ယခုႏွစ္သီတင္းကြၽတ္ပိတ္ရက္ ငါးရက္ႏွင့္ တန္ေဆာင္တိုင္ပိတ္ရက္ ေလးရက္အျဖစ္ ျပင္ဆင္သတ္မွတ္

ရန္ကုန္၊ ျသဂုတ္ ၉

ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္၊ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕ အမိန္႔ေၾကညာစာအမွတ္ (၄/၂၀၁၉)အရ ယခုႏွစ္တြင္ သီတင္းက်ြတ္ရံုးပိတ္ရက္ငါးရက္ဆက္တိုက္ႏွင့္ တန္ေဆာင္တိုင္ရံုးပိတ္ရက္ေလးရက္ဆက္တိုက္ ပိတ္ေပးမည္ဟု ည ၈ နာရီ ျမန္မာ့အသံတြင္ ေၾကညာသည္။

ယခုနွစ္အတြင္း ေအာက္တိုဘာလ ၁၁၊ ၁၂၊ ၁၃၊ ၁၄၊ ၁၅ရက္ေန့တို့နွင့္ ႏိုဝင္ဘာလတြင္ ၉၊ ၁၀၊ ၁၁၊ ၁၂ရက္တို႔ကို အစိုးရရံုးပိတ္ရက္အျဖစ္ သတ္မွတ္ေၾကာင္း ေၾကညာသည္။

လာမည့္ သီတင္းကၽြတ္ အမ်ားျပည္သူ အလုပ္ ပိတ္ရက္၂ရက္ျဖစ္သည့္ အဖိတ္​ ႏွင့္ လျပည့္ေန႔ သည္ စေန၊ တနဂၤေႏြ ႏွင့္တိုက္ဆိုင္ေနသျဖင့္ အမ်ားျပည္သူမ်ားမနစ္နာေစရန္ ေသာၾကာ ႏွင့္ တနလၤာ ​ကိုအစားထိုးခံစားခြင့္​ ပိတ္ရက္အျဖစ္ သတ္မွတ္ေပးလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။

တန္ေဆာင္တိုင္ ပိတ္ရက္ လျပည့္မွာလည္း စေန၊ တနဂ္ေႏြႏွင့္ၾကဳံႀကိဳက္ေနသျဖင့္ အဂၤါေန႔ကို အစားထိုးပိတ္ရက္အျဖစ္ သတ္မွတ္ေပးလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။

https://www.mrtv.gov.mm/en/news-48636

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *