ပယ္ဖ်က္ခံလိုက္ရသည့္ ကက္ရွ္မီးယားဝိေသသေဒသ အခြင့္အေရးႏွင့္ ဂယက္မ်ား

အိႏၵိယအစိုးရက ဩဂုတ္လ ၅ ရက္ တနလၤာေန႔တြင္ ပါကစၥတန္ႏွင့္ ပိုင္နက္အျငင္းပြားေနသည့္ ကက္ရွ္မီးယားျပည္နယ္ကို ဝိေသသေဒသအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားျခင္းကို ျပန္လည္႐ုပ္သိမ္းေၾကာင္း ဆုံးျဖတ္ခဲ့သည္။ ကက္ရွ္မီးယားဝိေသသေဒသအျဖစ္ သတ္မွတ္ျပ႒ာန္းထားသည့္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒပုဒ္မ ၃၇၀ ကို ပယ္ဖ်က္လိုက္ေၾကာင္း အိႏၵိယပါလီမန္က ေၾကညာခဲ့အၿပီး ရက္ပိုင္းအတြင္း ကက္ရွ္မီးယားေဒသမွာ ႐ုတ္ျခည္းပိတ္ဆို႔ခံခဲ့ရသည္။ အိႏၵိယတပ္သားေသာင္းႏွင့္ခ်ီ၍ တပ္ျဖန္႔ခ်ထားလိုက္သလို၊ ဂ်မူးႏွင့္ ကက္ရွ္မီးယားျပည္နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉးေဟာင္းႏွစ္ဦးကိုလည္း ဖမ္းဆီးခဲ့သည္။ အင္တာနက္လိုင္းမ်ားကိုလည္း ျဖတ္ေတာက္ျခင္းျဖင့္ ကက္ရွ္မီးယားျပည္သူမ်ားကို ျပင္ပကမၻာႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးျပတ္ေတာက္သြားေစသည္။

ကက္ရွ္မီးယားျပည္နယ္ဟု ေခၚေသာ ဂ်မူးႏွင့္ ကက္ရွ္မီးယားေဒသမွာ သမိုင္းေၾကာင္းအားျဖင့္ မင္းသားတစ္ပါးအုပ္ခ်ဳပ္ေသာေဒသျဖစ္သည္။ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္ ၿဗိတိသၽွကိုလိုနီလက္ေအာက္မွ လြတ္ေျမာက္ခဲ့ခ်ိန္တြင္ ၿဗိတိန္အစိုးရက အိႏၵိယႏွင့္ ပါကစၥတန္ႏွစ္ႏိုင္ငံ ခြဲျခမ္းခဲ့ရာမွစတင္၍ ႏွစ္ႏိုင္ငံႏွင့္ နယ္နိမိတ္ခ်င္း ထိစပ္ေနေသာ ကက္ရွ္မီးယားေဒသမွာလည္း ႏွစ္ျခမ္းကြဲသြားခဲ့ရသည္။

အိႏၵိယအစိုးရက ကက္ရွ္မီးယားေဒသကို အေျခခံဥပေဒပုဒ္မ ၃၇၀၊ ၃၅ (က) တို႔အရ ဝိေသသေဒသအျဖစ္ သတ္မွတ္ခဲ့ၿပီး ျပည္နယ္၏ ကိုယ္ပိုင္ဖြဲ႕စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံအေျခခံဥပေဒ၊ ျပည္နယ္၏ သီးျခားအလံ၊ လြတ္လပ္စြာဥပေဒျပဳေရး စသည္အခြင့္အေရးမ်ား ေပးအပ္ခဲ့သည္။ အိႏၵိယအစိုးရက ကက္ရွ္မီးယားေဒသ၏ ႏိုင္ငံျခားေရး၊ ကာကြယ္ေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကိုသာ ရယူထားျခင္းျဖစ္သည္။

ကက္ရွ္မီးယားျပည္နယ္က ရရွိထားသည့္ ကိုင္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္အေနအထားအရ ေျမယာအေဆာက္အအုံမ်ား ပိုင္ဆိုင္ခြင့္ႏွင့္ အျခားေသာ အေျခခံအခြင့္အေရးမ်ားကို ျပည္နယ္ကသာ ျပ႒ာန္းႏိုင္ခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ျပည္နယ္တြင္းရွိ ေျမယာအေဆာက္အအုံမ်ားကို ျပည္နယ္ျပင္ပရွိ အိႏၵိယႏိုင္ငံသားမ်ား ဝယ္ယူပိုင္ဆိုင္ခြင့္၊ အေျခခ်ေနထိုင္ခြင့္မ်ားမရွိေစရန္ တားဆီးႏ္ိုင္ခဲ့သည္။

ကက္ရွ္မီးယားဝိေသသေဒသကို ဘာေၾကာင့္ဖ်က္သိမ္း

လက္ရွိ အိႏၵိယဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ နရန္ျဒာမိုဒီႏွင့္ ၎၏ ဟိႏၵဴအမ်ိဳးသားေရးဝါဒီ BJP ပါတီဝင္မ်ားမွာ ကက္ရွ္မီးယားျပည္နယ္ကို ဝိေသသေဒသအျဖစ္သတ္မွတ္သည့္ ပုဒ္ ၃၇၀ ကို ဆန္႔က်င္ေနခဲ့သည္မွာ ကာလၾကာရွည္ကတည္းကပင္ ျဖစ္သည္။

Jammu: Policemen patrol a street during restrictions, at Raghunath Bazar in Jammu, Monday, Aug 05, 2019. Restrictions and night curfews were imposed in several districts of Jammu and Kashmir as the Valley remained on edge with authorities stepping up security deployment. (PTI Photo)(PTI8_5_2019_000148B)

ယင္းပုဒ္မကို ပယ္ဖ်က္ရန္မွာ BJP ပါတီ၏ ၂၀၁၉ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ေၾကညာစာတမ္း၌ ထည့္သြင္းထားခဲ့သည္။

အိႏၵိယထိန္းခ်ဳပ္ထားသည့္ ကက္ရွ္မီးယားေဒသကို အိႏၵိယႏွင့္ေပါင္းစည္းရန္ႏွင့္ က်န္အိႏၵိယေဒသမ်ားႏွင့္ တစ္ေျပးတည္းထားရွိရန္လိုအပ္ေၾကာင္း ၎တို႔က ဆိုသည္။

ယခုႏွစ္ ဧၿပီႏွင့္ ေမလကက်င္းပခဲ့သည့္ အေထြေထြေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ BJP ပါတီက ျပတ္ျပတ္သားသား အႏိုင္ရရွိခဲ့ရာ ၎၏ေ႐ြးေကာက္ပြဲကတိကို အလ်င္အျမန္ အေကာင္အထည္ေဖာ္လိုက္ျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။

ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္မိုဒီအစိုးရယခုလုပ္ရပ္မွာ စီးပြာေရးေႏွးေကြးေလးလံမႈမ်ားႏွင့္ ႀကဳံေတြ႕ေနရသည္ကို အာ႐ုံလႊဲျခင္းသာျဖစ္ေၾကာင္း ေဝဖန္သူမ်ားက ဆိုသည္။

ကက္ရွ္မီးယားျပည္သူအမ်ားစုကမူ အိႏၵိယအစိုးရမွာ မြတ္ဆလင္အမ်ားစုေနထိုင္သည့္ ကက္ရွ္မီးယားေဒသတြင္ ကက္ရွ္မီးယားသားမဟုတ္သူမ်ားကို ေျမယာဝယ္ယူခြင့္ေပးျခင္းျဖင့္ လူဦးေရအေျပာင္းအလဲျဖစ္ရန္ ႀကိဳးပမ္းခ်က္ဟု ယူဆထားၾကသည္။

ေျပာင္းလဲသြားသည့္ လက္ေတြ႕အေျခအေနမ်ား

ကက္ရွ္မီးယားေဒသမွာ သီးျခားဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒရွိေတာ့မည္မဟုတ္ဘဲ အျခားေသာ အိႏၵိယျပည္နယ္မ်ားနည္းတူ အိႏၵိယဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒကို လိုက္နာရေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။

အိႏၵိယတြင္ ျပ႒ာန္းေသာ ဥပေဒအားလုံးမွာ ကက္ရွ္မီးယားအတြက္လည္း အလိုအေလ်ာက္ ျပ႒ာန္းၿပီးသား ျဖစ္သြားပါလိမ့္မည္။

ကက္ရွ္မီးယားျပည္နယ္ ျပင္ပရွိသူမ်ားမွာလည္း ကက္ရွ္မီးယားျပည္နယ္တြင္းရွိ ေျမယာမ်ားကို ဝယ္ယူပိုင္ဆိုင္ႏိုင္ေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။

ယခုလုပ္ရပ္ေၾကာင့္ ကက္ရွ္မီးယားေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးကို ေဆာင္ၾကဥ္းႏိုင္ေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း အိႏၵိယအစိုးရက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အိႏၵိယအစိုးရသည္ ကက္ရွ္မီးယားေဒသကို ေဒသႏွစ္ခုခြဲ၍ ဖက္ဒရယ္အေျခခံအုပ္ခ်ဳပ္သည့္ နယ္ေျမအျဖစ္ ခြဲျခမ္းဖြယ္ ရွိသည္။

မြတ္ဆလင္အမ်ားစုရွိရာ ကက္ရွ္မီးယားေဒသႏွင့္ ဟိႏၵဴအမ်ားစုရွိရာ ဂ်မူးေဒသကိုေပါင္း၍ ေဒသတစ္ခု၊ ဗုဒၶဘာသာအမ်ားစုရွိရာ လာဒတ္ကို ေဒသတစ္ခုဟူ၍ ေဒသႏွစ္ခုခြဲ၍ အုပ္ခ်ဳပ္ဖြယ္ရွိသည္။

လက္ရွိဝန္ႀကီးခ်ဳပ္မိုဒီ၏ အဆိုပါလုပ္ရပ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ “ခင္ဗ်ားတို႔အေနနဲ႔ အခုလို ျပ႒ာန္းလိုက္ႏ္ိုင္တာကို ေအာင္ပြဲရၿပီလို႔ ထင္ေကာင္းထင္ေနပါလိမ့္မယ္။ ဒါေပမဲ့ ခင္ဗ်ားတို႔လုပ္ရပ္က မွားယြင္းပါတယ္။ သမိုင္းက ခင္ဗ်ားတို႔လုပ္ရပ္မွားေၾကာင္း သက္ေသျပပါလိမ့္မယ္။ ဒီေန႔ ပါလီမန္ရဲ႕လုပ္ရပ္ဟာ ဝမ္းနည္းစရာ မွားယြင္းမႈတစ္ခုဆိုတာကို ေနာက္မ်ိဳးဆက္ေတြက သေဘာေပါက္နားလည္ပါလိမ့္မယ္” ဟု အတိုက္အခံ ကြန္ဂရက္ပါတီ ထိပ္ပိုင္းေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးျဖစ္သည့္ ပီခ်စ္ဒမ္ဘာရမ္က ေျပာၾကားသည္။

စာၫႊန္း။ ။ Article 370: What happened with Kashmir and why it matters

ဉာဏေက်ာ္

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *