ေက်ာက္အုတ္တို႔ ၿပိဳေလရာ (၄) (ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ ႏွစ္တစ္ရာျပည့္အႀကိဳေဆာင္းပါး)

(ခ) အဂၤလိပ္ – ျမန္မာႏွစ္ဘာသာသင္ ပညာေရး

အဂၤလိပ္ – ျမန္မာ ႏွစ္ဘာသာသင္ေက်ာင္းမ်ား တျဖည္းျဖည္းအားေကာင္းလာသည္မွာ အခ်က္တစ္ခ်က္၊ ႏွစ္ခ်က္ေၾကာင့္မဟုတ္။ အခ်က္အလက္ေျမာက္ျမားစြာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ဤအခ်က္မ်ားထဲမွ အခ်ိဳ႕ကို ေကာက္ႏုတ္ေဖာ္ျပပါမည္။

၁။ အဂၤလိပ္အစိုးရတက္လာၿပီးသည့္ေနာက္ ပညာေရးအပါအဝင္ တိုင္းျပည္၏အရပ္ရပ္အေျခအေနမွာ အႀကီးအက်ယ္ေျပာင္းလဲသြားသည္။ ‘ႏိုင္ငံကို သိမ္းပိုက္ခံထားရသည္ဆိုေသာအခ်က္’ ကို အစိုးရႏွင့္ ထိေတြ႕ဆက္ဆံရသူအားလုံးက လက္ခံၾကရသည္သာ ျဖစ္သည္။

၂။ မည္သည့္ပညာအမ်ိဳးအစားက ‘ဘ၀ေအာင္ျမင္ေရး’ ကို မည္မၽွအက်ိဳးျပဳႏိုင္သည္ကို ၿမိဳ႕ေနလူတန္းစားတို႔က ပို၍သိျမင္လာၾကသည္။

၃။ ‘ၿမိဳ႕ျပမ်ား ျဖစ္ထြန္းလာျခင္း’ မွာလည္း အေရးႀကီးေသာအေၾကာင္းတစ္ခုပင္ျဖစ္သည္။ (ေမာ္လၿမိဳင္သည္ တံငါ႐ြာေလးတစ္႐ြာဘ၀မွ ၁၈၂၉ မွ ၁၈၅၇ အတြင္း လူဦးေရ ၃၉,၀၀၀ ခန္႔ရွိ ၿမိဳ႕ႀကီးတစ္ၿမိဳ႕ ျဖစ္လာျခင္း။ စစ္ေတြၿမိဳ႕သည္လည္း ၁၈၂၆ ခုႏွစ္က တံငါတဲအနည္းငယ္သာရွိေသာ ႐ြာေလးတစ္႐ြာမွ လူဦးေရ ၁၅,၀၀၀ ခန္႔ရွိေသာ ၿမိဳ႕တစ္ၿမိဳ႕ ျဖစ္လာျခင္း။) အဆိုပါ ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားတြင္ ေနထိုင္သူမ်ားမွာ မိမိတို႔သားသမီးမ်ားကို လူ႕ေဘာင္သစ္တြင္ ေနရာေကာင္းတစ္ခုရေစရန္ ပညာသင္ၾကားေပးလိုၾကသည္။

၄။ အထူးသျဖင့္ ေအာက္ျမန္မာႏိုင္ငံၿမိဳ႕မ်ားမွ လူမ်ားသည္ အထက္ျမန္မာႏိုင္ငံထက္ ေခတ္သစ္ကို ပိုသေဘာေပါက္လာျပဟန္ ရွိသည္။ ဆန္းသစ္ေသာပညာေရးကို ရႏိုင္ေရးအတြက္ အစဥ္အလာပညာေရးကို ပစ္ပယ္ရန္ ဝန္မေလးသူမ်ားျဖစ္လာၾကသည္။

၅။ ‘ေရၾကည္ရာ၊ ျမက္ႏုရာ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္ၾကျခင္း’ ဓေလ့မွာလည္း အေရးႀကီးေသာ အေၾကာင္းတစ္ခုျဖစ္ဖြယ္ရွိသည္။ ၿဗိတိသၽွတို႔ မသိမ္းပိုက္မီကာလက ေအာက္ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ စြန္႔စားသြားလာလုပ္ကိုင္လိုသူမ်ားအတြက္ ဆြဲေဆာင္မႈမရွိလွေပ။ သို႔ရာတြင္ ၁၈၃၀ ျပည့္ႏွစ္ေလာက္မွစ၍ ဆန္စပါးအေရာင္းအဝယ္ေကာင္းလာေသာအခါ ပထမဦးစြာ ရခိုင္ႏွင့္ တနသၤာရီ၊ ထို႔ေနာက္ ၁၈၅၂ ခုႏွစ္ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ပဲခူးတိုင္းတို႔မွာ အထက္ဗမာျပည္သား တက္လူမ်ားအတြက္ အားက်မက္ေမာစရာ ျဖစ္လာခဲ့သည္။

၆။ ဆိုခဲ့ပါ အေျပာင္းအလဲမ်ားေၾကာင့္ မိမိတို႔သားသမီးမ်ားကို အဂၤလိပ္ဘာသာသင္ၾကားသည့္ေက်ာင္းသို႔ ေစလႊတ္လိုေသာ မိဘမ်ား ရွိလာသည္။ အထူးသျဖင့္ ၿမိဳ႕ျပေဒသမ်ားတြင္ ျဖစ္သည္။ ‘အဂၤလိပ္စာ သင္ယူလိုပါက ခရစ္ယာန္ဘာသာကိုပါ သင္ယူရမည္’ ဟု ေတာင္းဆိုေသာ မစ္ရွင္ေက်ာင္းမ်ားသို႔ပင္ သားသမီးေတြကိုေစလႊတ္ရန္ ဝန္မေလးေသာမိဘမ်ားပင္ ရွိလာသည္။

၇။ ပညာေရးကို အေကာင္းဆုံးရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈအျဖစ္ ခံယူလာၾကေသာ ၿမိဳ႕ေနလူတန္းစားေတြ ပိုမ်ားလာသည္။ သူတို႔က ‘ပညာတတ္မွ လခေကာင္းေကာင္း ရႏိုင္သည္’ ဟု တြက္ဆလာၾကသည္။

ဤအေၾကာင္းမ်ားေၾကာင့္ အဂၤလိပ္ – ျမန္မာ ႏွစ္ဘာသာသင္ေက်ာင္းမ်ားမွာ ပညာေရးေလာက၏ အဓိကက်ေသာ အစိတ္အပိုင္း ျဖစ္လာရေတာ့သည္။ (စည္သူ ဦးေကာင္း၊ ၁၉၂၉)

(ဂ) အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း ပညာေရး

ၿဗိတိသၽွတို႔ သိမ္းပိုက္ၿပီး ကာလအတန္ၾကာမွပင္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းပညာသင္ေက်ာင္းမ်ားကို စတင္ဖြင့္လွစ္ႏိုင္ခဲ့သည္။

၁။ ၁၉၀၇ ဇန္နဝါရီလအတြင္းတြင္ ေဆးေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းကို စတင္ဖြင့္လွစ္ႏိုင္ခဲ့သည္။ (ယခုေခတ္ လက္ေထာက္က်န္းမာေရးမႉးေက်ာင္းႏွင့္ အဆင့္တူျဖစ္ပါသည္။) ဤေက်ာင္းမဖြင့္မီက ေဆးပညာသင္ၾကားလိုလၽွင္ အိႏၵိယသို႔ သြားေရာက္ပညာသင္ၾကရသည္။

၂။ ၁၉၁၁-၁၂ ခုႏွစ္တြင္ အမရပူရၿမိဳ႕ ေဆာင္းဒါးယက္ကန္းေက်ာင္းကို စတင္ဖြင့္လွစ္သည္။ အေတာ္အတန္ေအာင္ျမင္မႈရွိခဲ့သည္ဟုလည္း သိရသည္။

၃။ ၁၈၉၉ ခုႏွစ္တြင္ သာယာ၀တီ၌ သစ္ေတာပညာအတတ္သင္ေက်ာင္း စတင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည္။ ၁၉၁၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ ဤေက်ာင္းကို ပ်ဥ္းမနားသို႔ ေျပာင္းေ႐ႊ႕ဖြင့္လွစ္လိုက္ပါသည္။

၄။ ၿဗိတိသၽွတို႔ ေအာက္ျမန္မာႏိုင္ငံကို သိမ္းပိုက္ၿပီးေနာက္ စီးပြားေရးအတြက္ ေျမလြတ္ေျမ႐ိုင္းမ်ားကို တိုးခ်ဲ႕ေဖာ္ထုတ္ခဲ့ၾကသည္။ ဤတြင္ ‘ေျမတိုင္းပညာ’ မွာ အေရးပါလာရသည္။ ၁၈၈၄ မွ ၈၅ ခုႏွစ္အတြင္း ေျမတိုင္းေက်ာင္း ငါးေက်ာင္းရွိရာမွ ၁၈၈၅-၈၆ တြင္ ခုနစ္ေက်ာင္းျဖစ္လာသည္။ ၁၉၀၇ ခုႏွစ္သို႔ ေရာက္ေသာအခါ ၁၈ ေက်ာင္းအထိ ရွိလာသည္။

၅။ ၁၈၉၅ ခုႏွစ္တြင္ အင္းစိန္အစိုးရစက္မႈလက္မႈသင္တန္းေက်ာင္းကို စတင္ဖြင့္လွစ္ပါသည္။ သို႔တိုင္ ၁၉၁၂ ခုႏွစ္အထိ ေက်ာင္းသား ၃၅ ေယာက္သာ ရွိခဲ့သည္။ (PIB – ၁၉၀၂-၀၇)

၆။ ၿဗိတိသၽွအစိုးရအေနႏွင့္ ပညာေရးစီမံကိန္းမ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ ေက်ာင္းဆရာမမလုံေလာက္မႈႏွင့္ ရင္ဆိုင္ခဲ့ရသည္။ ဤကိစၥကို ေျဖရွင္းႏိုင္ရန္ ‘ဆရာအတတ္သင္ေက်ာင္းမ်ား’ ကို ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည္။ ၁၈၈၅ – ၈၆ ခုႏွစ္အတြင္း ေအာက္ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ဆရာအတတ္သင္ အစိုးရေနာ္မံေက်ာင္းငါးေက်ာင္းအထိ ဖြင့္လွစ္ႏိုင္ခဲ့သည္။ ၁၉၁၂ ခုနစ္အေရာက္တြင္ ၁၂ ေက်ာင္းထိ ရွိလာသည္။ (အထက္ပါ – စာ)

(ဃ) ေကာလိပ္ပညာေရး

– ရန္ကုန္ေကာလိပ္

၁၈၇၈ ခုႏွစ္တြင္ ရန္ကုန္အစိုးရအထက္တန္းေက်ာင္းကို အေျခခံ၍ ေကာလိပ္ပညာေရး စတင္ခဲ့သည္။ ဤႏွစ္မွာပင္ ကာလကတၱားတကၠသိုလ္ကက်င္းပသည့္ ဥပစာတန္းစာေမးပြဲဝင္မည့္ ေက်ာင္းသားမ်ားကို သင္ၾကားေပးရန္ ဆရာမ်ား စတင္ခန္႔ထားခဲ့သည္။ ဤသည္မွာ ရန္ကုန္ေကာလိပ္၏ အစပင္ျဖစ္သည္။

၁၈၈၃ ခုႏွစ္တြင္ အဆိုပါေကာလိပ္ကို ၁၈၅၇ ခုႏွစ္ အက္ဥပေဒ အမွတ္ ၂ အရ ကာလကတၱားတကၠသိုလ္ေအာက္၌ ဆက္သြယ္ထားရွိခဲ့သည္။ ၁၈၈၅ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံပညာေရးဆင္ဒီကိတ္၏ ႀကီးၾကပ္မႈေအာက္ ထားရွိရာမွ ‘ရန္ကုန္ေကာလိပ္’ တြင္ သြားသည္။ ယင္းႏွစ္မွာပင္ ဘီေအဒီဂရီေကာလိပ္အျဖစ္ ကာလကတၱားတကၠသိုလ္မွ အသိအမွတ္ျပဳလိုက္ရာ ‘ရန္ကုန္ေကာလိပ္’ ဟု တရားဝင္ျဖစ္သြားခဲ့သည္။ ၁၉၀၅ ခုႏွစ္တြင္ ရန္ကုန္ေကာလိပ္ကို အစိုးရ၏ တိုက္႐ိုက္ႀကီးၾကပ္မႈေအာက္သို႔ ေျပာင္းလိုက္ပါသည္။ (Thacker, 1913)

– ဂ်ပ္ဆင္ေကာလိပ္

အေမရိကန္သာသနာျပဳအဖြဲ႕သည္ ၁၈၇၂ ခုႏွစ္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌ ‘ကူရွင္အထက္တန္းေက်ာင္း’ ဟု အမည္တြင္လာမည့္ ‘ရန္ကုန္ ဘက္ပတစ္ ေကာလိပ္ေက်ာင္း’ ကို တည္ေထာင္ခဲ့သည္။ ဤေက်ာင္းတြင္ ၁၈၉၄ ေမလ၌ ကာလကတၱားတကၠသိုလ္၏ ဥပစာတန္း စာေမးပြဲအတြက္ ေကာလိပ္ဌာနကို စတင္ဖြင့္လွစ္သည္။ ၁၉၁၈ ခုႏွစ္တြင္ အေမရိကန္သာသနာျပဳဆရာႀကီး ဂ်ပ္ဆင္ကို ဂုဏ္ျပဳေသာအားျဖင့္ ‘ဂ်ပ္ဆင္ေကာလိပ္’ ဟု အမည္ေျပာင္းလိုက္သည္။ (University of Rangon Calendar 1922-23) 

ေက်ာ္ဝင္း
၁၈ ဇူလိုင္၊ ၂၀၁၉

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *