၂၀၂၀ အတြက္ လူခၽြန္လူေကာင္းတစ္စု

၂၀၂၀ ေ႐ြးေကာက္ပြဲသည္ ျမန္မာ့အကူးအေျပာင္းတြင္ အေရးပါေသာ လမ္းခ်ိဳးလမ္းေကြ႕ျဖစ္သည့္အားေလ်ာ္စြာ ထိုအခ်ိဳးအေကြ႕တြင္ ႏိုင္ငံကို တြန္းႏိုင္၊ ထမ္းႏိုင္မည့္လူအင္အားမ်ားစြာ ေပၚထြက္ရန္လိုသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ အာဏာရပါတီျဖစ္ေစ၊ အာဏာလက္မဲ့ပါတီျဖစ္ေစ၊ ေဒသတြင္းပါတီျဖစ္ေစ ႏိုင္ငံေရးပါတီတိုင္း ၂၀၂၀ အတြက္ လူခၽြန္လူေကာင္းမ်ား စုထားေစလိုသည္။ ၂၀၁၁ မွစတင္ၿပီး ယခုထိ ေ႐ြးေကာက္ပြဲႏွစ္ခုအၿပီး လႊတ္ေတာ္မ်ား၏ အေတြ႕အႀကဳံကိုၾကည့္လၽွင္ ခၽြန္သည့္ေကာင္းသည့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ လႊတ္ေတာ္တြင္းတြင္ မဲေပးသည့္မဲတစ္မဲမၽွသာမကဘဲ အလုပ္ၿပီးေျမာက္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္သည့္၊ ဆိုင္ရာမဲဆႏၵနယ္မ်ား၏အက်ိဳးကို သယ္ပိုးႏိုင္သူမ်ားျဖစ္သည္ကို ေတြ႕ရသည္။

ေ႐ြးေကာက္ပြဲဝင္မည့္ ကိုယ္စားလွယ္အားလုံးသည္ လူခၽြန္လူေကာင္းျဖစ္ေနပါက ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ ‘ဘယ္သူႏိုင္ႏိုင္ ျမန္မာႏိုင္မည္’ ျဖစ္သည္။ လူခၽြန္လူေကာင္း လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ အစိုးရအဖြဲ႕ကိုလည္း ထိထိေရာက္ေရာက္ ထိန္းၫွိႏိုင္မည္။

မဲဆႏၵရွင္ျပည္သူမ်ားအေနႏွင့္လည္း လူခၽြန္လူေကာင္း လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ပါဝင္ႏိုင္ေအာင္ ကိုယ္အားေပးသည့္ ပါတီအသီးသီးကို တြန္းအားေပးသင့္သည္။ ပါတီမ်ားသည္ ကိုယ့္မဲဆႏၵရွင္မ်ား၏ဆႏၵကို အေလးထားၾကသည့္အတြက္ မဲဆႏၵရွင္တို႔ကသာ တြန္းအားေပးလၽွင္ လူခၽြန္လူေကာင္းမ်ား ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းစာရင္းေပါက္လာလိမ့္မည္။

လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား လူခၽြန္လူေကာင္းျဖစ္႐ုံႏွင့္ မလုံေလာက္ေသးပါ။ အစိုးရအဖြဲ႕သည္ ႏိုင္ငံကို အုပ္ခ်ဳပ္ဦးေဆာင္မည္ျဖစ္သည့္အတြက္ အစိုးရအဖြဲ႕တြင္း လူခၽြန္လူေကာင္းမ်ားေရာက္ရန္ အလြန္အေရးႀကီးသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ေဒသတြင္းႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ယွဥ္လၽွင္ပင္ ေနာက္က်ေနသည့္အတြက္ ခၽြန္လည္းခၽြန္၊ ေကာင္းလည္းေကာင္းသည့္ ေဒါင္ေဒါင္ျမည္ပုဂၢိဳလ္တို႔ အစိုးရအဖြဲ႕တြင္းတြင္ ဝင္ေရာက္ဦးေဆာင္မွသာ သူတစ္လွမ္း ကိုယ္ဆယ္လွမ္း လွမ္းႏိုင္မည္။

အစိုးရအဖြဲ႕ ဖြဲ႕ႏိုင္မည္ သို႔မဟုတ္ အစိုးရအဖြဲ႕ဝင္ေနရာရႏိုင္သည္ဟု ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္တြက္ထားသည့္ ပါတီမွန္သမၽွသည္ အစိုးရအဖြဲ႕ဝင္ေနရာမ်ားအတြက္ ယခုကတည္းက ႀကိဳတင္စနည္းနာ ေလ့လာၿပီး အဆင္သင့္လူစုျပင္ထားသင့္သည္။ သို႔မွသာ နီးမွ ႀကဳံရာလူေကာက္ေခၚၿပီး အစိုးရဖြဲ႕ရမည့္ေဘးမွ ကင္းေဝးမည္။

လူခၽြန္လူေကာင္းမ်ားကို ဆိုင္ရာပါတီတို႔က ေ႐ြးၾကပါ၊ လူခၽြန္လူေကာင္းမ်ားကို ျပည္သူလူထုက ေ႐ြးခ်ယ္မဲေပးၾကပါဟု The Voice Journal က တိုက္တြန္းလိုက္သည္။ 

အယ္ဒီတာ
၁.၈.၂၀၁၉

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *