ေက်ာက္အုတ္တို႔ ၿပိဳေလရာ (၃) (ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ ႏွစ္တစ္ရာျပည့္အႀကိဳေဆာင္းပါး)

အခန္း (၂)

ေနာက္ခံကား (၂)

ကိုလိုနီေခတ္ ျမန္မာ့ပညာေရး

ကိုလိုနီပညာေရးအစႏွင့္ မေကၠာေလးအစီရင္ခံစာ

ဆာအာသာဖယ္ရာ အစီရင္ခံစာထြက္ေပၚၿပီး ေနာက္တစ္ႏွစ္ ၁၈၆၇ တြင္ ပညာေရးဌာန စတင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့ပါသည္။ ဖြင့္လွစ္ခါစက ပညာေရးဌာနတြင္ ပညာမင္းႀကီးတစ္ဦးႏွင့္ စာေရးတစ္ဦးသာ ရွိခဲ့သည္။ (စည္သူဦးေကာင္း၊ ၁၉၂၉)

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ၿဗိတိသၽွတို႔ စတင္က်င့္သုံးေသာ ပညာေရးစနစ္မွာ ၁၈၃၅ ခုႏွစ္က အိႏၵိယႏိုင္ငံတြင္ မေကၠာေလးတင္သြင္းခဲ့သည့္ ပညာေရးအစီရင္ခံစာအေပၚ အေျခခံပါသည္။ အဆိုပါ မေကၠာေလးအစီရင္ခံစာ၏ အေျခခံမူသုံးခ်က္မွာ ယခုလိုျဖစ္သည္။

၁။ အေရွ႕တိုင္းပညာရပ္ထက္ အေနာက္တိုင္းပညာရပ္ကို ဦးစားေပးရန္၊
၂။ အဂၤလိပ္စာကို သင္ၾကားေရးမ႑ိဳင္အျဖစ္ အသုံးျပဳရန္၊
၃။ အဂၤလိပ္ဘာသာစကားကၽြမ္းက်င္ၿပီး အဂၤလိပ္လူမ်ိဳး တစ္ေယာက္လို ေတြးေခၚစဥ္းစားႏိုင္ေသာ ပညာတတ္မ်ား ေမြးထုတ္ႏိုင္ရန္တို႔ ျဖစ္သည္။

အမ်ိဳးသားေရးစိတ္အခံျဖင့္ ျမန္မာေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကမူ ဤအခ်က္သုံးခ်က္လုံးကို မေက်နပ္ၾကေခ်။ (ေဒါက္တာ ညီညီ၊ ၁၉၆၅၊ ေမလ)

ျမန္မာႏိုင္ငံ ပညာေရးဆင္ဒီကိတ္

ျမန္မာတို႔၏ ပညာေရးကို ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲေပးရန္ ရည္႐ြယ္ခ်က္ျဖင့္ ၿဗိတိသၽွအစိုးရသည္ ၁၈၈၁ ခုႏွစ္ ဩဂုတ္ ၂၅ ရက္တြင္ ‘ျမန္မာႏိုင္ငံ ပညာေရးဆင္ဒီကိတ္’ ကို ဖြဲ႕စည္းေပးခဲ့ပါသည္။ အဆိုပါ ဆင္ဒီကိတ္တြင္ အဖြဲ႕ဝင္ ကိုးဦးပါသည္။ ၎တို႔မွာ –

၁။ ပညာမင္းႀကီး
၂။ တိုင္းပညာဝန္တစ္ဦး
၃။ ရန္ကုန္ရွိ အစိုးရဟိုက္စကူးေက်ာင္းအုပ္ႀကီး
၄။ ျမန္မာအမ်ိဳးသား တိုင္းပညာဝန္၊ သို႔မဟုတ္ ပညာအုပ္တစ္ဦး
၅။ ၿဗိတိသၽွစစ္ဘက္အရာရွိတစ္ဦး
၆။ ျမန္မာအမ်ိဳးသားစစ္ဘက္အရာရွိတစ္ဦး
၇။ ေျမတိုင္းဌာန သို႔မဟုတ္ လမ္းလုပ္ငန္းဌာနမွ အရာရွိတစ္ဦး
၈။ ဝတ္လုံတစ္ဦးႏွင့္
၉။ ေဆးဘက္အရာရွိတစ္ဦးတို႔ ျဖစ္သည္။

ဆင္ဒီကိတ္၏ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားမွာ အေထာက္ပံ့ခံစနစ္အရ အစိုးရက်င္းပသည့္ စာေမးပြဲမ်ားကို စီစဥ္ႀကီးၾကပ္ရန္ႏွင့္ ေဆးပညာ၊ အင္ဂ်င္နီယာပညာ၊ ဥပေဒပညာႏွင့္ လက္မႈပညာရပ္မ်ားကို ျမႇင့္တင္ေပးရန္တို႔ ျဖစ္သည္။ ဆိုခဲ့ပါဆင္ဒီကိတ္ႏွင့္ ပူးတြဲေဆာင္႐ြက္ၾကရသည့္ က႑အလိုက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္း ျဖစ္သည္။

၁။ ပညာေရးဌာန
၂။ ခ႐ိုင္အရာရွိမ်ားႏွင့္ ၎တို႔၏ လက္ေထာက္မ်ား
၃။ ျမဴနီစီပယ္ အာဏာပိုင္မ်ား
၄။ ကာလကတၱားတကၠသိုလ္ႏွင့္
၅။ ပုဂၢလိက ပညာေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား ျဖစ္သည္။

၁၈၈၆ ခုႏွစ္တြင္ ပညာေရးဆင္ဒီကိတ္ကို ၁၈၆၀ ျပည့္ႏွစ္အက္ဥပေဒပုဒ္မ ၂၁ အရ မွတ္ပုံတင္အဖြဲ႕အစည္း ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ၁၉၂၁ ခုသို႔ေရာက္ေသာအခါ ဖ်က္သိမ္းလိုက္သည္။ (RAB Report, 1921)

ဌာနဆိုင္ရာစနစ္

ေက်ာင္းမ်ားကို အေထာက္အပံ့ေပးသည့္နည္းအရ စီမံခန္႔ခြဲမႈလုပ္ငန္းမ်ားကို ေအာင္ျမင္စြာေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ရာမွ ကိုလိုနီေခတ္ပညာေရးမွာ စနစ္တစ္ခုအျဖစ္ တည္တံ့လာခဲ့သည္။ အဆိုပါ အေထာက္အပံ့ခံစနစ္အရ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ လူေက်ာင္းမ်ားမွာ တိုင္းရင္းသားဘာသာသင္ေက်ာင္းမ်ား ျဖစ္လာသည္။ ခရစ္ယာန္သာသနာျပဳေက်ာင္းမွာမူ အဂၤလိပ္-ျမန္မာ ႏွစ္ဘာသာသင္ေက်ာင္းမ်ား ျဖစ္လာသည္။ သို႔အတြက္ ကိုလိုနီေခတ္ ျမန္မာ့ပညာေရး ျဖစ္ေပၚတိုးတက္လာပုံကို ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ေျခရာခံႏိုင္ရန္ ‘တိုင္းရင္းသားဘာသာသင္ေက်ာင္းမ်ား၏ ပညာေရး’ ႏွင့္ ‘အဂၤလိပ္ – ျမန္မာ ႏွစ္ဘာသာသင္ေက်ာင္းမ်ား၏ ပညာေရး’ ဟူ၍ ႏွစ္မ်ိဳးခြဲၿပီး ေလ့လာရန္လိုလာသည္။

ပထမပညာေရး (တိုင္းရင္းဘာသာသင္ေက်ာင္းမ်ား၏ ပညာေရး) မွာ ျပည္သူလူထုအမ်ားစုႀကီး၏ ပညာေရးျဖစ္သည္။ အဓိကအားျဖင့္ ေက်းလက္ေဒသ၏ ပညာေရးဟုဆိုႏိုင္သည္။ မူလတန္းပညာေရးသမိုင္းပင္ျဖစ္သည္။ ဒုတိယပညာေရး (အဂၤလိပ္ – ျမန္မာ ႏွစ္ဘာသာသင္ေက်ာင္းမ်ား၏ ပညာေရး) မွာ ႏိုင္ငံကို သိမ္းပိုက္ၿပီးေနာက္ ေပၚေပါက္လာေသာ လူမႈေရးပုံစံသစ္အတြက္ အနာဂတ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားကို ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေပးပါသည္။ မူလတန္းလြန္ပညာေရးျဖစ္သည္။ အဓိကအားျဖင့္ ၿမိဳ႕ျပေဒသ၏ ပညာေရးဟု ဆိုႏိုင္သည္။ ဤျခားနားခ်က္မွာ အေပၚယံသက္သက္မဟုတ္။ အမွန္တကယ္ရွိေနေသာ အေျခခံကြဲလြဲခ်က္ျဖစ္သည္။ (စည္သူ ဦးေကာင္း …၊ ၁၉၂၉)

ေနာက္ပိုင္းတြင္ ဆိုခဲ့ပါျခားနားခ်က္အျပင္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းဆိုင္ရာေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ ေကာလိပ္မ်ားပါ ေပၚထြက္လာပါသည္။

(က) တိုင္းရင္းသားဘာသာ ပညာေရး

ဆာအာသာဖယ္ရာ၏ အစီရင္ခံစာက ‘ေက်း႐ြာမ်ားတြင္ ေနာက္ထပ္ေက်ာင္းမ်ား တိုးခ်ဲ႕စရာမလို။ တိုးခ်ဲ႕လၽွင္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ ထိပ္တိုက္တိုးႏိုင္သည္ဟု ဆိုပါသည္။ သို႔အတြက္
‘အစိုးရသင္ၾကားေစလိုသည့္ စာအုပ္မ်ားကို ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းမ်ားသို႔ ပို႔ေပးလၽွင္ လုံေလာက္ၿပီ’ ဟု ၫႊန္ၾကားထားပါသည္။ လက္ေတြ႕တြင္ကား ဆာအာသာဖယ္ရာေမၽွာ္လင့္ထားသလို ျဖစ္မလာခဲ့ပါ။ ၁၈၆၇-၆၈ စာသင္ႏွစ္တြင္ အစိုးရေပးပို႔သည့္ ေက်ာင္းသုံးစာအုပ္မ်ားကိုလက္ခံေသာ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းအေရအတြက္မွာ ၄၁ ေက်ာင္းသာ ရွိခဲ့သည္။ သင္ၾကားေသာေက်ာင္းသားဦးေရမွာလည္း ၉၁ ေယာက္သာ ရွိခဲ့သည္။ ၁၈၆၈-၆၉ စာသင္ႏွစ္တြင္ ေက်ာင္းသုံးစာအုပ္ ၁၂၀ ျဖန္႔ခ်ိခဲ့ရာ သင္ၾကားသည့္ေက်ာင္းသားအေရအတြက္မွာ ၈၂ ေယာက္သာ ရွိခဲ့သည္။ သို႔ျဖင့္ ၁၈၇၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ ဤစနစ္ကို ဖ်က္သိမ္းပစ္လိုက္ရပါသည္။

ဤအခ်ိန္တြင္ အစိုးရထံ မွတ္ပုံတင္ထားေသာ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းမ်ား၏ အေရအတြက္မွာ အက်ဘက္ေရာက္လာၿပီး လူေက်ာင္းမ်ား၏ အေရအတြက္မွာ သိသိသာသာတိုးလာသည္။ ၁၈၆၇-၆၈ တြင္ မွတ္ပုံတင္ထားေသာ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္း ၃၁ ေက်ာင္းရွိၿပီး လူေက်ာင္း တစ္ေက်ာင္းမၽွ မရွိပါ။ ၁၈၉၈-၉၉ ႏွစ္တြင္ကား မွတ္ပုံတင္ထားေသာ လူေက်ာင္း ၇၂၃ ေက်ာင္းထိ ရွိလာပါသည္။ ဤအခ်က္က ဘာကိုေဖာ္ျပေနသနည္းဆိုလၽွင္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းမ်ားအေနႏွင့္ ၿဗိတိသၽွအစိုးရႏွင့္ လက္တြဲေဆာင္႐ြက္လိုျခင္းမရွိေၾကာင္း ေဖာ္ျပရာ ေရာက္ပါသည္။ ဤအခ်ိန္တြင္ လူေက်ာင္းမ်ားမွာကား ပညာမင္းႀကီး ႐ုံးက သတ္မွတ္ေပးေသာ နည္းစနစ္မ်ားႏွင့္ သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္းမ်ားအတိုင္း လိုက္နာသင္ၾကားၾကသည့္ေက်ာင္းမ်ားျဖစ္လာေလသည္။

၁၉၁၀ ျပည့္ႏွစ္ေနာက္ပိုင္းသို႔ ေရာက္ေသာအခါ ၿဗိတိသၽွအစိုးရက ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းပညာေရးကို ‘ေလာကဓာတ္ေက်ာင္း’ မ်ားျဖင့္ အစားထိုးလာခဲ့သည္။ ‘ေလာကဓာတ္ေက်ာင္း’ ဆိုသည္မွာ ထိုေခတ္သုံးစကားျဖစ္ၿပီး ပညာေရးဌာနက ျပ႒ာန္းထားေသာ သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္းအတိုင္းသင္ၾကားေသာ ေက်ာင္းမ်ားျဖစ္သည္။ သည္လိုႏွင့္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းအခ်ိဳ႕ႏွင့္ လူေက်ာင္းမ်ားမွာ အစိုးရအသိအမွတ္ျပဳ တိုင္းရင္းဘာသာသင္ေက်ာင္းမ်ား ျဖစ္လာခဲ့ပါသည္။ (REC 1921)

 

ေက်ာ္ဝင္း
၁၇ ဇူလိုင္၊ ၂၀၁၉

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *