‘ေခါင္းေဆာင္ေကာင္း’ မွသည္ ‘Institution ေကာင္း’ သို႔

ႏိုင္ငံတက္ေအာင္ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းလိုသည္။ ႏိုင္ငံေရရွည္ေကာင္းေစလိုလၽွင္ ‘Institution ေကာင္း’ လိုသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံကို ထိပ္ဆုံးမွ ဦးေဆာင္ေနသည့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ေမးခြန္းထုတ္သူမ်ား ရွိမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းဟု သတ္မွတ္သူမ်ားလည္း အမ်ားအျပားရွိမည္ျဖစ္သည္။ ထိုအတိုင္းမွန္လၽွင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ကံဇာတာတက္ၿပီ။ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္း ျမန္မာတြင္ ရွားသည္မဟုတ္လား။ သို႔ေသာ္ ျမန္မာႏိုင္ငံေလၽွာက္ရမည့္ ခရီးလမ္းသည္ ရွည္ေသးသည္။ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္း၏ေနရာကို မည္သူဆက္ခံမည္နည္း။

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ဒီမိုကေရစီစနစ္ က်င့္သုံးေနသည့္အတြက္ အာဏာရွင္ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ကဲ့သို႔ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းသည္ သူ႕ကိုဆက္ခံမည့္ေနာက္ ေခါင္းေဆာင္ကို လက္သပ္ေမြး၊ ေ႐ြး၍မရ။ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းကို Institution ေကာင္းျဖစ္သည့္ စနစ္ေကာင္း၊ ဥပေဒေကာင္း၊ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းေကာင္း၊ အဖြဲ႕အစည္းေကာင္းမ်ားက ဆက္ခံျခင္းသည္ အသင့္ေလ်ာ္ဆုံး။ မည္သူတက္တက္ Institution ေကာင္းမ်ားရွိေနလၽွင္ ႏိုင္ငံမွန္မွန္ကန္ကန္လည္ပတ္မည္။ ဒီမိုကေရစီနည္းက်မည္။ နည္းမွန္လမ္းမွန္ခ်မ္းသာေအာင္ ႀကိဳးစားႏိုင္မည္။

Institution ေကာင္းမ်ားကို မည္သူေဆာက္မလဲ။ အျခားမရွိပါ။ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းမွလြဲၿပီး ေဆာက္ေပးမည့္သူမရွိ။

သို႔ေသာ္ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္း႐ုံႏွင့္ Institution ေကာင္း အလိုလိုေပၚလာမည္လား။ မေသခ်ာပါ။ ကိုယ္တိုင္ မင္းေကာင္းမင္းျမတ္ျဖစ္ေသာ္လည္း သူမ်က္ႏွာလႊဲသည္ႏွင့္ ႏိုင္ငံအစိတ္စိတ္ကြဲသြားသည့္ ျမန္မာမင္းမ်ားက ရာဇဝင္တြင္ သက္ေသ။ ထို႔ေၾကာင့္ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းရွိၿပီဆိုကာ ေအးမေနဘဲ ရခဲလွေသာ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္း၏အားျဖင့္ Institution မ်ားကို ဖိေဆာက္သင့္သည္။

‘လူကိုေက်ာ္လြန္ေသာအားမ်ား Impersonal Forces သည္ သမိုင္းကို ဖန္တီးသည္ဟု ပါေမာကၡဘ၀ကျမင္ခဲ့ေသာ္လည္း ကိုယ္တိုင္ႀကဳံရသည့္အခါ ပုဂၢိဳလ္မ်ား၏ သက္ေရာက္ေျပာင္းလဲႏိုင္စြမ္းကို ျမင္ရသည္’ ဟု ႏိုင္ငံတကာဆက္ဆံေရး ဂု႐ု၊ နာမည္ေက်ာ္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး ဟင္နရီ ကစ္ဆင္းဂ်ားက ေျပာခဲ့ဖူးသည္။

‘ေခါင္းေဆာင္ေကာင္း’ မွသည္ ‘Institution ေကာင္းမ်ား’ သို႔ ေနာက္တစ္ဆင့္ ခုန္ေစလိုသည္။ 

 

အယ္ဒီတာ
၂၅.၇.၂၀၁၉

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *