တစ္ရက္တာ ျပည္တြင္းေရႊ၊ ေဒၚလာႏွင့္ စေတာ့ရွယ္ယာကိန္းဂဏန္းမ်ား

(ဇူလိုင္လ ၂၆ ရက္၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္)

ေရႊ

စံခ်ိန္တင္ျမင့္တက္ခဲ့သည့္ေရႊေဈးမွာ ယခုရက္ပိုင္းတြင္ အနည္းငယ္ျပန္က်ခဲ့ၿပီး ယေန႔နံနက္ပိုင္း ၁၁ နာရီဝန္းက်င္တြင္ ေရႊတစ္က်ပ္သား က်ပ္ ၁,၁၄၆,၀၀၀ ရွိရာမွ ညေန ၅ နာရီတြင္ က်ပ္ ၁,၁၄၇,၀၀၀ ျဖင့္ ေဈးပိတ္ခဲ့သည္။
ေရႊေဈးမွာ တစ္က်ပ္သားလွ်င္ က်ပ္ ၁၁၅၀၀၀၀ အထိ ေဈးျမင့္တက္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ႏွစ္ရက္ဆက္ ေဈးျပန္က်လာျခင္းျဖစ္သည္။

ႏိုင္ငံျခားေငြလဲႏႈန္း

ႏုိင္ငံတကာတြင္ ကမၻာ့ေရႊေဈးႏွင့္ အေမရိကန္ေဒၚလာတန္ဖိုးတို႔ ေဈးတက္ေနေသာ္လည္း ျပည္တြင္းေငြလဲႏႈန္းမွာ အေမရိကန္တစ္ေဒၚလာလွ်င္ ၁၅၀၅ က်ပ္မွ ၁၅၁၅ က်ပ္ဝန္းက်င္တြင္ တည္ၿငိမ္လ်က္ရွိသည္။
ယေန႔ ပုဂၢလိကဘဏ္အမ်ားစုတြင္ အေမရိကန္ေဒၚလာ အဝယ္ ၁၅၀၃ က်ပ္မွ ၁၅၀၉ က်ပ္အတြင္း၊ အေရာင္း ၁၅၁၀ က်ပ္မွ ၁၅၁၅ က်ပ္အတြင္း ေဈးအသီးသီးဖြင့္ခဲ့ၾကၿပီး ျပင္ပေငြလဲေကာင္တာမ်ားတြင္ ၁၅၀၆ က်ပ္မွ ၁၅၁၁ က်ပ္အတြင္း အေရာင္းအဝယ္ျဖစ္လ်က္ရွိသည္။
ဘဏ္အခ်င္းခ်င္းႏွင့္ ဘဏ္-ဝယ္သူ အေမရိကန္ေဒၚလာေရာင္းဝယ္မႈကို အေလးေပးပ်မ္းမွ်တြက္ခ်က္ထားေသာ ဗဟိုဘဏ္ရည္ညႊန္းႏႈန္းမွာ ၁၅၁၁ ဒသမ ၄ က်ပ္ျဖစ္ၿပီး ယေန႔တြင္ တိုက္တိုက္ဆိုင္ဆိုင္ပင္ ဗဟိုဘဏ္ရည္ညႊန္းႏႈန္း၊ ဘဏ္အခ်င္းခ်င္းေရာင္းဝယ္မႈပ်မ္းမွ်ႏႈန္းႏွင့္ ဘဏ္-ဝယ္သူ ေရာင္းဝယ္မႈႏႈန္းတို႔အားလံုး တူညီခဲ့သည္။
ဗဟိုဘဏ္ရည္ညႊန္းႏႈန္းႏွင့္ ေဈးကြက္အေလးေပးပ်မ္းမွ်တြက္ခ်က္ႏႈန္းမ်ားအရ ေငြလဲႏႈန္းမွာ ၁ က်ပ္ ျပား ၄၀ မွာ ၂ က်ပ္ ျပား ၈၀ အထိ ေဈးက်ခဲ့သည္။

စေတာ့ရွယ္ယာ

ယေန႔စေတာ့ရွယ္ယာေဈးကြက္မွာ ယမန္ေန႔ေဈးကြက္ပိတ္ခ်ိန္ထက္ အေရာင္းအဝယ္ ေလးပံု သံုးပံုေက်ာ္ ေလ်ာ့နည္းသြားၿပီး တစ္လအတြင္း အေရာင္းအဝယ္အနည္းဆံုးရက္ျဖစ္သည္။
ယမန္ေန႔ ေဈးကြက္ပိတ္ခ်ိန္ရွယ္ယာေဈးမ်ားႏွင့္ယွဥ္ပါက FPB ရွယ္ယာမွာ ၅၀၀ က်ပ္ ေဈးက်ခဲ့ၿပီး က်န္ရွယ္ယာမ်ားမွာ အေျပာင္းအလဲမရွိခဲ့ေပ။
ယေန႔တြင္ ရွယ္ယာအစု ၃၄၀၀ ေက်ာ္၊ က်ပ္ ၁၅ ဒသမ ၅၂ သန္း အေရာင္းအဝယ္ျဖစ္ခဲ့ၿပီး စေတာ့အညႊန္းကိန္းမွာ ေဈးကြက္ဖြင့္ခ်ိန္တြင္ ၄၄၈ ဒသမ ၀၉၊ အျမင့္ဆံုး ၄၄၈ ဒသမ ၀၉၊ အနိမ့္ဆံုး ၄၄၇ ဒသမ ၁၉ ႏွင့္ ေဈးကြက္ပိတ္ခ်ိန္တြင္ ၄၄၇ ဒသမ ၁၉ ျဖင့္ ေဈးပိတ္ခဲ့သည္။

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *