ျပည္ပၿပိဳင္ဘက္မ်ားႏွင့္ အာမခံေဈးကြက္ေျခလွမ္းသစ္

အာမခံေဈးကြက္တံခါးအဖြင့္တြင္ ျပည္ပကုမၸဏီမ်ား၏ ေျခစြမ္းကို ေတြ႕ျမင္ရေတာ့မည္ျဖစ္သည္။

၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ႏွစ္ဆန္းပိုင္းက ျပည္ပအာမခံကုမၸဏီမ်ားကို ျပည္တြင္း၌ ဝင္ေရာက္လုပ္ကိုင္ရန္ ေျဖေလၽွာ႔ခဲ့ၿပီး  ယခုအခါ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အာမခံဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ကိုင္ခြင့္ ရရွိမည့္ ျပည္ပအာမခံကုမၸဏီမ်ားကို စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာနက စိစစ္ထုတ္ျပန္လိုက္ၿပီျဖစ္သည္။

ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ရာႏႈန္းျပည့္ပိုင္ဆိုင္သည့္ ျပည္ပအသက္အာမခံ ကုမၸဏီငါးခုကို ယခုႏွစ္ ဧၿပီလတြင္  ထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီး ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပဖက္စပ္ အသက္အာမခံႏွင့္ ဖက္စပ္အေထြေထြ အာမခံလုပ္ငန္းေျခာက္ခုကိုလည္း ဇူလိုင္လ ၃၁ ရက္တြင္ ထပ္မံထုတ္ျပန္လိုက္သည္။

အဆိုပါကုမၸဏီမ်ားသည္ ျပည္တြင္း၌ အာမခံလုပ္ငန္းလုပ္ပိုင္ခြင့္ အကဲျဖတ္စံခ်ိန္စံၫႊန္းမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီေသာ ကုမၸဏီမ်ားျဖစ္ၿပီး သတ္မွတ္လိုင္စင္အႀကိဳလုပ္ငန္း ေဆာင္႐ြက္ၿပီးစီးပါက အာမခံလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ခြင့္လိုင္စင္ ထုတ္ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေငြေရးေၾကးေရးႀကီးၾကပ္ စစ္ေဆးေရးဦးစီးဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမႉးဦးသန္႔ဇင္က ေျပာၾကားသည္။ လုပ္ငန္းလိုင္စင္ရရွိၿပီးပါက အာမခံဝန္ေဆာင္မႈ ေပးႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

ဆယ္စုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ အာမခံလုပ္ငန္းအေတြ႕အႀကဳံရွိၿပီး အဆင့္ျမင့္နည္းပညာအသုံးျပဳႏိုင္သည့္ ႏိုင္ငံတကာ  အာမခံကုမၸဏီႀကီးမ်ား ဝန္ေဆာင္မႈစတင္မည္ဆိုပါက အ႐ိုင္းဆန္ဆဲ ျမန္မာ့အာမခံေဈးကြက္သည္ မည္ကဲ့သို႔ ေျပာင္းလဲမည္နည္း။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အာမခံေဈးကြက္ၿပိဳင္ဆိုင္မႈက အဘယ္နည္း။

ျမန္မာ့အာမခံေဈးကြက္တြင္ အသက္အာမခံႏွင့္ အေထြေထြအာမခံဟူ၍  လုပ္ငန္းအမ်ိဳးအစားႏွစ္ခု ခြဲျခမ္းထားၿပီး  ႏိုင္ငံျခားကုမၸဏီမ်ားကို ပုံစံႏွစ္မ်ိဳးျဖင့္ လုပ္ကိုင္ခြင့္ျပဳျခင္းျဖစ္သည္။ အသက္အာမခံတြင္ ျပည္ပကုမၸဏီမ်ားကို ရာႏႈန္းျပည့္ရင္းႏွီးလုပ္ကိုင္ခြင့္ျပဳၿပီး စုစုေပါင္း ကုမၸဏီသုံးခု ေ႐ြးခ်ယ္ခြင့္ျပဳမည္ျဖစ္သည္။

လက္ရွိတြင္ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈရာႏႈန္းျပည့္ပိုင္ဆိုင္သည့္ အသက္အာမခံကုမၸဏီငါးခုကို ေ႐ြးခ်ယ္ထားၿပီး ယင္းကုမၸဏီမ်ားထဲမွ သုံးခုကို လိုင္စင္ထုတ္ေပးသြားမည္ျဖစ္သည္။ ယင္းကုမၸဏီငါးခုမွာ  အေမရိကန္အေျခစိုက္ AIA ၊ CHUBB ကုမၸဏီႏွစ္ခုႏွင့္ ျပည္ပအာမခံကုမၸဏီႀကီးမ်ားျဖစ္သည့္ Dia-ichi ၊ Manufactures insurance ၊ Prudential Hong တို႔ျဖစ္သည္။

ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပဖက္စပ္လုပ္ကိုင္ခြင့္ကို ထိုင္းအေျခစိုက္အာမခံကုမၸဏီတစ္ခုႏွင့္ ဂ်ပန္ကုမၸဏီငါးခုတို႔က ျပည္တြင္းအာမခံကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းလုပ္ကိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း  စီမံကိန္းႏွင့္ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာနထံမွ သိရသည္။

ဧရာျမန္မာအာမခံႏွင့္ Sompo Japan Nipponkoa၊ ဂရင္းဂါးဒီယန္းႏွင့္ Tokio Marine and Nichido fire ကုမၸဏီ၊ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာကေမၻာဇ  အာမခံ (IKBZ) ႏွင့္ Mitsui Sumitomo တို႔သည္ ဖက္စပ္ကုမၸဏီအျဖစ္ အေထြေထြအာမခံလုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္မည္ျဖစ္သည္။

Capital Life Insurance (ၿမိဳ႕ေတာ္အသက္အာမခံ) ႏွင့္ Taiyo Life ၊ CB အာမခံႏွင့္ Thai Life insurance ၊ ဂရင္းဂါးဒီယန္း (GGI)  ႏွင့္ Nippon Life တို႔သည္ ဖက္စပ္ကုမၸဏီအျဖစ္ အသက္အာမခံလုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ဖက္စပ္လုပ္ငန္း ေဆာက္႐ြက္ရာတြင္ ျပည္ပကုမၸဏီသည္  ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈအခ်ိဳး ၃၅ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ ထည့္ဝင္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

“အခု ေျခာက္ခုက ဆႏၵ (ဖက္စပ္လုပ္ကိုင္ရန္) ရွိတဲ့ အေၾကာင္းတင္ျပတာ။ ဒါကို အစိုးရက လက္ခံၿပီ။ လက္ခံၿပီဆိုတာ သူတို႔လိုင္စင္ထုတ္ေပးေတာ့မယ္ဆိုတဲ့  အဓိပၸာယ္ေတာ့ သက္ေရာက္ပါတယ္” ဟု ဂရင္းဂါးဒီးယန္းအာမခံကုမၸဏီ ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးေဌးပိုင္က ေျပာၾကားသည္။

ကုမၸဏီအမည္ ေ႐ြးခ်ယ္ျခင္းအပါအဝင္ သတ္မွတ္လိုင္စင္အႀကိဳလုပ္ငန္းစဥ္ ၿပီးစီးပါက အာမခံလုပ္ငန္းလိုင္စင္ရရွိမည္ျဖစ္ၿပီး ယခုႏွစ္ေအာက္တိုဘာလတြင္  အာမခံဝန္ေဆာင္မႈ ေပးႏိုင္ဖြယ္ရွိေၾကာင္း  ၎က ေမၽွာ္မွန္းသည္။ ႏိုင္ငံျခားအာမခံကုမၸဏီမ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လုပ္ကိုင္ခြင့္ရရန္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ကတည္းက ေစာင့္ဆိုင္းခဲ့ၿပီး ၂၀၁၉ ခုႏွစ္တြင္ လုပ္ငန္းစတင္ႏိုင္ျခင္းျဖစ္သည္။

ယင္းသို႔ ႏိုင္ငံျခားကုမၸဏီမ်ား လုပ္ငန္းစတင္ျခင္းသည္ ျမန္မာျပည္သူတို႔အတြက္ ႏိုင္ငံျခားအာမခံဝန္ေဆာင္မႈကို  ႏွစ္ေပါင္း ၆၇ ႏွစ္အတြင္း ေ႐ြးခ်ယ္ခြင့္ရျခင္းျဖစ္သည္။ အေၾကာင္းမွာ ၁၉၅၂ ခုႏွစ္ မွ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္အထိ ျမန္မာ့အာမခံေဈးကြက္တြင္ ႏိုင္ငံပိုင္စီးပြားေရးလုပ္ငန္း ျမန္မာ့အာမခံလုပ္ငန္းက တစ္ပင္တိုင္ လုပ္ကိုင္ခဲ့သည္။

သမၼတဦးသိန္းစိန္လက္ထက္  ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ ျပည္တြင္းပုဂၢလိက အာမခံကုမၸဏီမ်ားကို ခြင့္ျပဳခဲ့ေသာ္လည္း  ျပည္ပကုမၸဏီမ်ားကို လုပ္ကိုင္ခြင့္မျပဳ ခဲ့ေပ။ ႏိုင္ငံျခားကုမၸဏီမ်ားကို အာမခံကိုယ္စားလွယ္႐ုံးဖြင့္ခြင့္ျပဳခဲ့ၿပီး ေဈးကြက္ေလ့လာျခင္းႏွင့္ အာမခံလုပ္ငန္းမ်ား ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈ စီမံခ်က္ေရးဆြဲျခင္းကို ခြင့္ျပဳခဲ့သည္။ လက္ရွိအခ်ိန္ထိ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ကိုယ္စားလွယ္႐ုံး ဖြင့္လွစ္ထားသည့္ ႏိုင္ငံျခားအာမခံကုမၸဏီ ၃၃ ခု ရွိသည္။

“ႏိုင္ငံျခားကုမၸဏီေတြ ဝင္လာတာက ေကာင္းတဲ့အက်ိဳးေတြက အမ်ားႀကီးပါပဲ။ နည္းပညာေတြ ျမင့္လာမယ္။ ေငြေရးေၾကးေရး ေတာင့္တင္းလာမယ္။ Services (ဝန္ေဆာင္မႈ) ေတြလည္း  ဒီထက္ပိုၿပီး ျမန္ဆန္လာမယ္” ဟု ဦးေဌးပိုင္က ေျပာၾကားသည္။

အာမခံဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ျပည္သူလူထုပိုမိုသိရွိရန္ ႏိုင္ငံျခားအာမခံကုမၸဏီမ်ားက ေဆာင္႐ြက္ၾကမည္ျဖစ္ၿပီး အာမခံအကာအကြယ္ပ်ံ႕ႏွံမႈလည္း တိုးတက္လာဖြယ္ရွိေၾကာင္း အာမခံလုပ္ငန္းရွင္မ်ားက သုံးသပ္ၾကသည္။ ထို႔အျပင္ တီထြင္ဆန္းသစ္သည့္ အာမခံမ်ိဳးအစားမ်ားကို  ပရီမီယံေၾကးသက္သာစြာ ဝယ္ႏိုင္မည္ၿဖစ္ေၾကာင္း ၎တို႔က ဆိုသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္ပိုင္  ျမန္မာ့အာမခံလုပ္ငန္းအပါအဝင္ ျပည္တြင္းပုဂၢလိကအာမခံကုမၸဏီ ၁၂ ခုရွိၿပီး ေရာင္းခ်ေနသည့္ အသက္အာမခံႏွင့္ အေထြေထြအာမခံအမ်ိဳးအစား အားလုံးေပါင္း ၃၆ ခု ေက်ာ္သာရွိေၾကာင္း အာမခံေဈးကြက္အတြင္းမွ သိရသည္။

ႏိုင္ငံျခားကုမၸဏီမ်ားသည္ အသက္အာမခံတစ္ခုကိုပင္ အမ်ိဳးအစားေပါင္း  ၁၀၀ ခန္႔ရွိၿပီး ခြဲစိတ္ဆရာဝန္မ်ား၊ စာေရးဆရာမ်ား၏ လက္ကိုအာမခံထားျခင္း၊  ေဘာလုံးသမား၏ ေျခေထာက္ကို အာမခံထားျခင္း အစရွိသည့္ အာမခံအမ်ိဳးအစားမ်ားကို ေရာင္းခ်ေၾကာင္း  Global World Insurance ကုမၸဏီ၏ ဒါ႐ိုက္တာ  ဦးစိုးဝင္းသန္႔က ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အာမခံအမ်ိဳးအစားသစ္မ်ား တီထြင္ရန္ နည္းပညာအားနည္းၿပီး အာမခံပရီမီယံေၾကးႏႈန္း ထားကို တြက္ခ်က္ႏိုင္သည့္ အာမခံသခ်ၤာပညာရွင္မ်ားပင္ မရွိေၾကာင္း ျမန္မာ့အာမခံလုပ္ငန္း ဦးေဆာင္ၫႊန္ၾကားေရးမႉး  ေဒါက္တာစႏၵာဦးက The Voice Journal သို႔ ေျပာဆိုထားသည္။

ျမန္မာ့အာမခံလုပ္ငန္းက ယခုႏွစ္တြင္ အသစ္ေရာင္းခ်သည့္ လူထုအေျချပဳ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈအာမခံ၊  ျပင္းထန္ေသာေရာဂါကုသမႈအာမခံႏွင့္ က်န္းမာေရးအာမခံသုံးမ်ိဳး  တီထြင္ရန္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံအေျခစိုက္ Taiyo Life Insurance ကုမၸဏီ၏ နည္းပညာအကူအညီကို ယူခဲ့ရသည္။

ျပည္ပအာမခံကုမၸဏီမ်ား ဝင္ေရာက္လာျခင္းေၾကာင့္ အဆိုပါကုမၸဏီမ်ားထံ၏  နည္းပညာႏွင့္အေတြ႕အႀကဳံကို  ဖက္စပ္လုပ္ကိုင္မည့္ ျပည္တြင္းကုမၸဏီမ်ားသည္ လက္ခံရရွိမည္ျဖစ္သည္။

“အခြင့္အလမ္းအေကာင္းဆုံးက ျပည္သူလူထုပဲ။ ျပည္သူလူထုကေတာ့ အာမခံအကာအကြယ္ေတြ အမ်ားႀကီး  ရသြားမယ္။ ႀကိဳက္တဲ့ Product ကို ႀကိဳက္တဲ့အာမခံကုမၸဏီက ေ႐ြးခ်ယ္ႏိုင္မယ္။ ေဈးႏႈန္းအသက္သာဆုံး ကုမၸဏီကေန အေကာင္းဆုံးအကာအကြယ္ေပးမယ့္ အာမခံအမ်ိဳးအစားကို စိတ္ႀကိဳက္ေ႐ြးခ်ယ္ႏိုင္တဲ့အတြက္ အခြင့္အလမ္းေကာင္းေတြ အမ်ားႀကီးရတယ္” ဟု  ေဒါက္တာေဒၚစႏၵာဦးက ေျပာဆိုသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ကမၻာတစ္ဝန္းတြင္ အာမခံလုပ္ငန္းထိုးေဖာက္ဝင္ေရာက္မႈ  အနည္းဆုံးႏိုင္ငံတစ္ခုျဖစ္သျဖင့္ အာမခံကုမၸဏီႀကီးမ်ားအတြက္ အခြင့္အလမ္းေကာင္းမ်ားစြာရွိသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္  စုစုေပါင္းလူဦးေရ ၅၂ သန္းေက်ာ္ရွိသည့္အနက္ လူဦးေရႏွစ္သန္းသာ အသက္အာမခံထားျခင္းေၾကာင့္ လူဦးေရသန္း ၅၀ အတြက္ အာမခံဝန္ေဆာင္မႈေပးရန္ က်န္ရွိေနေၾကာင္း ၎က ဆိုသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အသက္အာမခံ ပရီမီယံဝင္ေငြသည္ ျပည္တြင္းကုန္ထုတ္လုပ္မႈ တန္ဖိုး (ဂ်ီဒီပီ) ၏ ၀ ဒသမ ၀၂ ရာခိုင္ႏႈန္း၊  အသက္မဟုတ္ေသာ အျခားအာမခံပရီမီယံသည္ ဂ်ီဒီပီ၏ ၀ ဒသမ ၀၉ ရာခိုင္ႏႈန္းသာရွိသျဖင့္ လာအိုႏိုင္ငံထက္ပင္ နိမ့္က်ေနေၾကာင္း ေငြေရးေၾကးေရးႀကီးၾကပ္ စစ္ေဆးေရးဦးစီးဌာနထံမွ သိရသည္။

ျပည္ပကုမၸဏီမ်ား၊ ဖက္စပ္ကုမၸဏီမ်ား၏ ေဈးကြက္ထိုးေဖာက္မႈအားေၾကာင့္  အာမခံထားရွိမည့္အသိဗဟုသုတ ျပည္သူလူထုၾကားတြင္ ပိုမိုပ်ံ႕ႏွံ႔လာမည္ျဖစ္ၿပီး ေနာက္ဆယ္ႏွစ္အၾကာတြင္ ျမန္မာလူဦးေရ၏ ၂၅ သန္းခန္႔သည္ အာမခံဝန္ေဆာင္မႈ အသုံးျပဳလာႏိုင္ေၾကာင္း အာမခံလုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ခန္႔မွန္းသည္။  သို႔ဆိုလၽွင္ အာမခံပရီမီယံဝင္ေငြလည္း  တိုးတက္လာမည္ျဖစ္သည္။

လက္ရွိျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အာမခံေဈးကြက္တန္ဖိုးသည္ က်ပ္ဘီလီယံ  ၁၆၀ မွ ၁၈၀ ခန္႔သာရွိၿပီး ေနာင္ဆယ္ႏွစ္တြင္ က်ပ္ဘီလီယံ ၄၀၀၀ အထိ ရွိႏိုင္သည္ဟု အာမခံလုပ္ငန္းအခ်ိဳ႕က ခန္႔မွန္းေၾကာင္း Global World Insurance ကုမၸဏီ၏ ဒါ႐ိုက္တာဦးစိုးဝင္းသန္႔က ေျပာၾကားသည္။

အနာဂါတ္အာမခံေဈးကြက္တြင္ အခြင့္အလမ္းသစ္မ်ား ေပၚလာမည္ျဖစ္သကဲ့သို႔ ေဈးကြက္ၿပိဳင္ဆိုင္မႈမွာလည္း  အထြတ္အထိပ္သို႔ ေရာက္ရွိလာမည္ျဖစ္သည္။ ျပင္းထန္သည့္ၿပိဳင္ဆိုင္မႈမ်ားၾကားတြင္ ျပည္တြင္းကုမၸဏီမ်ားသည္ တစ္ဦးတည္းရပ္တည္ပါက ေရရွည္တြင္ ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္စြမ္းရွိမည္ မဟုတ္ေၾကာင္း  ၎က ယူဆသည္။

“ျပည္တြင္းေဈးကြက္ကို တကယ္ပဲက်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔  ဦးႏိုင္တယ္လို႔  ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ ယုံၾကည္တယ္ဆိုရင္ ေတာ့  Local တစ္ေယာက္ထဲေနလည္း ရတယ္။  တခ်ိဳ႕က်ေတာ့ ဘယ္လိုပဲႏိုင္ငံျခား ကုမၸဏီ၊ ဖက္စပ္ကုမၸဏီပဲျဖစ္ျဖစ္ ျပည္တြင္းကိုပဲ အားေပးမယ္ဆိုတဲ့သူေတြ အမ်ားႀကီးရွိရင္ေတာ့ ျပည္တြင္းကုမၸဏီက အဆင္ေျပမွာေပါ့” ဟု ၎ကဆိုသည္။

သို႔ေသာ္ ျပည္တြင္းကုမၸဏီမ်ားသည္ ကၽြမ္းက်င္ဝန္ထမ္းႏွင့္ နည္းပညာတို႔တြင္ အလြန္အားနည္းသည္။ အာမခံလုပ္ငန္းအေတြ႕အႀကဳံမွာလည္း ေျခာက္ႏွစ္ခန္႔သာ ရွိေသးသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဝင္ေရာက္လာသည့္ ကုမၸဏီႀကီးမ်ားသည္ အာမခံလုပ္ငန္းအေတြ႕အႀကဳံ အနည္းဆုံး ႏွစ္ေပါင္း ၆၀ ခန္႔ရွိသည့္ ကုမၸဏီမ်ား ျဖစ္သည္။

“ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာဆိုတဲ့ အေတြ႕အႀကဳံက ပိုက္ဆံနဲ႔ဝယ္လို႔မရဘူး။ အေတြ႕အႀကဳံနဲ႔ လာတဲ့လူေတြကို ေရရွည္ၿပိဳင္ဖို႔ဆိုရင္ (ျပည္တြင္းကုမၸဏီက) သူတို႔ေနာက္မွာ၊ သူတို႔ေအာက္မွာပဲ ေရာက္ေနမွာေပါ့” ဟု ၎ကထပ္ေလာင္းေျပာဆိုသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ဖက္စပ္လုပ္ကိုင္ရန္  ျပည္တြင္းကုမၸဏီမ်ားသည္ ႏိုင္ငံျခားမိတ္ဖက္ကုမၸဏီမ်ားကို ရွာေဖြေနၾကသည္။ ျမန္မာ့အာမခံလုပ္ငန္းသည္ပင္  ျပည္ပကုမၸဏီႏွင့္ ဖက္စပ္ေဆာင္႐ြက္ခြင့္ရရန္ ျမန္မာ့အာမခံလုပ္ငန္းဥပေဒကို  ျပင္ဆင္လ်က္ရွိသည္။ ယခုႏွစ္တြင္ ဖက္စပ္ကုမၸဏီ ေျခာက္ခုသာရွိေသာ္လည္း လာမည့္ႏွစ္တြင္ အေရအတြက္ ပိုမ်ားလာဖြယ္ရွိသည္။

မၾကာမီတြင္ လက္ရွိလုပ္ကိုင္ခြင့္ရရွိသည့္ အာမခံကုမၸဏီမ်ားသည္ ဝန္ေဆာင္မႈေပးၾကေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။  ထိုအာမခံဝန္ေဆာင္မႈကို ျမန္မာတို႔စိတ္ႀကိဳက္ ေ႐ြးခ်ယ္ခြင့္ရေတာ့မည္ျဖစ္ၿပီး  အာဆီယံတြင္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအနိမ့္ဆုံး ျမန္မာ့အာမခံေဈးကြက္လည္း ပိုမိုေတာက္ေျပာင္လာဖြယ္ရွိသည္။

အထူးသျဖင့္ အသက္အာမခံလုပ္ငန္းသည္ ႏိုင္ငံတကာထိပ္တန္း အာမခံကုမၸဏီမ်ား ဝင္ေရာက္လာမည္ျဖစ္ရာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ျမန္ဆန္ႏိုင္ေၾကာင္း  ဦးေဌးပိုင္က ေျပာၾကားသည္။

အျခားတစ္ဖက္တြင္မူ အာမခံလုပ္ငန္းသည္ တိုင္းျပည္စီးပြားေရးအေျခအေနႏွင့္ တိုက္႐ိုက္ပတ္သက္သျဖင့္ အေျခခံစားဝတ္ေနေရး၊ စီးပြားေရးတိုးတက္လာမွသာ အာမခံဝန္ေဆာင္မႈကို အသုံးျပဳၾကမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎ကဆိုသည္။

မျဖစ္မေနထားရသည့္ အာမခံအမ်ိဳးအစားမ်ား ရွိေသာ္လည္း အာမခံအမ်ိဳးအစားအမ်ားစုမွာ ေငြပိုေငြလၽွံရွိမွ သာ အသုံးျပဳၾကမည္ျဖစ္ရာ တျဖည္းျဖည္းခ်င္း တိုးတက္လာမည္မွာမူ မလြဲေၾကာင္း  ၎ကယခုလိုဆိုသည္။

“တိုးတက္မႈေတာ့ တျဖည္းျဖည္းရွိလာမွာပါ။ လူေတြစိတ္ဝင္စားလာေအာင္  ကုမၸဏီေတြေပါင္းၿပီးေတာ့ လုပ္ၾကမွာေပါ့”

ႏိုင္လင္းေအာင္

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *