၄၅ ဦးေကာ္မတီ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးႏွင့္ (၂၁) ရာစု ပင္လုံျပည္ေထာင္စု သေဘာတူစာခ်ဳပ္ အဆက္အစပ္ႏွင့္ ေမးခြန္းမ်ား

ေျပာစရာေတြက မ်ားလြန္းလွသည္။ ထိုမ်ားလြန္းလွသည့္အထဲမွ  အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးအေၾကာင္းက ေျပာခ်င္ေမးခ်င္စရာ အေကာင္းဆုံး ျဖစ္သည္။ သိၾကသည့္အတိုင္း ၄၅ ဦး ေကာ္မတီက ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရး (တိုတိုေျပာရလၽွင္ ေျခဥျပင္ဆင္ေရး) အတြက္ စုစည္းထားသည့္ အခ်က္ေပါင္း ၃၇၅၀ ေက်ာ္ပါရွိသည့္ အစီရင္ခံစာေပၚထြက္လာခဲ့သည္။ ယင္းအခ်က္မ်ားအေပၚ ဆန္းၾက၊ စစ္ၾက၊ ေထာက္ျပေဝဖန္ၾကသည္တို႔လည္း မနည္းမေနာ။ စာေရးသူလည္း ယင္းအခ်က္မ်ားကို  အၾကမ္းဖ်င္းၾကည့္မိသည္။ ပါတီအားလုံး ေပါင္းလိုက္လၽွင္ ျပင္ဆင္ခ်င္စရာ  ေကာင္းေသာအခ်က္မ်ားပါသည္ကို ျငင္းမရပါေခ်။ သို႔ေသာ္ ….

အဆိုပါ အစီရင္ခံစာႏွင့္ပတ္သက္၍ ယခုလႊတ္ေတာ္ထဲတြင္  ေဆြးေႏြးေနၾကသည္။ ေဆြးေႏြးၿပီးလၽွင္ လႊတ္ေတာ္၌ အတည္ျပဳကာ ေျခဥမူၾကမ္းတစ္ရပ္ ဆက္လက္ေရးဆြဲရဦးမည္။ ၿပီးလၽွင္ လက္ရွိ  ၂၀၀၈ ေျခဥ၏ အခန္း (၁၂) အတိုင္း ျပင္ဆင္ေရး ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ဦးမည္ျဖစ္သည္။ သို႔ဆိုလၽွင္ တစ္ဖက္က ၂၁ ရာစုပင္လုံညီလာခံႀကီး ယခုထိ သုံးႀကိမ္ျပဳလုပ္ကာ ရရွိထားသည့္ ျပည္ေထာင္စုသေဘာတူစာခ်ဳပ္  အခ်က္ စုစုေပါင္း ၅၁ ခ်က္ကေရာ …

ႏိုင္ငံေရးစိတ္ဝင္စားသည့္ စာဖတ္သူမ်ား မွတ္မိၾကလိမ့္မည္ ထင္ပါသည္။ ၂၀၁၇ ေမလႏွင့္ ၂၀၁၈ ဇူလိုင္လတို႔တြင္ ႀကီးက်ယ္ခမ္းနာစြာ  ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည့္ တစ္ႏိုင္ငံလုံးပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္ (NCA) လက္မွတ္ေရးထိုးထားသည့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအပါအဝင္ အျခားေသာ ပါဝင္သင့္ပါဝင္ထိုက္သူမ်ားပါ  ပါဝင္၍ ႏိုင္ငံေရး၊ လူမႈေရး၊ စီးပြားေရး၊ လုံၿခဳံေရး၊ ေျမယာႏွင့္ သဘာ၀ပတ္ဝန္းက်င္ဟူ၍ က႑ႀကီးငါးရပ္ခြဲျခားကာ အႀကိတ္အနယ္ေဆြးေႏြး  အေျဖအခ်ိဳ႕ထြက္ခဲ့ေသာ ျပည္ေထာင္စုသေဘာတူစာခ်ဳပ္ အစိတ္အပိုင္းအျဖစ္ လႊတ္ေတာ္တြင္ အတည္ျပဳလက္မွတ္ေရးထိုးထားသည့္ အခ်က္ေပါင္း ၅၁ ခ်က္ရွိသည္ဟု စာေရးသူကေတာ့ မွတ္မိေနပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ယခုအခ်ိန္တြင္ စဥ္းစားၾကည့္သည္မွာ ယင္းအခ်က္မ်ားကေရာ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရး၊ ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံေတာ္ တည္ေဆာက္ေရးတြင္  မည္မၽွအေရးပါမည္နည္းဆိုသည့္ အဆက္အစပ္ေမးခြန္းျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အစိုးရ၊ လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားအေနႏွင့္  လက္ရွိလႊတ္ေတာ္တြင္း ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိေသာ ေျခဥျပင္ဆင္ေရးႏွင့္ ယခင္ႏွစ္မ်ားက ၫွိႏႈိင္းသေဘာတူထားေသာ ျပည္ေထာင္စုသေဘာတူစာခ်ဳပ္ အစိတ္အပိုင္းမ်ား မည္သို႔ဆက္စပ္မႈရွိမည္ဆိုသည္ကို ေဆြးေႏြးသြားၾကမည္ေလာဟု သိခ်င္မိပါသည္။

စာေရးသူေလ့လာမိသေလာက္ ၄၅ ဦးေကာ္မတီ အစီရင္ခံစာ၏  ေလ့လာေတြ႕ရွိခ်က္ႏွင့္ သေဘာထားမွတ္ခ်က္ အပိုဒ္ (၂၃) တြင္ ဆက္လက္ေဆာင္႐ြက္ၾကမည့္ ေျခဥမူၾကမ္းအတြက္ အႀကံဉာဏ္ရယူမည့္ ပုဂၢိဳလ္၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားစာရင္းကို ေတြ႕ရပါသည္။ အဆိုပါစာရင္းထဲတြင္မူ‘တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစု ကိုယ္စားလွယ္မ်ား’ ဟု သတ္မွတ္ခ်က္တစ္ခု  ထည့္သြင္းေဖာ္ျပထားေသာ္လည္း NCA လက္မွတ္ေရးထိုးထားသည့္  တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားကို သီးသန္႔ေဖာ္ျပထားျခင္း မရွိသည္ကို သတိျပဳမိပါသည္။ သို႔ဆိုလၽွင္ NCA လက္မွတ္ထိုးထားသည့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္မ်ား၏ အခန္းက႑က ေျခဥျပင္ဆင္ေရးတြင္ မည္သို႔နည္း။ ေျခဥျပင္ဆင္ေရး မူၾကမ္းေရးဆြဲသည့္အခါ ၎တို႔၏  အႀကံဉာဏ္ကို ရယူမည္ေလာဟူေသာ ေမးခြန္းမ်ား စာေရးသူ စဥ္းစားမိလာပါသည္။ ဤသည္မွာ ႏိုင္ငံေရးျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ထက္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏  အနာဂတ္တည္ေဆာက္ေရးအတြက္ သက္ဆိုင္ရာ အင္အားစုမ်ားအၾကား  ယုံၾကည္မႈတည္ေဆာက္ေရးလည္း ျဖစ္ပါသည္။ အမွန္ဆိုလၽွင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ႏိုင္ငံေရးသည္ အျခားေသာႏိုင္ငံအမ်ားစုကဲ့သို႔ အစိုးရႏွင့္ အတိုက္အခံ အင္အားစုႏွစ္ခုသာရွိေသာ ႏိုင္ငံေရးမဟုတ္ပါေခ်။ အစိုးရ၊ တပ္မေတာ္၊ တိုင္းရင္းသားမ်ား၊ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္မ်ား၊ အတိုက္အခံပါတီမ်ား၊ တိုင္းရင္းသားပါတီမ်ား စသျဖင့္ အားၿပိဳင္ဆိုင္မႈဘက္ေပါင္းမ်ားစြာ ရွိေနပါသည္။ ထို႔အတြက္ အခ်င္းခ်င္းၾကား ခ်ိတ္ဆက္ႏိုင္ဖို႔ လိုအပ္သည္ဟု ယူဆပါသည္။ ယခု အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီ ဦးေဆာင္ျပဳလုပ္ေနေသာ ေျခဥျပင္ဆင္ေရးမွာ လိုလည္းလိုအပ္ပါသည္။ ျမန္မာျပည္အနာဂတ္အတြက္ အေရးလည္းႀကီးပါသည္။ ထို႔အတူ  ၿငိမ္းခ်မ္းေရးမွာလည္း ျမန္မာျပည္အနာဂတ္အတြက္ အေရးႀကီးပါသည္။  ဒီမိုကေရစီဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု ဆိုဆို၊ ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီ ျပည္ေထာင္စုေခၚေခၚ  ႏိုင္ငံေရးအင္အားစုမ်ားအားလုံးက ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ အနာဂတ္ကိုဦးတည္ရန္ ႀကိဳးစားေနၾကျခင္းျဖစ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း အင္အားစုမ်ားက အခ်င္းခ်င္း အခ်ိတ္အဆက္မရွိ၊ မမိၾကလၽွင္မူ  အနာဂတ္ႏိုင္ငံေတာ္ႀကီး ပိုမိုေကာင္းမြန္လာဖို႔ မေသခ်ာပါ။

ယခု လုပ္ေဆာင္ေနေသာ ေျခဥျပင္ဆင္ေရးမွာ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္၏ မဲဆြယ္မႈသက္သက္ဟု ေဝဖန္ၾကသူမ်ားလည္း ရွိပါသည္။ မူၾကမ္းတစ္ခုထြက္လာၿပီး လႊတ္ေတာ္တြင္း ျပင္ဆင္အတည္ျပဳမည္ ဆိုလၽွင္လည္း လက္ရွိ ေျခဥအခန္း (၁၂) ပုဒ္မ (၄၃၆) အရ တပ္မေတာ္၏  ေထာက္ခံမႈမပါဘဲ ျပင္၍ရမည္မဟုတ္ပါ။ သို႔ေသာ္လည္း အခ်ိဳ႕ေသာတိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္မ်ားႏွင့္ ၫွိႏႈိင္းစဥ္က သေဘာတူထားသည့္၊   တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ကိုယ္တိုင္ ၎၏မိန္႔ခြန္းမ်ားတြင္ ထည့္သြင္းေျပာဆို ကတိေပးထားသည့္ ဖက္ဒရယ္ႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ  အခ်ိဳ႕ပုဒ္မမ်ားကိုမူ ျပင္ဆင္၍ ရေကာင္းရႏိုင္ပါသည္။ စာေရးသူ ေသခ်ာမသိပါ။ မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ၊ လက္ရွိအေျခခံဥပေဒကို ျပင္ဆင္ရမည္ကေတာ့  ေသခ်ာပါသည္။ ျပင္ဆင္သည့္အခါ မည္သည့္လမ္းေၾကာင္းက ျပင္ဆင္မည္ဆိုသည္ကိုလည္း ေရရာေသခ်ာေစခ်င္ပါသည္။ လက္ရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္တြင္ ျပဳလုပ္ေနဆဲျဖစ္ေသာ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကို ေမ့မထားေစခ်င္ပါ။ အထူးသျဖင့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္မ်ားႏွင့္ တိုင္းရင္းသားအင္အားစုမ်ား ေတာင္းဆိုေနေသာ ဖက္ဒရယ္ႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္ႏွင့္  သက္ဆိုင္ေသာ ၂၀၀၈ ေျခဥပါပုဒ္မမ်ားကို ျပင္ဆင္ဖို႔ ေဆြးေႏြးဆုံးျဖတ္ရာတြင္ ၎တို႔၏သေဘာထားမ်ားကို ပစ္ပယ္မထားေစခ်င္ပါ။ ၂၀၁၈  ႏိုဝင္ဘာလကတည္းက တစ္ဆို႔မႈျဖစ္ေပၚေနေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ကို ယခုေျခဥျပင္ဆင္ေရးတြင္ ျပန္လည္အားေကာင္းလာေစ ခ်င္ပါသည္။ ထို႔ထက္ ေျခဥျပင္ဆင္ေရးကို လက္ေတြ႕က်ေစခ်င္ပါသည္။

အဖြဲ႕အစည္းတိုင္းတြင္ ကိုယ္က်ိဳးစီးပြားရွိပါသည္။ ဤသည္မွာ အျပစ္တစ္ခုမဟုတ္ပါ။ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားက ေ႐ြးေကာက္ပြဲအႏိုင္ရဖို႔  လုပ္ၾကမည္။ တပ္မေတာ္က ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒကို တတ္ႏိုင္သေလာက္ ကာကြယ္ဖို႔ ႀကိဳးစားမည္။ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားက  မိမိတို႔ေနရာဌာနမ်ားကို မိမိတို႔ စိတ္ႀကိဳက္ စီမံခန္႔ခြဲႏိုင္သည့္ အခြင့္အေရးရရွိေအာင္ လက္နက္ကိုင္ထားရင္း ေဆြးေႏြးေတာင္းဆိုၾကပါလိမ့္မည္။  ထိုသို႔ မိမိတို႔ အထိုင္ (Position) မွေန၍ ကိုယ့္အဖြဲ႕အစည္း၏ လက္ရွိအေနအထား မပ်က္ယြင္းမထိခိုက္ေအာင္ ႀကိဳးစားေနၾကရင္းမွပင္  တိုင္းျပည္ႏွင့္ ျပည္သူ႕မ်က္ႏွာကို ေထာက္ထားစြာျဖင့္ လက္ေတြ႕ဆန္ၿပီး ထိေရာက္သည့္ ႏိုင္ငံ့အေရးအေျပာင္းအလဲကို ေဆာင္႐ြက္ၾကဖို႔ လိုပါသည္။ ဥပမာဆိုရလၽွင္ ဖက္ဒရယ္ႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာပုဒ္မ (၂၆၁) တိုင္းႏွင့္ ျပည္နယ္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ကို သမၼတကခန္႔အပ္သည့္ ပုဒ္မကို  တိုင္း/ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ သို႔မဟုတ္ တိုင္း/ျပည္နယ္ ျပည္သူမ်ားမွ တိုက္႐ိုက္ေ႐ြးခ်ယ္ခြင့္ရေအာင္ ျပင္ဆင္ရန္ တိုင္းရင္းသားပါတီမ်ားက  အဆိုျပဳထားသည္ကို ေတြ႕ရသလို ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္  ဖတ္ၾကားတင္သြင္းၾကေသာ စာတမ္းမ်ားတြင္လည္း ထိုနည္းလည္းေကာင္းပင္ ေတြ႕ရသည္။ သေဘာထားကြဲလြဲမႈမ်ား ရွိေနၾကေသးေသာ္လည္း တပ္မေတာ္ႏွင့္ အစိုးရအေနႏွင့္လည္း ယင္းပုဒ္မျပင္ဆင္မႈ ကို သေဘာမတူစရာမရွိဟူေသာ သေဘာထားမ်ားကို ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ ေျပာၾကားခ်က္မ်ားတြင္ ေတြ႕ခဲ့ရဖူးပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း လက္ေတြ႕ လႊတ္ေတာ္တြင္ ေဆြးေႏြးဆုံးျဖတ္ၾကလၽွင္ အေျဖက တစ္မ်ိဳးေျပာင္းႏိုင္ပါသလားဆိုေသာ သံသယအားလုံးတြင္ ရွိပါသည္။ အားလုံးပါဝင္မႈ  (All Inclusive) မရွိေသာေၾကာင့္ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ျပင္ဆင္ရန္  မသင့္ေတာ္ေသးဟူ၍လည္း ျဖစ္လာႏိုင္ပါသည္။ တည့္တည့္ေျပာရလၽွင္  လက္ရွိေျခဥအရ တပ္မေတာ္ဘက္မွ သေဘာမတူလၽွင္ လႊတ္ေတာ္တြင္း  ၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္းအေက်ာ္ ဆႏၵမဲျဖင့္ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ရန္ မျဖစ္ႏိုင္ပါေခ်။ ယခု ၄၅ ဦး ေကာ္မတီ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္မည့္ ေျခဥျပင္ဆင္ေရးမူၾကမ္းကို တကယ္တမ္း မဲခြဲဆုံးျဖတ္သည့္အခါ တပ္မေတာ္ဘက္မွ  သေဘာတူႏိုင္ေျခရွိသည့္ ပုဒ္မမ်ားကိုပင္ တပ္မေတာ္သားလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ကန္႔ကြက္ျခင္းလည္းျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ သို႔ဆိုလၽွင္  ရလဒ္လည္းမထြက္၊ ဥပေဒအရ မည္သို႔မၽွ ေစာဒကမတက္ႏိုင္ပါ။ ျပည္သူမ်ားႏွင့္ တပ္မေတာ္အပါအဝင္ ႏိုင္ငံေရး အင္အားစုမ်ားအၾကား စိုးရိမ္ ပူပန္စရာ သေဘာကြဲလြဲမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္စရာသာ ရွိပါသည္။ ဤသည္မွာ တိုင္းျပည္အနာဂတ္အတြက္ေကာင္းသည္ဟု စာေရးသူမထင္ပါ။  ထို႔ေၾကာင့္ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းေျပာရလၽွင္ ေျခဥျပင္ႏိုင္ေသာ အခြင့္အာဏာရွိသည့္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ တစ္ခါတည္း ခ်ိတ္ဆက္ၫွိႏႈိင္းထားသင့္ပါသည္။  ထိုသို႔ ၫွိႏႈိင္းရန္မွာလည္း လႊတ္ေတာ္တြင္း ၄၅ ဦး ေကာ္မတီတြင္းထက္  ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံ – (၂၁) ရာစု ပင္လုံအစည္းအေဝး မ်ားက ပိုသင့္ေတာ္ပါသည္။ ပို၍လည္း All Inclusiveျဖစ္ပါသည္။  အစိုးရ၊ တပ္မေတာ္အျပင္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အင္အားစုမ်ားေရာ၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ အျခားပါဝင္သင့္ ပါဝင္ထိုက္သူမ်ားပါ  ပါဝင္ေဆြးေႏြးႏိုင္ၿပီး ပို၍လည္းပြင့္လင္းျမင္သာရွိပါသည္။ ယင္းမွ ထြက္ေပၚလာသည့္ ျပည္ေထာင္စုသေဘာတူစာခ်ဳပ္ အစိတ္အပိုင္းမ်ားမွတစ္ဆင့္ ယခုလုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိေသာ ၄၅ ဦး ေကာ္မတီ အစီရင္ခံစာႏွင့္  ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ပါလၽွင္မူ ေျခဥျပင္ဆင္ေရးအတြက္ တကယ္တမ္းထိေရာက္သည့္ အေ႐ြ႕တစ္ခု ျဖစ္လာႏိုင္သည္ဟု စာေရးသူ ယူဆပါသည္။  သို႔ေသာ္ …

ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးတြင္ သို႔ေသာ္ေတြက မ်ားလြန္းလွပါသည္။ လက္ရွိ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္က KNU ႏွင့္ RCSS တို႔ တရားဝင္ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား မတက္သျဖင့္ တစ္ဆို႔လ်က္ရွိခ်ိန္တြင္ ၄၅ ဦး ေကာ္မတီျဖင့္  လႊတ္ေတာ္တြင္း ေျခဥျပင္ဆင္မႈမ်ား ႀကိဳးပမ္းေနသည္။ တပ္မေတာ္က လိုလားပုံမရပါ။ ထို႔ေၾကာင့္ ရလဒ္၊ အေျဖ ထိေရာက္မႈရွိရန္ ျဖစ္ႏိုင္ေျခနည္းပါသည္။ ေျခဥျပင္ဆင္ေရး လက္ေတြ႕က်ၿပီး ရလဒ္ေကာင္း ရေစခ်င္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ၂၁ ပင္လုံ ႏွင့္ ၄၅ ဦး ေကာ္မတီဟူေသာ Institution ႏွစ္ခုအၾကား ခ်ိတ္ဆက္ၿပီး အမွန္တကယ္ တိုင္းျပည္အတြက္  အက်ိဳးရွိေစမည့္ အေ႐ြ႕တစ္ခုကို ၂၀၂၀ ေ႐ြးေကာက္ပြဲမတိုင္မီ ျပည္သူတစ္ဦးအေနႏွင့္ စာေရးသူလိုလားမိပါသည္။ ျဖစ္ႏိုင္၊ မျဖစ္ႏိုင္ႏွင့္ မည္သို႔ဆက္လုပ္ရမည္ကိုေတာ့ သက္ဆိုင္ရာ ဆုံးျဖတ္ခြင့္ရွိသည့္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားကသာ ၫွိႏႈိင္းအဆုံးအျဖတ္ေပးႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါေတာ့သည္။

 

သခင္

၂၀၁၉၊ ဩဂုတ္လ ၆ ရက္

 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *