အေမရိကန္ – တ႐ုတ္ ကုန္သြယ္ေရးစစ္ပြဲ အာရွကိုထိၿပီလား

BBC

အေမရိကန္ – တ႐ုတ္ကုန္သြယ္ေရးစစ္ပြဲ၏ အာရွအေပၚ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈကို သံသယရွိမည္ဆိုပါက အျခား ၾကည့္စရာမလို စင္ကာပူႏိုင္ငံ၏ ပို႔ကုန္တင္ပို႔မႈပမာဏကိုသာ ၾကည့္ပါဟု ဆိုခ်င္ပါသည္။ ယခုဆိုလၽွင္ စင္ကာပူႏ္ိုင္ငံ၏ ပို႔ကုန္တင္ပို႔မႈက်ဆင္းမႈမွာ ႏွစ္လေျမာက္ျဖစ္လာပါၿပီ။ ၿပီးခဲ့သည့္ ဇြန္လ ပို႔ကုန္ တင္ပို႔မႈမွာ ယမန္ႏွစ္ဇြန္လႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ပါက ၁၇ ဒသမ ၃ ရာခိုင္ႏႈန္း က်ဆင္းသြားသည္။ စင္ကာပူပို႔ကုန္က်ဆင္းမႈႏွင့္အတူ စင္ကာပူစီးပြားေရးတိုးတက္ႏႈန္းမွာလည္း ယခုႏွစ္ဒုတိယသုံးလပတ္တြင္ ပထမသုံးလပတ္ေအာက္ ၃ ဒသမ ၄ ရာခိုင္ႏႈန္း က်ဆင္းသြားသည္။

ေက်ာက္မီးေသြးမိုင္းတြင္းက ငွက္ငယ္

ၿမိဳ႕ျပႏ္ိုင္ငံျဖစ္သည့္စင္ကာပူမွာကမၻာေပၚတြင္ပို႔ကုန္အေပၚအမွီခိုေနရဆုံးတိုင္းျပည္တစ္ျပည္ျဖစ္သည္။ကမၻာ့ ကုန္သြယ္ေရး၏ၫႊန္ကိန္းအျဖစ္မၾကာ ခဏ႐ႈျမင္ၾကသည့္ႏိုင္ငံလည္း ျဖစ္သည္။

ေလ့လာသုံးသပ္သူမ်ား၏ စင္ကာပူႏိုင္ငံ၏ ကိန္းဂဏန္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ‘ ေက်ာက္မီးေသြးတြင္းထဲက ငွက္ငယ္’ဟု ေခၚၾကသည္။ ေရွ႕လာမည့္ အႏၲရာယ္ကို ၫႊန္ျပေနသည့္ ၫႊန္ကိန္းပင္ျဖစ္သည္။

‘ ေက်ာက္မီးေသြးတြင္းထဲက ငွက္ငယ္’ဆိုေသာ စကားမွာ ေက်ာက္မီးေသြးတြင္းတူျခင္းႏွင့္ ဆက္စပ္ျဖစ္လာခဲ့သည့္ စကား ျဖစ္သည္။ေက်ာက္မီးေသြးတူးသူမ်ားက Canary ဆိုသည့္ငွက္ငယ္ကို ေလွာင္အိမ္တြင္ထည့္၍ တြင္းေအာက္သို႔ဆင္းရာတြင္ သယ္သြားေလ့ရွိသည္။ တြင္းထဲ၌ အဆိပ္ဓာတ္ေငြ႕မ်ားရွိပါက ငွက္ငယ္မွာ ေသဆုံးသြားသည္။ ငွက္မွာ ေက်ာက္မီးေသြးတြင္းတူးသူမ်ား အႏၲရာယ္ရွိ တြင္းထဲမွ ထြက္ရန္ အခ်က္ျပသတိေပးရသည့္ သေဘာျဖစ္ပါသည္။ အာရွေဒသေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူမ်ားက စိုးရိမ္ေနၾကသည့္ကိစၥမွာ လက္ရွိ ႀကဳံေတြ႕ေနရသည့္ စင္ကာပူ၏ ကိန္းဂဏန္းအခ်က္အလက္မ်ားမွာ အာရွေဒသ အျခားႏိုင္ငံမ်ားမွ လာမည့္ပိုဆိုးမည့္ သတင္းဆိုးမ်ား၏ အရိပ္လကၡဏာျဖစ္ေနျခင္းပင္ျဖစ္သည္။

ကုန္သြယ္ေရးစစ္ပြဲ၏အက်ိဳးဆက္

အေမရိကန ္- တ႐ုတ္ကုန္သြယ္ေရးစစ္ပြဲေၾကာင့္ အာရွစီးပြားေရးထိခိုက္ေၾကာင္းျပသသည့္ အေထာက္အထားမ်ားမွာ တိုး၍လာေနပါသည္။

“အာရွေဒသတစ္ခုလုံးမွာ ဒီလို ဇာတ္လမ္းေတြခ်ည္းပါပဲ။ ကမာၻ႕စီးပြား ေရးကဆယ္ႏွစ္ေလာက္ တစ္စုံတစ္ရာတည္ၿငိမ္ေနၿပီးေတာ့ စီးပြားေရး ေႏွးေကြးတဲ့အခ်ိန္မ်ိဳးမွာ ဒီကုန္သြယ္ေရးစစ္ပြဲ ျဖစ္လာတာပါ။ ေမွာ္ႀကိမ္လုံးနဲ႔ ဒ႑ာရီဆန္ဆန္လုပ္လိုက္လို႔ ဒီကုန္သြယ္ေရးစစ္ပြဲက ေပ်ာက္ေကာင္းေပ်ာက္သြားႏိုင္ပါတယ္။ အဲဒီလိုျဖစ္လာခဲ့ရင္လည္း ႀကဳံေတြ႕လာမယ့္ အရာေတြက တကယ္ဆိုးတယ္ဆိုတာထက္ အဆိုးနည္းတဲ့အရာမ်ိဳးပဲ ျဖစ္လာပါလိမ့္”ဟု CIMB ဘဏ္က အေရွ႕ေတာင္အာရွဆိုင္ရာစီးပြားေရးပညာရွင္ ေဆာင္ဆန္ဝန္က ေျပာၾကားသည္။

အိႏၵိယ၊အင္ဒိုနီးရွားႏွင့္ ေတာင္ကိုရီးယားတို႔ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ကိန္းဂဏန္းမ်ားမွာလည္း သတင္းဆိုးမ်ားပင္ ျဖစ္သည္။ ယခုႏွစ္ဇြန္လမွာ ယင္းႏိုင္ငံ သုံးႏိုင္ငံအတြက္ စိတ္ပ်က္စရာလပင္ျဖစ္ေတာ့သည္။ အိႏၵိယပို႔ကုန္မွာ ကိုးလအတြင္း ပထမဆုံးအႀကိမ္အျဖစ္ ၉ ဒသမ ၇ ရာခိုင္ႏႈန္းက်ဆင္းသြားသည္။ တ႐ုတ္ကို အႀကီးဆုံးကုန္သြယ္ဖက္အျဖစ္ မွီခိုေနရသည့္ အင္ဒိုနီးရွားမွာ ၂၀၁၈ ဇြန္လက ပို႔ကုန္ပမာဏထက္ ၂၀၁၉ ဇြန္လပို႔ကုန္ပမာဏမွာ ၈ ဒသမ ၉၈ ရာခိုင္ႏႈန္းက်ဆင္းခဲ့သည္။ ေတာင္ကိုရီးယားမွာလည္း ထို႔အတူပင္ ပိုကုန္တင္ပို႔ႏႈန္း ၁၃ ဒသမ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္းက်ဆင္းခဲ့သည္။

အဆိုပါသုံးႏိုင္ငံစလုံးမွာ စာအုန္းဆီက အစဓာတုပစၥည္းမ်ားအလယ္ ဆီမီကြန္ဒတ္တာခ်စ္ပ္ျပားမ်ားအဆုံး တ႐ုတ္ကိုေရာင္းခ်ေနသည့္ ႏိုင္ငံမ်ား ျဖစ္သည္။ ယခုသီတင္းပတ္အတြင္း တ႐ုတ္ႏိုင္ငံမွာလည္း ႏွစ္ေပါင္းသုံးဆယ္နီးပါးအတြင္း အဆိုးဝါးဆုံးသုံးလပတ္စီးပြားေရးတိုးတက္ႏႈန္း ျဖစ္ခဲ့သည္။

အေမရိကန္သမၼတေဒၚနယ္ထရမ့္က တ႐ုတ္ကုန္စည္မ်ားအေပၚ အခြန္တိုးေကာက္မႈသည္ ယခုအခါ တ႐ုတ္မွ အေမရိကသို႔တင္ပို႔သည့္ ပို႔ကုန္အားလုံး၏ ထက္ဝက္နီးပါးရွိသြားၿပီျဖစ္သည္။ ယင္းသို႔ျဖစ္ရာ တ႐ုတ္ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ ၎တို႔၏ ဝယ္ယူသူမ်ားထံမွာ စရိတ္မ်ားကို ေလၽွာ႔ခ်လိုက္ရသလို အေမရိကသို႔ တင္ပို႔ေရာင္းခ်မႈကိုလည္း ေလၽွာ႔ခ်လိုက္ရေတာ့သည္။

ယင္း၏အဓိပၸာယ္မွာ တ႐ုတ္စက္႐ုံမ်ားသို႔ ကုန္စည္မ်ားတင္ပို႔ေရာင္းခ်ေနသည့္ ႏိုင္ငံမ်ားလည္း ထိသည့္သေဘာပင္ ျဖစ္သည္။ယခုအေျခအေနဆိုးမွာ မၾကာမတင္ကာလအတြင္း ျပန္လည္ေကာင္းမြန္လာဖြယ္လည္း မရွိပါ။ ဂ်ပန္သုေတသနဌာနတစ္ခုျဖစ္သည့္ Nomura က အာရွပို႔ကုန္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ယခုသီတင္းပတ္အတြင္း ထုတ္ျပန္ခဲ့ရာ ပို႔ကုန္တင္ပို႔မႈမွာ လာမည့္လပ္ိုင္းအထိ ဆက္လက္ဆိုးဝါးေနဦးမည္ဟုဆိုသည္။

ယင္းကဲ့သို႔ျဖစ္ပြားေနျခင္းမွာ အေမရိကန္ – တ႐ုတ္ကုန္သြယ္ေရးေဆြးေႏြးမႈမ်ားတိုးတက္မႈမရွိျခင္းေၾကာင့္ဟု Nomura သုေတသနဌာနက ဆိုသည္။ ယင္းေၾကာင့္ တကမာၻလုံးမေသခ်ာမေရရာမႈမ်ားျဖစ္ေစၿပီး ေကာ္ပိုရိတ္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္အေပၚ အက်ိဳးသက္ေရာက္ေစသည္။ ကုန္သြယ္ေရး ကိုယ္က်ိဳးစီးပြားကာကြယ္ေရးဝါဒကို ေဒသတြင္းႏိုင္ငံမ်ား၌ ႏိုင္ငံျခားေရးမူဝါဒလက္နက္အျဖစ္ အသုံးခ်ေနသည့္ လကၡဏာမ်ားေတြ႕ရေၾကာင္းလည္း ယင္းအဖြဲ႕က ေထာက္ျပထားသည္။

ေရွ႕ဆက္ဘာျဖစ္လာမလဲ

အေမရိကန္ – တ႐ုတ္ကုန္သြယ္ေရးစစ္ပြဲမွာ အေျဖရႏိုင္ျခင္းရွိ၊ မရွိ၊ မည္သည့္ အခ်ိန္တြင္ အေျဖရမည္ သို႔မဟုတ္ ယခုလုပ္ရပ္မွာ လြတ္လပ္ေသာကုန္သြယ္ေရးမွ ေဝးရာသို႔သြားမည့္ အေမရိကန္မူဝါဒ၏ အစေလေလာဆိုသည့္ ေမးခြန္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ရွင္းရွင္းလင္းလင္းမသိရေသးေၾကာင္း သုေတသနအဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕ ျဖစ္သည့္ Capital Economic က ေထာက္ျပေျပာဆိုသည္။

လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ကုန္သြယ္ေရးစစ္ပြဲေၾကာင့္ အက်ိဳးရွိေနသည့္ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံကိုလည္း အခြန္တိုးေကာက္သည့္ စာရင္းတြင္ထည့္သြင္းမည္ဟု အေမရိကန္သမၼတေဒၚနယ္ထရမ့္က ေျပာဆိုထားသည္။ ထို႔ျပင္ စီးပြားေရးပညာရွင္မ်ားက ထိုင္ဝမ္ႏွင့္ ေတာင္ကိုရီးယားတို႔မွာလည္း ေဒၚနယ္ထရမ့္၏ ေနာက္ပစ္မွတ္ ျဖစ္လာႏိုင္သည္ဟုဆိုသည္။

အာရွေဒသမွာ ကမာၻႀကီး၏ေနာက္မ်ိဳးဆက္ကုမၸဏီမ်ား၊ စားသုံးသူမ်ားတည္ရွိရာေဒသႀကီးျဖစ္သည္။ ၂၀၅၀ ခုႏွစ္တြင္ အာရွေဒသ၏ စီးပြားေရးမွာ တစ္ကမာၻလုံးစီးပြားေရး၏ ၅၂ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိလာႏိုင္ေၾကာင္း အာရွ ဖြံၿဖိဳးေရးဘဏ္က ဆိုသည္။ အဓိပၸါယ္မွာ အာရွေဒသသည္ ကမာၻ႕စီးပြားေရးတိုးတက္မႈကို အဓိကေမာင္းႏွင္သူျဖစ္လာမည္ဆိုသည့္သေဘာပင္။

သို႔ေသာ္ အေမရိကန္၏ကုန္သြယ္မႈဆန္႔က်င္ေရးအလားအလာမ်ားဆက္လက္ရွိေနမည္ဆိုပါက အျခားအာရွႏိုင္ငံမ်ားကိုလည္း ထိခိုက္လာမည္ျဖစ္သည္။ အာရွေဒသ၏ ေရရွည္အလားအလာရွိေသာ စီးပြားေရးတိုးတက္မႈကို ထိခိုက္မည္ျဖစ္သည္။ အျပန္အလွန္အားျဖင့္ တစ္ကမာၻလုံးကိုလည္းထိခိုက္မည္သာ ျဖစ္ပါေတာ့သည္။

စာၫႊန္း။       ။ New cracks in the global economy as exports tumble

ဉာဏေက်ာ္

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *