ ေလ်ာ့က်ခဲ့သည္။

စေတာ့ရွယ္ယာ

စေတာ့ရွယ္ယာေဈးကြက္မွာ ယခင္သီတင္းပတ္ ေဈးကြက္ပိတ္ခ်ိန္ထက္ အေရာင္းအဝယ္ သံုးပံုတစ္ပံုခန္႔ ေလ်ာ့နည္းသြားေသာ္လည္း ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ေန႔စဥ္ပ်မ္းမွ်အေရာင္းအဝယ္ပမာဏထက္ တစ္ဆေက်ာ္ ပိုမ်ားေနဆဲျဖစ္သည္။
ယမန္ေန႔ ေဈးကြက္ပိတ္ခ်ိန္ရွယ္ယာေဈးမ်ားႏွင့္ယွဥ္ပါက FPB ရွယ္ယာမွာ ၁၀၀၀ က်ပ္ႏွင့္ TMH ရွယ္ယာမွာ ၅၀ က်ပ္ ေဈးတက္ခဲ့ၿပီး က်န္ရွယ္ယာမ်ားမွာ အေျပာင္းအလဲမရွိခဲ့ေပ။
ယေန႔တြင္ ရွယ္ယာအစု ၁၉၀၀၀ ေက်ာ္၊ က်ပ္ ၈၃ ဒသမ ၆၃ သန္း အေရာင္းအဝယ္ျဖစ္ခဲ့ၿပီး စေတာ့အညႊန္းကိန္းမွာ ေဈးကြက္ဖြင့္ခ်ိန္တြင္ ၄၅၄ ဒသမ ၁၇၊ အျမင့္ဆံုး ၄၆၄ ဒသမ ၁၊ အနိမ့္ဆံုး ၄၅၄ ဒသမ ၁၇ ႏွင့္ ေဈးကြက္ပိတ္ခ်ိန္တြင္ ၄၅၅ ဒသမ ၅၂ ျဖင့္ ေဈးပိတ္ခဲ့သည္။
စေတာ့အညႊန္းကိန္းမွာ ဇူလိုင္လအတြင္း အျမင့္ဆံုးေရာက္ေနျခင္းျဖစ္သည္။

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *