အေတာမသတ္ ေျပးတက္ဆဲ ေရႊေဈး စံခ်ိန္သစ္ထပ္တင္

တစ္ရက္တာ ျပည္တြင္းေရႊ၊ ေဒၚလာႏွင့္ စေတာ့ရွယ္ယာကိန္းဂဏန္းမ်ား (ဇူလိုင္လ ၂၃ ရက္၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္)

ေရႊ

သမိုင္းတစ္ေလွ်ာက္ အျမင့္ဆံုးစံခ်ိန္သစ္တင္ၿပီးေနာက္ ျပည္တြင္းေရႊေဈး ယေန႔တြင္ ျပန္လည္က်ဆင္းလာၿပီး ေရႊတစ္က်ပ္သားလွ်င္ က်ပ္ ၄၀၀၀ ေဈးျပန္က်ခဲ့သည္။
ယေန႔နံနက္ပိုင္း ၁၀ နာရီဝန္းက်င္တြင္ ယမန္ေန႔ ညေနအပိတ္ေဈး ေရႊတစ္က်ပ္သား က်ပ္ ၁,၁၄၉,၀၀၀ ျဖင့္ ေဈးစဖြင့္ခဲ့ေသာ္လည္း နံနက္ ၁၁ နာရီေက်ာ္တြင္ က်ပ္ ၁,၁၄၅,၀၀၀ သို႔ ေဈးျပန္က်လာၿပီး ညေန ၅ နာရီတြင္လည္း အဆိုပါေဈးႏႈန္းျဖင့္ပင္ ေဈးပိတ္ခဲ့သည္။

ႏိုင္ငံျခားေငြလဲႏႈန္း

ယေန႔ ႏုိင္ငံျခားေငြလဲႏႈန္းမွာ နံနက္ပိုင္းတြင္ ေဈးအနိမ့္ျဖင့္ စဖြင့္ခဲ့ၿပီး ေန႔လယ္ပိုင္းတြင္ ေဈးအနည္းငယ္ ျမင့္တက္ခဲ့သည္။
ပုဂၢလိကဘဏ္အမ်ားစုႏွင့္ ျပင္ပေငြလဲေကာင္တာမ်ားတြင္ အေမရိကန္ေဒၚလာ အဝယ္ ၁၅၀၀ က်ပ္မွ ၁၅၀၉ က်ပ္အတြင္း၊ အေရာင္း ၁၅၀၇ က်ပ္မွ ၁၅၁၂ က်ပ္အတြင္း အေရာင္းအဝယ္ျပဳလုပ္ၾကသည္။
ဘဏ္အခ်င္းခ်င္းႏွင့္ ဘဏ္-ဝယ္သူ အေမရိကန္ေဒၚလာေရာင္းဝယ္မႈကို အေလးေပးပ်မ္းမွ်တြက္ခ်က္ထားေသာ ဗဟိုဘဏ္ရည္ညႊန္းႏႈန္းမွာ ၁၅၁၀ ဒသမ ၇ က်ပ္၊ ဘဏ္အခ်င္းခ်င္းေရာင္းဝယ္မႈပ်မ္းမွ်ႏႈန္းမွာ ၁၅၁၀ ဒသမ ၉ က်ပ္ႏွင့္ ဘဏ္-ဝယ္သူ ေရာင္းဝယ္မႈႏႈန္း ၁၅၁၀ ဒသမ ၄ က်ပ္ျဖစ္သည္။

စေတာ့ရွယ္ယာ

စေတာ့ရွယ္ယာေဈးကြက္မွာ ယခင္သီတင္းပတ္ ေဈးကြက္ပိတ္ခ်ိန္ထက္ အေရာင္းအဝယ္ သံုးပံု ႏွစ္ပံုနီးပါး ေလ်ာ့နည္းသြားၿပီး ဇူလိုင္လအတြင္း ဒုတိယေျမာက္ အေရာင္းအဝယ္အနည္းဆံုးရက္ ျဖစ္သည္။
ယမန္ေန႔ ေဈးကြက္ပိတ္ခ်ိန္ရွယ္ယာေဈးမ်ားႏွင့္ယွဥ္ပါက FPB ရွယ္ယာမွာ ၅၀၀ က်ပ္ႏွင့္ TMH ရွယ္ယာမွာ ၅၀ က်ပ္ ေဈးက်ခဲ့ၿပီး က်န္ရွယ္ယာမ်ားမွာ အေျပာင္းအလဲမရွိခဲ့ေပ။
ယေန႔တြင္ ရွယ္ယာအစု ၇၂၀၀ ေက်ာ္၊ က်ပ္ ၃၁ ဒသမ ၅၇ သန္း အေရာင္းအဝယ္ျဖစ္ခဲ့ၿပီး စေတာ့အညႊန္းကိန္းမွာ ေဈးကြက္ဖြင့္ခ်ိန္တြင္ ၄၅၆ ဒသမ ၀၄၊ အျမင့္ဆံုး ၄၅၆ ဒသမ ၀၄၊ အနိမ့္ဆံုး ၄၅၄ ဒသမ ၁၇ ႏွင့္ ေဈးကြက္ပိတ္ခ်ိန္တြင္ ၄၅၄ ဒသမ ၁၇ ျဖင့္ ေဈးပိတ္ခဲ့သည္။
ယေန႔တြင္ MTSH ရွယ္ယာကို တစ္စု ၃၃၀၀ က်ပ္ျဖင့္ အစု ၁၀,၀၀၀၊ MCB ရွယ္ယာကို တစ္စု ၇၆၀၀ က်ပ္ျဖင့္ အစု ႏွစ္သိန္းကို Block trading ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ယေန႔ MCB ရွယ္ယာေပါက္ေဈးမွာ တစ္စုလွ်င္ ၈၀၀၀ က်ပ္ျဖစ္ေသာ္လည္း Block trading တြင္ တစ္စု ၇၆၀၀ က်ပ္ျဖင့္ အေရာင္းအဝယ္ျဖစ္ခဲ့သည္။

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *