႐ႈပ္ေထြးလာေသာ အေျခခံဥပေဒ ကႀကိဳးမ်ား

၁၀ ႏွစ္ေက်ာ္ သက္တမ္းရွိၿပီး လူေျပာသူေျပာမ်ားလွသည့္ အေျခခံဥပေဒကို ျပင္ဆင္ရန္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ ဝိဝါဒကြဲလ်က္ရွိသည္။

ဆိုရလၽွင္ နာဂစ္မုန္တိုင္း တိုက္ခတ္ခ်ိန္ကို အခြင့္ေကာင္းအျဖစ္အသုံးခ်၍ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒကို ေမြးဖြားေစခဲ့သူမ်ားႏွင့္ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒကို အၿမဲလိုလိုဆန္႔က်င္ခဲ့ၿပီး အဆိုပါအေျခခံဥပေဒေအာက္မွပင္ ႏိုင္ငံအာဏာကို ရယူခဲ့သူတို႔၏ ဝိေရာဓိမ်ားဟု ဆိုရမည္။

အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးသည္ NLD ပါတီ၏ ေ႐ြးေကာက္ပြဲကတိကဝတ္လည္းျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံ့အာဏာအရပ္ရပ္ကိုရရွိၿပီး သုံးႏွစ္ေက်ာ္အၾကာတြင္ NLD က ယင္းကတိကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ ႀကိဳးစားလ်က္ရွိၿပီျဖစ္သည္။

၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ေမလအတြင္း ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္ ဗိုလ္စိန္မွန္ကြင္းတြင္ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရး လူထုေဟာေျပာပြဲ

ထို႔ေၾကာင့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ ကိုယ္စားလွယ္ ၄၅ ဦး ပါဝင္ေသာ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရး ပူးေပါင္းေကာ္မတီတစ္ရပ္ကို ဖြဲ႕စည္း၍ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ တစ္သီးပုဂၢလမ်ားထံမွ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကို ေတာင္းခံခဲ့ရာ အႀကံျပဳခ်က္ေပါင္း ၃၇၆၅ ခ်က္ ရရွိခဲ့သည္။

တပ္မေတာ္အပါအဝင္ ႏိုင္ငံေရးပါတီအသီးသီးထံမွ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးကို မူအားျဖင့္ သေဘာတူညီမႈရရွိထားေသာ္လည္း မည္သည့္အခ်က္ကို ျပင္မည္၊ မည္သို႔ျပင္မည္ဆိုသည္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ လက္ရွိအခ်ိန္တိုင္ ၫွိႏႈိင္းမရ ေသးသည့္ ပုစၧာျဖစ္သည္။

ဝိဝါဒကြဲေသာ ျပင္ဆင္နည္း

NLD သည္ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရး ပူးေပါင္းေကာ္မတီဖြဲ႕ရန္ အေရးႀကီးအဆိုကို ဇန္နဝါရီလ ၂၉ ရက္တြင္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေအာင္ၾကည္ၫြန္႔က ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ အျခားအဆိုမ်ားႏွင့္အတူ တင္သြင္းခဲ့သည္။

အေျခခံဥပေဒျပင္ေရးအတြက္ မည္သို႔ျပင္ဆင္ရမည္ကို အေျခခံဥပေဒ အခန္း (၁၂) တြင္ ေဖာ္ျပထားၿပီးျဖစ္သည္။ အခန္း (၁၂) တြင္ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ရန္ တင္သြင္းေသာအဆိုကို ဥပေဒမူၾကမ္းအျဖစ္တင္သြင္းရမည္။ ယင္းဥပေဒမူၾကမ္းတြင္ အျခားအဆိုမ်ားမပါရွိရ။ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၌ တင္သြင္းရမည္ဟူ၍ျဖစ္သည္။

NLD က တင္သြင္းေသာ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းေသာ အေရးႀကီးအဆိုသည္ အခန္း (၁၂) ေဖာ္ျပပါအခ်က္မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီမႈမရွိဟုဆိုကာ ေဝဖန္ခံခဲ့ရသည္။

သို႔ေသာ္လည္း NLD ကမူ ၎တို႔ တင္သြင္းေသာ အေရးႀကီးအဆိုသည္ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးအဆိုမဟုတ္။ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရး ပူးေပါင္းေကာ္မတီဖြဲ႕စည္းရန္ အေရးႀကီးအဆိုသာျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဥပေဒႏွင့္ညီသည္ဟု ဆိုသည္။

ယင္းကိစၥတြင္ ျပည္ေထာင္စုႀကံ႕ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီက ကန္႔ကြက္သည္။ တပ္မေတာ္သားမ်ားကလည္း မတ္တပ္ရပ္ကန္႔ကြက္သည္။ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က မဲခြဲဆုံးျဖတ္ခဲ့ရာ ပူးေပါင္းေကာ္မတီ (၄၅ ဦးေကာ္မတီ) ဖြဲ႕ရန္ အတည္ျဖစ္ခဲ့သည္။

ထိုေနာက္ ၄၅ ဦးေကာ္မတီကို ဖြဲ႕စည္း၍ အႀကံျပဳခ်က္ရယူခဲ့ၾကသည္။ ၄၅ ဦး ေကာ္မတီဖြဲ႕ျခင္းသည္ အေျခခံဥပေဒႏွင့္မညီဟုဆိုကာ ႀကံ႕ခိုင္ေရးပါတီမွ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာ စိုင္းဆိုင္ေက်ာက္ဆမ္က အေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာခုံ႐ုံးသို႔ ကန္႔ကြက္လႊာတစ္ေစာင္ တင္သြင္းခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္လည္း ဇူလိုင္လ ၂၅ ရက္တြင္ အေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာခုံ႐ုံးက ယင္းတင္သြင္းလႊာႏွင့္ပတ္သက္၍ ခုံ႐ုံး၏ စီရင္ပိုင္ခြင့္အတြင္းမရွိဟုဆိုကာ ပယ္ခ်ခဲ့သည္။

ထို႔အတူ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚနန္းနီနီေအးကလည္း အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးတြင္ အခန္း (၁၂) ႏွင့္အညီတင္သြင္းရမည္ဟု ဖြင့္ဆိုေပးရန္ အေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာခုံ႐ုံးသို႔ တင္ျပသည့္ တင္သြင္းလႊာ အမွတ္ (၂) သည္လည္း ခုံ႐ုံး၏ စီရင္ပိုင္ခြင့္အတြင္းမရွိဟုဆိုကာ ပယ္ခ်ခံခဲ့ရသည္။

တပ္မေတာ္သည္ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးပူးေပါင္းေကာ္မတီတြင္ပါဝင္ခဲ့ေသာ္လည္း ျပင္ဆင္ေရးနည္းလမ္းသည္ အခန္း (၁၂) ႏွင့္မညီဟုဆိုကာ ဝင္ေရာက္ေဆြးေႏြးခဲ့ျခင္း မရွိေခ်။

NLD ပါတီ၏ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးနည္းလမ္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ NDF ပါတီဥကၠ႒ ဦးခင္ေမာင္ေဆြက ယခုကဲ့သို႔ ဆိုသည္။

“ကၽြန္ေတာ္တို႔ဘက္က ျပင္ပုံျပင္နည္းေပါ့။ ျပင္တဲ့အခါမွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဒီ႐ုတ္႐ုတ္သဲသဲျဖစ္ၿပီး တိုင္းျပည္အေပၚမွာလည္း အမ်ိဳးသားညီၫြတ္ေရးကို ထိပါးတာမ်ိဳး ျဖစ္ေနတယ္ေလ”

ဦးခင္ေမာင္ေဆြသည္ NLD ပါတီ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္တစ္ဦးျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲကို NLD ပါတီက သပိတ္ေမွာက္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ NLD ပါတီမွႏုတ္ထြက္ခဲ့သည္။ ထိုေနာက္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအင္အားစုပါတီ NDF ပါတီကိုတည္ေထာင္ခဲ့သည္။

NDF ပါတီ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ ၂၀၁၀ ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ တစ္ႏိုင္ငံလုံးအႏွံ႔ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ရာ ၁၆ ေနရာ အႏိုင္ရရွိခဲ့သည္။

သိုဝွက္ခဲ့ေသာ ရည္႐ြယ္ခ်က္မ်ား

၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရး ပူးေပါင္းေကာ္မတီတြင္ တပ္မေတာ္သားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ပါဝင္ခဲ့ေသာ္လည္း ေကာ္မတီအစည္းေဝးတြင္ ေဆြးေႏြးခဲ့ျခင္းမရွိ။ ထို႔အတူ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားေပးခဲ့ျခင္းလည္း မရွိေခ်။ ထို႔ေၾကာင့္ ပူးေပါင္းေကာ္မတီက ရရွိခဲ့ေသာ အစီရင္ခံစာပါ အႀကံျပဳခ်က္ ၃၇၆၅ ခ်က္တြင္ တပ္မေတာ္၏ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားတစ္ခုမၽွ မပါဝင္ေခ်။

ကနဦးတြင္ ပူးေပါင္းေကာ္မတီ၏ အစီရင္ခံစာကို ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ေဆြးေႏြးရန္ တပ္မေတာ္သားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၇၀ ေက်ာ္က စာရင္းေပးခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ေနာက္ပိုင္း ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ ေဆြးေႏြးၾကသည့္အခ်ိန္တြင္ တပ္မေတာ္သားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား မပါဝင္ခဲ့ေခ်။

“အျပင္မွာ ပြဲဆူၾကတာေပါ့ဗ်ာ။ ေတာ္႐ုံတန္႐ုံလူကေတာ့ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးကို တပ္မေတာ္ ကန္႔ကြက္တယ္ေပါ့။ ဒီလိုပဲ နားလည္သြားတာေပါ့။ ေအာက္ေျခမွာလည္း အဲဒီလိုပဲ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္တာေတြ႕တယ္” ဟု ရခိုင္ အမ်ိဳးသားပါတီ ANP မွ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေဖသန္းက ဆိုသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ တပ္မေတာ္သည္ ၎၏သေဘာထားကို အခ်ိန္မတိုင္မီ ထုတ္ေဖာ္လိုျခင္းမရွိဘဲ ႏိုင္ငံေရးအရ ျပည္သူမ်ားအျမင္မၾကည္မည့္ကိစၥမ်ိဳးကို ေရွာင္ကြင္းျခင္းျဖစ္ႏိုင္သည္ဟု ႏိုင္ငံေရးသုံးသပ္သူမ်ားက ဆိုသည္။

မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးတြင္ ပုဒ္မ ၄၃၆ (က) ကဲ့သို႔ အေရးႀကီးပုဒ္မမ်ားကို ျပင္ဆင္ရန္အတြက္ တပ္မေတာ္၏သေဘာထားသည္သာ အဓိကက်လ်က္ရွိရာ ေနာက္ဆုံးအခ်ိန္ေရာက္မွသာ ၎၏ရပ္တည္ခ်က္ကို ဖြင့္ဟမည့္သေဘာပင္ ျဖစ္သည္။

အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရး ေႂကြးေၾကာ္ခဲ့သည့္ NLD ပါတီသည္လည္း တကယ္တမ္းျပင္ဆင္ၾကမည္ဆိုသည့္အခါ ၎၏အႀကံျပဳခ်က္မွာ ၁၁၄ ခ်က္သာ ရွိသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ NLD သည္ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ၎၏ သေဘာထားထက္ အျခားေသာ တိုင္းရင္းသားပါတီမ်ားက မည္သည့္အခ်က္ကို ျပင္ဆင္လိုၾကသည္၊ တပ္မေတာ္က မည္သို႔သေဘာထားရွိသည္ကို ေဖာ္ထုတ္ၿပီး ႏိုင္ငံေရးအက်ိဳးအျမတ္ရယူလိုရင္းဟု ႏိုင္ငံေရးအသိုင္းအဝိုင္းက ဆိုသည္။

“NLD က မေျပာဘူး။ ဝွက္ထားတယ္” ဟု ANP ပါတီမူဝါဒေရးရာ ဦးေဆာင္ေကာ္မတီဝင္၊ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးဦးလွေစာက ဆိုသည္။

အေဟာင္းျပင္ျခင္းေလာ၊ အသစ္ေရးျခင္းေလာ

၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရး ပူးေပါင္းေကာ္မတီက စုေဆာင္းရရွိေသာအႀကံျပဳခ်က္မွာ ၃၇၆၅ ခ်က္ရွိသည္။ ျပင္ဆင္ရန္ အႀကံျပဳခ်က္အမ်ားစုကို တိုင္းရင္းသားပါတီမ်ားဆီမွ ရရွိျခင္းျဖစ္သည္။

ႏိုင္ငံေရးပါတီ ၁၃ ခုႏွင့္ တစ္သီးပုဂၢလမ်ားက အႀကံျပဳခ်က္မ်ား ေပးပို႔ရာတြင္ ရွမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီ (SNLD) က အမ်ားဆုံးျဖစ္ၿပီး ၁၁၁၂ ခ်က္၊ ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီ (ANP) က ၈၅၈ ခ်က္၊ မြန္အမ်ိဳးသားပါတီက ၆၄၁ ခ်က္၊ အမ်ိဳးသားညီၫြတ္ေသာဒီမိုကရက္ တစ္ပါတီ (NUD) က ၄၆၂ ခ်က္ ေပးပို႔ခဲ့ၾကသည္။

“ဥပေဒျပင္ဖို႔ နာမည္တပ္ၿပီး အသစ္ေရးဖို႔ လုပ္ေနတာပါ” ဟု ရခိုင္ျပည္နယ္ ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္မွ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးဘရွိန္က ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ ဆိုသည္။ ၎သည္ ANP ပါတီမွ ျဖစ္သည္။

အေျခခံဥပေဒအသစ္တစ္ခုေရးမည္ဆိုပါကလည္း လက္ခံေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္လည္း ယခုအခ်ိန္သည္ ယင္းသို႔ျပဳလုပ္ရမည့္အခ်ိန္ မဟုတ္ေၾကာင္း၊ လႊတ္ေတာ္ထဲတြင္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒသစ္တစ္ခုေရး၍မရေၾကာင္း ဦးဘရွိန္ကဆိုသည္။

NLD အမ်ားစုပါဝင္ေသာ ၄၅ ဦး ေကာ္မတီသည္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကို ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳၿပီးေနာက္တြင္ ျပင္ပမွ တတ္သိပညာရွင္၊ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား အစရွိသည့္ အစုအဖြဲ႕ ကိုးဖြဲ႕ကို ဖိတ္ေခၚ၍ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးမူၾကမ္းတစ္ခု ေရးဆြဲမည္ျဖစ္သည္။

ထို႔သို႔ ေရးဆြဲရာတြင္ ျပင္ဆင္လိုသည့္အခ်က္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ သေဘာထားမတိုက္ဆိုင္ပါက ေကာ္မတီအတြင္း မဲခြဲဆုံးျဖတ္ၾကမည္ျဖစ္သည္။ အဆိုပါ ေကာ္မတီတြင္လည္း NLD သည္ အမ်ားစုျဖစ္ရာ အျခားေသာ တိုင္းရင္းသားပါတီ မ်ားက ၎တို႔၏ တန္းတူညီမၽွမႈေတာင္းဆိုခ်က္မ်ား မရရွိမည္ကို စိုးရိမ္ေနၾကျခင္း ျဖစ္သည္။

“ကိုးဖြဲ႕ကလည္း ဒီအစိုးရဖြဲ႕ထားသူ ေတြမ်ားမယ္ေလ။ ျပည္သူကပါလည္း နည္းနည္းပဲပါမယ္။ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ေတြထည့္လည္း နည္းနည္းပဲပါမွာပဲ။ အမ်ားစုခန္႔ထားတာက ဒီအစိုးရခန္႔ထားတာဆိုေတာ့ ဒီအစိုးရလိုခ်င္တဲ့လမ္းေၾကာင္း အတိုင္း ေထာက္ခံၾကရင္ တိုင္းရင္းသားေတြ လိုခ်င္တဲ့အခြင့္အေရးဟာ သိပ္ေမၽွာ္လင့္လို႔မရဘူး” ဟု ေပ်ာ္ဘြယ္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေသာင္းေအးက ရွင္းျပသည္။

“ဒါေပမဲ့ သူ (NLD) က လုပ္ခ်င္တဲ့ဟာကို ဇြတ္လုပ္မယ့္သေဘာ ျဖစ္ေနတယ္”

ဦးေသာင္းေအးသည္ ျပည္ေထာင္စုႀကံ႕ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီမွ ျဖစ္သည္။

ထို႔သို႔ ေကာ္မတီအတြင္း မဲခြဲဆုံးျဖတ္၍ အတည္ျဖစ္ၿပီးေသာ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးဥပေဒၾကမ္းသည္ လႊတ္ေတာ္သို႔ေရာက္ရွိၿပီးေနာက္ ေဆြးေႏြးၾကမည္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေနာက္တြင္ ပုဒ္မ ၄၃၆ ႏွင့္ဆက္ႏႊယ္သည့္ ျပင္ဆင္ရန္ခက္ခဲသည့္ ပုဒ္မမ်ားမွအပ အျခားပုဒ္မမ်ားကို လႊတ္ေတာ္အတြင္း မဲအမ်ားစုျဖင့္ အတည္ျပဳၾကမည္ျဖစ္သည္။ ယင္းအခ်က္ကို ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးဘရွိန္ကလည္း စိုးရိမ္လ်က္ရွိသည္။

ဦးဘရွိန္သည္ ရခိုင္ျပည္နယ္ ေက်ာက္ျဖဴမဲဆႏၵနယ္မွ ျပည္သူ႕ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ျဖစ္သည္။

“လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ မဲမ်ားရင္ႏိုင္တယ္ဆိုတဲ့ပုံစံနဲ႔ (အေျခခံဥပေဒ) ေရးလို႔မရဘူး” ဟု ၎ကဆိုသည္။

သမၼတဦးသိန္းစိန္အစိုးရလက္ထက္ သမၼတ႐ုံးဝန္ႀကီးေဟာင္း၊ ယခု အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးစိုးသိန္းကမူ အေျခခံဥပေဒအသစ္ေရးမည္ဆိုပါက ႀကိဳဆိုၿပီး ယင္းသို႔ေရးဆြဲျခင္းသည္ ကၽြမ္းက်င္ေသာ ဥပေဒပညာရွင္မ်ား၏ အလုပ္ဟု လႊတ္ေတာ္တြင္ဆိုသည္။

လက္ရွိ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရး အႀကံျပဳခ်က္ ၃၇၆၅ ခ်က္ကို သဲသဲကြဲကြဲသိရန္ ျပည္သူလူထုထံ တင္ျပသင့္ေၾကာင္း ေပ်ာ္ဘြယ္မဲဆႏၵနယ္မွ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေသာင္းေအးကဆိုသည္။

ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးစိုင္းသန္းႏိုင္ကမူ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒျဖင့္ပင္ တစ္ႏိုင္ငံလုံး အပစ္အခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (NCA) ကို လက္မွတ္ေရးထိုးႏိုင္ခဲ့သည္ဟု ဩဂုတ္လ ၁ ရက္က က်င္းပသည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ ဆိုသည္။

ထို႔ျပင္ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရး ဥပေဒမူၾကမ္းတစ္ခုေရးမည္ဆိုပါကလည္း ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒကို မည္သို႔ေရးဆြဲခဲ့သည့္သမိုင္းကို ျပန္လည္ၾကည့္ရန္လိုမည္ဟု ၎ကဆိုသည္။

၂၀၀၈ ဇာစ္ျမစ္

လက္ရွိတည္ဆဲျဖစ္ေနသည့္ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒကို မည္သို႔ေရးခဲ့သနည္း။

၁၉၉၃ ခုႏွစ္တြင္ အမ်ိဳးသားညီလာခံ ေခၚယူခဲ့သည္။ ဖိတ္ၾကားခံရသူစာရင္းတြင္ ႏိုင္ငံေရးပါတီကိုယ္စားလွယ္ ၄၉ ဦး၊ ေ႐ြးေကာက္ခံအမတ္ ၁၀၇ ဦး၊ တိုင္းရင္းသားကိုယ္စားလွယ္ ၂၁၅ ဦး၊ ေတာင္သူလယ္သမားကိုယ္စားလွယ္ ၄၈ ဦး၊ အသိပညာရွင္၊ အတတ္ပညာရွင္ ၄၁ ဦး၊ ဝန္ထမ္းကိုယ္စားလွယ္ ၉၂ ဦးႏွင့္ အျခားဖိတ္ၾကားသင့္သူ ၅၇ ဦးတို႔ ပါဝင္ခဲ့သည္။

NLD ပါတီနာယကတစ္ဦးျဖစ္သူ ဦးဝင္းထိန္၏ ‘သံသရာတစ္ေကြ႕’ စာအုပ္ စာမ်က္ႏွာ ၄၆၉ တြင္မူ ‘ကိုယ္စားလွယ္ ေပါင္း ၆၀၀ ေက်ာ္မွာ ၁၉၉၀ ခုႏွစ္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲအရ အေ႐ြးခံထားရတဲ့ ကိုယ္စားလွယ္ ၈၅ ဦးပဲ ပါတာေတြ႕ရတယ္။ က်န္တဲ့ကိုယ္စားလွယ္ေတြကေတာ့ န၀တကိုလိုလားတဲ့ ဝန္ထမ္းမ်ား၊ တပ္မေတာ္အရာရွိမ်ားနဲ႔ တိုင္းရင္းသားကိုယ္စားလွယ္မ်ား ပါဝင္ပါတယ္။ ျပည္သူလူထု အေ႐ြးခ်ယ္ခံထားရတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ေတြက လူအနည္းစုျဖစ္ၿပီး အစိုးရဘာေျပာေျပာ ေခါင္းညိတ္မယ့္ ပုဂၢိဳလ္ေတြက ၈၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ေက်ာ္ ပါေနပါတယ္” ဟု ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

၁၉၉၅ ခုႏွစ္တြင္ အမ်ိဳးသားညီလာခံမွ NLD ပါတီကိုယ္စားလွယ္မ်ား ႏုတ္ထြက္သြားခဲ့သည္။ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္တြင္ အေျခခံဥပေဒမူၾကမ္းကို စတင္ေရးဆြဲခဲ့သည္။ ယင္းသို႔ ေရးဆြဲရာတြင္ တရားသူႀကီးခ်ဳပ္ ဦးေအာင္တိုး၊ ေရွ႕ေနခ်ဳပ္ ဦးေအးေမာင္၊ ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္ေက်ာ္ဆန္း၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ခင္ေအာင္ျမင့္၊ ေဒါက္တာ ထြန္းရွင္၊ ဦးတီခြန္ျမတ္ (လက္ရွိ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္နာယက) အပါအဝင္ ပညာရွင္ ၅၄ ဦး ပါဝင္ခဲ့သည္။

မည္သို႔ဆိုေစ ဤသို႔ ျပင္ရခက္လြန္းသည့္ ဥပေဒတစ္ရပ္ျဖစ္ေရးအတြက္ ေထာင့္စုံမွ ႀကိဳးစားပမ္းစား ေရးဆြဲခဲ့ၾကသည္က အမွန္ပင္ျဖစ္သည္။ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒသည္ ျပင္ရခက္ေရးရည္မွန္း ေရးဆြဲထားသည္ျဖစ္ရာ ယခုကဲ့သို႔ ျပင္ရခက္သည့္အေျခအေနကို လက္ေတြ႕ႀကဳံေနရၿပီျဖစ္ေသာေၾကာင့္ န၀တအစိုးရ၏ ရည္မွန္းခ်က္ ေပါက္ေျမာက္သည္ဟုပင္ ဆိုရေပမည္။

လႊတ္ေတာ္အတြင္းက ျပင္ႏိုင္၏ေလာ

ဤမၽွ ျပင္ဆင္ရန္ခက္ေရး စနစ္တက် ေရးဆြဲခဲ့ေသာ အေျခခံဥပေဒကို လႊတ္ေတာ္အတြင္းက ျပင္ႏိုင္၏ေလာဆိုသည့္ေမးခြန္းသည္ ယခုအခ်ိန္အခါအတြက္ ေမးသင့္ေမးထိုက္ေသာေမးခြန္းပင္ ျဖစ္သည္။

ဥပေဒမွန္သမၽွ လႊတ္ေတာ္အတြင္းက ျပင္ဆင္ျခင္းကသာ လုပ္႐ိုးလုပ္စဥ္ျဖစ္ေသာ္လည္း အေျခခံဥပေဒကမူ လႊတ္ေတာ္အတြင္းထက္ လႊတ္ေတာ္ျပင္ပအခင္းအက်င္းက ပိုမိုအေရးႀကီးသည့္သေဘာ သက္ေရာက္လ်က္ရွိသည္။

အေၾကာင္းမွာ လႊတ္ေတာ္အတြင္း အမ်ားစုရွိေနေသာ NLD ပါတီဝင္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို ျပည္သူက မဲေပးထားျခင္းသည္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ‘လူကိုမၾကည့္ဘဲ ပါတီကိုၾကည့္ၿပီး မဲေပးပါ’ ဟူသည့္စကားအတိုင္း NLD ပါတီကို ၾကည့္၍ မဲေပးခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။

NLD ပါတီတြင္ ျပည္သူမ်ား၏မဲကို သိမ္းက်ဳံးယူငင္ႏိုင္သူ၊ ျပည္သူ႕ေမတၱာကို တေပြ႕တပိုက္ရရွိသူသည္ ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္မွလြဲ၍ အျခားမရွိ။ ထို႔ေၾကာင့္ လႊတ္ေတာ္အတြင္း ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ သေဘာထားသည္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏အေပၚတြင္သာ မွီတည္လ်က္ရွိသည္။

တစ္ဖက္တြင္လည္း အေျခခံဥပေဒပါပုဒ္မ ၄၃၆ ကဲ့သို႔ အေရးႀကီးပုဒ္မမ်ားကို ျပင္ဆင္ေရးတြင္ တပ္မေတာ္သားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ သေဘာထားမပါ၍မျဖစ္။ တပ္မေတာ္၏ သေဘာထားသည္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီး ခ်ဳပ္ေပၚတြင္ အဓိကတည္လ်က္ရွိသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ လႊတ္ေတာ္အတြင္း ျပည္သူေ႐ြးေကာက္ထားသည္ဆိုေသာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ တပ္မေတာ္သားလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္လိုျခင္း၊ မျပင္လိုျခင္းသေဘာထားသည္ လႊတ္ေတာ္ ထဲတြင္ မရွိ။ လႊတ္ေတာ္အတြင္း သေဘာထားထက္ လႊတ္ေတာ္ျပင္ပ ႏိုင္ငံ့ေခါင္းေဆာင္မ်ားအၾကား သေဘာထားက ပို၍အခရာက်သည္ကို ေတြ႕ရမည္ျဖစ္သည္။

အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးတြင္ လႊတ္ေတာ္ျပင္ပရွိ ႏိုင္ငံေခါင္းေဆာင္မ်ားျဖစ္ေသာ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္အေပၚတြင္သာ မွီတည္လ်က္ရွိၿပီး ၎တို႔ ၫွိႏႈိင္းႏိုင္လၽွင္ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရး ခရီးေပါက္ၿပီဟု ေျမပုံၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္မွ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေဖသန္းက ဆိုသည္။

“ဖြဲ႕စည္းပုံတံခါးေသာ့ တစ္ေခ်ာင္းစီကို ပိုင္ဆိုင္ထားတဲ့ တပ္မေတာ္နဲ႔ NLD တို႔ ၫွိၫွိႏႈိင္းႏႈိင္းလုပ္ရင္ ခရီးက အေတာ္ေပါက္ေနပါၿပီ” ဟု ၎ကဆိုသည္။

လက္ရွိအေျခအေနကမူ ၎တို႔မၫွိႏႈိင္းႏိုင္၍ ခရီးမေပါက္ေသးသည့္ သေဘာပင္။

ေႂကြးေတာင္းခ်ိန္ ရန္ျဖစ္ျခင္းေလာ

လႊတ္ေတာ္အတြင္း အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္မည္ဟုဆိုသည္ႏွင့္ တစ္ၿပိဳင္နက္တည္းမွာပင္ လမ္းေပၚထြက္လာေသာ ႏွစ္ဖက္ေသာ လူအုပ္ႀကီးရွိလာသည္။ တစ္စုေသာ လူအုပ္ႀကီးသည္ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ျခင္းကို ေထာက္ခံျခင္းျဖစ္သည္။
အျခားေသာ လူအုပ္ႀကီးမွာ တပ္မေတာ္ကို ေထာက္ခံၾကျခင္းျဖစ္သည္။

ဆိုရလၽွင္ NLD ေထာက္ခံသူႏွင့္ တပ္မေတာ္ေထာက္ခံေသာ ႏွစ္ဖက္လူအုပ္ႀကီးျဖစ္သည္။ အဆိုပါ ႏွစ္ဖက္လူအုပ္ႀကီးသည္ အေျခခံဥပေဒျပင္ေရး လႊတ္ေတာ္တြင္ ႀကိဳးပမ္းေနခ်ိန္၌ လမ္းေပၚထြက္၍ ၎တို႔ဆႏၵကို ေဖာ္ထုတ္ၾကျခင္းျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ႏွစ္ဖက္ေသာ ႏိုင္ငံေရးတင္းမာမူမ်ားသည္ စိုး႐ြံ႕စရာျဖစ္လာသည္။

ဤအေျခအေနကို တိုင္းရင္းသားပါတီမ်ားက မႏွစ္သက္ေၾကာင္း အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးပူးေပါင္းေကာ္မတီအစီရင္ခံစာကို ေဆြးေႏြးစဥ္ ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီမွ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေဖသန္းက ဆိုသည္။

“အခုျမင္ေတြ႕ရတာက လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ ေဆြးေႏြးမႈေတြေတာင္ မစရေသးဘူး။ လမ္းေပၚမွာ အနီေရာင္၊ အစိမ္းေရာင္ အုပ္စုေတြက ပြဲဆူေနၾကပါၿပီ။ ျပည္သူ႕သေဘာထားဆိုတာထက္ ပါတီပုံရိပ္ေတြရဲ႕ မဲဆြယ္မႈနဲ႔ ပိုတူေနပါတယ္” ဟု ဩဂုတ္လ ၁ ရက္တြင္ က်င္းပသည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၌ ဦးေဖသန္းက ေျပာၾကားသည္။

အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးဟု ဆိုလိုက္သည္ႏွင့္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ NLD ပါတီတို႔အၾကား လြန္ဆြဲမႈမ်ား၊ အျငင္းပြားမႈမ်ားသည္ တိုင္းရင္းသားမ်ားလိုလားသည့္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုတည္ေဆာက္ေရးႏွင့္ တန္းတူညီမၽွခြင့္ရေရး အိပ္မက္အတြက္ အဟန္႔အတားမ်ားျဖစ္ေနၿပီေလာ။

“အေႂကြးလာေတာင္းတိုင္း လင္မယားရန္ျဖစ္ခ်င္ေယာင္ေဆာင္ၿပီးေတာ့ အခ်ိန္ဆြဲေနတယ္လို႔ တိုင္းရင္းသားေတြက ထင္ျမင္သြားမွာကို သတိထားသင့္ပါတယ္” ဟု ဦးေဖသန္းက မွတ္ခ်က္ျပဳသည္။

မ်က္ႏွာမ်ားသည့္ ပုဒ္မ ၂၆၁

အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးႏွင့္ပတ္သက္လၽွင္ ၿပီးခဲ့သည့္ သမၼတဦးသိန္းစိန္လက္ထက္ ပထမအႀကိမ္လႊတ္ေတာ္ကတည္းက ျပင္ဆင္ခဲ့ၾကသည္။ ျပင္ဆင္ခ်က္မ်ားသည္ပင္ လူထုဆႏၵခံယူပြဲလုပ္ရမည္ျဖစ္၍ အစိုးရအဆင္းတြင္ အခ်ိန္မေလာက္၍ မလုပ္ျဖစ္ခဲ့။ ထို႔ေၾကာင့္ ျပင္ဆင္ခဲ့သည့္ပုဒ္မမ်ားသည္ပင္ အတည္ျဖစ္ခဲ့ေသာ္လည္း ယေန႔တိုင္အသက္မဝင္။

ထိုစဥ္ကတည္းကပင္ ပုဒ္မ ၂၆၁ ကို ျပင္ဆင္ရန္ တင္ျပခဲ့ၾကသည္မ်ား ရွိသည္။ ယင္းပုဒ္မ၏အႏွစ္ခ်ဳပ္မွာ တိုင္းႏွင့္ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ကို သမၼတက ေ႐ြးခ်ယ္ရျခင္းျဖစ္သည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ပထမအႀကိမ္လႊတ္ေတာ္သက္တမ္းတြင္ အတိုက္အခံျဖစ္ေသာ NLD က ယင္းပုဒ္မျပင္ဆင္ေရး ေထာက္ခံခဲ့သည္။ ျပင္ဆင္လိုသည့္ သေဘာထားအႏွစ္ခ်ဳပ္မွာ တိုင္းႏွင့္ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ကို သမၼတသေဘာထားမပါဘဲ သက္ဆိုင္ရာ တိုင္းႏွင့္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္က ေ႐ြးခ်ယ္ခြင့္ရွိေရးျဖစ္သည္။

ထိုစဥ္က အဆိုပါျပင္ဆင္မႈကို ကန္႔ကြက္သူသည္ အာဏာရပါတီ USDP ႏွင့္ တပ္မေတာ္သားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားျဖစ္သည္။ ျပင္ဆင္ေရးမွာ မေအာင္ျမင္ခဲ့ေခ်။

ယခုဒုတိယအႀကိမ္လႊတ္ေတာ္သက္တမ္းတြင္မူ အာဏာလက္လႊတ္ခဲ့ရေသာ ႀကံ႕ခိုင္ေရးပါတီက ယင္းပုဒ္မကို ျပင္ဆင္ရန္ တင္ျပခဲ့သည္။ တပ္မေတာ္သားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ေထာက္ခံသည္။ အတိုက္အခံမွသည္ အာဏာရလာေသာ NLD ပါတီက ကန္႔ကြက္သူျဖစ္သြားသည္။

ပုဒ္မ ၂၆၁ ျပင္ဆင္ေရးအတြက္ အမ်ိဳးသားေရးသမားမ်ားကလည္း ၿပီးခဲ့သည့္ ေမလအတြင္း ဆႏၵျပခဲ့ၾကသည္။ ယင္းဆႏၵျပပြဲတြင္ ဆရာေတာ္ဦးဝီရသူႏွင့္ ဦးဝင္းကိုကိုလတ္ကဲ့သို႔ ပုဂၢိဳလ္မ်ားလည္း ပါဝင္ခဲ့သည္။

ပုဒ္မ ၂၆၁ ျပင္ဆင္မႈသည္ ရွမ္းျပည္နယ္ကဲ့သို႔ ျပည္နယ္မ်ားအတြက္ မ်ားစြာအက်ိဳးမထူးလွ။ အေၾကာင္းရင္းမွာ ရွမ္းျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္တြင္လည္း ႀကံ႕ခိုင္ေရးပါတီက အမ်ားဆုံးအႏိုင္ရရွိထားသည္ျဖစ္ရာ ႀကံ႕ခိုင္ေရးပါတီႏွင့္ တပ္မေတာ္၏ သေဘာတူညီမႈျဖင့္သာ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ခန္႔အပ္ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္၏ သေဘာထားျဖင့္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္တင္ေျမႇာက္ရမည္ဆိုေသာေၾကာင့္ လႊတ္ေတာ္အတြင္းရွိ တပ္မေတာ္သား ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္း၏ ဆႏၵမဲလည္း ပါဝင္မည္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ တိုင္းႏွင့္ျပည္နယ္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္တစ္ဦး တင္ေျမႇာက္မည့္ကိစၥအတြက္ တပ္မေတာ္၏ပါဝါကို အရွိန္ျမႇင့္လိုက္သည့္သေဘာဟု သုံးသပ္သူမ်ားလည္း ရွိသည္။

မည္သို႔ဆိုေစ ပုဒ္မ ၂၆၁ ျပင္ဆင္ေရးႏွင့္ပတ္သက္လၽွင္ ပါတီႀကီးမ်ားက ႏိုင္ငံ့အာဏာရရွိခ်ိန္တြင္ ကန္႔ကြက္ၾကၿပီး အတိုက္အခံျဖစ္ခ်ိန္တြင္ ေထာက္ခံၾကသည့္ ထင္ရွားေသာ ပုဒ္မတစ္ခုျဖစ္လာသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ အခ်ိဳ႕ေသာ ႏိုင္ငံေရးသုံးသပ္သူမ်ားက ပုဒ္မ ၂၆၁ ျပင္ဆင္လိုၾကျခင္းသည္ ျပည္မအေျခစိုက္ အင္အားႀကီးႏိုင္ငံေရးပါတီႏွစ္ခု၏ ႏိုင္ငံေရးအျမတ္ထုတ္ကစားပြဲတစ္ခုသာျဖစ္ၿပီး တိုင္းရင္းသားပါတီမ်ားအတြက္မဟုတ္ဟု ဆိုၾကသည္။

သို႔ေသာ္လည္း ရခိုင္ျပည္နယ္အတြက္မူ တစ္မ်ိဳးျဖစ္သည္။ ရခိုင္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္တြင္ ႀကံ႕ခိုင္ေရးႏွင့္ NLD က မႀကီးစိုးႏိုင္။ ႀကီးစိုးထားသည္က ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီ ANP ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ရခ္ိုင္အမတ္မ်ားက ဤပုဒ္မကို ျပင္ဆင္လိုၾကသည္။

“အစိုးရက ျပည္သူကိုယ္စားျပဳမွ ေကာင္းတာေလ။ အမ်ားစုကိုယ္စားျပဳတဲ့ပါတီက ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္မျဖစ္ဘဲနဲ႔ အနည္းေလး တစ္ေယာက္၊ ႏွစ္ေယာက္ႏိုင္တဲ့ပါတီက ငါခန္႔မယ္၊ ငါ့လူဆိုတဲ့ပုံစံျဖစ္သြားတယ္။ အဲဒီေတာ့ သူတို႔ေႂကြးေၾကာ္ေနတဲ့ ဖက္ဒရယ္တို႔ ဒီမိုကေရစီတို႔ဆိုတာ အကုန္လုံး ေပ်ာက္သြားတာေပါ့ေနာ္” ဟု ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီ ANP မွ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေဖသန္းက ဆိုသည္။

အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္အတြင္း ျပင္ဆင္ႏိုင္မည့္ ပုဒ္မမ်ားတြင္ ပုဒ္မ ၂၆၁ ပါဝင္မည္ေလာ။ အေျခအေနကို အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအင္အားစုပါတီဥကၠ႒ ဦးခင္ေမာင္ေဆြက ယခုကဲ့သို႔ ဆိုသည္။

“အဲဒါမ်ိဳး အာ႐ုံစိုက္ၿပီးျပင္တာက NLD ဘက္မွာ မေတြ႕ရဘူးေလ။ ျပင္ခ်င္တာက ႀကံ႕ခိုင္ေရးက ျဖစ္ေနတာကိုး။ ဒီဟာလည္း ပူးေပါင္းေကာ္မတီထဲမွာ ဆုံးျဖတ္သုံးသပ္ၿပီးမွ လုပ္ၾကမယ္ဆိုေတာ့ အျပတ္ေျပာဖို႔ ေတာ္ေတာ္ခက္သြားတယ္” ဟု ၎ကဆိုသည္။

႐ႈပ္ေထြးလာေသာ အေျခခံဥပေဒ ကႀကိဳးမ်ား

ယခုလႊတ္ေတာ္တြင္ လုပ္ေဆာင္ေနၾကသည့္ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးတြင္ မည္သည့္ပုဒ္မမ်ားကို ျပင္ဆင္ႏိုင္မည္နည္း။

ပုဒ္မ ၄၃၆ (က)ကဲ့သို႔ အေရးႀကီး ပုဒ္မမ်ိဳးကိုမူ ျပင္ဆင္ႏိုင္မည္မဟုတ္ဟု ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေဖသန္း က ဆိုသည္။

“၄၃၆ (က) ကေတာ့ မရေတာ့ဘူးဗ်ာ။ ဒါက အခ်ိန္သိပ္ကပ္ေနၿပီ။ Referendum လုပ္ရဦးမွာကို။ ၄၃၆ (ခ) ကိုျပင္ရမယ္” ဟု ၎ကဆိုသည္။

ယင္းသို႔ျပင္ရာတြင္လည္း အျငင္းမပြား၊ တစ္ဖက္ႏွင့္တစ္ဖက္ ပုတ္ခတ္မႈမရွိဘဲ NLD ႏွင့္ တပ္မေတာ္တို႔ ၫွိၫွိႏႈိင္းႏႈိင္းျဖစ္ႏိုင္မွသာ ျပင္ဆင္လို႔ရမည္ဟု ၎ကဆိုသည္။

မည္သို႔ဆိုေစ ႏိုင္ငံေရးအသိုင္းအဝိုင္းက သုံးသပ္ရာတြင္ လက္ရွိအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးသည္ တပ္မေတာ္သေဘာထား မပါဝင္ေသာေၾကာင့္ ေကာင္းစြာအထမေျမာက္ႏိုင္ေသး။ အေရးႀကီးပုဒ္မမ်ားမွအပ အနည္းငယ္ေသာပုဒ္မေလာက္ကိုသာ ျပင္ဆင္ႏိုင္မည့္သေဘာဟုဆိုသည္။ ထို႔ျပင္လည္း လာမည့္ကာလတြင္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲမ်ားရွိျခင္းေၾကာင့္လည္း အခ်ိန္အခါမသင့္ဟု ဆိုၾကသည္။

ျပည္ေထာင္စုႀကံ႕ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီမွ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေသာင္းေအးကမူ “ျပင္ဖို႔သင့္တဲ့ဟာကေတာ့ တပ္ကလည္း လက္ခံမွာပဲ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔လည္း လက္ခံမွာပဲ။ တျခားပါတီေတြလည္း လက္ခံမွာပဲ။ မျပင္သင့္ ေသးတဲ့ဟာေပါ့ဗ်ာ ၄၃၆ (က)၊ (ခ) ေရာ၊ အထူးသျဖင့္ (က) ေပါ့။ ဒါေတြက မရေသးဘူးေလဗ်ာ” ဟု ဆိုသည္။

အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးလုပ္ငန္းသည္ ျပည္သူမ်ားက ေစာင့္ေမၽွာ္ေနၾကသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အေရးႀကီးသည္။ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုျဖစ္ေရး အိပ္မက္အတြက္ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးသည္ အဓိက က်ေသာ အခန္းက႑မွ ပါဝင္လ်က္ရွိသည္။

အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးတြင္ ႏိုင္ငံေရးအသိုင္းအဝိုင္းက လက္ခံထားၾကသည္မွာ တပ္မေတာ္၏သေဘာထား ျဖစ္သည္။

ဤမၽွအေရးႀကီးေသာကိစၥရပ္တြင္ တပ္မေတာ္၏ သေဘာထားကို ရယူႏိုင္ျခင္းမရွိေသာ၊ တပ္မေတာ္ဘက္ကလည္း NLD ႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ရန္ လိုလားဟန္မျပေသးေသာ အေျခအေနသည္ ျပည္သူမ်ားအတြက္ စိတ္မခ်မ္းေျမ႕ဖြယ္ရာပင္။

တပ္မေတာ္သည္ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးမွ တျဖည္းျဖည္းဆုတ္ခြာမည္ဟုလည္း ဆိုထားရာ မည္သည့္အခ်ိန္တြင္ ဆိုသည္ကလည္း စိတ္ဝင္စားစရာေကာင္းသည့္ေမးခြန္းျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္လည္း NLD ပါတီဝင္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေအာင္ၾကည္ၫြန္႔ကမူ NLD က ျပင္ဆင္ရန္အႀကံျပဳေသာ ႏိုင္ငံေရးမွတပ္မေတာ္ဆုတ္ခြာေရး ခ်ဥ္းကပ္းနည္းသည္ အနည္းဆုံး ၃၅ ႏွစ္ခန္႔ ၾကာျမင့္မည္ျဖစ္ရာ ေကာင္းမြန္သည့္ အဆိုျပဳခ်က္ဟု ဆိုသည္။

အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးသည္ ခက္ခဲသည္မွန္ေသာ္လည္း တပ္မေတာ္ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ ႏိုင္ငံေရးစိတ္ဆႏၵသည္ မ်ားစြာအေရးႀကီးသည္ဟု ၎က ဆိုသည္။

မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ တပ္မေတာ္၏သေဘာထားကို ရယူႏိုင္ျခင္းမရွိျခင္း၊ ေ႐ြးေကာက္ပြဲကာလႏွင့္ အခ်ိန္ကပ္ေနျခင္းအျပင္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲကတိတည္ရန္ ႀကိဳးစားေနရွာသည္ NLD ၏ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရး ေဆာင္႐ြက္ခ်က္အေပၚ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအင္အားစုပါတီ ဥကၠ႒ ဦးခင္ေမာင္ေဆြက သူ႕အျမင္ကို ယခုကဲ့သို႔ ဖြင့္ဟသည္။

“၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ရွိေနတဲ့ တပ္မေတာ္ဘက္က သေဘာတူညီမႈရွိမွ။ အဲဒါေတြကို ေက်ာ္လႊားၿပီး တင္ဖို႔ဆိုတာက ေတာ္ေတာ္ခက္တယ္။ အဲဒီလိုခက္မွန္းသိပါလ်က္နဲ႔ ဘာေၾကာင့္မလို႔ ဒါမ်ိဳး NLD က ႀကိဳးပမ္းတာလဲ။ ျပင္လို႔မရမွန္း သိလ်က္နဲ႔ျပင္တာဟာ ခုနကေျပာခဲ့တဲ့ ငါတို႔ပါတီကေတာ့ အေျခခံဥပေဒျပင္တာပဲ။ တပ္မေတာ္သားေတြ လက္မခံလို႔ ျပင္လို႔မရဘူးဆိုတဲ့အေနအထား ေရာက္တဲ့အခါမွာရပ္သြားမွာပါ” 

ရဲႏိုင္ဦး

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *