ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ႏိုင္ငံေရးအက်ပ္အတည္းႏွင့္ ထြက္ေပါက္ရွာေဖြၾကည့္႐ႈျခင္း

၁။ လက္ရွိျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ႏိုင္ငံေရးအေျခအေနသည္ ထိရွလြယ္ေသာ အက်ပ္အတည္း (Dead Lock) အတြင္းသို႔ ေရာက္ရွိေနၿပီဟု ဆိုရပါမည္။

၂။ ထူးျခားသည္မွာ ဤႏိုင္ငံေရးအက်ပ္အတည္းသည္ အာဏာရ NLD ပါတီအစိုးရႏွင့္ အဓိကအတိုက္အခံျဖစ္ေနေသာ (ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ + တပ္မေတာ္) ႏွစ္ဖက္ၾကားတြင္သာမက၊ တိုင္းရင္းသားျပည္နယ္အခ်ိဳ႕ႏွင့္ NLD ကို ေထာက္ခံအားေပးခဲ့ၾကေသာ ျပည္သူလူထုအင္အားစုမ်ားအၾကားတြင္ပါ ေလးပြင့္ဆိုင္အက်ဥ္းအက်ပ္ထဲသို႔ ေရာက္ရွိေနျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။

၃။ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ ရခိုင္အေရး၊ ျမစ္ဆုံအေရး၊ ေျခ/ဥ ျပင္ဆင္ေရးတို႔ကို ဗဟိုျပဳျဖစ္ေပၚေနေသာ ဤႏိုင္ငံေရးအက်ပ္အတည္းသည္ မၾကာမီပင္ မုန္တိုင္းတစ္ခုအျဖစ္ ေရာက္ရွိလာဖြယ္ရွိပါသည္။

၄။ ဤႏိုင္ငံေရးမုန္တိုင္းသည္ လြယ္လြယ္ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းဖြယ္ရာမရွိပါ။ အကယ္၍မ်ား ဤမုန္တိုင္းသည္ ထြက္ေပါက္မရွိဘဲ ပိတ္မိေနမည္ဆိုပါက ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဒီမိုကေရစီလမ္းေၾကာင္းသည္ မူလရည္မွန္းခ်က္မွ ေသြဖည္သြားႏိုင္ၿပီး ျပည္တြင္းမွ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ တြန္းကန္မႈ၊ ျပည္ပမွ ႏိုင္ငံတကာ၏ ဖိအားေပးမႈ၊ ဤႏွစ္ခုအၾကားတြင္ ျပင္းထန္စြာ ေပါက္ကြဲ၊ ထိခိုက္ခံစားရဖြယ္ ရရွိႏိုင္ပါသည္။

၅။ NLD အစိုးရသည္ ၎တို႔၏ မူလေႂကြးေၾကာ္ခ်က္မ်ားျဖစ္ေသာ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ ေျခ/ဥ ျပင္ဆင္ေရး၊ ႏိုင္ငံစီးပြားဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးတို႔အတြက္ ႀကိဳးစားေဆာင္႐ြက္ခဲ့ၾကေသာ္လည္း သုံးႏွစ္သက္တမ္းလြန္ေျမာက္လာသည့္တိုင္ အဆိုပါ သုံးခ်က္စလုံးကို ေအာင္ေအာင္ျမင္ျမင္ ထိထိေရာက္ေရာက္ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ျခင္းမရွိေသးဟု ဆိုရပါမည္။

၆။ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ NCA လမ္းေၾကာင္းျဖင့္ သြားေနေသာ္လည္း မည္မည္ရရ ဘာမၽွျဖစ္မလာခဲ့ပါ။ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ဖက္ဒရယ္စနစ္၊ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္၊ လူမႈေရးစီးပြားေရး ေတာင္းဆိုမႈမ်ားျဖင့္ လုံးခ်ာလည္လိုက္ေနပါသည္။

၇။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ NLD အစိုးရႏွင့္ တပ္မေတာ္တို႔၏ ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားသည္ ေအာင္ျမင္မႈရသင့္သေလာက္ မရခဲ့ပါ။ ဤအခ်ိန္မွာပင္ ဘူးေလးရာ ဖ႐ုံဆင့္ဆိုသလိုပင္ ရခိုင္တြင္ ARSA ႏွင့္ AA တို႔၏ ဆူပူလႈပ္ရွားမႈမ်ားျဖစ္ေပၚလာခဲ့သည္။ ရခိုင္အေရးသည္ MNDA ၏ေျမာက္ပိုင္းအေရးအခင္းထက္ပိုမိုကိုင္တြယ္ရခက္ခဲၿပီး ရခိုင္တိုင္းရင္းသားမ်ား၏ လူမ်ိဳးေရးစိတ္ဓာတ္ျပင္းထန္မႈေၾကာင့္ ပိုမို႐ႈပ္ေထြးက်ယ္ျပန္႔လာဖြယ္ရာ ရွိေနပါသည္။

၈။ NLD အစိုးရသည္ ရခိုင္အေရး (ဘဂၤါလီအေရး) ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံတကာ (အထူးသျဖင့္ အေနာက္အုပ္စု) ၏ ေထာက္ခံမႈပ်က္ယြင္းသြားခဲ့ပါသည္။ NLD အစိုးရသည္ မူလမဟာမိတ္ အေနာက္အုပ္စုေထာက္ခံမႈ ျပန္လည္ရရွိေအာင္ ႀကိဳးစားရင္းႏွင့္ပင္ ျပည္တြင္း၌ သေဘာကြဲလြဲမႈမ်ား ရွိလာခဲ့သလို၊ ျပည္ပမွလည္း ကုလသမဂၢအပါအဝင္ အင္အားႀကီး အေနာက္အုပ္စု၏ အစီအစဥ္တက် တိုးျမႇင့္ဖိအားေပးမႈမ်ားကိုလည္း ရင္ဆိုင္လာခဲ့ရသည္။ ရခိုင္အေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ NLD ၏ႀကိဳးပမ္းေဆာင္႐ြက္မႈသည္ ခုတ္ရာတျခား၊ ရွရာတျခားျဖင့္ ရလဒ္မေကာင္းခဲ့ဟုပင္ ဆိုရပါမည္။

၉။ ဤသို႔ျဖင့္ NLD သည္ ၎၏ အေနာက္ေမၽွာ္ဝါဒသည္ အလုပ္မျဖစ္ႏိုင္ေတာ့မွန္း သိလာခဲ့သည္။ ႏိုင္ငံတကာဆက္ဆံေရးနယ္ပယ္တြင္ ႏိုင္ငံငယ္မ်ားအတြက္ အင္အားႀကီးႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ (ဗီတို Veto) အာဏာရွိေသာႏိုင္ငံ၏ ေထာက္ခံအားေပးမႈမရွိဘဲ ရပ္တည္ရန္ခက္ခဲပါသည္။ အထူးသျဖင့္ မိမိႏိုင္ငံႏွင့္ ေက်ာျခင္းကပ္ သို႔မဟုတ္ ရင္ျခင္းအပ္ေနေသာႏိုင္ငံႀကီးမ်ားႏွင့္ သင့္ျမတ္ရန္ပို၍ အေရးႀကီးပါသည္။ ဤအေျခအေနမ်ားကပင္ NLD အစိုးရအားအေရွ႕ေမၽွာ္ဝါဒကို ေျပာင္းလဲက်င့္သုံးရန္ တြန္းပို႔ျခင္း ခံခဲ့ရပါေတာ့သည္။

၁၀။ NLD အစိုးရသည္ တ႐ုတ္ႏွင့္ အိႏၵိယႏိုင္ငံတို႔ႏွင့္ ဆက္ဆံေရးေကာင္းမြန္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ပါသည္။ အထူးသျဖင့္ ယခင္စစ္အစိုးရ၏ မိတ္ေဆြေဟာင္းတ႐ုတ္အစိုးရႏွင့္ ျပန္ေပါင္းထုပ္ရန္ (မလြဲမေရွာင္သာ) ႀကိဳးပမ္းရပါေတာ့သည္။ တ႐ုတ္၏ စီးပြားေရးမဟာဗ်ဴဟာစီမံကိန္း ‘ေခတ္သစ္ပိုးလမ္းမႀကီး’ ရပ္ဝန္းႏွင့္လမ္းေၾကာင္း Belt and Road Initiatiue (BRI) တြင္ပါဝင္ရန္ သေဘာတူခဲ့ရပါသည္။

၁၁။ ႏိုင္ငံေတာ္ အတိုင္ပင္ခံေျပာခဲ့သလိုပင္ အိမ္နီးခ်င္းတိုင္းျပည္ဆိုသည္ မိမိတို႔က ေ႐ြးခ်ယ္၍ရေသာအရာမဟုတ္ပါ။ မိမိတို႔ႀကိဳက္သည္ ျဖစ္ေစ၊ မႀကိဳက္သည္ျဖစ္ေစ အိမ္နီးခ်င္းကေတာ့ အိမ္နီးခ်င္းသာျဖစ္၏။ အိမ္နီးခ်င္းအထူးသျဖင့္ အင္အားႀကီးအိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံႏွင့္ မိမိႏိုင္ငံ၏ အမ်ိဳးသားစီးပြားအတြက္ အဆင္ေျပေအာင္ ေပါင္းသင္းႏိုင္ရန္လိုပါသည္။

၁၂။ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသည္ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ စစ္အစိုးရအေပၚ ႏိုင္ငံတကာဖိအားမ်ားက်ေရာက္စဥ္ကစ၍ ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ ကူညီေထာက္ခံအားေပးမႈရွိသကဲ့သို႔ အျခားတစ္ဖက္တြင္လည္း စစ္အစိုးရထံမွ စီးပြားေရးအခြင့္အလမ္းမ်ား ရယူမႈမ်ားရွိခဲ့ပါသည္။

၁၃။ ယခု NLD အစိုးရႏွင့္ တစ္ေက်ာ့ျပန္ဆက္ဆံေရးတြင္လည္း စီးပြားေရးသာမက ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိစၥမ်ားပါဆက္စပ္မႈမ်ား ရွိလာႏိုင္ပါသည္။ ဤအေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ NLD အစိုးရသည္ တ႐ုတ္အလိုက် ျမစ္ဆုံကိစၥကို ျပန္လည္အသက္သြင္းရန္ ႀကိဳးပမ္းလာျခင္းျဖစ္သည္ ဟုယူဆဖြယ္ရာရွိပါသည္။

၁၄။ NLD အစိုးရအတြက္ ျပႆနာမွာ ၎ကို ေထာက္ခံအားေပးခဲ့ၾကေသာ ျပည္သူမ်ားက ျမစ္ဆုံကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ သေဘာထားကြဲလြဲစြာ တုံ႔ျပန္မႈမ်ားရွိလာျခင္းပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ျမစ္ဆုံကိစၥသည္ NLD အစိုးရအတြက္ ျပည္သူမ်ား၏ ျပင္းထန္ေသာ ထိုးႏွက္ခ်က္ ျဖစ္လာဖြယ္ရာ ရွိပါသည္။

၁၅။ NLD အစိုးရသည္တပ္မေတာ္ႏွင့္ ရင္ၾကားေစ့ေရးအတြက္ သတိထားေဆာင္႐ြက္ေနခဲ့ေသာ္လည္း ရခိုင္အေရးေၾကာင့္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ ပူးတုံခြာတုံ ျဖစ္လာခဲ့သည္။ ရခိုင္ျပည္နယ္လုံၿခဳံေရးအတြက္ တပ္မေတာ္၏ အခန္းက႑သည္ အေရးပါလာသျဖင့္ (ပူးတုံ) ျပဳခဲ့ရေသာ္လည္း တပ္မေတာ္အေပၚ ႏိုင္ငံတကာမွ (ICC)ဖိအားေပးစြပ္စြဲ အေရးယူမႈမ်ား ျဖစ္လာသည့္အခါ (ခြာတုံ) ျပဳခဲ့ျပန္ပါသည္။

၁၆။ တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ NLD အစိုးရသည္ ၂၀၂၀ ေ႐ြးေကာက္ပြဲအတြက္ ေျခ/ဥ ျပင္ဆင္ေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ားကို စတင္လာခဲ့သည္။ ေျခ/ဥ ျပင္ဆင္ေရးသည္ NLD အစိုးရ အာဏာရစဥ္ကပင္ ေႂကြးေၾကာ္ေအာ္ဟစ္ခဲ့ေသာ ကိစၥျဖစ္သည္။
ယခုကဲ့သို႔ သုံးႏွစ္ေက်ာ္ၾကာမွ စတင္ေဆာင္႐ြက္လိုျခင္းသည္ အမွန္တကယ္ျပင္ခ်င္တာမွဟုတ္ရဲ႕လား၊ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ အတြက္ စည္း႐ုံးေဆာင္႐ြက္လိုျခင္းမၽွသာပဲလားဆိုသည္မွာ မသဲကြဲပါ။ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ ပြဲကေတာ့ (ဆူ) သြားသည္မွာ အမွန္ပဲျဖစ္သည္။ ယခုကဲ့သို႔ တမင္ပြဲဆူေအာင္လုပ္တာလည္း ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမွာ ဤကိစၥေၾကာင့္ပင္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ ထိပ္တိုက္ရင္ဆိုင္ခဲ့ရၿပီး တပ္မေတာ္ႏွင့္ ဆက္ဆံေရးအေျခအေနမွာ သိသိသာသာပင္ ဆိုးဝါးသြားခဲ့ျခင္းျဖစ္ ပါသည္။

၁၇။ ဤေျခ/ဥ ျပင္ဆင္ေရးလႈပ္ရွားမႈေၾကာင့္ပင္ NLD အစိုးရႏွင့္ တပ္မေတာ္တို႔အၾကား မူလတည္းကရွိေနခဲ့ေသာ အမုန္းတရားအာဃာတမ်ားသည္ ဗူးေပၚသလို ေပၚလာခဲ့ပါသည္။

တပ္မေတာ္ဘက္မွ လႊတ္ေတာ္အတြင္း/အျပင္ ကန္႔ကြက္ဆန္႔က်င္မႈမ်ား ျပင္းထန္လာခဲ့သလို၊ NLD ဘက္မွလည္းတပ္မေတာ္အေပၚ တိုက္ခိုက္ထိုးႏွက္မႈ၊ စြပ္စြဲေျပာဆိုမႈမ်ား ေပၚေပၚထင္ထင္ ျပဳလုပ္သည္မ်ား ရွိလာခဲ့ပါသည္။ တပ္မေတာ္မုန္းတီးေရး၊ လႈံ႔ေဆာ္လႈပ္ရွားမႈမ်ား ရွိလာခဲ့ပါသည္။ ၎တို႔အနက္ ‘ေဒါင္းတို႔မ်ိဳးဆက္’ သံခ်ပ္အဖြဲ႕၏ တပ္မေတာ္ဆန္႔က်င္ေရး ေဆာင္႐ြက္မႈသည္ ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုကို ဥပေဒမဲ့႐ႈတ္ခ်ေစာ္ကားမႈတစ္ခုအျဖစ္ အ႐ုပ္ဆိုးစြာျဖစ္ေပၚလာခဲ့ပါသည္။

၁၈။ အလားတူပင္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးကို ေထာက္ခံေနေသာ အမ်ိဳးသားေရး ေရွ႕တန္းတင္ေနသူမ်ားကလည္း တန္ျပန္ေဟာေျပာဆႏၵျပမႈမ်ားကို ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကပါသည္။ ‘ေဒါင္းတို႔ မ်ိဳးဆက္’ ႏွင့္ အျခားမီဒီယာ/ပုဂၢိဳလ္မ်ားကို တပ္မေတာ္က ဥပေဒေၾကာင္းအရ တရားစြဲဆိုခဲ့သလို၊ NLD အစိုးရဘက္မွလည္း ဦးဝီရသူအပါအဝင္ အခ်ိဳ႕ေသာပုဂၢိဳလ္မ်ားကို တရားစြဲဆိုမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ အေျခအေနက တစ္ဖက္ကို တစ္ဖက္က အျမစ္ျဖတ္ေခ်မႈန္းေတာ့မည့္ ပုံသဏၭာန္မ်ိဳးျဖစ္ပါသည္။

၁၉။ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးအခင္းအက်င္းသည္ ဤပုံဤနည္းအတိုင္းသာ ဆက္လက္စခန္းသြားေနမည္ဆိုပါက ၂၀၂၀ ေ႐ြးေကာက္ပြဲမတိုင္မီ ေပါက္ကြဲသြားႏိုင္ပါသည္။ NLD ပါတီႏွင့္ဝန္းရံသူမ်ားကလည္း တပ္မေတာ္ကို ေသြးတိုးစမ္းေနၾကသည္။ တပ္မေတာ္ကလည္း (တို႔ေတာ့ မလို၊ ဆိတ္ေတာ့မလိုႏွင့္) ေစာင့္ၾကည့္ေနသည့္သေဘာမ်ိဳး၊ (ေအ)ပလန္ (A Plan ) အတိုင္း သြားေနသည္ ဟုယူဆရသည္။ (ဘီ)ပလန္ (B Plan ) ကို ဘယ္ေတာ့ထုတ္သုံးမည္မသိ။ အသည္းကေတာ့ အေတာ့္ကိုယားေနၿပီျဖစ္ပါသည္။

၂၀။ ဤႏိုင္ငံေရးအက်ပ္အတည္းကို အသည္းတယားယားျဖင့္ ထိုင္ၾကည့္ေနၾကမည့္အစား ထြက္ေပါက္ကို ဝိုင္းဝန္းရွာေဖြေပးရန္ လိုအပ္ပါသည္။

၂၁။ မိမိရွာေဖြေပးလိုေသာ ထြက္ေပါက္မွာ ၂၀၀၈ ေျခ/ဥကို သည္အတိုင္း ခဏထားၿပီး ၂၀၂၀ ေ႐ြးေကာက္ပြဲကို ပုံမွန္လမ္းေၾကာင္းအတိုင္း ယွဥ္ၿပိဳင္ၾကရန္ျဖစ္သည္။ ပြဲဆူေအာင္ အျခားနည္းလမ္းေတြအသုံးမျပဳဘဲ ဒီမိုကေရစီနည္းလမ္းက်က် ျပည္သူမ်ား၏ အဆုံးအျဖတ္ကို ခံယူၾကရန္ျဖစ္သည္။ ျပည္သူမ်ားအေနႏွင့္လည္း ၂၀၁၅ တုန္းကလိုအေျခအေနမ်ိဳး မဟုတ္ၾကေတာ့ပါ။ အေတာ္အတန္ရင့္က်က္ေနၾကၿပီ ျဖစ္သည္။ အက်ိဳးႏွင့္အျပစ္၊ အေကာင္းႏွင့္အဆိုးကို သိျမင္လာႏိုင္ၾကၿပီ ျဖစ္သည္။ ေ႐ြးေကာက္ပြဲဟူသည္ သူႏိုင္ကိုယ္ႏိုင္ တစ္ဖက္ႏွင့္တစ္ဖက္ ကိုယ္ေကာင္းေၾကာင္း၊ သူမ်ားမေကာင္းေၾကာင္းေျပာၿပီး မဲဆြယ္ၾကသည္ကေတာ့ မဆန္းပါ။ လြန္လြန္ကဲကဲ ႏိုင္ငံေရးအၾကမ္းမဖက္ၾကရန္သာ အေရးႀကီးပါသည္။ ေ႐ြးေကာက္ပြဲၿပီးမွသာ အႏိုင္ရပါတီအစိုးရက ၂၀၀၈ ေျခ/ဥကို ျပင္ဆင္လိုက စတင္ျပင္ဆင္ၾကရန္ ျဖစ္ပါသည္။

၂၂။ မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ ၂၀၂၀ ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ NLD ပါတီမွပင္ အကဲသာမႈ ရွိေနဦးမည္ျဖစ္ပါမည္။ သို႔ရာတြင္ ၂၀၁၅ ကလို အုန္းအုန္းကၽြက္ကၽြက္ တစ္ခဲနက္ေအာင္ပြဲခံႏိုင္ဦးမလား၊ ႏွာတစ္ဖ်ားႏွင့္ အသာကပ္ႏိုင္မွာလားဆိုသည္မွာမူ သိပ္မေသခ်ာေတာ့ဟု ဆိုရပါမည္။

၂၃။ မိမိအျမင္ေျပာရလၽွင္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲတစ္ခုတြင္ တစ္ဖက္ဖက္မွ အျပတ္အသတ္ အႏိုင္ရခဲ့ပါက အႏိုင္ရပါတီသည္ ဒီမိုကေရစီမွသည္ အာဏာရွင္အျဖစ္သို႔ တြန္းပို႔ျခင္းခံရတတ္ပါသည္။ ယခုအခါ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္းကို တပ္မေတာ္က ရယူထားသျဖင့္ လႊတ္ေတာ္၏ဟန္ခ်က္ကို ထိန္းၫွိျခင္း (Check and Balance) ကို အထိုက္အေလ်ာက္ လုပ္ႏိုင္ေသးသည္။ အကယ္၍မ်ား တပ္မေတာ္သည္ ႏ္ိုင္ငံေရးမွ လုံး၀ထြက္ခြာသြားခ်ိန္တြင္မူ လႊတ္ေတာ္၏ဟန္ခ်က္ ပ်က္သြားႏိုင္ပါသည္။ သို႔ျဖစ္၍ ေ႐ြးေကာက္ပြဲစနစ္ကို ႏိုင္သူအကုန္ယူ (Winner takes all ) စနစ္အစား မဲအခ်ိဳးက်ျဖင့္ ရယူသည့္စနစ္ PR ( Proportional Representation) စနစ္က်င့္သုံးလၽွင္ ပို၍ ပို၍ ဒီမိုကေရစီဆန္မည္ထင္သည္။ PR စနစ္ က်င့္သုံးျခင္းသည္ တပ္မေတာ္အား လႊတ္ေတာ္အတြင္းမွ ေစာစီးစြာထြက္သြားေကာင္း ထြက္သြားေစႏိုင္သည့္အခ်က္ျဖစ္ပါသည္။

၂၄။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လက္ရွိႏိုင္ငံေရးအေျခအေနမွာ တစ္ဖက္ႏွင့္ တစ္ဖက္ ရန္ၿငႇိဳးမ်ား မေျပၾကေသးဘဲ အာဃာတအဖုအႀကိတ္မ်ား ရွိေနၾကဆဲျဖစ္ရာ ပါတီတစ္ခုခုမွ ေတာင္ၿပိဳကမ္းၿပိဳ လုံး၀အာဏာရသြားျခင္းမ်ိဳးမဟုတ္ဘဲ အာဏာကိုမၽွတစြာ ခြဲေဝယူၿပီး စုေပါင္းေခါင္းေဆာင္ႏိုင္သည့္အစိုးရမ်ိဳးျဖစ္လၽွင္ ပိုေကာင္းမည္ထင္ပါသည္။ အမွန္ေတာ့ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ဒီမိုကေရစီစနစ္ႏွင့္ အသားမက်ေသးပါ။ သို႔ျဖစ္ပါ၍ တစ္ဦးတစ္ေယာက္၊ တစ္ပါတီလက္ထဲသို႔ အာဏာကို အပ္ႏွင္းျခင္းသည္ ဒီမိုကေရစီလမ္းေၾကာင္းမွ ေသြဖည္သြားႏိုင္သည္ကို သတိျပဳသင့္ပါသည္။

၂၅။ မိမိယူဆခ်က္မွာ ၂၀၂၀ မတိုင္မီ တပ္မေတာ္မွ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးရေအာင္ အဓိကထား ဦးစီးေဆာင္႐ြက္သင့္သည္။ NLD ပါတီအစိုးရအေနႏွင့္လည္း ႏိုင္ငံဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးႏွင့္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးကို အဓိကထားေဆာင္႐ြက္သင့္သည္။ ျပည္သူလူထုအေနႏွင့္ အထက္ပါတပ္မေတာ္ႏွင့္ အစိုးရတို႔၏ အဓိကလုပ္ငန္းမ်ားကို ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္႐ြက္သင့္ပါသည္။

၂၆။ နိဂုံးခ်ဳပ္တင္ျပလိုသည္မွာ လက္ရွိျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ႏိုင္ငံေရးအေျခအေနသည္ ထူးမျခားနားျပဇာတ္တစ္ပုဒ္ကို ၾကည့္ေနရသလိုပင္ ပ်င္းရိၿငီးေငြ႕ဖြယ္ျဖစ္ေနပါသည္ (It gets boring just being at the current political situation in Myanmar.)။ လက္ရွိ လမ္းအို/လမ္းေဟာင္း (Wheel Track) ႀကီးအတြင္းမွ တိုးထြက္ၿပီး လမ္းသစ္တစ္ခုကို ေဖာက္ႏိုင္မွသာလၽွင္ ဒီမိုကေရစီခရီး ျမန္ျမန္ေရာက္မည္ျဖစ္ပါသည္။ တစ္ဖက္ႏွင့္တစ္ဖက္ ကြဲျပားျခားနားမႈ နည္းပါးေသာ အစြန္းမေရာက္ေသာ ရင္ၾကားေစ့ေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးသမမၽွေျခရွိမႈ (Political Neutralization) ကို ဖန္တီးႏိုင္မွသာလၽွင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ႏိုင္ငံေရးအေျခအေနသည္ ပိုမိုစိတ္ဝင္စားဖြယ္ေကာင္းလာမည္ဟု ယူဆရပါေၾကာင္း တင္ျပအပ္ပါသည္။ 

 

ေမာင္တင္စိုး (လူရည္ခၽြန္-ရန္ကုန္)

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *