ကုလအခ်က္အလက္ ရွာေဖြေရးအဖြဲ႕ႏွင့္ ျမန္မာ့စီးပြားေရး

ကုလသမဂၢ လူ႕အခြင့္အေရးေကာင္စီက ဖြဲ႕ထားေသာ ရခိုင္အေရး  အခ်က္အလက္ရွာေဖြေရးအဖြဲ႕၏ အစီရင္ခံစာတြင္ ျမန္မာကုမၸဏီႀကီး အခ်ိဳ႕ကို  အမည္နာမႏွင့္တကြ တပ္အပ္စြပ္စြဲထားသည္။ အခ်က္အလက္ ရွာေဖြေရးအဖြဲ႕သည္ သူျမင္သည္ကို သူေျပာျခင္းျဖစ္သည္။ အစီရင္ခံစာ ထြက္ထြက္ခ်င္း ျမန္မာအစိုးရက ေျချမန္လက္ျမန္ကန္႔ကြက္လိုက္သည္ကိုလည္း သတိထားမိသည္။

ထိုအဖြဲ႕တြင္ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာအတိုင္းအတာ မည္မၽွ ရွိ မရွိ မေသခ်ာေသာ္လည္း ႏိုင္ငံတကာဖိအားႏွင့္ ဆက္စပ္ေနသည့္ ျမန္မာ့စီးပြားေရးေရစီးမ်ားကို ေမၽွာ္ၾကည့္မိသည္။

ႏိုင္ငံတကာဖိအားမ်ားသည္ ေယဘုယ်သေဘာေဆာင္ရာမွ က်ယ္ျပန္႔နက္႐ႈိင္း အေသးစိတ္လာသည္။ အစီရင္ခံစာအသစ္အသစ္မ်ားသည္ ယခင္အစီရင္ခံစာမ်ားႏွင့္ မတူေအာင္ စဥ္းစားေရးဆြဲလာၾကသည္ႏွင့္ အမၽွ နယ္ပယ္သစ္မ်ားကိုပါ လႊမ္းၿခဳံလာလိမ့္မည္။ ဖိအားအမ်ိဳးအစားသစ္မ်ား တိုးလာမည္။ 

အစီရင္ခံစာပါ တိုက္တြန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ အစီရင္ခံစာႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ႏိုင္ငံတကာသတင္းမီဒီယာမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားသည္ ၂၀၁၇ ကတည္းက စတင္ျဖစ္ေပၚေသာ ပင္မေရစီးေၾကာင္းအတိုင္းပင္ ျဖစ္သည္။ ၂၀၁၇တြင္ နယ္စပ္တိုက္ပြဲမ်ားျဖစ္အၿပီး လူသိန္းခ်ီ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ဘက္သို႔ ေရာက္သြားကတည္းက ႏိုင္ငံတကာသည္ ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ တပ္မေတာ္ကို ေတာက္ေလၽွာက္ဖိအားေပးလာသည္မွာ လူတိုင္းသိၿပီး ျဖစ္သည္။ ယခုအစီရင္ခံစာအရမူ ႏိုင္ငံတကာဖိအားေပးမႈမ်ားသည္  နယ္ပယ္အရ စီးပြားေရးဘက္သို႔ လွည့္လာသည္။ နဂိုဖိအားေပးေနက်  player မ်ားျဖစ္သည့္ ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ တပ္မေတာ္ကိုသာမက ျပည္တြင္းပုဂၢလိက စီးပြားေရးလုပ္ငန္းႀကီးမ်ားဘက္ပါ လွည့္လာသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ အရင္းအျမစ္ခ်ိဳ႕တဲ့သည့္အတြက္ စီးပြားေရးတိုးတက္ေအာင္  ျပည္တြင္းရွိ player အားလုံး၏အားကို ယူရမည့္အေျခအေနတြင္  ယခုကဲ့သို႔ ဖိအားမ်ား ျပင္းလာျခင္းျဖစ္သည္။ ယခုအစီရင္ခံစာတြင္  ပါဝင္ေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအုပ္စုႀကီးႏွစ္ခုတြင္ စီးပြားေရး၏ အသက္ေသြးေၾကာျဖစ္သည့္ ဘဏ္ႀကီးမ်ားအပါအဝင္ စီးပြားေရးနယ္ပယ္အသီးသီးတြင္ ဦးေဆာင္ေနသည့္လုပ္ငန္းမ်ား ပါဝင္ဖြဲ႕စည္းထားသည့္အတြက္ ယခုထက္ တင္းက်ပ္လာပါက အသြင္ေျပာင္းရန္ ႀကိဳးစားေနရသည့္ ျမန္မာ့စီးပြားေရးေပၚ သက္ေရာက္မႈၾကမ္းႏိုင္သည္။ ျမန္မာ့ စီးပြားေရးကို ဦးေဆာင္ေနေသာ အစိုးရပိုင္းအေနႏွင့္ ျဖစ္လာႏိုင္ေခ်မ်ားအတြက္ ႀကိဳတင္ခန္႔မွန္းျပင္ဆင္ထားရန္လိုမည္ ျဖစ္သည္။

ေမးခြန္းက စီးပြားေရးအေရးယူပိတ္ဆို႔မႈမ်ား ျပန္လာႏိုင္သလား။  လာႏိုင္ပါသည္။ ဥေရာပသမဂၢက ျမန္မာကို ေပးထားေသာ အေကာက္ခြန္သက္သာခြင့္ ျပန္႐ုပ္လၽွင္ စီးပြားေရးအရ ဒဏ္ခတ္ျခင္းျဖစ္သည္။   အေကာက္ခြန္သက္သာခြင့္ ျပန္႐ုတ္သင့္ မသင့္ စဥ္းစားေနျခင္းကပင္လၽွင္  စီးပြားေရးအရ ဒဏ္ခတ္ရာ ေျမာက္ၿပီ။ လာရန္ႀကံေနသူမ်ား တြန္႔သြားႏိုင္သည္မဟုတ္လား။

စီးပြားေရးအရ ဒဏ္ခတ္ျခင္းမ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ မစိမ္းပါ။  ထိုအေရးယူပိတ္ဆို႔မႈမ်ား ျဖဳတ္ၿပီးသည္မွာပင္ ႏွစ္အားျဖင့္ မၾကာလွေသး။  စီးပြားေရးအရ ဒဏ္ခတ္လၽွင္ ေအးေဆးဟုျမင္သူတို႔ ျမင္ၾကမည္။ သို႔ေသာ္ ယခင္ႏွင့္ ယခုကြာျခားခ်က္မ်ား ရွိေနသည္။ ယခင္က ျမန္မာ့ စီးပြားေရးသည္ အမ်ိဳးအစားမစုံလွပါ။ ယခုစီးပြားေရးမွာမူ ယခင္ကထက္  အမ်ိဳးအစားမ်ားလာၿပီ။ ယခင္ျမန္မာ့စီးပြားေရးသည္ အပိတ္ဟု ေျပာရ မတတ္ျဖစ္သည္။ ယခုစီးပြားေရးမွာမူ ပြင့္လာၿပီ။ ကမာၻႏွင့္ အဆက္အစပ္ မ်ားလာၿပီ။ စာရင္းမေပါက္ အင္းမေပါက္ စီးပြားေရး informal   economy ႀကီးမားေနေသးေသာ္လည္း formal economy တြင္းသို႔ တစ္စ တစ္စဝင္လာၿပီ။ ယခင္က လိုင္စင္စီးပြားေရးဆန္သည္။ ယခု အၿပိဳင္အဆိုင္လုပ္လာၾကရၿပီ။ စီးပြားေရးနယ္ပယ္ကို ဖိအားမ်ားသထက္ မ်ားလာ၊ သို႔မဟုတ္ မေျပာေကာင္းမဆိုေကာင္း စီးပြားေရးဒဏ္ခတ္မႈမ်ား ျပန္လာလၽွင္ ယခင္ကထက္ ပိုထိမလား၊ ခံႏိုင္ရည္ပိုေကာင္းလာမလား။ ေသခ်ာသည္မွာ ျမန္မာ့အသြင္ကူးေျပာင္းေရး သုံးရပ္တြင္ ပါဝင္သည့္ စီးပြား သြင္ကူးေျပာင္းေရး အခက္အခဲႏွင့္ ႀကဳံရမည္။

ျမန္မာ့စီးပြားေရးသည္ အသြင္ေျပာင္းေအာင္ ႏိုင္ငံတကာစံႏွင့္  ပုံမွန္ျဖစ္ေအာင္ ႀကိဳးစားေနခ်ိန္တြင္ ႏိုင္ငံေရးေၾကာင့္ အခက္အခဲႀကီးမ်ား ႀကဳံရျခင္းမွာ ကံမေကာင္း အေၾကာင္းမလွျခင္းျဖစ္သည္။ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံ တည္ေဆာက္ေရးတြင္ စီးပြားေရးအေရးႀကီးသည္။ စီးပြားေရးသည္  ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံအတြက္ ေလာင္စာဆီသဖြယ္ ျဖစ္သည္။ ဒီမိုကေရစီတြင္ ဖြံ႕ၿဖိဳးျခင္း ကပ္ပါလာလၽွင္ ဒီမိုကေရစီကို ပိုႀကိဳက္ၾကမည္။ စီးပြားေရး မဟန္လၽွင္ ဒီမိုကေရစီတည္ေဆာက္ေရးတြင္ ျပန္လန္က်ႏိုင္သည္။ တံခါးဖြင့္ျခင္း၊ စီးပြားေရးနယ္ပယ္စုံဖြံ႕ၿဖိဳးေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ျခင္း၊ ေျမေအာက္ စီးပြားေရးမ်ားကို ေျမေပၚဆြဲတင္ျခင္း၊ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈတိုးျမႇင့္ျခင္း စေသာ  စီးပြားေရးအသြင္ေျပာင္းလဲျခင္းမ်ားသည္ ျပင္ပစီးပြားေရးဒဏ္ခတ္မႈမ်ား  မပါေသးဘဲႏွင့္ပင္ ခက္ခဲၿပီးသား။ 

တ႐ုတ္

 စီးပြားေရးတြင္ ႏိုင္ငံတကာဖိအားမ်ားလာလၽွင္ စီးပြားေရးတြင္ တ႐ုတ္ဘက္သို႔ မွီသင့္သည္ထက္ ပိုမွီရေတာ့မည္။ တ႐ုတ္အစိုးရကို  ႏိုင္ငံတကာစင္ျမင့္မ်ားျဖစ္သည့္ ကုလသမဂၢစသည္တို႔တြင္ မွီရသည့္ နည္းတူ တ႐ုတ္ကုမၸဏီမ်ား၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားကို ျပည္တြင္းစီးပြားေရးတြင္ ပိုအားကိုးရေတာ့မည္။ နဂိုတည္းက ျမန္မာတြင္ တ႐ုတ္ခရီးသြားမ်ားကို ဦးတည္ၿပီး ကမာၻလွည့္ခရီးသြားဗ်ဴဟာဆြဲေနရၿပီးသား။ အေမရိကန္၊  အေနာက္ဥေရာပစေသာ အေနာက္ကုမၸဏီႀကီးမ်ားသည္ နာမည္ဂုဏ္သတင္းထိခိုက္မည္ကို စိုးၾကသည္။ တ႐ုတ္တို႔သာ ေႁမြမေၾကာက္ ကင္းမေၾကာက္ ဝင္ရဲထြက္ရဲသည္။

တ႐ုတ္ေပၚ မွီခိုျခင္းသည္ပင္ အဓိပၸာယ္ေျပာင္းလာၿပီ။ တ႐ုတ္ႏွင့္ အေမရိကန္သည္ ကုန္သြယ္ေရးစစ္ ျဖစ္လုနီးနီး စီးပြားေရးတြင္ ေစာင္ေနၾကၿပီး တစ္ေယာက္ေျခလွမ္း တစ္ေယာက္ ၾကည့္ေနၾကသည္။ စီးပြားေရးစစ္ေအးမွ လက္နက္ႏွင့္ စစ္ပူအျဖစ္သို႔ ေျပာင္းသြားႏိုင္သည္ဟုလည္း ေျပာသည့္ ဂု႐ုက ေျပာေနၾကသည္။

ဆူးၾကားမွ ဘူးခါး

ျမန္မာ့စီးပြားေရး အသြင္ကူးေျပာင္းေရးသည္ နဂိုပါလာေသာ အခက္အခဲႀကီးမ်ားအျပင္ ရခိုင္အေရးေၾကာင့္ ေပၚလာေသာ အခက္အခဲႀကီးမ်ားကိုပါ ရင္ဆိုင္ေနရသည့္အတြက္ ဆူးၾကားမွ ဘူးခါးသဖြယ္  ျဖစ္ေနၿပီ။

အခ်ဳပ္ေျပာရလၽွင္ ျမန္မာတာဝန္ရွိသူမ်ား အျမင္က်ယ္က်ယ္ ၾကည့္ႏိုင္မွ။  စီးပြားအသြင္ကူးေျပာင္းေရးကို  ျမန္ျမန္လုပ္ႏိုင္မွ။

ေဇယ်သူ

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *