ေက်ာက္အုတ္တို႔ ၿပိဳေလရာ (၂) (ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ ႏွစ္တစ္ရာျပည့္အႀကိဳေဆာင္းပါး)

အခန္း (၁)
ေနာက္ခံကား (၁)
ၿဗိတိသၽွတို႔မသိမ္းပိုက္မီ ျမန္မာ့ပညာေရး

ၿဗိတိသၽွတို႔မသိမ္းပိုက္မီ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ပညာေရးကို ဗုဒၶဘာသာဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းမ်ားက လုံး၀နီးပါးတာဝန္ယူေဆာင္႐ြက္ခဲ့ၾကသည္။ အဆိုပါဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းမ်ားကို အေထာက္အကူေပးေသာ တစ္ခုတည္းေသာ ပညာေရးဌာနမွာ လူေက်ာင္း ေခၚ အိမ္ေက်ာင္းမ်ားျဖစ္သည္။ ထို႔ထက္ ၿဗိတိသၽွတို႔မသိမ္းပိုက္မီ ၁၈ ရာစု ေခတ္ဦးေလာက္ကပင္ ခရစ္ယာန္မစ္ရွင္ေက်ာင္းမ်ားလည္း ရွိသေလာက္ ရွိေနၿပီျဖစ္ပါသည္။

(က) ဗုဒၶဘာသာ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းမ်ား
(သာသနာမႈပညာေရး)

ျမန္မာ့သမိုင္းစဥ္တြင္ ဗုဒၶဘာသာ၏ ဂိုဏ္းႀကီးမ်ားျဖစ္သည့္ မဟာယနႏွင့္ ေထရဝါဒဂိုဏ္းတို႔ ယွဥ္တြဲထြန္းကားေသာ သေရေခတၱရာေခတ္မွသည္ ပေဒသရာဇ္ေခတ္ေႏွာင္း ကုန္းေဘာင္ေခတ္အလယ္ပိုင္းေလာက္ထိ ဗုဒၶဘာသာဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းမ်ားကသာ အမ်ိဳးသားပညာေရးကို အဓိကတာဝန္ယူခဲ့ၾကသည္။ ထိုကာလမ်ားအတြင္း သံသရာမွလြတ္ေျမာက္ေရးသက္သက္ကိုသာ က်င့္သုံးေတာ္မူၾကေသာ အရညဝါသီ ရဟန္းေတာ္မ်ား (မင္းေက်ာင္း) ႏွင့္ ေလာကီ ေရးရာတြင္ ပါဝင္ေရာက္ေဆာင္႐ြက္ေနၾကေသာ ဂါမဝါသီရဟန္းေတာ္မ်ား (ပြဲေက်ာင္း) ဟူ၍ ရွိခဲ့သည္။ အဆိုပါပြဲေက်ာင္းမ်ားသည္ ေလာကီေရးႏွင့္ စပ္ဆိုင္သမၽွ အတတ္ပညာမ်ား၊ အသက္ေမြးဝမ္းမႈပညာမ်ားသာမက စစ္ေရးအတတ္ပညာကိုပါ သင္ၾကားေပးခဲ့သည္။ (ဦးတင္၊ ျမန္မာမင္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံစာတမ္း – ၁၉၃၃)

မင္းေက်ာင္းမ်ားကမူ ပိဋကတ္သုံးပုံကိုသာ အဓိကသင္ၾကားေပးခဲ့သည္။ ဝိနည္းပိဋကတ္မွာ ရဟန္းေတာ္မ်ားႏွင့္သာ အဓိကသက္ဆိုင္သည္ျဖစ္ရာ လူ႕ေလာကယဥ္ေက်းမႈကို အနည္းငယ္မၽွသာ အက်ိဳးျပဳေပသည္။ သုတၱံပိဋကတ္သည္သာ လူ႕ေလာကႏွင့္ တိုက္႐ိုက္ဆက္စပ္ၿပီး လူမႈဆက္ဆံေရးအဆင့္အတန္းကို ၫႊန္ျပသည္။ အဘိဓမၼာပိဋကတ္မွာ အဆင့္အျမင့္ဆုံးေလ့လာမႈတစ္ရပ္အျဖစ္ သတ္မွတ္ထားၾကသည္။ အဓိကသင္႐ိုးၫႊန္းတမ္းမွာ စာရိတၱျပဳျပင္ပုံသြင္းေရးႏွင့္ ျမန္မာ့ယဥ္ေက်းမႈအေျခခံမ်ားခ်မွတ္ႏိုင္ေရးပင္ျဖစ္သည္။ အဓိကသင္႐ိုးမွာ ပါဠိဘာသာ၊ ပိဋကတ္သုံးပုံ ျမန္မာျပန္၊ ပရိတ္ႀကီးႏွင့္ ေလာကနီတိတို႔ ျဖစ္သည္။ (စည္သူ ဦးေကာင္း ၁၉၂၉)

ဘာအေၾကာင္းေၾကာင့္ရယ္မသိ၊ ကုန္းေဘာင္ေခတ္ေႏွာင္းပိုင္းသို႔ေရာက္ေသာအခါ ပြဲေက်ာင္းမ်ားမွာ ေနရာေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ ေပ်ာက္ကြယ္သြားၿပီး မင္းေက်ာင္းေတြသာ က်န္ရစ္ေတာ့သည္။ ဤတြင္ မင္းေက်ာင္းမ်ား၏ ပညာေရးဆိုင္ရာ ခ်ဥ္းကပ္မႈကိုၾကည့္ၿပီး မစၥတာ ဖာနီဗယ္က “ျမန္မာပညာေရးရဲ႕ မူလရည္႐ြယ္ခ်က္မွာ ‘ကေလးေတြကို ဘ၀မွာ ဘယ္လိုေနရမယ္’ (How to Live) ဆိုတာကိုသာ သင္ၾကားေပးၿပီး ‘ဘယ္လိုအသက္ေမြးၾကမလဲ’ (How to make living) ဆိုသည့္အပိုင္းတြင္မူ အားနည္းလွသည္” ဟု ေဝဖန္ခဲ့ပါသည္။ (J.S Furmivall, 1929, August)

(ခ) လူေက်ာင္း (အိမ္ေက်ာင္း) မ်ား

ဆိုခဲ့ပါ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းမ်ားအျပင္ လူေက်ာင္းေခၚ အိမ္ေက်ာင္းမ်ားလည္း ရွိေသးသည္။ ဤေက်ာင္းမ်ားသို႔ အဓိကလာေရာက္သင္ၾကားၾကသူမ်ားမွာ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းႏွင့္ မအပ္စပ္လွေသာ မိန္းကေလးမ်ားႏွင့္ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းသို႔ မပို႔ေလာက္ေသးေသာ ေယာက္်ားေလးမ်ားျဖစ္သည္။ ဤေက်ာင္းမ်ား၏ အေရအတြက္မွာ အလြန္ပင္နည္းပါးလွသည္။ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းအေရအတြက္၏ ဆယ္ပုံတစ္ပုံခန္႔သာ ရွိသည္။ သင္ၾကားမႈအရည္အေသြးႏွင့္ အတိုင္းအတာတြင္လည္း ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းမ်ား၏ အဆင့္အတန္းကို မမီပါေခ်။ ေယဘုယ်အားျဖင့္ အေျခခံအဆင့္မၽွသာ သင္ၾကားေပးႏိုင္ပါသည္။ မည္သို႔ပင္ဆိုေစ ဤေက်ာင္းမ်ား၏ ေက်းဇူးေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ စာတတ္ေျမာက္သူ အလြန္မ်ားျပားခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ မစၥတာ ေတာ္စိန္ခိုကမူ ‘အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ပညာေရးေတာင္းဆိုခ်က္အရ ဤေက်ာင္းမ်ား ေပၚေပါက္လာသည္ဟု ဆိုပါသည္။ (Taw Sein Ko, 1913)

(ဂ) ခရစ္ယာန္မစ္ရွင္ေက်ာင္းမ်ား

၁၇၂၁ ေလာက္မွစ၍ ကိုလိုနီေခတ္ဦး ၁၉၂၉ ေလာက္အထိ ရွိခဲ့ေသာ ခရစ္ယာန္မစ္ရွင္အဖြဲ႕မ်ား၏စာရင္းကို သကၠရာဇ္အစဥ္အတိုင္း ေဖာ္ျပလိုက္ပါသည္။ (စည္သူ ဦးေကာင္း၊ ၁၉၂၉)

၁။ ႐ိုမန္ကာသိုလိတ္သာသနာ
– မီလန္ၿမိဳ႕၊ ဘာနဗိုက္အဖြဲ႕မွ အီတလီလူမ်ိဳး ကာသိုလိတ္ ဘုန္းႀကီးမ်ား (၁၇၂၁ – ၁၈၂၉)
– ပ႐ိုပါဂန္ဒ ေခၚ သာသနာျဖန္႔ခ်ိေရးအသင္းမွ ဘုန္းႀကီး မ်ား (၁၈၂၉ – ၁၈၄၀)
– တူရင္ၿမိဳ႕မွ ေအာ့ဘလိတ္ဘုန္းႀကီးမ်ား (၁၈၄၀ – ၁၈၅၅)
– ပဲရစ္ၿမိဳ႕ အထရင္ဂ်ီယားစ္ မစ္ရွင္သာသနာျပဳမ်ား (၁၈၅၅ – ေနာက္ပိုင္း)

၂။ ပ႐ိုတက္စတင့္သာသနာ
– အေမရိကန္ႏွစ္ျခင္းသာသနာျပဳမ်ား (၁၈၂၆ – ေနာက္ပိုင္း)
– အဂၤလီကန္သာသနာျပဳမ်ား (ေဒသနာေတာ္ ျပန္႔ပြားေရး အသင္း – S.ဏ.G) (၁၈၅၅ – ေနာက္ပိုင္း)

ဆိုခဲ့ပါ ‘ခရစ္ယာန္မစ္ရွင္ေက်ာင္း’ မ်ားမွာ ကိုလိုနီေခတ္ေရာက္သည္ထိ ပညာေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ဆက္လက္တာဝန္ယူထားၾကဆဲ ျဖစ္ပါသည္။

အားေကာင္းခ်က္၊ အားနည္းခ်က္

ၿဗိတိသၽွတို႔ မသိမ္းပိုက္မီ ျမန္မာ့ပညာေရး၏ အဓိကအားေကာင္းခ်က္မွာ လူတိုင္းပညာသင္ၾကားႏိုင္ျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ (Universal Education System) ဗုဒၶဘာသာကို အေျခခံေသာ ကိုယ္ပိုင္ယဥ္ေက်းမႈတစ္ရပ္ ထူေထာင္ႏိုင္ျခင္းကိုလည္း ေနာက္ထပ္အားေကာင္းခ်က္ဟု ဆိုႏိုင္ပါသည္။ သို႔တိုင္ ဤအခ်က္မွာ ဗုဒၶဘာသာကိုးကြယ္ေသာ ဗမာႏွင့္ တိုင္းရင္းသားအခ်ိဳ႕ႏွင့္သာ ဆိုင္သည္။ က်န္တိုင္းရင္းသားမ်ားအတြက္မူ ခရစ္ယာန္မစ္ရွင္ေက်ာင္းမ်ားက တာဝန္ယူသြားသည္။

အဓိကအားနည္းခ်က္မွာ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းပညာႏွင့္ ေခတ္သစ္ေလာကဓာတ္ပညာႏွင့္ မနီးစပ္လွျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ ကမၻာႀကီးႏွင့္ မဆက္စပ္ဘဲ ထီးထီးႀကီးရပ္တည္မႈ၏ အက်ိဳးဆက္ျဖစ္ပါလိမ့္မည္။ ေခတ္သစ္ပညာေရးဒႆနမ်ားႏွင့္ အလွမ္းေဝးျခင္း၊ တစ္နည္း အဆက္ျပတ္အထီးက်န္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ (မစၥတာ ဖာနီဗယ္ ၁၉၂၈၊ ဇန္နဝါရီ)

အာသာဖယ္ယာ အစီရင္ခံစာ

အဂၤလိပ္-ျမန္မာ ဒုတိယစစ္ပြဲအၿပီး ၁၃ ႏွစ္အၾကာ ၁၈၆၆ ခုႏွစ္ တြင္ ေအာက္ျမန္မာႏိုင္ငံ မဟာဝန္ရွင္ေတာ္မင္းႀကီး ‘ဆာအာသာ ဖယ္ယာ’ သည္ အိႏၵိယအစိုးရ ၫႊန္ၾကားခ်က္အရ ျမန္မာ့ပညာေရး ရည္မွန္းခ်က္ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အစီရင္ခံစာတစ္ေစာင္ကို ေရးဆြဲေပးခဲ့သည္။ ဆာအာသာဖယ္ယာ ခ်မွတ္လိုေသာ ပညာေရးစနစ္မွာ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းပညာေရးကို အေျခခံသည့္ပညာေရးစနစ္ ျဖစ္သည္။ (စည္သူ ဦးေကာင္း၊ ၁၉၂၉)

အဆိုပါအစီရင္ခံစာတင္သြင္းၿပီး သုံးႏွစ္အၾကာတြင္ ေအာက္ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ လူေက်ာင္းမ်ားကို စာရင္းစတင္ေကာက္ယူသည္။ ၁၈၆၉ – ၇၀ ႏွစ္အတြင္း ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းအေရအတြက္မွာ ၃,၄၃၈ ျဖစ္ၿပီး လူေက်ာင္းမွာ ၃၄၀ ရွိသည္ဟု သိရပါသည္။ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းပညာေရး မည္မၽွက်ယ္ျပန္႔ေၾကာင္း ေဖာ္ျပေနသည့္အခ်က္ ျဖစ္ပါသည္။ (Report of Vermacular and Vocational Education Recorganization Committee, 1936)

သို႔တိုင္ အထက္ျမန္မာႏိုင္ငံကို သိမ္းပိုက္ၿပီး ေလးႏွစ္အၾကာ ၁၈၈၉-၉၀ တြင္ ေအာက္ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ မွတ္ပုံတင္ၿပီး ဘုန္းေတာ္ႀကီး ေက်ာင္းအေရအတြက္မွာ ၁,၈၄၆ ျဖစ္ၿပီး ေနာင္ဆယ္ႏွစ္အၾကာ ၁၈၉၈ – ၉၉ တြင္ ၁၀၀၀ ေက်ာ္ခန္႔သာရွိေတာ့သည္။ ဤအခ်ိန္တြင္ လူေက်ာင္းအေရအတြက္ကား မ်ားစြာတိုးလာသည္။ ၁၈၈၉-၉၀ က မွတ္ပုံတင္ၿပီး လူေက်ာင္းအေရအတြက္မွာ ၇၀၄ ေက်ာင္းရွိခဲ့ရာမွ ၁၈၉၈ – ၉၉ တြင္ ၁ç၂၀၀ ထိ တိုးလာပါသည္။ ဤသည္ပင္ ကိုလိုနီေခတ္ဦး၏ အဓိကက်ေသာ အေျပာင္းအလဲတစ္ရပ္ဟု ဆိုႏိုင္ပါလိမ့္မည္။ (အထက္ပါ စာ – မွ)

 

ေက်ာ္ဝင္း
(၁၅ ဇူလိုင္၊ ၂၀၁၉)

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *