၂၁ ရာစုအတြက္ သင္ခန္းစာ ၂၁ ခု

ကမၻာေက်ာ္စာေရးဆရာ Yuval Noah Harari ၏ အေရာင္းရဆုံးစာအုပ္စာရင္းဝင္ 21 Lessons  for the 21st  Century စာအုပ္ကို ဘာသာျပန္ဆိုေဖာ္ျပပါသည္။

သင္ခန္းစာ (၆) လူ႕ယဥ္ေက်းမႈ (Civilisation)

ကမၻာမွာ လူ႕ယဥ္ေက်းမႈတစ္မ်ိဳးပဲရွိတယ္ (အပိုင္း-၂)

လူသားအုပ္စုမ်ားႏွင့္ တိရစၧာန္မ်ိဳးစိတ္မ်ားအၾကားတြင္ ပို၍ပင္ နက္႐ႈိင္းေသာ ကြာျခားခ်က္ရွိေသးေပသည္။  တိရစၧာန္မ်ိဳးစိတ္မ်ားမွာ မတူညီေသာ မ်ိဳးစိတ္မ်ားအျဖစ္ ကြဲျပားသြားႏိုင္ေသာ္လည္း မတူေသာ  မ်ိဳးစိတ္မ်ားမွ မ်ိဳးစိတ္တစ္ခုအျဖစ္ ေပါင္းသြားသည္ဟူ၍ မရွိေခ်။  လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္သန္းေပါင္း ခုနစ္သန္းခန္႔က ခ်င္ပန္ဇီေမ်ာက္ဝံမ်ားႏွင့္  ေဂၚရီလာလူဝံမ်ားမွာ တစ္ခုတည္းေသာ တူညီသည့္ ဘိုးေဘးမ်ိဳးစိတ္တစ္ခုတည္းမွ ဆင္းသက္လာျခင္း ျဖစ္သည္။ ယင္းတူညီေသာ ေရွးမ်ိဳးစိတ္တစ္ခုမွ မတူညီေသာ အုပ္စုႏွစ္ခုအျဖစ္ ကြဲျပားသြားၿပီး ဆင့္ကဲျဖစ္စဥ္တြင္  မတူညီေသာ လမ္းႏွစ္ခုကို ေလၽွာက္လွမ္းသြားၾကျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုသို႔  ကြဲျပားသြားၿပီးေနာက္ ျပန္လည္ေပါင္းစည္း၍ မရေတာ့ေပ။ မတူညီေသာ မ်ိဳးစိတ္ႏွစ္ခုမွ သတၱဝါႏွစ္ေကာင္ေပါင္းစည္းၿပီး မ်ိဳးဆက္ပြား၍ ရႏိုင္ေသာ သားသမီးမထြန္းကားႏိုင္ေသာေၾကာင့္ မ်ိဳးစိတ္ႏွစ္ခုမွာ ဘယ္ေသာအခါမွ ျပန္လည္မေပါင္းစည္းႏိုင္ေပ။ ေဂၚရီလာလူဝံႏွင့္ ခ်င္ပန္ဇီေမ်ာက္ဝံ  ေပါင္းစည္းလို႔မရသလို၊ သစ္ကုလားအုတ္ႏွင့္ ဆင္ႏွင့္ ေပါင္းစည္း၍မရ။ ထို႔အတူ ေခြးသည္လည္း ေၾကာင္ႏွင့္ ေပါင္းစည္းၿပီး မ်ိဳးပြား၍မရႏိုင္ေပ။

လူသားအုပ္စုမ်ားမွာမူ အခ်ိန္ၾကာလာသည္ႏွင့္အမၽွ ပိုၿပီးႀကီးမားေသာ အုပ္စုမ်ားအျဖစ္သို႔ ေပါင္းစည္းလာတတ္သည့္ သေဘာရွိသည္။  ယေန႔ေခတ္ ဂ်ာမန္မ်ားမွာ ဆက္ဇြန္ (Saxons)၊ ပရက္ရွန္း (Prussians)၊  ဆြာဘီးယန္း (Swabians) ႏွင့္  ဘာေဗးရီးယန္း (Bavarians) အုပ္စုမ်ား ေပါင္းစည္းရာမွ ေပၚေပါက္လာျခင္းျဖစ္သည္။ ယင္းအုပ္စုမ်ားမွာ  သိပ္မၾကာခဲ့ေသးေသာ ကာလအတြင္းက တစ္အုပ္စုႏွင့္ တစ္အုပ္စု တည့္လွသည္ မဟုတ္ေခ်။ Otton von Bismarck က (ဒါဝင္၏ မ်ိဳးစိတ္မ်ား၏  ပင္မမူရင္းအေၾကာင္း – On the Origin စာအုပ္ကို ဖတ္ၿပီးေနာက္) မွတ္ခ်က္ခ်သည္မွာ ဩစႀတီးယန္းမ်ားႏွင့္ လူသားမ်ားအၾကား ေပ်ာက္ဆုံးေနသည့္ ကြင္းဆက္မွာ ဘာေဗးရီးယန္းမ်ားျဖစ္သည္ ဟူသတတ္။ ျပင္သစ္မ်ားမွာ ဖရန္႔မ်ား (Franks)၊ ေနာ္မန္မ်ား  (Normans)၊ ဘရက္တန္မ်ား (Breton)၊ ဂတ္စ္ကြန္မ်ား (Gascons)  ႏွင့္ ပ႐ိုဗန္ဆဲမ်ား (Provencal) ေပါင္းစည္းရာမွ ေပၚေပါက္လာျခင္းျဖစ္သည္။ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ ေရလက္ၾကားတစ္ဖက္တြင္မူ အဂၤလိပ္မ်ား၊ စေကာ့မ်ား၊ ေဝးလ္မ်ား၊ အိုင္းရစ္မ်ား တျဖည္းျဖည္းခ်င္း (ေပါင္းစည္းခ်င္သည္ျဖစ္ေစ၊ မေပါင္းစည္းခ်င္သည္ျဖစ္ေစ) ေပါင္းစည္း၍ ၿဗိတိသၽွမ်ား ျဖစ္လာလ်က္ရွိသည္။ သိပ္မေဝးလွေသာ အနာဂတ္တြင္ ဂ်ာမန္မ်ား၊  ျပင္သစ္မ်ား၊ ၿဗိတိသၽွမ်ား ေပါင္းစည္းသြားၿပီး ဥေရာပသားဟုသာေခၚေသာ အုပ္စုအျဖစ္ ေရာက္ေကာင္းေရာက္လာႏိုင္ေလသည္။

ေပါင္းစည္းေသာ အုပ္စုမ်ားမွာ ၾကာၾကာခံခ်င္မွလည္း ခံေပလိမ့္မည္။ ယေန႔ေခတ္ လန္ဒန္၊ အက္ဒင္ဗရာႏွင့္ ဘရက္ဆဲလ္ရွိ လူအမ်ားမွာ  ထိုအခ်က္ကို ေကာင္းေကာင္းသိပါသည္။ ၿဗိတိန္ ဥေရာပမွ ႏုတ္ထြက္သည့္ ျဖစ္စဥ္ (Brexit) က အစျပဳၿပီး ၿဗိတိန္ေရာ ဥေရာပသမဂၢပါ ႏွစ္ခုလုံးတစ္ၿပိဳင္နက္တည္း အစည္းေျပသြားသည့္အျဖစ္မ်ိဳးလည္း ႀကဳံေကာင္းႀကဳံလာရႏိုင္သည္။ ေရရွည္တြင္မူ သမိုင္း၏ လားရာမွာ ထင္ရွားၿပီးျဖစ္သည္။ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္တစ္ေသာင္းခန္႔က လူသားမ်ိဳးႏြယ္မွာ မေရမတြက္ႏိုင္ေသာ သီးျခားအုပ္စုေလးမ်ားအျဖစ္ ရပ္တည္ေနခဲ့ၾကသည္။ ေထာင္စုႏွစ္တစ္ခုကို ေက်ာ္ျဖတ္တိုင္း လူသားအုပ္စုမ်ားမွာ ေပါင္းစည္းလာၿပီး ပိုၿပီးႀကီးမားေသာ အုပ္စုမ်ားအျဖစ္ေရာက္ကာ သီးျခားလူ႕ယဥ္ေက်းမႈ အုပ္စုမ်ားအျဖစ္ ေပၚေပါက္လာသည္။ လြန္ခဲ့ေသာ မ်ိဳးဆက္အနည္းငယ္အတြင္းမွာမူ က်န္ရွိေနသည့္ လူ႕ယဥ္ေက်းမႈအုပ္စုမ်ားမွာ တစ္ခုတည္းေသာ ကမၻာ့လူ႕ယဥ္ေက်းမႈအျဖစ္သို႔ ေပါင္းစည္းလာေနျခင္း  ျဖစ္သည္။  ႏိုင္ငံေရး၊ လူမ်ိဳးေရး၊ ယဥ္ေက်းမႈ၊ စီးပြားေရးကြဲျပားမႈမ်ား  ရွိေနေသးေသာ္လည္း ယင္းကြဲျပားမႈမ်ားေၾကာင့္ အေျခခံေပါင္းစည္းေနမႈမွာ ပ်က္ျပားမသြားေခ်။ အမွန္အားျဖင့္ပင္ အခ်ိဳ႕ကြဲျပားမႈမ်ား ရွိေနႏိုင္ျခင္းမွာ အလုံးစုံလႊမ္းၿခဳံထားသည့္ တူညီေသာပုံစံရွိေနျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ဥပမာဆိုရေသာ္ – အလုပ္ကိစၥမ်ားကို ခြဲေဝၿပီး လုပ္ကိုင္ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ျခင္း (Division of Labor) မွာ တစ္ခုတည္းေသာ ေဈးကြက္ ရွိေနျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ဂ်ဳံႏွင့္စပါးစိုက္သည့္ အျခားႏိုင္ငံမ်ားထံမွ  စားစရာဝယ္ႏိုင္ျခင္းေၾကာင့္သာ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံသည္ ကားထုတ္လုပ္သည့္ႏိုင္ငံ သို႔မဟုတ္ ေရနံထုတ္လုပ္သည့္ႏိုင္ငံအျဖစ္ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ျခင္း  ျဖစ္သည္။

လူသားမ်ားေပါင္းစည္းျခင္းမွာ မတူညီသည့္ ပုံစံႏွစ္မ်ိဳးျဖင့္ ျဖစ္ပြား ျခင္းျဖစ္သည္။ ပထမတစ္မ်ိဳးမွာ မတူညီေသာအုပ္စုမ်ားအၾကား အခ်ိတ္အဆက္မ်ားထူေထာင္ျခင္းႏွင့္ ဒုတိယတစ္မ်ိဳးမွာအုပ္စုမ်ားအၾကား  လုပ္နည္းကိုင္နည္းမ်ားတူညီေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ျခင္းျဖစ္သည္။ ကူးလူးဆက္ဆံေရး အခ်ိတ္အဆက္မ်ားမွာ လုပ္ပုံလုပ္နည္းမတူညီေသာ အုပ္စုမ်ားအၾကားတြင္ပင္ ေပၚေပါက္လာႏိုင္သည္။ အမွန္အားျဖင့္  တစ္ဖက္ႏွင့္ တစ္ဖက္ ၿငႇိဳးသူရန္ဘက္ျဖစ္ေနၾကေသာ အုပ္စုမ်ားအၾကားတြင္ပင္ ကူးလူးဆက္ဆံေရး အခ်ိတ္အဆက္မ်ား ေပၚေပါက္လာတတ္သည္။  စစ္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ပင္ လူသားမ်ားတစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး ေပါင္းစည္းဆက္ဆံသည့္ အားအေကာင္းဆုံး ေႏွာင္ႀကိဳးမ်ား ေပၚေပါက္လာတတ္ေသးသည္ကိုး။ သမိုင္းပညာရွင္မ်ားက ဆိုေလ့ရွိသည္မွာ ဂလိုဘယ္လိုက္ေဇးရွင္း ျဖစ္စဥ္မွာ ၁၉၁၃ တြင္ အထြတ္အထိပ္ေရာက္ၿပီး ကမၻာစစ္ႏွစ္ခုႏွင့္ စစ္ေအး ကာလေခတ္ကာလမ်ားတြင္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ဆုတ္ယုတ္ခဲ့ကာ ၁၉၈၉  ေနာက္ပိုင္းၾကမွသာ ျပန္လည္ျဖစ္ထြန္းလာသည္ဟု ဆိုၾကသည္။ အဆိုပါအခ်က္မွာ စီးပြားေရးဆိုင္ရာေပါင္းစည္းမႈ ဂလိုဘယ္လိုက္ေဇးရွင္းအတြက္ မွန္ေကာင္းမွန္ႏိုင္ပါသည္။ သို႔ေသာ ္ထိုအခ်က္ႏွင့္ထပ္တူ အေရးႀကီးၿပီး မတူညီေသာေပါင္းစည္းမႈ ပုံစံတစ္မ်ိဳးျဖစ္သည့္ စစ္ေရးဆိုင္ရာ ဂလိုဘယ္လိုက္ေဇးရွင္းျဖစ္စဥ္ကို လ်စ္လ်ဴ႐ႈထားရာၾကပါသည္။  စစ္ပြဲမ်ားမွာ အေတြးအေခၚအယူအဆမ်ား၊ နည္းပညာမ်ား၊ လူသားမ်ားကို  စီးပြားေရးထက္ပင္မ်ားစြာ ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ ကူးလူးပ်ံ႕ႏွံ႔ေစပါသည္။  ၁၉၁၃ ထက္စာလၽွင္ ၁၉၁၈ တြင္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုမွာ ဥေရာပႏွင့္ ပိုမိုကူးလူးဆက္ဆံနီးစပ္မႈရွိၿပီး စစ္ပြဲမ်ား ရပ္ဆိုင္းသြားသည့္ကာလ မ်ားတြင္ ႏွစ္ဖက္ျပန္လည္ေဝးကြာသြားျပန္သည္။ ဒုတိယကမၻာစစ္ႏွင့္  စစ္ေအးကာလေခတ္ေရာက္မွသာ ႏွစ္ဖက္စလုံး၏ ကံၾကမၼာခြဲျခားမရေအာင္ အတူတူျပန္လည္ခ်ိတ္ဆက္မိသြားၾကျခင္းျဖစ္သည္။

စစ္ပြဲမ်ားက လူသားမ်ားကို တစ္ဖက္အေၾကာင္းတစ္ဖက္ ပို၍ သိခ်င္စိတ္ေပၚလာေစသည္။ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုမွာ စစ္ေအးကာလအတြင္း ႐ုရွားအေၾကာင္း အေသးစိတ္အသိဆုံးအခ်ိန္ဟု ဆို၍ရသည္။  ေမာ္စကိုတစ္ေနရာမွ ေခ်ာင္းဟန္႔လိုက္လၽွင္ပင္ ဝါရွင္တန္တြင္ ပ်ားပန္းခတ္လူမ်ား အလုပ္႐ႈပ္သြားေစသည္။ လူသားမ်ားမွာ သူတို႔၏ စီးပြားေရး ကုန္သြယ္ဖက္မ်ားထက္ ရန္သူကို ပိုၿပီးဂ႐ုစိုက္ၾကသည္။ ထိုင္ဝမ္ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အေမရိကန္႐ုပ္ရွင္တစ္ကားရွိသည္ဆိုလၽွင္ ဗီယက္နမ္ အေၾကာင္း႐ိုက္ထားသည့္ ႐ုပ္ရွင္ကားငါးဆယ္ေလာက္ ရွိတတ္ေပသည္။

၂၁ ရာစု အေစာပိုင္းကမၻာမွာ မတူညီေသာအုပ္စုမ်ားအၾကား  အခ်ိတ္အဆက္မ်ား ေပၚေပါက္သည္ထက္ မ်ားစြာေက်ာ္လြန္ေရွ႕ေရာက္ေနၿပီ ျဖစ္သည္။ ကမၻာေပၚရွိ လူအမ်ားမွာ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး ထိေတြ႕ ဆက္သြယ္ႏိုင္႐ုံမၽွမက အေတြးအေခၚအယူအဆမ်ား၊ လုပ္နည္းကိုင္နည္းမ်ား ပို၍ပို၍ တူညီလာေနၾကၿပီ ျဖစ္သည္။ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္တစ္ေထာင္ခန္႔က  ကမၻာေပၚမွာ မတူညီေသာ ႏိုင္ငံေရးစုဖြဲ႕မႈ ေမာ္ဒယ္လ္မ်ား ဒါဇင္ႏွင့္ခ်ီ၍  ေပၚေပါက္ခဲ့သည္။ ဥေရာပကိုၾကည့္လၽွင္ လြတ္လပ္ေသာ ၿမိဳ႕ျပႏိုင္ငံငယ္မ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းေတာ္က အုပ္စိုးေသာ ႏိုင္ငံငယ္ေလးမ်ား အၿပိဳင္အဆိုင္ ျပည့္ႏွက္ေနသည့္ ေျမရွင္ပေဒသရာဇ္စနစ္ကို ေတြ႕ရမည္ျဖစ္သည္။ မြတ္ဆလင္ကမၻာကိုၾကည့္လၽွင္ တစ္ကမၻာလုံးကို အုပ္စိုးသည္ဟု ေႂကြးေၾကာ္ေသာ ကာလိဖိတ္မ်ားကို ေတြ႕ရမည္ျဖစ္ၿပီး ဘုရင္အုပ္စိုးေသာ ႏိုင္ငံငယ္ေလးမ်ား၊ ေစာ္ဘြားမ်ား၊ စူလ္တန္မ်ား အုပ္ခ်ဳပ္သည့္ ႏိုင္ငံငယ္ေလးမ်ားကိုလည္း ေတြ႕ရမည္ျဖစ္သည္။ တ႐ုတ္အင္ပါယာမ်ားမွာလည္း သူတို႔ကိုယ္  သူတို႔  တစ္ခုတည္းေသာ တရားနည္းဆီေလ်ာ္သည့္ ႏိုင္ငံေရးစုဖြဲ႕မႈမ်ားအျဖစ္ ယုံၾကည္ၾကၿပီး ေျမာက္ဘက္ႏွင့္ အေနာက္ဘက္ရွိ လူမ်ိဳးအုပ္စုကိုယ္စီျဖင့္ စုဖြဲ႕ထားသည့္ မဟာမိတ္ႏိုင္ငံမ်ားမွာ ေပ်ာ္ေပ်ာ္ပါးပါးႀကီး  တစ္ဖက္ႏွင့္တစ္ဖက္ စစ္ပြဲဆင္ႏႊဲၾကေလသည္။ အိႏၵိယႏွင့္ အေရွ႕ေတာင္ အာရွတြင္လည္း ပန္းစၾကာမွန္ေျပာင္းကို ၾကည့္ရသလို အုပ္ခ်ဳပ္မႈပုံစံအမ်ိဳးမ်ိဳး မ႐ိုးရေအာင္ ေတြ႕ႏိုင္ၿပီး အေမရိက၊ အာဖရိကႏွင့္ ဩစေၾတးလ်- အာရွ ေနရာမ်ားရွိ ႏိုင္ငံေရးအစုအဖြဲ႕မ်ားမွာလည္း အမဲလိုက္အုပ္စုပုံစံမွအစ ျပန္႔က်ဲေနသည့္ အင္ပါယာမ်ားအထိ ပုံစံမ်ိဳးစုံျဖင့္ ေတြ႕ရေလသည္။  ႏိုင္ငံတကာ ဥပေဒမဆိုထားဘိဦး၊ အိမ္နီးခ်င္း လူသားအုပ္စုအခ်င္းခ်င္းပင္  သံတမန္လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားကို ဘုံသေဘာတူညီခ်က္ရဖို႔ အလြန္ခက္ခဲ ေလသည္။ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းကိုယ္စီတြင္ ကိုယ္ပိုင္ႏိုင္ငံေရးစံႏႈန္းမ်ားရွိေနၿပီး  အျခားအုပ္စုမ်ား၏ ႏိုင္ငံေရး သေဘာတရားမ်ားကို နားလည္ဖို႔၊ အသိအမွတ္ျပဳဖို႔ ခက္ခဲေလသည္။

ယေန႔ေခတ္တြင္မူ တစ္ခုတည္းေသာ ႏိုင္ငံေရးစံနမူနာ ပုံစံတစ္ရပ္ကိုပင္ ေနရာတိုင္းတြင္ လက္ခံထားၾကသည္။ ကမၻာတြင္ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာပိုင္ ႏိုင္ငံ ၂၀၀ နီးပါးရွိသည္ဟု ဆိုႏိုင္ၿပီး ေယဘုယ်အားျဖင့္  တူညီေသာ သံတမန္လုပ္ထုံးလုပ္နည္း ပ႐ိုတိုေကာမ်ားႏွင့္ ဘုံတူညီသည့္ ႏိုင္ငံတကာဥပေဒမ်ား ရွိေလသည္။ ဆြီဒင္၊ ႏိုင္ဂ်ီးရီးယား၊ ထိုင္းႏွင့္ ဘရာဇီးႏိုင္ငံအားလုံးတို႔မွာ ေျမပုံစာအုပ္မ်ားတြင္ တူညီေသာ အေရာင္စုံပုံစံမ်ားျဖင့္ ေတြ႕ရမည္ျဖစ္ၿပီး သူတို႔အားလုံးမွာ ကုလသမဂၢအဖြဲ႕ဝင္ႏိုင္ငံမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ မတူညီမႈမ်ား အေျမာက္အျမားရွိေသာ္လည္း သူတို႔အားလုံးကို တူညီသည့္ အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ ခံစားခြင့္မ်ားရွိသည့္ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာပိုင္ ႏိုင္ငံမ်ားအျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳထားသည္။  တကယ္တမ္းဆိုရလၽွင္ အဆိုပါႏိုင္ငံအားလုံးမွာ ႏိုင္ငံေရးအယူအဆမ်ားႏွင့္ လုပ္နည္းကိုင္နည္းမ်ားမ်ားစြာ တူညီၾကေလသည္။ ဆိုရလၽွင္ လူထုကိုယ္စားျပဳ အစိုးရအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ လူတိုင္းမဲေပးပိုင္ခြင့္၊ လူ႕အခြင့္အေရး အစရွိသည့္ ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ အနည္းဆုံးမည္ကာ မတၱအားျဖင့္ေတာ့ လက္ခံထားၾကသည္သာ ျဖစ္ေလသည္။ လန္ဒန္ႏွင့္ ပဲရစ္ကဲ့သို႔ပင္ တီဟီရန္၊ ေမာ္စကို၊ ကိပ္ေတာင္းႏွင့္ နယူးေဒလီတို႔တြင္  ပါလီမန္မ်ား ရွိေလသည္။ ကမၻာ့လူထုက အေကာင္းျမင္ေစရန္ အစၥေရးသား ႏွင့္ ပါလက္စတိုင္းသားမ်ား၊ ႐ုရွားမ်ားႏွင့္ ယူကရိန္းသားမ်ား၊ ကာ့ဒ္မ်ား ႏွင့္ တာ့ခ္မ်ား အၿပိဳင္ႀကိဳးစားၾကရာတြင္ လူ႕အခြင့္အေရး၊ ႏိုင္ငံ၏ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ၊ ႏိုင္ငံတကာဥပေဒ အစရွိသည့္ တူညီေသာဘာသာစကားကိုသုံးၿပီး  ႀကိဳးစားၾကျခင္း ျဖစ္သည္။

ကမၻာမွာ “က်ဆုံးေနေသာႏိုင္ငံမ်ား (Failed States)” မ်ားျဖင့္  ျပည့္ႏွက္ေနေကာင္း ျပည့္ႏွက္ေနႏိုင္ေသာ္လည္း ေအာင္ျမင္ေသာ ႏိုင္ငံတစ္ခုျဖစ္ဖို႔အတြက္မူ ပုံစံတစ္မ်ိဳးသာရွိေလသည္။ သို႔ျဖစ္ေလရာ  ကမၻာ့ႏိုင္ငံေရးမွာ Anna Karenia ဥပေဒအတိုင္း ေအာင္ျမင္ေသာ ႏိုင္ငံမ်ားမွာ အားလုံးပုံစံတူၾကၿပီး က်ဆုံးေနေသာ ႏိုင္ငံမ်ားမွာမူ သူ႕နည္းသူ႕ဟန္ႏွင့္ က်ဆုံးျခင္းျဖစ္ေလသည္။ က်ဆုံးေနေသာ ႏိုင္ငံမ်ားမွာ  ကမၻာတြင္ လက္ခံက်င့္သုံးေနသည့္ ႏိုင္ငံေရးစနစ္ထဲမွ တစ္ခုခုျပည့္မီေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ျခင္းမရွိေသာေၾကာင့္ မေအာင္မျမင္ျဖစ္ရျခင္းျဖစ္ေလသည္။ အစၥလာမ္မစ္ႏိုင္ငံေတာ္ (IS) မွာ ယင္းကမၻာတြင္ က်င့္သုံးေနေသာ ႏိုင္ငံေရးစနစ္တစ္ခုလုံးကို လုံးလုံးလ်ားလ်ားလက္မခံဘဲ  အကုန္လုံးကို အုပ္ခ်ဳပ္စိုးမိုးသည့္ ကာလိဖိတ္ဆိုသည့္ လုံး၀မတူညီေသာ  ႏိုင္ငံေရးပုံစံတစ္ရပ္ဖန္တီးရန္ ႀကိဳးပမ္းျခင္းက ထူးျခားခ်က္ျဖစ္ေလသည္။  သို႔ေသာ္ ယင္းသို႔ ျငင္းပယ္ျခင္းေၾကာင့္ပင္ အစၥလာမ္မစ္ႏိုင္ငံေတာ္   (IS) မေအာင္ျမင္ရျခင္းျဖစ္သည္။ ေျပာက္က်ားစစ္ဆင္ႏႊဲေသာ အဖြဲ႕မ်ားစြာႏွင့္ အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႕အစည္းအမ်ားအျပားမွာ ႏိုင္ငံသစ္ထူေထာင္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ရွိႏွင့္ၿပီးသား ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံကိုသိမ္းပိုက္ရန္ ေဆာင္႐ြက္ျခင္းျဖစ္သည္။ ယင္းသို႔ေဆာင္႐ြက္ရာတြင္လည္း ကမၻာတြင္ရွိေနေသာ  ႏိုင္ငံေရးစနစ္အစီအစဥ္၏ အေျခခံစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို အၿမဲ လိုက္နာေလ့ရွိၿပီး ေဆာင္႐ြက္ျခင္းျဖစ္သည္။ တာလီဘန္အဖြဲ႕ပင္ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာပိုင္ အာဖဂန္နစၥတန္၏ တရားဝင္အစိုးရအျဖစ္ ႏိုင္ငံတကာအသိအမွတ္ျပဳရရွိေအာင္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္႐ြက္ရေသးသည္။ ကမၻာ့ ႏိုင္ငံေရး၏ အေျခခံစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို ျငင္းပယ္သည့္ မည္သည့္အဖြဲ႕မဆို နယ္ေျမတခုခု အထင္အရွား ၾကာရွည္သိမ္းပိုက္ႏိုင္ေသးသည့္  အျဖစ္မ်ိဳးမရွိေသးေခ်။

ကမၻာ့ႏိုင္ငံေရးစနစ္လားရာ မည္မၽွအားေကာင္းသနည္းဆိုသည္ကို စစ္ပြဲမ်ား၊ သံတမန္ေရးရာမ်ား စသည့္ ခက္ခဲၾကမ္းတမ္းေသာ ႏိုင္ငံေရးေမးခြန္းမ်ားျဖင့္ မဆန္းစစ္ဘဲ ၂၀၁၆ ရီယိုအိုလံပစ္လိုမ်ိဳး အျဖစ္အပ်က္ႏွင့္  ဆန္းစစ္လို႔ရသည္။ အိုလံပစ္အားကစားပြဲမ်ား က်င္းပပုံကို ျပန္လည္စဥ္းစားၾကည့္ပါ။ အားကစားသမား ၁၁,၀၀၀ ကို ဘာသာေရး၊ လူတန္းစား သို႔မဟုတ္ ဘာသာစကားျဖင့္ အုပ္စုခြဲထားျခင္း မဟုတ္ဘဲ ႏိုင္ငံအလိုက္  အုပ္စုခြဲထားျခင္းျဖစ္သည္။ ဗုဒၶဘာသာအုပ္စု၊ အလုပ္သမားလူတန္းစားအုပ္စု သို႔မဟုတ္ အဂၤလိပ္စကားေျပာ အုပ္စုဟူ၍မခြဲေပ။ ထိုင္ဝမ္ႏွင့္ ပါလက္စတိုင္းကဲ့သို႔ေသာ ခၽြင္းခ်က္အနည္းငယ္မွလြဲ၍  အားကစားသမားမ်ားကို ႏိုင္ငံအလိုက္ အုပ္စုခြဲျခင္းမွာ လြယ္ကူ႐ိုးရွင္းေသာ ကိစၥျဖစ္ေလသည္။

အိုလံပစ္ဖြင့္ပြဲေန႔ ၂၀၁၆ ဩဂုတ္လ ၅ ရက္ေန႔တြင္ အားကစား သမားမ်ားမွာ ႏိုင္ငံအလံမ်ားကို ေဝွ႔ယမ္းကာ ႏိုင္ငံအုပ္စုအလိုက္ ခ်ီတက္ၾကသည္။ မိုက္ကယ္ဖဲလ္က ေ႐ႊတံဆိပ္တစ္ခုရတိုင္း အေမရိကန္ႏိုင္ငံေတာ္သီခ်င္း (Star – Spangled Banner) ကိုဖြင့္ကာ ၾကယ္မ်ားႏွင့္ မ်ဥ္းေၾကာင္းမ်ားပါေသာ အေမရိကန္အလံကို လႊင့္ထူသည္။ အမ္မလီအန္ဒီေရာက ဂ်ဴဒိုတြင္ ေ႐ႊတံဆိပ္ရေသာအခါ သုံးေရာင္ျခယ္ျပင္သစ္အလံကို လႊင့္ထူကာ ျပင္သစ္ႏိုင္ငံေတာ္ သီခ်င္း (Marseillaise) ကို ဖြင့္ေလသည္။

အဆင္ေျပလြယ္ကူေစသည့္အခ်က္မွာ ကမၻာ့ႏိုင္ငံတိုင္းတြင္ ပုံစံတူညီသည့္ ႏိုင္ငံေတာ္သီခ်င္းရွိေလသည္။ ႏိုင္ငံေတာ္သီခ်င္းအားလုံးလိုလို မွာ မိနစ္ပိုင္းၾကာျမင့္ၿပီး သံစုံတီးဝိုင္းျဖင့္တီးသည့္ သီခ်င္းမ်ားျဖစ္သည္။ အစဥ္အလာဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ားပါဝင္သည့္ အထူးလူတန္းစားတစ္ရပ္ကသာ ႐ြတ္ဆိုရသည့္ မိနစ္ ၂၀ ေလာက္ရွည္သည့္ ဂါထာမဟုတ္ေပ။  ေဆာ္ဒီအာေရးဗီးယား၊ ပါကစၥတန္ ႏွင့္ ကြန္ဂိုတို႔လို ႏိုင္ငံမ်ိဳးပင္ သူတို႔၏ ႏိုင္ငံေတာ္သီခ်င္းမ်ားအတြက္ အေနာက္တိုင္းဂီတပုံစံျဖင့္ ဖန္တီးျပဳလုပ္ထားျခင္းျဖစ္သည္။ ယင္းႏိုင္ငံေတာ္ သီခ်င္းအမ်ားစုမွာလည္း ဘင္သိုဗင္  အပ်င္းေျပေရးထားသည့္ ဂီတမ်ိဳးႏွင့္ ပိုတူေလသည္။ (စာဖတ္သူအေနႏွင့္  တစ္ရက္ရက္တြင္ Youtube  မွ ႏိုင္ငံေတာ္သီခ်င္းအမ်ိဳးမ်ိဳးဖြင့္ၾကည့္ၿပီး  သူငယ္ခ်င္းမ်ားႏွင့္ ဘယ္ႏိုင္ငံမွ ႏိုင္ငံေတာ္သီခ်င္းျဖစ္လဲ ခန္႔မွန္းၾကည့္ တမ္း ကစားလို႔ရပါသည္။) ႏိုင္ငံေတာ္သီခ်င္းစာသားမ်ားမွာလည္း  တစ္ကမၻာလုံး အတူတူနီးပါးပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ဆိုလိုသည္မွာ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္  အုပ္စုအေပၚ သစၥာ႐ိုေသမႈ သေဘာတရားမ်ား အတူတူျဖစ္သည္ဆိုသည့္  သေဘာပင္ျဖစ္ပါသည္။ ဥပမာျပရမည္ဆိုလၽွင္ ေအာက္ပါႏိုင္ငံေတာ္ သီခ်င္းစာသားကိုဖတ္ၾကည့္ၿပီး ဘယ္ႏိုင္ငံကသီခ်င္းလဲ စာဖတ္သူ ခန္႔မွန္းၾကည့္ပါ။ (ကၽြန္ေတာ့္အေနႏွင့္ ႏိုင္ငံ၏ နာမည္ကိုသာ ေယဘုယ်ဆန္ဆန္ ‘ကၽြႏ္ုပ္ႏိုင္ငံ’ ဟုသာ ေျပာင္းလဲထားပါသည္) –

          “တို႔ေျပ၊ တို႔ေျမ

          ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ေသြးေျမက်ခဲ့တဲ့ေျမ၊

          အမိေျမကို ကာကြယ္ဖို႔

          ဒီေနရာမွာ ကၽြႏ္ုပ္ ရပ္တည္ေနေပ။

          တို႔ေျပ၊ တို႔ေျမ

          ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ျပည္သူမ်ားႏွင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ အမိေျမ

          ညီညာစြာတို႔ေတြ

          ‘တိုင္းျပည္ကို စုစည္းၾကစို႔’

          ကမၻာမေၾက၊ အၿမဲတည္တံ့ေစ

          တို႔ေျပ၊ တို႔အမိေျမ၊ တျပည္လုံးကို စုစည္းလို႔

          အသက္ဝိဉာဥ္ကို တည္ေဆာက္ၾကစို႔၊ တိုင္းျပည္ကို တည္ေဆာက္ၾကစ္ို႔

          ႀကီးျမတ္ေလတဲ့ တို႔တိုင္းျပည္အတြက္

          ႀကီးျမတ္တဲ့ တို႔တိုင္းျပည္

          တရားမၽွတ လြတ္လပ္ျခင္းနဲ႔မေသြ

          ကၽြႏ္ုပ္အမိေျမ၊ ကၽြႏ္ုပ္ခ်စ္တဲ့ တိုင္းျပည္

          ႀကီးျမတ္တဲ့ တို႔တိုင္းျပည္

          တရားမၽွတ လြတ္လပ္ျခင္းနဲ႔မေသြ

          ကမၻာမေၾက တို႔တိုင္းျပည္”

အေျဖက အင္ဒိုနီးရွားျဖစ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ စာဖတ္သူအေနႏွင့္ အေျဖမွာ ပိုလန္ သို႔မဟုတ္ ႏိုင္ဂ်ီးရီးယား၊ ဘရာဇီးျဖစ္ပါသည္ဆိုရင္ေရာ  အံ့အားသင့္ပါမည္ေလာ။

ႏိုင္ငံအလံမ်ားမွာလည္း ပ်င္းစရာေကာင္းေလာက္ေအာင္ ခပ္ဆင္ဆင္ေတြခ်ည္းသာ ျဖစ္ၾကသည္။ ႏိုင္ငံအလံအားလုံးမွာ ခၽြင္းခ်က္တစ္ခုမွလြဲ၍  ေလးေထာင့္ပုံပိတ္စေပၚတြင္ အေရာင္အမ်ိဳးအစား ရွိတတ္သမၽွကေလးကို  အစင္းမ်ား၊ ဂ်ီဩေမႀတီပုံမ်ား စုထားသည့္ ပုံမ်ားျဖစ္သည္။ နီေပါသာ  သူမ်ားထက္ ဆန္းၿပီး ႀတိဂံႏွစ္ခုစုထားသည့္ ထူးျခားေနေသာ အလံျဖစ္သည္။ (သို႔ေသာ္ နီေပါႏိုင္ငံမွာ တစ္ခါမွ အိုလံပစ္တြင္ ဆုမရဖူးေခ်။)  အင္ဒိုနီးရွားအလံမွာ အျဖဴေရာင္တစ္ေၾကာင္းအေပၚတြင္ အနီေရာင္တစ္ေၾကာင္းပါသည့္ အလံျဖစ္သည္။ ပိုလန္ႏိုင္ငံအလံမွာ အနီေရာင္တစ္ေၾကာင္းေပၚတြင္ အျဖဴတစ္ေၾကာင္းပါသည့္ အလံျဖစ္သည္။ မိုနာကိုႏိုင္ငံအလံမွာ အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံႏွင့္ အတူတူျဖစ္သည္။ ဘယ္လ္ဂ်ီယံ၊  ခ်က္၊ အိုင္ဗရီကို႔စ္၊ ျပင္သစ္၊ ဂြန္နီယာ၊ အိုင္ယာလန္၊ အီတလီ၊ မာလီႏွင့္  ႐ိုေမးနီးယားႏိုင္ငံအားလုံးမွာ မ်ဥ္းေၾကာင္းသုံးေၾကာင္းကို အေရာင္ အမ်ိဳးမ်ိဳးျခယ္ထားသည့္ အလံျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အေရာင္အခ်ိဳ႕ကို ခြဲျခား မျမင္ႏိုင္သည့္ အခ်ိဳ႕ေသာသူမ်ားအတြက္ ခြဲမသိႏိုင္ေပ။

ဤႏိုင္ငံမ်ားထဲမွ အခ်ိဳ႕ႏိုင္ငံမ်ားမွာ တစ္ႏိုင္ငံႏွင့္တစ္ႏိုင္ငံ ခါးခါးသီးသီး စစ္ပြဲဆင္ႏႊဲဖူးၾကေလသည္။ သို႔ေသာ္ အုတ္ေအာ္ေသာင္းနင္းျဖစ္ေနသည့္ ႏွစ္ဆယ္ရာစုအတြင္းတြင္ပင္ အိုလံပစ္အားကစားပြဲမွာ သုံးခါသာ  ဖ်က္သိမ္းရဖူးသည္ (၁၉၁၆၊ ၁၉၄၀ ႏွင့္ ၁၉၄၄ တို႔တြင္ ျဖစ္သည္)။  ၁၉၈၀ တြင္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ သူ႕မဟာမိတ္အခ်ိဳ႕မွာ ေမာ္စကိုအိုလံပစ္ကို သပိတ္ေမွာက္ခဲ့ၿပီး ၁၉၈၄ တြင္ ေလာ့စ္အိန္ဂ်လိစ္ အိုလံပစ္ကို ဆိုဗီယက္အုပ္စုက သပိတ္ေမွာက္ခဲ့သည္။ အိုလံပစ္ပြဲမွာ တစ္ခါတစ္ရံတြင္လည္း ႏိုင္ငံေရးမုန္တိုင္းတိုက္ေနသည့္ အေျခအေနမ်ိဳးႏွင့္ ႀကဳံခဲ့ရသည္မ်ားလည္း ရွိသည္ (အထူးသျဖင့္ ၁၉၃၆ နာဇီဂ်ာမနီတြင္ အိုလံပစ္ပြဲက်င္းပစဥ္က ျဖစ္သည္။ ေနာက္တစ္ေခါက္မွာမူ ၁၉၇၂ ျမဴးနစ္အိုလံပစ္တြင္  အစၥေရးကိုယ္စားျပဳအဖြဲ႕ကို ပါလက္စတိုင္း အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားက လုပ္ႀကံသတ္ျဖတ္စဥ္က ျဖစ္သည္)။ သို႔ေသာ္ ၿခဳံေျပာရမည္ဆိုလၽွင္ ႏိုင္ငံေရးအျငင္းပြားမႈမ်ားေၾကာင့္ အိုလံပစ္ပြဲ ပ်က္သြားရသည့္အျဖစ္မ်ိဳး မရွိေသး။

 

သီဟဝင့္ေအာင္

(ဆက္လက္ေဖာ္ျပပါမည္။)

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *