တစ္ရက္တာ ျပည္တြင္းေရႊ၊ ေဒၚလာႏွင့္ စေတာ့ရွယ္ယာကိန္းဂဏန္းမ်ား

ဇူလိုင္လ ၂၉ ရက္၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္

ေရႊ

ျပည္တြင္းေရႊေဈးမွာ ယခုရက္ပိုင္းတြင္ အနည္းငယ္တည္ၿငိမ္ေနၿပီး ယေန႔နံနက္ ၁၁ နာရီဝန္းက်င္တြင္ ေရႊတစ္က်ပ္သား က်ပ္ ၁,၁၄၈,၀၀၀ မွ က်ပ္ ၁,၁၄၉,၀၀၀ အတြင္း ေဈးဖြင့္ခဲ့ၿပီး ညေနတြင္ ေဈးအနည္းငယ္က်ဆင္းလာကာ ညေန ၅ နာရီတြင္ က်ပ္ ၁,၁၄၇,၀၀၀ ျဖင့္ ေဈးပိတ္ခဲ့သည္။ယေန႔တစ္ရက္တာ ေရႊေဈးမွာ တစ္က်ပ္သားလွ်င္ က်ပ္ ၁,၁၄၆,၅၀၀ မွ က်ပ္ ၁,၁၄၉,၀၀၀ အတြင္း ရိွခဲ့သည္။

ႏိုင္ငံျခားေငြလဲႏႈန္း

ယေန႔ ပုဂၢလိကဘဏ္အမ်ားစုတြင္ အေမရိကန္ေဒၚလာ အဝယ္ ၁၅၀၀ က်ပ္မွ ၁၅၀၆ က်ပ္အတြင္း၊ အေရာင္း ၁၅၀၇ က်ပ္မွ ၁၅၁၂ က်ပ္အတြင္း ေဈးအသီးသီးဖြင့္ခဲ့ၾကၿပီး ျပင္ပေငြလဲေကာင္တာမ်ားတြင္ ၁၅၀၅ က်ပ္မွ ၁၅၁၀ က်ပ္အတြင္း အေရာင္းအဝယ္ျဖစ္လ်က္ရွိသည္။ဘဏ္အခ်င္းခ်င္းႏွင့္ ဘဏ္-ဝယ္သူ အေမရိကန္ေဒၚလာေရာင္းဝယ္မႈကို အေလးေပးပ်မ္းမွ်တြက္ခ်က္ထားေသာ ဗဟိုဘဏ္ရည္ညႊန္းႏႈန္းမွာ ၁၅၀၉ ဒသမ ၃ က်ပ္ျဖစ္ၿပီး ဘဏ္အခ်င္းခ်င္းေရာင္းဝယ္မႈပ်မ္းမွ်ႏႈန္းမွာ ၁၅၀၉ ဒသမ ၅ က်ပ္ႏွင့္ ဘဏ္-ဝယ္သူ ေရာင္းဝယ္မႈႏႈန္း ၁၅၀၉ ဒသမ ၁ က်ပ္ျဖစ္သည္။ ဗဟိုဘဏ္ရည္ညႊန္းေငြလဲႏႈန္းသည္ ရက္ ၂၀ အတြင္း အနိမ့္ဆံုးျဖစ္သည္။

စေတာ့ရွယ္ယာ

ယေန႔စေတာ့ရွယ္ယာေဈးကြက္မွာ ၇ ရက္အတြင္း အေရာင္းအဝယ္အမ်ားဆံုးျဖစ္ၿပီး ၿပီးခဲ့သည့္ေသာၾကာေန႔ အေရာင္းအဝယ္ထက္ က်န္သန္း ၆၀ ေက်ာ္ ပိုမ်ားခဲ့သည္။ၿပီးခဲ့သည့္သီတင္းပတ္ေဈးကြက္ပိတ္ခ်ိန္ရွယ္ယာေဈးမ်ားႏွင့္ယွဥ္ပါက FPB ရွယ္ယာမွာ ၅၀၀ က်ပ္ ေဈးတက္ခဲ့ၿပီး က်န္ရွယ္ယာမ်ားမွာ အေျပာင္းအလဲမရွိခဲ့ေပ။ယေန႔တြင္ ရွယ္ယာအစု ၁၈၀၀၀ ေက်ာ္၊ က်ပ္ ၇၇ ဒသမ ၇၂ သန္း အေရာင္းအဝယ္ျဖစ္ခဲ့ၿပီး စေတာ့အညႊန္းကိန္းမွာ ေဈးကြက္ဖြင့္ခ်ိန္တြင္ ၄၄၇ ဒသမ ၁၉၊ အျမင့္ဆံုး ၄၄၈ ဒသမ ၀၉၊ အနိမ့္ဆံုး ၄၄၇ ဒသမ ၁၉ ႏွင့္ ေဈးကြက္ပိတ္ခ်ိန္တြင္ ၄၄၈ ဒသမ ၀၉ ျဖင့္ ေဈးပိတ္ခဲ့သည္။

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *