အမွီအခိုကင္း လူ႕အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္ျဖစ္ေရး

လူ႕အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္ အျပည့္အဝလြတ္လပ္ခြင့္ရွိေရးအတြက္ ေကာ္မရွင္ကို ေ႐ြးခ်ယ္ဖြဲ႕စည္းသည့္ ပုံစံ ျပင္ဆင္ရန္ ေတာင္းဆိုသံမ်ား ထြက္လာသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ အမ်ိဳးသား လူ႕အခြင့္ အေရးေကာ္မရွင္ဥပေဒကို ျပင္ဆင္ရန္ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ေတာင္းဆိုလာၾကသည္။ သမၼတဦးသိန္းစိန္အစိုးရသက္တမ္းကုန္ခါနီးက ဖြဲ႕စည္းေပးခဲ့ၿပီး လက္ရွိအခ်ိန္အထိ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနသည့္ အမ်ိဳးသားလူ႕အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္မွာ လာမည့္ စက္တင္ဘာလ ၂၄ ရက္ေန႔တြင္ သက္တမ္းကုန္ဆုံးမည္ျဖစ္သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ အသစ္ေပၚေပါက္လာမည့္ လူ႕အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္လႊမ္းမႈမ်ားမခံရဘဲ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္သည့္ ေကာ္မရွင္မ်ိဳးျဖစ္ရန္ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕မ်ားက ေတာင္းဆိုလာၾကျခင္းျဖစ္သည္။ ယင္းသို႔ မည္သည့္အေၾကာင္းအရင္းမ်ားက ေတာင္းဆိုလာရျခင္း ျဖစ္သနည္း။

လက္ရွိေကာ္မရွင္မွာ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ တြင္ ဖြဲ႕စည္းခဲ့ၿပီး ငါးႏွစ္တာ တာဝန္ယူၿပီးေနာက္တြင္ ေကာ္မရွင္ကို အသစ္ျပန္လည္ဖြဲ႕စည္းရန္အခ်ိန္ ေရာက္လာၿပီျဖစ္သည္။

ထိုအခ်ိန္တြင္ လူ႕အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္ ဥပေဒကို ျပင္ဆင္ရန္အတြက္ ဩဂုတ္လ ၅ ရက္ေန႔က အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္း ၂၄ ဖြဲ႕က ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ လူ႕အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္ဥပေဒျပင္ဆင္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး လႊတ္ေတာ္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ အမ်ိဳးသားလူ႕အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္ဥပေဒျပင္ဆင္ျခင္းကို ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္႐ုံးကို တင္ျပထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း အဆိုပါေကာ္မရွင္၏ အဖြဲ႕ဝင္ ဦးယုလြင္ေအာင္က ေျပာဆိုသည္။

“လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြ ျပင္ေစခ်င္တာ၊ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းေတြက ျပင္ေစခ်င္တာေတြကို ႏိုင္ငံတကာဥပေဒေတြနဲ႔ ခ်ိန္ၾကည့္ၿပီးေတာ့မွ ျပင္ေစခ်င္တာေတြကို ျပင္ဆင္ဖို႔ကို ေရွ႕ေနခ်ဳပ္႐ုံးကို တင္ထားတယ္။ စကားရပ္ေတြကို ၫွိႏႈိင္းေနတုန္းရွိေသးတယ္” ဟု ၎က ဆိုသည္။

သို႔ေသာ္ ျပင္ဆင္မည့္ ဥပေဒအခ်က္မ်ားကို အေသးစိတ္ေျပာဆိုႏိုင္ျခင္းမရွိေသးဘဲ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ျပင္ဆင္မည့္ စကားရပ္မ်ားကို ၫွိႏႈိင္းဆဲျဖစ္ေၾကာင္း ဦးယုလြင္ေအာင္က ေျပာဆိုသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံလူ႕အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္ဥပေဒသည္ အမွန္တကယ္ ျပင္ဆင္သင့္ေနၿပီေလာ။ ျပင္ဆင္လိုက္သည့္ ဥပေဒက အဆိုပါေကာ္မရွင္အတြက္ ပို၍ ေကာင္းလာမည္ေလာ ေမးခြန္းထုတ္စရာလည္း ရွိလာသည္။

အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ျပင္ဆင္ရန္ေတာင္းဆိုသည့္အခ်က္မ်ားအနက္ အေရးႀကီးဆုံးတစ္ခ်က္မွာ ေကာ္မရွင္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား ေ႐ြးခ်ယ္စိစစ္ေရးအဖြဲ႕ကို ျပင္ဆင္ရန္တိုက္တြန္းခ်က္ ျဖစ္သည္။

ေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ႏွင့္ ဒုတိယဥကၠ႒ အပါအဝင္ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားကို စိစစ္ေ႐ြးခ်ယ္သည့္အဖြဲ႕တြင္ ပါဝင္ေနသူမ်ားကို ျပင္ဆင္ရန္ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက တိုက္တြန္းၾကသည္။

တည္ဆဲဥပေဒအရ လူ႕အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ဝင္မ်ားကို ေ႐ြးခ်ယ္ရန္ စိစစ္ေရးအဖြဲ႕ကို ျပည္ေထာင္စုတရားသူႀကီးခ်ဳပ္ အပါအဝင္ ၁၀ ဦးျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားသည္။

ျပည္ေထာင္စုတရားသူႀကီးခ်ဳပ္၊ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး၊ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး၊ ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံတရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေနမ်ားေကာင္စီမွ ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦး၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွ ကိုယ္စားလွယ္ႏွစ္ဦး၊ ဥပေဒႏွင့္အညီ ဖြဲ႕စည္းထားေသာ အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္ႏွစ္ဦးႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအမ်ိဳးသမီးေရးရာအဖြဲ႕ခ်ဳပ္တို႔မွ ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးတို႔ ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လူ႕အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္လၽွင္ ေဝဖန္ခံရသည့္ တိုင္တန္းခံရရာတြင္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႕က ထိပ္တန္းေနရာမ်ားတြင္ ရွိသည္။ ယင္းသို႔ ရွိေနခ်ိန္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က အဆိုျပဳၿပီး ခန္႔အပ္ခံရသူလည္းျဖစ္၊ ရဲတပ္ဖြဲ႕ကို ဦးေဆာင္ရသူလည္း ျဖစ္သည့္ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးကိုယ္တိုင္ ေကာ္မရွင္ေလာင္းေ႐ြးခ်ယ္စိစစ္ေရးအဖြဲ႕တြင္ ပါဝင္ျခင္းကို အရပ္ဘက္အဖြဲ႕မ်ားက ေထာက္ျပၾကသည္။

ေကာ္မရွင္ေလာင္းမ်ား ေ႐ြးခ်ယ္စိစစ္ေရးအဖြဲ႕တြင္ ပါဝင္ေနျခင္းသည္ လူ႕အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္ကို အမ်ားျပည္သူက အျပည့္အဝယုံၾကည္ရန္ခက္ခဲသည္ဟု အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ေထာက္ျပသည္။

ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား ေ႐ြးခ်ယ္စိစစ္ေရးအဖြဲ႕တြင္ ကာကြယ္ေရးႏွင့္ လုံၿခဳံေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား မပါဝင္ေစရန္ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕မ်ားက ေတာင္းဆိုျခင္းျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ အမ်ိဳးသားလူ႕အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္၏ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ အစီရင္ခံစာတြင္ ရဲတပ္ဖြဲ႕ႏွင့္ တပ္မေတာ္တို႔က လူ႕အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားလည္း ပါဝင္ေနသျဖင့္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ ဆက္ႏႊယ္ေနသည့္ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးကို ေကာ္မရွင္ဝင္မ်ား ေ႐ြးခ်ယ္စိစစ္ေရးအဖြဲ႕မွ ထုတ္ပယ္သင့္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖြဲ႕ (AAPP) ရန္ကုန္တာဝန္ခံ ဦးေအာင္ေက်ာ္မ်ိဳးက ေျပာဆိုသည္။

“ေ႐ြးခ်ယ္စိစစ္ေရးအဖြဲ႕မွာက ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးလည္း ပါေနတယ္။ ရဲတပ္ဖြဲ႕တို႔ တပ္မေတာ္တို႔ကေန လူ႕အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္ပါတယ္လို႔ တိုင္ၾကားတဲ့အေပၚမွာ စုံစမ္းစစ္ေဆးမယ္ဆိုရင္ ေကာ္မရွင္ကို ေ႐ြးခ်ယ္ထားတဲ့ သူေတြထဲမွာ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးက ပါေနတဲ့အခါမွာ စုံစမ္းမႈမွာ သြားၿပီးေတာ့ လႊမ္းမိုးမႈျဖစ္ႏိုင္တယ္” ဟု ၎က ေထာက္ျပသည္။

စိစစ္ေ႐ြးခ်ယ္ေရးအဖြဲ႕တြင္ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးပါဝင္ေနမႈကို ျပင္ဆင္ရန္ ေနာက္ထပ္ေျပာဆိုသူက လူ႕အခြင့္အေရးတက္ႂကြလႈပ္ရွားသည့္ ညီမၽွျခင္းျမန္မာ၏ အမႈေဆာင္ဒါ႐ိုက္တာ ဦးေအာင္မ်ိဳးမင္း ျဖစ္သည္။

“လူ႕အခြင့္အေရးက်ဴးလြန္ပါတယ္ ဆိုၿပီးေတာ့ သံသယရွိသူကိုယ္တိုင္ ေ႐ြး ခ်ယ္ေရးအဖြဲ႕မွာ မပါဝင္တာေတာ့ ပိုေကာင္းတာေပါ့။ ျပည္ထဲေရးလိုမ်ိဳးဌာန ေတြ၊ တပ္မေတာ္နဲ႔ ပတ္သက္တယ္ဆိုတဲ့ ဌာနေတြ မပါတာေတာ့ ပိုေကာင္းတာေပါ့” ဟု ၎က ေျပာဆိုသည္။

ယင္းအျပင္ ေကာ္မရွင္တြင္ ပါဝင္ေနသည့္ စစ္မႈထမ္းမ်ားကို ဖယ္ရွားရန္လည္း အရပ္ဘက္အဖြဲ႕မ်ားက ေတာင္းဆိုထားၾကသည္။

ထို႔အျပင္ စိစစ္ေ႐ြးခ်ယ္ေရးအဖြဲ႕တြင္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ ဆက္ႏႊယ္ပတ္သက္သူမ်ား ပါဝင္သည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအမ်ိဳးသမီးေရးရာအဖြဲ႕ခ်ဳပ္က ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးစိစစ္ေရးအဖြဲ႕တြင္ ပါဝင္ေနျခင္းကို ဖယ္ရွားေပးရန္ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက တိုက္တြန္းထားသည္။

ထို႔အျပင္ ေ႐ြးခ်ယ္စိစစ္ေရးအဖြဲ႕တြင္ ပါဝင္ေနသူအခ်ိဳ႕ကိုပင္ တိတိက်က်မသိရျခင္းက ေကာ္မရွင္ေလာင္း ေ႐ြးခ်ယ္ေရးတြင္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈမရွိျခင္းအတြက္ ေထာက္ျပစရာျဖစ္ေနေၾကာင္း ဦးေအာင္မ်ိဳးမင္းက ေျပာဆိုသည္။

“အမ်ိဳးသမီးေရးရာကလည္း ပါေနတယ္။ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြ ပါဝင္ရမယ္ဆိုတာလည္း ဘယ္သူေတြ ပါဝင္မွန္းကို မသိဘူး” ဟု ၎က ဆိုသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ လူ႕အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္ ေ႐ြးခ်ယ္စိစစ္ေရးအဖြဲ႕တြင္ ပါဝင္ေနသူအခ်ိဳ႕ကို ျမန္မာႏိုင္ငံအမ်ိဳးသား လူ႕အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ကိုင္ေနသည့္ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားပင္ မသိရျခင္းက ေကာ္မရွင္၏ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈကို ေမးခြန္းထုတ္စရာလည္း ျဖစ္လာသည္။

ထို႔အျပင္ ေ႐ြးခ်ယ္စိစစ္ေရးအဖြဲ႕တြင္ ဥပေဒႏွင့္အညီ ဖြဲ႕စည္းထားေသာ အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္ႏွစ္ဦးဆိုသည့္အခ်က္ကို အရပ္ဘက္အဖြဲ႕မ်ားက ေ႐ြးခ်ယ္ေပးသည့္ ‘အရပ္ဘက္ အသိုင္းအဝိုင္းက လြတ္လပ္ေသာ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား’ ဟု ျပင္ဆင္ရန္ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက တိုက္တြန္းေျပာဆိုထားသည္။

ေကာ္မရွင္ဝင္မ်ားအေနႏွင့္ အသက္ ၃၅ ႏွစ္ထက္မငယ္သူမ်ားျဖစ္ရမည္ဆိုသည့္ အခ်က္ကိုလည္း အသက္ကို ေလၽွာ႔ခ်ျပင္ဆင္ရန္ တိုက္တြန္းထားသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ အမ်ိဳးသား လူ႕အခြင့္ အေရးေကာ္မရွင္ ဥပေဒအရ အဖြဲ႕ဝင္ ၁၀ ဦး ပါဝင္သည့္ ေကာ္မရွင္ အဖြဲ႕ဝင္ေလာင္း စိစစ္ေ႐ြးခ်ယ္ေရးအဖြဲ႕က ကိုယ္စားလွယ္ ေလာင္း ၃၀ ဦးကို စိစစ္ေ႐ြးခ်ယ္ၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတထံ အမည္စာရင္း တင္သြင္းရမည္ျဖစ္သည္။

ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတက ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒တို႔ႏွင့္ ၫွိႏႈိင္းတိုင္ပင္ၿပီး အနည္းဆုံး အဖြဲ႕ဝင္ ခုနစ္ဦးမွ အမ်ားဆုံး ၁၅ ဦးအထိ ဖြဲ႕စည္းခြင့္ရွိေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံအမ်ိဳးသားလူ႕အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္ဥပေဒတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

လက္ရွိေကာ္မရွင္တြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနသည့္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားအေနျဖင့္ ထပ္မံေ႐ြးခ်ယ္ခံရပါက ေနာက္ငါးႏွစ္အထိတာဝန္ထမ္းေဆာင္ႏိုင္ေၾကာင္း အဆိုပါေကာ္မရွင္ဥပေဒတြင္ ပါရွိသည္။ ေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒သည္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးႏွင့္ အဆင့္တူၿပီး ဒုတိယဥကၠ႒ႏွင့္ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားသည္ ဒုတိယဝန္ႀကီးႏွင့္ အဆင့္တူပင္ျဖစ္ေၾကာင္း အဆိုပါဥပေဒတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ အမ်ိဳးသားလူ႕အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားကို ေ႐ြးခ်ယ္ရာတြင္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ မရွိေၾကာင္းလည္း အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ေဝဖန္ၾကသည္။

“ေကာ္မရွင္ဝင္ေတြက လူ႕အခြင့္အေရးအေၾကာင္း သိဖို႔လိုသလို၊ လူ႕အခြင့္အေရးအတြက္ လုပ္ေဆာင္ခ်င္တဲ့ စိတ္ဓာတ္လည္းရွိဖို႔ လိုတယ္။ တာဝန္အရ မဟုတ္ဘဲ လူအခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္တာ ဘယ္သူျဖစ္ျဖစ္၊ ခ်ိဳးေဖာက္ခံရတာ ဘယ္သူျဖစ္ျဖစ္ လူ႕အခြင့္အေရး႐ႈေထာင့္ကေန လုပ္ေဆာင္လိုသူေတြ ျဖစ္ဖို႔လိုတယ္” ဟု ဦးေအာင္မ်ိဳးမင္းက ေျပာဆိုသည္။

ေကာ္မရွင္စိစစ္ေ႐ြးခ်ယ္ေရးအဖြဲ႕တြင္ ပါဝင္သူမ်ားေၾကာင့္ လူ႕အခြင့္အေရးစုံစမ္းစစ္ေဆးရာတြင္ လြတ္လပ္ခြင့္အတြက္ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕မ်ားက ေမးခြန္းထုတ္ၾကေသာ္လည္း ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ဝင္ ဦးယုလြင္ေအာင္ကမူ ေကာ္မရွင္၏ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားသည္ လြတ္လပ္သည္ဟု ေခ်ပသည္။

“ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဘာလုပ္ပါရေစ ဆိုၿပီးေတာ့ သမၼတကိုလည္း တင္ျပစရာ မလိုဘူး။ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ကိုလည္း တင္ျပစရာ မလိုဘူး။ ဘယ္ေနရာကို စစ္ပါမယ္ဆိုၿပီး တင္ျပ႐ုံပဲ။ အကုန္လုံး လြတ္လပ္ပါတယ္။ ဘယ္သူမွ မတားပါဘူး” ဟု ၎က ဆိုသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံလူ႕အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္အေနႏွင့္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္လာေၾကာင္းလည္း အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ေထာက္ျပသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံလူ႕ အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္အေနျဖင့္ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားကို သြားေရာက္ စစ္ေဆးခဲ့ၿပီး အက်ဥ္းေထာင္မ်ားတြင္ လူ႕အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားရွိ၊ မရွိႏွင့္ အက်ဥ္းေထာင္မ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို အစီရင္ခံစာမ်ားထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

အက်ဥ္းေထာင္မ်ားကို သြားေရာက္စစ္ေဆးရာတြင္ အေၾကာင္းၾကားၿပီးမွ ဝင္ေရာက္စစ္ေဆးရမည္ဟူသည့္ အခ်က္ကို ျပင္ဆင္ရန္လည္း အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက တိုက္တြန္းေျပာဆိုထားသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံအမ်ိဳးသားလူ႕အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္သည္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားကို သြားေရာက္ စစ္ေဆးခဲ့ေသာ္လည္း ႀကိဳတင္အေၾကာင္းၾကားကာ သြားေရာက္ခဲ့သည့္အတြက္ ေထာင္တြင္း ပကတိအေျခအေနမ်ားကို သိရွိရန္မွာ ခက္ခဲမႈရွိႏိုင္ေၾကာင္း အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားထံမွ သိရသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားကို သြားေရာက္စစ္ေဆးရာတြင္ ဥပေဒတြင္ ပါဝင္သည့္ အေၾကာင္းၾကားရမည္ ဆိုသည့္ စကားကို ေရွာင္တခင္စစ္ေဆးႏိုင္သည္ဟု ျပင္ဆင္သင့္ေၾကာင္း ဦးေအာင္မ်ိဳးေက်ာ္က ေျပာဆိုသည္။

ေကာ္မရွင္၏ စုံစမ္းစစ္ေဆးျခင္းကို ကန္႔သတ္ထားမႈကလည္း ရွိေနသည္။

ႏိုင္ငံေတာ္၏ လုံၿခဳံေရးႏွင့္ ကာကြယ္ေရးကို ထိခိုက္ေစႏိုင္သည့္ စာ႐ြက္စာတမ္း သို႔မဟုတ္ အေထာက္အထားမ်ား၊ အစိုးရ ဌာန၊ အစိုးရအဖြဲ႕အစည္းမ်ားက လုံၿခဳံမႈအဆင့္အတန္း သတ္မွတ္ထားေသာ စာ႐ြက္စာတမ္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး စုံစမ္းစစ္ေဆး၍မရေၾကာင္း ေကာ္မရွင္ဥပေဒတြင္ ျပ႒ာန္းထားသည္။

ေကာ္မရွင္သည္ ေအာက္ပါအေၾကာင္း တစ္ရပ္ရပ္ႏွင့္ ၿငိစြန္းေသာ တိုင္တန္းခ်က္ကို စုံစမ္းစစ္ေဆးျခင္း မျပဳလုပ္ရဟု ဥပေဒတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

တရား႐ုံးတစ္ခုခု၏ ေရွ႕ေမွာက္၌ စစ္ေဆးၾကားနာဆဲအမႈမ်ားႏွင့္ တရား႐ုံးတစ္ခုခု၏ စီရင္ဆုံးျဖတ္ခ်က္အေပၚ အယူခံမႈ သို႔မဟုတ္ ျပင္ဆင္မႈဝင္ေရာက္ဆဲ အမႈမ်ား၊ တရား႐ုံးတစ္ခုခုက အၿပီးသတ္စီရင္ဆုံးျဖတ္ၿပီးေသာ အမႈမ်ားကိုလည္း စုံစမ္းစစ္ေဆးျခင္းမျပဳရဟု အဆိုပါဥပေဒတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ယင္းအခ်က္မ်ားသည္ ေကာ္မရွင္၏ လြတ္လပ္စြာ စုံစမ္းစစ္ေဆးခြင့္ကို ကန္႔သတ္ရာေရာက္ေနသည့္အတြက္ ျပင္ဆင္ရန္လိုအပ္ေၾကာင္းလည္း အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ေျပာဆိုသည္။

“ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရက ဝန္ႀကီးဌာနေတြက ထိပ္တန္းလၽွိဳ႕ဝွက္ခ်က္လို႔ ေျပာလိုက္ရင္ ဒီကိစၥကို လုံး၀စစ္ေဆးလို႔ မရတဲ့ ကန္႔သက္ခ်က္ေတြ ရွိတယ္။ လုပ္ခ်င္တဲ့သူ တက္လာဦးေတာ့ ဥပေဒမွာ ေပးထားတဲ့ အခ်က္ေတြက လုပ္ပိုင္ခြင့္ကို ကန္႔သတ္ထားတာေတြရွိတယ္” ဟု ဦးေအာင္မ်ိဳးမင္းက ေျပာဆိုသည္။

လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ တပ္မေတာ္တို႔ ပါဝင္ေနသည့္ ပဋိပကၡမ်ားတြင္ လူ႕အခြင့္အေရးႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းေျပာဆိုျခင္း မရွိေၾကာင္း ဦးေအာင္မ်ိဳးမင္းက ေျပာဆိုသည္။

“လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡျဖစ္တဲ့ ေနရာကို သြားၿပီး စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈလုပ္တဲ့ အခ်ိန္မွာ သူတို႔က လူ႕အခြင့္အေရး႐ႈေထာင့္ကေန ရပ္တည္တဲ့အပိုင္းမွာ အားနည္းတယ္လို႔ ေျပာရမယ္” ဟု ၎က ေဝဖန္သည္။

လက္ရွိတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအမ်ိဳးသားလူ႕အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္သည္ ၎တို႔ သက္တမ္းအတြင္း အေကာင္းဆုံးလုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ဝင္ ဦးယုလြင္ေအာင္က ေျပာဆိုသည္။

လာမည့္ စက္တင္ဘာလ ၂၄ ရက္ေန႔တြင္ သက္တမ္းကုန္ဆုံးေတာ့မည္ျဖစ္ၿပီး ေကာ္မရွင္အသစ္တြင္ ျပည္သူက ယုံၾကည္ကိုးစားရသူမ်ားကို ေနရာေပးရန္ လိုအပ္ေနေၾကာင္း၊ အစိုးရအေနႏွင့္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံအမ်ိဳးသားလူ႕အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္ကို လုပ္ပိုင္ခြင့္ပိုေပးရန္ လိုအပ္ေနေၾကာင္း အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ေျပာဆိုၾကသည္။

ေအာင္ၿဖိဳးဦး

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *