အခြန္ဆိုင္ရာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ ဥပေဒသစ္ ဘာထူးျခားမလဲ

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အခြန္စနစ္တြင္ လစ္ဟာခ်က္ျဖစ္ေနဆဲ အခြန္ေရွာင္ရွားမႈကို ကာကြယ္ဟန္႔တားႏိုင္မည့္ ျပ႒ာန္းခ်က္ ဤဥပေဒသစ္တြင္ ပါဝင္လာမည္ျဖစ္သည္။

ဤဥပေဒသစ္ဆိုသည္မွာ လာမည့္ ေအာက္တိုဘာလ ၁ ရက္ေန႔တြင္ စတင္အသက္ဝင္မည့္ အခြန္ဆိုင္ရာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈဥပေဒ ျဖစ္သည္။

ထိုဥပေဒသည္ ျပည္တြင္းအခြန္မ်ားဦးစီးဌာနက လက္ရွိေကာက္ခံေနသည့္ အခြန္ဆိုင္ရာေဆာင္႐ြက္ခ်က္မ်ားကို အေသးစိတ္ျပ႒ာန္းထားသည့္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈႏွင့္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းဆိုင္ရာဥပေဒ ျဖစ္သည္။

ဝင္ေငြခြန္၊ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္၊ အထူးကုန္စည္ခြန္ႏွင့္ ဥပေဒတစ္ရပ္ရပ္ အရထည့္သြင္းရမည့္ အျခားအခြန္အမ်ိဳးအစားမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ ဥပေဒျဖစ္သည္။

လက္ရွိက်င့္သုံးေနေသာ အခြန္ဥပေဒမ်ားတြင္ သီးျခားစီေဆာင္႐ြက္ရသည့္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားရွိသလို ဥပေဒကို လိုက္နာရန္ပ်က္ကြက္မႈ၊ ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားကို အေရးယူအျပစ္ေပးသည့္ ပုံစံတြင္လည္း ကြဲျပားမႈရွိသည္။

ယခုအခါ ထိုအခ်က္မ်ားကို တစ္ေျပးညီ သတ္မွတ္လိုက္ၿပီး ယခင္က အခြန္ဥပေဒမ်ားတြင္ မပါဝင္ခဲ့ေသာ၊ လစ္ဟာေနေသာအခ်က္မ်ားလည္း ျဖည့္စြက္ပါဝင္လာသည္။

ျပင္ဆင္ခ်ိန္ၾကာျမင့္ခဲ့သည့္ ဥပေဒသစ္

လက္ရွိ တည္ဆဲအခြန္ဥပေဒမ်ားထက္ ယခုအခြန္ဆိုင္ရာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ ဥပေဒတြင္ ျပည္တြင္းအခြန္မ်ားဦးစီးဌာနကို လုပ္ပိုင္ခြင့္ႏွင့္ တာဝန္ယူ၊ တာဝန္ခံမႈ ပိုမိုေပးအပ္ထားသည္။

“တကယ္တမ္း ျပည္တြင္းအခြန္မ်ား ဦးစီးဌာနကို လုပ္ပိုင္ခြင့္ေပးထားတဲ့ ဥပေဒေတြက သိပ္ၿပီးေတာ့ အားမေကာင္းဘူး။ ဘယ္ဟာကို ဘယ္လိုလုပ္မလဲဆိုတဲ့ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းေတြ မရွိဘူး။ အခု ဒီဥပေဒကက်ေတာ့ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းေတြေရာ၊ လုပ္ငန္းစဥ္ေတြကိုပါ ဘယ္လို လုပ္ရမယ္ဆိုတာကို ဥပေဒနဲ႔ ျပ႒ာန္းလိုက္တဲ့အတြက္ ႀကိဳဆိုရမယ့္ ေကာင္းမြန္တဲ့ ကိစၥပါ”ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံကုန္သည္မ်ားႏွင့္ စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းခ်ဳပ္  (UMFCCI) ဒုတိယဥကၠ႒ဦးရဲမင္းေအာင္က ဆိုသည္။

အခြန္ဆိုင္ရာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈဥေပဒ အတည္ျပဳျပ႒ာန္းႏိုင္ရန္ ျပင္ဆင္ရသည့္ ခရီးက အခ်ိန္အေတာ္ၾကာျမင့္ခဲ့သည္။

အဆိုပါဥပေဒမူၾကမ္းကို ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ စတင္ေရးဆြဲခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ဥပေဒအျဖစ္ ျပ႒ာန္းႏိုင္ရန္ ေဆြးေႏြးၫွိႏႈိင္းမႈ ၂၂ ႀကိမ္ျပဳလုပ္ခဲ့ရေၾကာင္း ျပည္တြင္းအခြန္မ်ားဦးစီးဌာန ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္ ေဒၚျမျမဦးက ေျပာသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံဝါဏိဇၨဘြဲ႕ရမ်ားအသင္းက ဇူလိုင္လတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ အခြန္ဆိုင္ရာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈဥပေဒ ေဟာေျပာပြဲတြင္ ၎က ယင္းသို႔ ေျပာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ယခုအခါ ထိုအခြန္ဥပေဒမ်ား၏ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို အခြန္ဆိုင္ရာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈဥပေဒတြင္ တစ္စုတစ္စည္းတည္း ျပ႒ာန္းလိုက္ျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။

မၾကာမီ အသက္ဝင္ေတာ့မည့္ အဆိုပါဥပေဒသစ္တြင္ ေျပာင္းလဲမႈ၊ ထူးျခားမႈမ်ားပါဝင္သည္။

ဥပေဒသစ္မွာ ဘာေတြပါလဲ

ပထမဆုံးအခ်က္မွာ အခြန္ထမ္း တစ္ဦးခ်င္းစီအတြက္ အခြန္ထမ္းမွတ္ပုံတင္အမွတ္ (Tax Identification Number – TIN) သတ္မွတ္ေပးျခင္းျဖစ္ၿပီး ထို TIN အမွတ္ကို အခြန္အားလုံးအတြက္ အသုံးျပဳရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ယင္း ဥပေဒတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

“ေနာက္ပိုင္းမွာ ဒီ TIN နံပါတ္ တစ္ခုထဲကိုပဲ သုံးရမယ္။ ဘဏ္ေတြကလည္း ဒီဟာကို အသုံးျပဳရမယ္။ တျခား သက္ဆိုင္ရာဌာနေတြနဲ႔လည္း TIN  နံပါတ္ကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ အကုန္ခ်ိတ္ဆက္ထားပါတယ္”ဟု ျပည္တြင္းအခြန္မ်ားဦးစီးဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္ဦးမင္းထြဋ္က ရွင္းျပသည္။

ေနာက္ပိုင္းကာလမ်ားတြင္ အခြန္ကိစၥရပ္မ်ားသာမက အခြန္ထမ္း၏ လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္ခ်က္၊ ေငြေပးေငြယူအခ်က္အလက္မ်ားကို TIN နံပါတ္႐ိုက္ရွာ႐ုံျဖင့္ သိရွိႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး လတ္တေလာတြင္ ကုမၸဏီ၊ လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ TIN  နံပါတ္အလုံးေရသုံးသိန္းထုတ္ေပးထားၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ဆိုသည္။

ေနာက္တစ္ခ်က္မွာ အခြန္ကင္းရွင္းေၾကာင္း လက္မွတ္ထုတ္ေပးျခင္းကို ယခင္က ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ထြက္ခြာခ်ိန္မွသာ ထုတ္ေပးေလ့ရွိၿပီး ယခုဥပေဒသစ္အရ အဆိုပါလက္မွတ္ကို အခြန္ထမ္းျပည္သူက ေတာင္းခံလာပါက ဥပေဒျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ ညီၫြတ္မႈရွိလၽွင္ ထုတ္ေပးမည္ျဖစ္သည္။

အခြန္ထမ္းႏွင့္ အခြန္ဌာန႐ုံးအၾကား ယခင္ထက္ ပိုမိုတာဝန္ယူ၊ တာဝန္ခံမႈရွိေစရန္ အမ်ားျပည္သူဆိုင္ရာသတ္မွတ္ျပ႒ာန္းခ်က္ (Public Rulings) ႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ စီမံကိန္းႀကီးမ်ားအတြက္ ႀကိဳတင္သတ္မွတ္ျပ႒ာန္းခ်က္ (Advance Rulings) မ်ားလည္း ပါဝင္လာသည္။

“အရင္တုန္းက အခြန္က်မယ္၊ မက်ဘူးေျပာလိုက္ရင္ ၿပီးသြားေရာ။ အခု ကေတာ့ အဲလိုေမးလာရင္ တရားဝင္စာနဲ႔ ေျဖရမယ္။ မွားၿပီး ေျပာမိရင္လည္း ေျပာထားတဲ့အတိုင္းပဲ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေျဖတဲ့ စကားသည္ မွားရင္လည္း ကၽြန္ေတာ္တို႔ တာဝန္ယူရမယ္ဆိုတဲ့ သေဘာေပါ့။ ပိုခိုင္မာေစတဲ့သေဘာပါ”ဟု ၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္ ဦးမင္းထြဋ္က ေျပာျပသည္။

အဆိုပါ ဥပေဒသစ္တြင္ တျခားေသာ ေျပာင္းလဲမႈ၊ ထူးျခားခ်က္မ်ားစြာ ရွိေသးသည္။

အဓိကအခ်က္မွာ ယခင္က အခြန္ဌာနက အသာစီးယူထားသည့္ ဥပေဒျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားရွိခဲ့ေသာ္လည္း ယခု ဥပေဒသစ္တြင္ အခြန္ထမ္းႏွင့္ အခြန္ဌာနၾကား ပိုမိုမၽွတသည့္ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားျဖစ္လာေၾကာင္း ဦးမင္းထြဋ္ကပင္ ဆက္လက္ေျပာျပသည္။

အခြန္ထမ္းမ်ား အခြန္ဝန္ထုပ္ဝန္ပိုးမျဖစ္ေစရန္ဆိုသည့္ ရည္႐ြယ္ခ်က္ျဖင့္ ကာလစည္းကမ္းသတ္မ်ားကို ျပင္ဆင္ျခင္းႏွင့္ အခြန္ေပးေဆာင္ရန္ ခက္ခဲခ်ိန္တြင္ အခြန္ေပးရမည့္ရက္ကို တိုးျမႇင့္ခြင့္ေတာင္းခံႏိုင္ၿပီး ေပးသြင္းရမည့္ အခြန္ကို အရစ္က်ျဖင့္ ေပးေဆာင္ေစမည့္ အစီအစဥ္စသည့္အခ်က္မ်ားလည္း ပါဝင္သည္။

“အရင္က အခြန္စည္းၾကပ္မႈၿပီးသြားရင္ သုံးႏွစ္အတြင္းမွာ ဒီအခြန္ထမ္းသည္ မွန္မွန္ကန္ကန္ပဲ အခြန္ေပးခဲ့တယ္။ သို႔ေသာ္လည္းပဲ အခြန္မႉးက မွားယြင္းတြက္ခ်က္မိလို႔ပဲ ျဖစ္ျဖစ္၊ ဒါမွမဟုတ္ အခြန္ထမ္းဘက္က မွားယြင္းမႈရွိခဲ့တယ္လို႔ သိၿပီး ႐ိုး႐ိုးသားသားနဲ႔ျပန္တင္ျပမယ္ဆိုရင္ အခြန္ျပန္စည္းၾကပ္မႈ လုပ္လို႔ရမယ္။ အခု ဥပေဒအရေတာ့ ခုနစ္ႏွစ္အတြင္းမွာ မွားတာေတြ႕လို႔ ျပန္ျပင္ခ်င္တယ္ဆိုရင္ ျပန္ျပင္လို႔ ရမယ္”ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံဝါဏိဇၨဘြဲ႕ရမ်ားအသင္း အတြင္းေရးမႉးဦးမိုးေက်ာ္က ဆိုသည္။

ထို႔အတူတည္ဆဲဥပေဒမ်ားအရ အခြန္လိမ္လည္မႈအတြက္ ျပန္လည္စည္းၾကပ္ျခင္းကို ႏွစ္အကန္႔အသတ္မရွိ လုပ္ေဆာင္ခြင့္ျပဳထားေသာ္လည္း ယခု ဥပေဒသစ္အရ ယင္းသို႔ စည္းၾကပ္မႈကို ၁၂ ႏွစ္အတြင္း လုပ္ေဆာင္ခြင့္ရွိမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပင္ဆင္ျပ႒ာန္းထားသည္။

ဥပေဒသစ္မွ ျပစ္မႈ၊ ျပစ္ဒဏ္

အခြန္ေပးေဆာင္ရန္ပ်က္ကြက္ပါက စတင္ပ်က္ကြက္ခ်ိန္မွ ခုနစ္ႏွစ္အတြင္း ဒဏ္ေၾကးသတ္မွတ္ေပးသြင္းေစမည္ျဖစ္ၿပီး အခြန္ေပးေဆာင္ပ်က္ကြက္မႈသည္ လိမ္လည္မႈ သို႔မဟုတ္ တမင္ရည္႐ြယ္ခ်က္ျဖင့္ မမွန္မကန္ေပးေဆာင္မႈျဖစ္ပါက စတင္ပ်က္ကြက္ခ်ိန္မွ ၁၂ ႏွစ္အတြင္း ဒဏ္ေၾကး သတ္မွတ္ေပးသြင္းေစမည္ ျဖစ္သည္။

အခြန္ေပးေဆာင္ရန္ ပ်က္ကြက္မႈမ်ားအတြက္ ေနာက္ဆုံးအဆင့္ျဖစ္သည့္ တရားစြဲဆိုမႈတြင္ ပ်က္ကြက္မႈစတင္ၿပီး ၁၂ ႏွစ္အတြင္း သို႔မဟုတ္ ထို ၁၂ ႏွစ္အတြင္း အခြန္ေပးေဆာင္ရန္ပ်က္ကြက္မႈကို အခြန္ဌာနက မသိရွိဘဲ ထိုကာလေက်ာ္လြန္မွ သိလၽွင္ ယင္းသို႔သိၿပီးခ်ိန္မွ သုံးႏွစ္အတြင္း တရားစြဲဆိုခြင့္ ရွိေၾကာင္း အခြန္ဆိုင္ရာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈဥပေဒတြင္ ျပ႒ာန္းထားသည္။

အဆိုပါ ဥပေဒတြင္ ပါဝင္သည့္ အခ်က္မ်ားအနက္ အခြန္ထမ္းမ်ားမျဖစ္မေနလိုက္နာရမည့္ အခ်က္ေလးခ်က္ ရွိသည္။

ယင္းမွာ အခြန္ထမ္းမွတ္ပုံတင္ရန္၊ အခြန္ေဆာင္ရာတြင္ ပိုလြန္ေသာ ျပန္အမ္းေငြကို အခ်ိန္မီေတာင္းခံရန္၊ ေပးေဆာင္ရမည့္ အခြန္ကို မွန္မွန္ကန္ကန္ေၾကညာရန္ႏွင့္ ေပးေဆာင္ရမည့္ အခြန္ကို အခ်ိန္မီထမ္းေဆာင္ရန္တို႔ ျဖစ္သည္။

ထိုေလးခ်က္ကိုသာ အခြန္ထမ္းမ်ားအေနႏွင့္ အဓိကလုပ္ေဆာင္ရန္လိုေၾကာင္း ျပည္တြင္းအခြန္မ်ားဦးစီးဌာန ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္ေဒၚျမျမဦးက ဆိုသည္။

ယခု ဥပေဒသစ္အရ အခြန္ျပန္အမ္းေငြကို ေျခာက္ႏွစ္အတြင္း ေတာင္းခံႏိုင္ခြင့္ရွိၿပီး တည္ဆဲဥပေဒအရမူ တစ္ႏွစ္အတြင္းသာ ေတာင္းခြင့္ျပဳထားသည္။

“အရင္က တစ္ႏွစ္ေက်ာ္သြားရင္ ေတာင္းခြင့္သာရွိတာ၊ ဥပေဒအရ ေပးလို႔ မရေတာ့ဘူး။ အခုက်ေတာ့ ျပန္အမ္းေငြေပးတာ ေနာက္က်ရင္ အခြန္႐ုံးက အတိုးပါ ထပ္ေပါင္းေပးရမယ္”ဟု ျပည္တြင္းအခြန္မ်ားဦးစီးဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္ ဦးမင္းထြဋ္က ရွင္းျပသည္။

ယခုဥပေဒတြင္ အသစ္ထပ္တိုးလာသည္က အတိုး ျဖစ္သည္။

အခြန္ေပးေဆာင္ရန္ ပ်က္ကြက္မႈမ်ား၊ ဥပေဒခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားအတြက္ သတ္မွတ္ထားေသာ ဒဏ္ေၾကးအျပင္ အတိုးကိုပါ အခြန္ထမ္းက ေပးေဆာင္ရမည္ျဖစ္ၿပီး အခြန္ထမ္းသို႔ ျပန္အမ္းေငြေပးခ်ိန္ေနာက္က်ပါကလည္း ေနာက္က်သည့္ အခ်ိန္ကာလအတိုင္း အခြန္ဌာနက အတိုးျပန္ေပးရန္ ျပ႒ာန္းထားသည္။

အခြန္ျပန္အမ္းေငြကို ေတာင္းခံခြင့္ရွိသည္ဆိုေသာ္လည္း အခ်ိန္ေႏွာင့္ေႏွးၾကန္႔ၾကာမႈႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္႐ႈပ္ေထြးမႈကို အခြန္ထမ္း၊ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ေထာက္ျပေလ့ရွိၿပီး ယခုဥပေဒသစ္တြင္ ယင္း လုပ္ငန္းစဥ္၊ လုပ္ထုံးလုပ္နည္း အေသးစိတ္ကို ဥပေဒတြင္ ထည့္သြင္းျပ႒ာန္းထားသည္။

“တခ်ိဳ႕ကိစၥေတြမွာ ႀကိဳတင္ခြန္ကို လုပ္ငန္းရွင္ေတြက ႀကိဳေဆာင္ထားရတယ္။ ႀကိဳတင္ခြန္ျဖစ္လို႔ ပိုတာလိုတာရွိႏိုင္တယ္။ လိုတာဆိုရင္ လုပ္ငန္းရွင္ေတြက ခ်က္ခ်င္းေပးရၿပီး ပိုသြားတဲ့အခါမ်ိဳးမွာ ႏိုင္ငံေတာ္နဲ႔ အခြန္ထမ္းၾကားမွာ လုပ္ငန္းစဥ္လိုလာၿပီ”ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံကုန္သည္မ်ားႏွင့္ စက္မႈ လက္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ား အသင္းခ်ဳပ္ ဒုတိယဥကၠ႒ဦးရဲမင္းေအာင္က ဆိုသည္။

ယင္းအေျခအေနမ်ိဳးတြင္ ျပန္အမ္းေငြထုတ္ေပးရမည့္ ျပည္တြင္းအခြန္မ်ားဦးစီးဌာနတြင္ တိက်ရွင္းလင္းသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ရွိရန္ႏွင့္ ျပတ္သားထိေရာက္သည့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ရွိရန္လိုအပ္ေၾကာင္းကို ၎က ဆက္ေျပာသည္။

ေနာက္ထပ္အေရးႀကီး ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားက လိုက္နာရန္ ပ်က္ကြက္မႈအတြက္ ဒဏ္ေၾကးႏွင့္ ျပစ္ဒဏ္မ်ား ျဖစ္သည္။

အခြန္ထမ္းမွတ္ပုံတင္ရန္ ပ်က္ကြက္ျခင္းႏွင့္ အခြန္ထမ္း၏ လိပ္စာ၊ ဖုန္းနံပါတ္၊ အီးလ္ေမး၊ လုပ္ငန္းအမ်ိဳးအစား စသည့္သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ေျပာင္းလဲမႈကို အသိေပးရန္ ပ်က္ကြက္ျခင္းတို႔အတြက္ ေပးေဆာင္ရမည့္ အခြန္ပမာဏ၏ ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္းကို ဒဏ္ေၾကးအျဖစ္ တပ္႐ိုက္ခံရမည္ျဖစ္သည္။

ေငြေတာင္းခံလႊာ၊ ေငြရေျပစာ၊ စာရင္းမွတ္စုမ်ားကို မမွန္မကန္ ေဖာ္ျပလၽွင္ က်ပ္ႏွစ္သိန္းခြဲအထိ ဒဏ္ေၾကးေပးေဆာင္ရမည္ျဖစ္ၿပီး အခြန္ေၾကညာလႊာတင္သြင္းရန္ ေနာက္က်လၽွင္လည္း ဒဏ္ေၾကးမ်ား ထပ္မံလိုက္ပါလာမည္ ျဖစ္သည္။

အခြန္ထမ္းမ်ားအေနႏွင့္ စာရင္း၊ မွတ္တမ္းမ်ားကို ခုနစ္ႏွစ္အထိ သိမ္းဆည္းထားရန္ျပ႒ာန္းထားၿပီးျဖစ္ရာ အခြန္ဌာနမွ စာရင္း၊မွတ္တမ္းမ်ားေတာင္းခံခ်ိန္တြင္ မျပသႏိုင္ပါက ယင္းသို႔ မျပသႏိုင္သည့္ ရက္မွစတင္ကာ တစ္ရက္လၽွင္ က်ပ္ငါးေထာင္မွ က်ပ္တစ္သိန္းအထိ ဒဏ္ေၾကးေပးေဆာင္ရမည္ ျဖစ္သည္။

ေပါ့ဆမႈ သို႔မဟုတ္ မ႐ိုးသားေသာ နည္းျဖင့္ အခြန္ေလ်ာ့နည္းေပးေဆာင္မႈတြင္ ေလ်ာ့နည္းေပးေဆာင္သည့္ ပမာဏသည္ က်ပ္သိန္းတစ္ေထာင္အထက္ သို႔မဟုတ္ အမွန္တကယ္ ေပးေဆာင္ရမည့္ အခြန္၏ ၅၀ ရာခိုင္ႏႈန္းထက္ေက်ာ္လြန္လၽွင္ ေလ်ာ့နည္းေပးေဆာင္ခဲ့ေသာ အခြန္၏ ၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္းကို ဒဏ္ေၾကးအျဖစ္ ထပ္မံေပးေဆာင္ရမည္ ျဖစ္သည္။

အထက္ပါျပ႒ာန္းခ်က္ႏွင့္ အက်ဳံးမဝင္သည့္ အခြန္ေလ်ာ့နည္းေပးေဆာင္မႈအတြက္ ေလ်ာ့နည္းေပးေဆာင္သည့္ အခြန္၏ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္းကို ဒဏ္ေၾကးအျဖစ္ သတ္မွတ္မည္ျဖစ္သည္။

ေနာက္ထပ္ထူးျခားခ်က္မွာ အခြန္ေရွာင္မႈမျဖစ္ေစရန္ ကာကြယ္ဟန္႔တားသည့္ ပုဒ္မ ျဖစ္သည္။

အခြန္ေရွာင္သည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားစိစစ္ေတြ႕ရွိပါက အခြန္ထမ္းတင္ျပလာသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို မၾကည့္ဘဲ အဆိုပါအခြန္ထမ္း၏ လုပ္ငန္းဆိုင္ရာပကတိစီးပြားေရးအေျခအေနေပၚ မူတည္ကာ စည္းၾကပ္ေကာက္ခံမည္ ျဖစ္သည္။

အထူးကုန္စည္ခြန္တြင္ ပါဝင္ေသာ ကုန္ပစၥည္းကို ထုတ္လုပ္သည့္ ကုမၸဏီတစ္ခုသည္ ျမင့္မားေသာ အထူးကုန္စည္ခြန္ကို ေရွာင္ရွားႏိုင္ရန္ ျဖန္႔ခ်ိေရးကုမၸဏီတစ္ခု ထပ္မံထူေထာင္ကာ ထိုျဖန္႔ခ်ိေရးကုမၸဏီသို႔ ၎၏ ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို ေဈးကြက္ေပါက္ေဈးထက္ မ်ားစြာနည္းပါးသည့္ ေဈးႏႈန္းျဖင့္ ေရာင္းခ်လိုက္ၿပီး ထိုျဖန္႔ခ်ိေရးကုမၸဏီမွတစ္ဆင့္ ေဈးကြက္အတြင္းသို႔ ယင္းကုန္ပစၥည္းကို ေဈးကြက္ေပါက္ေဈးျဖင့္ ေရာင္းခ်ေစျခင္းသည္ အထူးကုန္စည္ခြန္ႏႈန္းထားကို ေရွာင္ရွားၿပီး ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ ေဘာင္အတြင္းသို႔ ေျပာင္းလဲကာ အခြန္ေရွာင္ရွားမႈျဖစ္သည္။

အဆိုပါျဖစ္ရပ္မ်ိဳး ယခင္က ရွိခဲ့ဖူးသည့္အတြက္ ယင္းကဲ့သို႔ အခြန္ေရွာင္ရွားမႈမ်ိဳးကို ဟန္႔တားႏိုင္ရန္ ျပ႒ာန္းထားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္တြင္းအခြန္မ်ားဦးစီးဌာနၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္ဦးမင္းထြဋ္က ေျပာသည္။

ဘဏ္ႏွင့္ ေငြေၾကးအဖြဲ႕အစည္းတို႔ အတြက္ ျပ႒ာန္းခ်က္သစ္

ဘဏ္ႏွင့္ ေငြေရးေၾကးေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ၿပီး လိုက္နာလုပ္ေဆာင္ရမည့္ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားလည္း ယခုဥပေဒသစ္တြင္ ပါဝင္သည္။

အခြန္ထမ္းမွတ္ပုံတင္အမွတ္သတ္မွတ္ၿပီးေနာက္တြင္ ဘဏ္ႏွင့္ ေငြေရးေၾကးေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားတြင္ ဘဏ္စာရင္းဖြင့္ထားသူ၊ ေငြေၾကးလုပ္ေဆာင္မႈျပဳလုပ္သူမ်ား၏ အခြန္ထမ္းမွတ္ပုံတင္နံပါတ္ကို ထိန္းသိမ္းထားရမည္ျဖစ္သည္။

“တစ္ခ်ိန္က်ရင္ ဒီ အခြန္ထမ္းမွတ္ပုံတင္နံပါတ္နဲ႔ လုပ္ေဆာင္ခ်က္အကုန္လုံးကို ေတာင္းလိုက္တာနဲ႔ ဝင္ေငြထိမ္ခ်ိန္ထားတာရွိရင္လည္း ေပၚလာမွာေပါ့။ ဒါက ဘဏ္တင္မကဘူး၊ ေငြေရးေၾကးေရး အဖြဲ႕အစည္းအားလုံးပါ အက်ဳံးဝင္ပါတယ္”ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံဝါဏိဇၨဘြဲ႕ရမ်ားအသင္း အတြင္းေရးမႉးဦးမိုးေက်ာ္က ေျပာသည္။

အခြန္ေပးေဆာင္ရန္ ပ်က္ကြက္မႈႏွင့္ အခြန္ေႂကြးက်န္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္း သိထားရမည့္အခ်က္မ်ား ရွိေသးသည္။

အခြန္ေႂကြးက်န္ကို အခြန္ထမ္းကိုယ္တိုင္ မေပးေဆာင္ႏိုင္သည့္ အေျခအေနတြင္ အဆိုပါအခြန္ထမ္းထံမ ေငြေၾကးလက္ခံရယူထားသူ၊ ပိုင္ဆိုင္ခြင့္အပ္ႏွင္းခံထားရသူမ်ားက အခြန္ထမ္းေပးသြင္းရန္က်န္ေသာ အခြန္ပမာဏကို ေပးေဆာင္ရမည္ျဖစ္သည္။

ဘဏ္တြင္ ေငြေၾကးအပ္ႏွံထားသူျဖစ္ပါက ထိုေငြေၾကးကို လက္ခံထားေသာ တတိယပုဂၢိဳလ္ျဖစ္သည့္ ဘဏ္တြင္ အခြန္ေပးေဆာင္ရန္တာဝန္ရွိသည့္ သေဘာျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္တြင္းအခြန္မ်ားဦးစီးဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္ ဦးမင္းထြဋ္က ရွင္းျပသည္။

“အခြန္ေကာက္ခံမႈနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ပိုက်ယ္ျပန္႔လာတဲ့ သေဘာပါ”ဟု ၎က ဆိုသည္။

ယင္းအျပင္ အခြန္ေႂကြးက်န္ရွိေနေသာ အခြန္ထမ္းသည္ ဘဏ္တြင္ အေပါင္အာမခံထားေသာ မေ႐ႊ႕ေျပာင္းႏိုင္ေသာ၊ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းႏိုင္ေသာ ပစၥည္းမ်ားရွိပါက ယင္းပိုင္ဆိုင္ခြင့္မ်ားကို ျပည္တြင္းအခြန္မ်ားဦးစီးဌာနက လက္ဝယ္သိမ္းဆည္းခြင့္ ရွိသည္။

သို႔ေသာ္ အဆိုပါ အေပါင္အာမခံကို ဘဏ္က ေႂကြးဆုံးအျဖစ္ တရားရင္ဆိုင္ၿပီး တရား႐ုံးက ေပးအပ္သည့္ အႏိုင္ဒီကရီရရွိထားလၽွင္မူ ႁခြင္းခ်က္ျဖစ္သည္။

“မ်ားေသာအားျဖင့္ ဘဏ္ေခ်းေငြေတြမွာ အေပါင္အာမခံနဲ႔ သြားတာျဖစ္လို႔ အခြန္ေပးေဆာင္ဖို႔ျဖစ္လာရင္ အခြန္႐ုံးကသာ ဦးစားေပးတစ္ျဖစ္တဲ့သေဘာေပါ့။ ဒါေတြကို ဘဏ္ေတြအေနနဲ႔လည္း သိထားဖို႔လိုတယ္”ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံဝါဏိဇၨဘြဲ႕ရမ်ားအသင္း အတြင္းေရးမႉးဦးမိုးေက်ာ္က ေျပာသည္။

ထူးျခားမႈ၊ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားစြာႏွင့္ အခြန္ဆိုင္ရာ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈဥပေဒသစ္မွာ မၾကာခင္အသက္ဝင္လာေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။

အဆိုပါ ဥပေဒသစ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျမန္မာႏိုင္ငံကုန္သည္မ်ားႏွင့္ စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းခ်ဳပ္ ဒုတိယဥကၠ႒ဦးရဲမင္းေအာင္က ယခုလို မွတ္ခ်က္ေပးသည္။

“ျပတ္သားထိေရာက္တဲ့ လုပ္ပိုင္ခြင့္ကေတာ့ ေပးတာေကာင္းတယ္။ လိုလည္း လိုအပ္တယ္။ ဒီဥပေဒက အခြန္စီမံခန္႔ခြဲမႈစနစ္ကို ထိထိေရာက္ေရာက္ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္မယ့္ ဥပေဒလို႔ ျမင္ပါတယ္”

စစ္ၿငိမ္းသူ

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *