ဆင္းရဲေသာတိုင္းျပည္မ်ားက သဘာ၀ပတ္ဝန္းက်င္ ပိုထိန္းရန္လိုသည္

တစ္ခါတစ္ခါ အမွတ္တမဲ့ အ႐ိုးစြဲထင္ျမင္ေနတတ္သည့္ အရာတစ္ခုမွာ သဘာ၀ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးမွာ ခ်မ္းသာေသာ ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္သာ ဆိုင္သကဲ့သို႔ျဖစ္သည္။ စြမ္းအင္ေခၽြတာေရးနည္းလမ္းမ်ား၊  သဘာ၀ဝန္းက်င္ကို မထိခိုက္ေစေသာ ေနထိုင္စားေသာက္ပုံစံမ်ား၊ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးပုံစံမ်ားကို ေငြေၾကး ႂကြယ္၀ခ်မ္းသာေသာ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ က်င့္သုံးၾကပုံကို  မီဒီယာမ်ားမွတစ္ဆင့္ အၿမဲမျပတ္ေတြ႕ရေလ့ရွိသည္။

ခ်မ္းသာေသာႏိုင္ငံမ်ားသည္  ေငြေၾကးတတ္ႏိုင္သျဖင့္ ထိုသို႔ေသာ သဘာ၀ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးနည္းလမ္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ၾကသည္။  ဆင္းရဲေသာ ႏိုင္ငံမ်ားမွာ သူ႕ျပႆနာမ်ားႏွင့္ သူ လုံးပန္းေနရတတ္ၿပီး သဘာ၀ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းေရးဘက္ကို ဦးစားမေပးႏိုင္ရွာလွေပ။  ထို႔ေၾကာင့္ပင္လၽွင္  သာမန္လူတို႔၏ အျမင္တြင္ သဘာ၀ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဆိုသည္မွာ ခ်မ္းသာသူမ်ား၊ ခ်မ္းသာေသာႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္သာ ပိုဆိုင္သည္ဟု ပိုထင္သြားတတ္သည္။

ယင္းအယူသည္ တက္တက္စင္ေအာင္ လြဲသည္။

သဘာ၀ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးသည္ ကမာၻတစ္ဝန္းလုံးအတြက္ အေရးႀကီးသည္မွာ မွန္သည္။ သို႔ေသာ္ ဆင္းရဲေသာႏိုင္ငံမ်ားက ၎တို႔၏ ႏိုင္ငံသူ၊  ႏိုင္ငံသား ႏိုင္ငံအက်ိဳးစီးပြားအတြက္ သဘာ၀ပတ္ဝန္းက်င္ကို ပိုထိန္းရန္လိုပါသည္။

အေၾကာင္းအခ်က္မ်ားစြာအနက္ ႏွစ္ခ်က္ကို အေလးေပးေဖာ္ျပလိုပါသည္။

ပထမအေၾကာင္းရင္းမွာ ေငြေၾကးဆင္းရဲေသာႏိုင္ငံမ်ားသည္ မိမိတို႔ ေန႔စဥ္ေနထိုင္စားေသာက္ လုပ္ကိုင္မႈအတြက္  သဘာ၀ပတ္ဝန္းက်င္ကို အဓိကမွီခိုေနရေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

သဘာ၀ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္  ဆင္းရဲျခင္းမွာ မ်ားစြာအျပန္အလွန္ဆက္စပ္ေနသည္။ ဆင္းရဲေသာႏိုင္ငံမ်ားတြင္ မ်ားစြာေသာ မိသားစုမ်ားမွာ ၎တို႔၏ ေန႔စဥ္စားဝတ္ေနေရးအတြက္ သဘာ၀ပတ္ဝန္းက်င္ကို မ်ားစြာ မွီခိုေနရျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

ဆင္းရဲေသာႏိုင္ငံမ်ားတြင္ အဓိကစီးပြားေရးပုံစံမွာ စိုက္ပ်ိဳးေရး၊  ေမြးျမဴေရး၊ ငါးဖမ္းျခင္း စသည့္ သဘာ၀ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ ေဂဟစနစ္အေပၚ မ်ားစြာမွီခိုရေသာ စီးပြားေရးပုံစံျဖစ္သည္။ ရာသီဥတုပ်က္၍   မိုးေခါင္ေရႀကီးပါက စိုက္ပ်ိဳးသီးႏွံမ်ား ထုတ္ႏႈန္းက်မည္၊ ပိုမိုပူေႏြးလာပါက ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းမ်ားလည္း ပ်က္လာမည္၊ ငါးအရအမိ က်လာမည္။  ထိုသို႔ျဖင့္ လူအမ်ား ငတ္မြတ္ကာ ဆင္းရဲတြင္း ပိုနက္လာမည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အဓိကစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမွာ သစ္ေတာ၊ စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ ငါးဖမ္းလုပ္ငန္းတို႔အေပၚ အမွီျပဳထားျခင္း ျဖစ္သည္။ လူဦးေရ သုံးပုံ ႏွစ္ပုံမွာ ယင္းက႑မ်ားတြင္ လုပ္ကိုင္ေနသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ပင္ ပတ္ဝန္းက်င္တစ္ခုခု ပ်က္စီးယိုယြင္းပါက လူအမ်ားစု မွီခိုေနေသာ လုပ္ငန္းမ်ားကို ထိခိုက္ေတာ့သည္။ ယခုေနာက္ပိုင္းတြင္ ေရႀကီးျခင္း၊ ေႏြတြင္ ေရရွားျခင္း၊ မိုးေခါင္ျခင္းတို႔ ႏွစ္စဥ္နီးပါး ျဖစ္ေပၚေနၿပီး  ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ လူအမ်ားစု၏ စီးပြားေရး၊  လူမႈေရးအေျခအေနအရပ္ရပ္ကို ယိုယြင္းေစလ်က္ရွိသည္။

အိမ္နီးခ်င္း အိႏၵိယႏိုင္ငံတြင္ သဘာ၀ဝန္းက်င္ပ်က္ယြင္းမႈေၾကာင့္ လုပ္ကိုင္စားေသာက္ရ ခက္လာသျဖင့္ လယ္သမားမ်ား အေႂကြးတင္လာၾကသည္။ ေနာက္ဆုံး အေႂကြးလည္းမဆပ္ႏိုင္၊  ေ႐ြးစရာလည္း လမ္းမရွိေသာအခါ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ အဆုံးစီရင္လိုက္ၾကသည္။ ၂၀၁၆  တစ္ႏွစ္တည္းတြင္ အိႏၵိယ၌ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ အဆုံးစီရင္ေသာ လယ္သမားဦးေရ  ၆၀၀၀ ေက်ာ္ရွိသည္။ ဆယ္ႏွစ္အတြင္း လယ္သမား  ေျခာက္ေသာင္းေက်ာ္ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ အဆုံးစီရင္ခဲ့ၾကသည္။

ထမင္းငတ္၍ ေသေသာ ‘မသာ’ မရွိဟု ေခတ္အဆက္ဆက္ေႂကြးေၾကာ္ခဲ့ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ပင္ ထိုသို႔ေသာ အျဖစ္မ်ိဳး ရွိလာသည္။  အေသအခ်ာသုေတသနျပဳထားျခင္း မရွိသျဖင့္ ကိန္းဂဏန္းအေရအတြက္ အတိအက် မသိရေသာ္လည္း ယခုႏွစ္ပိုင္းတြင္ မီဒီယာအခ်ိဳ႕၏ ေဖာ္ျပခ်က္အရ လယ္သမားအခ်ိဳ႕  ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ အဆုံးစီရင္ေသာ အမႈတခ်ိဳ႕ ရွိလာသည္ကို ေတြ႕ရသည္။

ယင္းအျပင္ စိုက္ပ်ိဳးလုပ္ကိုင္စားေသာက္ရန္ မျဖစ္ႏိုင္ေတာ့သျဖင့္  ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားသို႔ သြားေရာက္လာ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းရွာၿပီး ရရာ လုပ္ကိုင္စားေသာက္လာၾကသည္။ အခ်ိဳ႕အ႐ြယ္ေကာင္းမ်ား ႏိုင္ငံျခားသို႔ ထြက္ စီးပြားရွာၾကၿပီး အမ်ိဳးသမီးငယ္အမ်ားစုမွာလည္း  ၿမိဳ႕ျပရွိ  လိင္ေဖ်ာ္ေျဖေရးလုပ္ငန္းမ်ားသို႔ ေရာက္လာၾကသည္။

အေရွ႕တီေမာတြင္ လူဦးေရစုစုေပါင္း၏ ၈၅ ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ စိုက္ပ်ိဳးေရးအေပၚ မွီခိုေနရသည္။ သဘာ၀ဝန္းက်င္ ပ်က္လာသျဖင့္  ၂၀၁၉ ခုႏွစ္တြင္ ကမၻာ့စားနပ္ရိကၡာအဖြဲ႕၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ  အေရွ႕တီေမာတြင္ အစားအေသာက္ အာဟာရျပည့္စြာမစားႏိုင္ေသာ လူဦးေရ ၃၆ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ ရွိလာသည္။ ယင္းမွာ အာရွတြင္ အဆိုးဝါးဆုံးရာႏႈန္း ျဖစ္သည္။  ပိုဆိုးသည္မွာ အေရွ႕တီေမာတြင္ ႏွစ္စဥ္ငါးလခန္႔မွာ အစားအေသာက္ရွားပါးၿပီး ၀လင္စြာမစားရေသာ ရာသီ (Hungry  Season) ဟုပင္ ရွိလာသည္။

ခ်မ္းသာေသာႏိုင္ငံမ်ားရွိ စီးပြားေရးပုံစံမွာ ပညာေရး၊ နည္းပညာ၊  ဝန္ေဆာင္မႈ  စသည့္က႑မ်ားအေပၚ အေျခခံထားၿပီး  သဘာ၀ပတ္ဝန္းက်င္ကို တိုက္႐ိုက္မွီခိုအသက္ေမြးရေသာ လုပ္ငန္းမ်ား မဟုတ္ေပ။ ထို႔ေၾကာင့္ သဘာ၀ဝန္းက်င္ပ်က္သည့္တိုင္ ၎တို႔၏ စီးပြားေရးပုံစံ၊ အသက္ေမြးမႈတို႔ ပ်က္မသြားပါ။

ဆင္းရဲေသာႏိုင္ငံမ်ားမွာ သဘာ၀ဝန္းက်င္ပ်က္ပါက အသက္ေမြးမႈပါ ပ်က္သည္။ ထိုေၾကာင့္ ဆင္းရဲေသာ ႏိုင္ငံမ်ားမွာ သဘာ၀ပတ္ဝန္းက်င္ ပိုထိန္းဖို႔လိုသည္။

ဒုတိယအခ်က္မွာ ဆင္းရဲေသာႏိုင္ငံမ်ားမွာ ခုခံအားနည္းသည္။

မည္သည့္ကိစၥတြင္မဆို ခုခံအားနည္းသျဖင့္ ရာသီဥတုပ်က္ခ်ိန္၊   မိုးႀကီး၊ ေရႀကီး၊ မိုးေခါင္၊ အပူဒဏ္ မည္သို႔ေသာ သဘာ၀ေဘးဒဏ္ကိုမဆို တြန္းလွန္ခုခံအားနည္းပါးသည္။ ခံရလၽွင္လည္း ခ်မ္းသာေသာ သူမ်ားထက္ ပိုခံရေလ့ရွိသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ခ်မ္းသာေသာႏိုင္ငံမ်ားရွိ  ေနအိမ္၊ အေဆာက္အအုံ၊  လမ္းတံတား၊ လူမႈဘ၀တည္ေဆာက္ပုံမွာ ရာသီဥတုဒဏ္ခံႏိုင္ေအာင္ အကုန္အက်ခံ  တည္ေဆာက္ထားႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

ဆင္းရဲေသာႏိုင္ငံမ်ားမွာ ေငြေၾကးခ်ိဳ႕တဲ့ရာ အေျခခံအေဆာက္အဦမ်ားကို ရာသီဥတုဒဏ္ခံႏိုင္ေအာင္ထက္ အေျခခံအားျဖင့္ အသုံးျပဳႏိုင္ေရးကို ဦးစားေပးရရာ သဘာ၀ေဘးတစ္ခုခုျဖစ္ပါက ပ်က္စီးလြယ္ၿပီး အဆုံးအ႐ႈံးမ်ားသည္။

အစိုးရမ်ားအေနႏွင့္လည္း မူလကပင္ အေျခခံအေဆာက္အဦျပည့္မီေအာင္ မ်ားစြာအားထုတ္ေနရရာ သဘာ၀ေဘးဒဏ္ခံႏိုင္ေသာ အေဆာက္အအုံ၊ နည္းပညာတို႔ ရင္းႏွီးစိုက္ထုတ္လုပ္ကိုင္ရန္ ဝန္ေလးၾကသည္။ လာမည့္ေဘး ေျပးေတြ႕သည္ေပါ့ဟူေသာ အယူအဆက ပိုမ်ားသည္။  ထို႔ေၾကာင့္ပင္ သဘာ၀ေဘး ကာကြယ္ျခင္းထက္ ျဖစ္မွ ကူၾက၊  ကယ္ၾကသည္က ပိုမ်ားသည္၊ ျဖစ္မွ အရပ္ကူပါ လူဝိုင္းပါ  ျဖစ္ၾကသည္က  ပိုမ်ားသည္။

ပို၍ ကံဆိုးေသာအခ်က္မွာ ဆင္းရဲေသာႏိုင္ငံမ်ားမွာ ကမာၻႀကီး၏  အပူေႏြးဆုံးေဒသမ်ားတြင္ တည္ရွိရာ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈဒဏ္ကို ပိုခံရသည္။ ပိုလြယ္ေအာင္ဆိုရပါက ဆင္းရဲေသာတိုင္းျပည္မ်ားမွာ  အီေကြတာမ်ဥ္းတစ္ေလၽွာက္ ပိုမ်ားရာ ကမာၻႀကီး ပိုေႏြး၊ ပိုပူလာပါက ထိုအပူဒဏ္ကို ဆင္းရဲေသာ တိုင္းျပည္မ်ားက ပိုခံရမည္ျဖစ္သည္။

အပူဒဏ္သည္ အပူဒဏ္သက္သက္မဟုတ္ဘဲ ရာသီဥတု ပ်က္ျခင္း၊ သဘာ၀ဝန္းက်င္ပ်က္သျဖင့္ လုပ္ကိုင္စားေသာက္ရန္ ခက္ခဲလာျခင္းတို႔ ျဖစ္လာမည္။

ထိုအခ်ိန္တြင္ အျခားေ႐ြးစရာ လုပ္ကိုင္စားေသာက္စရာလည္း မရွိရာ လူထုကို ပိုဆိုးေသာ အေျခအေနသို႔ တြန္းပို႔ရာ ေရာက္သြားေတာ့သည္။

ထိုေၾကာင့္ အခ်ဳပ္ဆိုရေသာ္ သဘာ၀ပတ္ဝန္းက်င္ပ်က္စီးသျဖင့္  သဘာ၀ေဘးဒဏ္ျဖစ္လာပါက ဆင္းရဲသူမ်ားမွာ ခ်မ္းသာသူမ်ားထက္ ပိုခံရသည္။ ပို၍ခုခံအား နည္းပါးသည္။ သဘာ၀ေဘးဒဏ္ကို ကာကြယ္ ေပးႏိုင္ေသာ သဘာ၀ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးမွာ ဆင္းရဲသူမ်ားအတြက္  ပိုအေရးႀကီးသည္။ ဆင္းရဲေသာ ႏိုင္ငံမ်ားအတြက္ ပိုအေရးႀကီးသည္။

ပို၍ ပြင့္လင္းလာေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ မူဝါဒအသီးသီးခ်မွတ္ရာ၍  မတူကြဲျပားေသာ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာမူဝါဒ Gender Policy မ်ားကို နယ္ပယ္အသီးသီးတြင္ မျဖစ္မေနပါရမည့္ Cross Cutting အျဖစ္  ထည့္သြင္းေရး၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊  စီမံခန္႔ခြဲေရးယႏၲရားကို  ဖ်က္ဆီးေနေသာ  အဂတိလိုက္စားမႈဆိုင္ရာမူဝါဒကို နယ္ပယ္အသီးသီးတြင္ မျဖစ္ မေနပါရမည့္ Cross  Cutting မူဝါဒအျဖစ္ ထည့္သြင္းေရး  စသည္တို႔ လုပ္ေဆာင္လာၾကသည္။

ထိုနည္းတူ အေရးႀကီးလာသည္မွာ သဘာ၀ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဆိုင္ရာမူဝါဒကို နယ္ပယ္အသီးသီးတြင္ က်င့္သုံးေရး အေရးႀကီးလာသည္။ တစ္ဦးခ်င္းအလိုက္၊ အစုအဖြဲ႕အလိုက္၊ အဖြဲ႕အစည္းအလိုက္ သဘာ၀ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး အသိပညာရွိရန္၊ စြမ္းအင္ေခၽြတာရန္  မူဝါဒမ်ားထားရွိရန္ အေရးႀကီးလာသည္။

သဘာ၀ပတ္ဝန္းက်င္ပ်က္စီးလာျခင္းႏွင့္ သဘာ၀ေဘးဒဏ္မွာ  ယေန႔အခ်ိန္တြင္ အရာရာတိုင္းကို အတြင္းမွလႈိက္စားမည့္ ျပႆနာတစ္ခု ျဖစ္လာသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ နယ္ပယ္အသီးသီးအစိုးရ ပုဂၢလိကမေ႐ြး သဘာ၀ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး (စြမ္းအင္ေခၽြတာေရး) တို႔ကို  ေက်ာ႐ိုးကိစၥတစ္ခုအျဖစ္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္ လိုလာသည္။

တစ္ကမာၻလုံးရွိ ႏိုင္ငံတိုင္းတြင္  လိုသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံကဲ့သို႔ေသာ ဆင္းရဲေသာႏိုင္ငံတြင္ ပိုလိုသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ရွင္သန္ရပ္တည္ေရးအတြက္ သဘာ၀ပတ္ဝန္းက်င္ကို ပိုမိုမွီခိုေနရရာ နယ္ပယ္အလိုက္၊ လူပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးခ်င္းအလိုက္၊  အဖြဲ႕အစည္းအလိုက္ သဘာ၀ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးအသိရွိရန္ ပိုအေရးႀကီးသည္။

ရွင္းရွင္းဆိုရေသာ္ ဆင္းရဲေလေလ သဘာ၀ပတ္ဝန္းက်င္ကို မွီခိုရေလေလျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ပင္လၽွင္ ဆင္းရဲေလေလ သဘာ၀ပတ္ဝန္းက်င္ကို ပိုထိန္းသိမ္းရန္ လိုေလေလျဖစ္သည္။

ဆင္းရဲေသာႏိုင္ငံမ်ားကို စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေသာ အစိုးရမ်ားအေန ႏွင့္လည္း သဘာ၀ပတ္ဝန္းက်င္ မပ်က္ယြင္းေရး၊  ထိန္းသိမ္းေရးနည္းလမ္းမ်ား ပိုသုံးရန္ လိုေလေလျဖစ္သည္။           

ခြန္းသု

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *