တစ္ရက္တာ ျပည္တြင္းေရႊ၊ ေဒၚလာႏွင့္ စေတာ့ရွယ္ယာကိန္းဂဏန္းမ်ား

ဇူလိုင္လ ၃၀ ရက္၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္

ေရႊ

ျပည္တြင္းေရႊေဈးမွာ ယခုရက္ပိုင္းတြင္ အနည္းငယ္တည္ၿငိမ္ေနေသာ္လည္း မနက္ျဖန္တြင္ ကမၻာ့ေရႊေဈးကို လႈပ္ခတ္ေစမည့္ အေမရိကန္စီးပြားေရးအခ်က္အလက္မ်ား၊ အေမရိကန္ဗဟိုဘဏ္အစည္းအေဝး၊ အေမရိကန္ဗဟိုဘဏ္အတိုးႏႈန္း စသည့္အေျခအေနတို႔ေၾကာင့္ ေစာင့္ၾကည့္အေနအထားသို႔ေရာက္ေနသည္။

ယေန႔အတြက္ ျပည္တြင္းေရႊေဈးမွာ နံနက္ပိုင္းတြင္ ေရႊတစ္က်ပ္သား က်ပ္ ၁,၁၄၈,၀၀၀ မွ က်ပ္ ၁,၁၅၀,၀၀၀ အတြင္း ေဈးဖြင့္ခဲ့ၿပီး ေန႔လည္ပိုင္းတြင္ ေဈးအနည္းငယ္က်ဆင္းကာ ညေန ၅ နာရီတြင္ က်ပ္ ၁,၁၄၉,၀၀၀ ဝန္းက်င္ျဖင့္ ေဈးပိတ္ခဲ့သည္။

ယေန႔တစ္ရက္တာ ေရႊေဈးမွာ တစ္က်ပ္သားလွ်င္ က်ပ္ ၁,၁၄၇,၅၀၀ မွ က်ပ္ ၁,၁၅၀,၀၀၀ အတြင္း ရိွခဲ့သည္။

ႏိုင္ငံျခားေငြလဲႏႈန္း

ယေန႔ ပုဂၢလိကဘဏ္အမ်ားစုတြင္ အေမရိကန္ေဒၚလာ အဝယ္ ၁၅၀၀ က်ပ္မွ ၁၅၀၇ က်ပ္အတြင္း၊ အေရာင္း ၁၅၀၇ က်ပ္မွ ၁၅၁၂ က်ပ္အတြင္း ေဈးအသီးသီးဖြင့္ခဲ့ၾကၿပီး ျပင္ပေငြလဲေကာင္တာမ်ားတြင္ ၁၅၀၆ က်ပ္မွ ၁၅၁၀ က်ပ္အတြင္း အေရာင္းအဝယ္ျဖစ္လ်က္ရွိသည္။

ဘဏ္အခ်င္းခ်င္းႏွင့္ ဘဏ္-ဝယ္သူ အေမရိကန္ေဒၚလာေရာင္းဝယ္မႈကို အေလးေပးပ်မ္းမွ်တြက္ခ်က္ထားေသာ ဗဟိုဘဏ္ရည္ညႊန္းႏႈန္းမွာ ၁၅၀၉ ဒသမ ၂ က်ပ္ျဖစ္ၿပီး ဘဏ္အခ်င္းခ်င္းေရာင္းဝယ္မႈပ်မ္းမွ်ႏႈန္းမွာ ၁၅၀၉ ဒသမ ၇ က်ပ္ႏွင့္ ဘဏ္-ဝယ္သူ ေရာင္းဝယ္မႈႏႈန္း ၁၅၀၈ ဒသမ ၅ က်ပ္ျဖစ္သည္။

ဗဟိုဘဏ္ရည္ညႊန္းေငြလဲႏႈန္းသည္ သံုးပတ္အတြင္း အနိမ့္ဆံုးျဖစ္သည္။

စေတာ့ရွယ္ယာ

ယေန႔စေတာ့ရွယ္ယာေဈးကြက္မွာ ယမန္ေန႔အေရာင္းအဝယ္ထက္ ၁၁ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ ေလ်ာ့နည္းခဲ့ေသာ္လည္း ဇူလိုင္လ ေန႔စဥ္ပ်မ္းမွ်အေရာင္းအဝယ္ပမာဏထက္ မ်ားျပားဆဲ ျဖစ္သည္။

ၿပီးခဲ့သည့္သီတင္းပတ္ေဈးကြက္ပိတ္ခ်ိန္ရွယ္ယာေဈးမ်ားႏွင့္ယွဥ္ပါက MCB ရွယ္ယာမွာ ၂၀၀ က်ပ္ ေဈးက်ခဲ့ၿပီး က်န္ရွယ္ယာမ်ားမွာ အေျပာင္းအလဲမရွိခဲ့ေပ။

ယေန႔တြင္ ရွယ္ယာအစု ၁၁၀၀၀ ေက်ာ္၊ က်ပ္ ၆၈ ဒသမ ၉၂ သန္း အေရာင္းအဝယ္ျဖစ္ခဲ့ၿပီး စေတာ့အညႊန္းကိန္းမွာ ေဈးကြက္ဖြင့္ခ်ိန္တြင္ ၄၄၈ ဒသမ ၀၉၊ အျမင့္ဆံုး ၄၄၈ ဒသမ ၀၉၊ အနိမ့္ဆံုး ၄၄၆ ဒသမ ၅၇ ႏွင့္ ေဈးကြက္ပိတ္ခ်ိန္တြင္ ၄၄၆ ဒသမ ၅၇ ျဖင့္ ေဈးပိတ္ခဲ့သည္။

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *