တစ္ေက်ာ့ႏွစ္ေက်ာ့ အႀကိမ္ႀကိမ္ေလၽွာ႔ စကလကအခြန္

ဆယ္စုႏွစ္တစ္ခုေက်ာ္အတြင္း ခုနစ္ႀကိမ္တိုင္တိုင္ ေလၽွာ႔ခ်ေပးခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။

အတိအက်ဆိုရလၽွင္ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္မွသည္ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘ႑ာႏွစ္အထိ စည္းၾကပ္မႈမွလြတ္ကင္းေနေသာ ဝင္ေငြမ်ားကို အခြန္ႏႈန္းေလၽွာ႔ခ်ေပးခဲ့သည္မွာ ခုနစ္ႀကိမ္တိတိ ျဖစ္သည္။

ယခုအစိုးရလက္ထက္တြင္ စည္းၾကပ္မႈမွ လြတ္ကင္းေနေသာဝင္ေငြမ်ားအေပၚ ေကာက္ခံသည့္ အခြန္ႏႈန္းထားကို တစ္ႀကိမ္မၽွေလၽွာ႔ခ်ျခင္းမရွိေသးေသာ္လည္း ေလၽွာ႔ခ်ရန္ ႀကိဳးစားမႈမွာ ဒုတိယအႀကိမ္ေျမာက္ ျဖစ္သည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ႏွစ္ဝက္ဘ႑ာႏွစ္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ အဆိုပါစည္းၾကပ္မႈမွ လြတ္ကင္းေနေသာဝင္ေငြမ်ားကို အခြန္ႏႈန္းေလၽွာ႔ခ်ရန္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သို႔ အစိုးရအဖြဲ႕က ဥပေဒမူၾကမ္းတင္သြင္းခဲ့ေသာ္လည္း အၿပီးသတ္ဥပေဒ အတည္ျပဳခ်ိန္တြင္ အဆိုပါအခြန္ႏႈန္းေလၽွာ႔ခ်မည့္ စာပိုဒ္ကို ျပန္ျဖဳတ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

အခြန္မေဆာင္၊ အခြန္ေလ်ာ့နည္းေပးေဆာင္ထားၿပီး ဝင္ေငြရလမ္း မေဖာ္ျပႏိုင္သည့္ စည္းၾကပ္မႈမွ လြတ္ကင္းေနေသာ ဝင္ေငြမ်ားအေပၚေကာက္ခံသည့္ အခြန္ႏႈန္းကို ၁၉၉၀ ခုႏွစ္၊ ၁၉၉၄ ခုႏွစ္၊၂၀၀၇ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္အထိ၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ႏွင့္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တို႔တြင္ အႀကိမ္ႀကိမ္ ေလၽွာ႔ခ်ေပးခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။

ဝင္ေငြရလမ္းမေဖာ္ျပႏိုင္သူမ်ားအေနႏွင့္ အဆိုပါဥပေဒမူၾကမ္းကို ႀကိဳဆိုေထာက္ခံၾကမည္ျဖစ္သလို ပုံမွန္အခြန္ထမ္းေဆာင္ေနသူမ်ားအတြက္ ေသာက္ရခက္သည့္ ေဆးခါးႀကီးသဖြယ္ျဖစ္သည္။

“ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕ လက္ရွိစီးပြားေရးအေျခအေနကို ပိုမိုတိုးတက္ေကာင္းမြန္လာေစဖို႔ တြန္းအားေပးၿပီး ေဆာင္႐ြက္တဲ့အေနနဲ႔ ျပည္တြင္းရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ၊ စားသုံးမႈမ်ား တိုးျမင့္လာေစရန္အလို႔ငွာ ျပည္သူမ်ားလက္ဝယ္ရွိ စည္းၾကပ္မႈလြတ္ကင္းေနေသာ ေငြမ်ား ျပန္လည္ေပၚ ထြက္လာေစရန္အတြက္ ျဖစ္ပါတယ္”ဟု စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးေမာင္ေမာင္ဝင္းက ဩဂုတ္လ ၇ ရက္ေန႔က ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္တြင္ ေျပာၾကားထားသည္။

အခြန္ေလၽွာ႔ေပါ့ေပးခဲ့ေသာ ယခင္အႀကိမ္မ်ားတြင္လည္း အစိုးရအဖြဲ႕မ်ားက ထိုနည္းႏွင္ႏွင္ပင္ ဆိုခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။

အိုးအိမ္တိုက္တာ၊ ၿခံ၊ေျမ၊ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ စသည့္ အေျခပစၥည္းေရာင္းဝယ္မႈမ်ားတြင္ ဝင္ေငြရလမ္း မေဖာ္ျပႏိုင္သည့္အတြက္ အမည္ေပါက္ေျပာင္းလဲျခင္းမရွိဘဲ သည္အတိုင္းထားသည့္ ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားစြာ ျပည္တြင္း၌ ရွိေနသည္။

လက္ရွိတည္ဆဲအခြန္ဥပေဒအရ ယင္းကဲ့သို႔ ဝင္ေငြရလမ္းမျပႏိုင္ေသာ ဝင္ေငြမ်ားကို က်ပ္သိန္းသုံးရာအထိ ၁၅ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ က်ပ္သိန္းသုံးရာအထက္မွ က်ပ္သိန္းတစ္ေထာင္အထိ ၂၀ ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ က်ပ္သိန္း တစ္ေထာင္အထက္ကို ၃၀ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ အခြန္ေကာက္ခံမည္ျဖစ္သည္။

ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သို႔ တင္သြင္းထားသည့္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ျပည္ေထာင္စု၏ အခြန္အေကာက္ဥပေဒမူၾကမ္းတြင္ ထိုအခြန္ႏႈန္းထားမ်ားကို ေလၽွာ႔ခ်ေပးထားသည္။

ဝင္ေငြရလမ္းမျပႏိုင္ေသာဝင္ေငြ က်ပ္သိန္းတစ္ေထာင္အထိကို ၃ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ က်ပ္သိန္းသုံးေထာင္အထိကို ၅ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ က်ပ္သိန္းသုံးေသာင္းအထိကို ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ က်ပ္သိန္းသုံးေသာင္းအထက္ကို ၃၀ ရာခိုင္ႏႈန္း အခြန္က်သင့္ေစမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အဆိုပါမူၾကမ္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ဓာတ္ပံု – မိုးေက်ာ္လြင္

တစ္ႏွစ္ဝင္ေငြ က်ပ္ ၄၈ သိန္းထက္ေက်ာ္ပါက အခြန္ေဆာင္ရန္ တာဝန္ရွိၿပီး အေျခခံသက္သာခြင့္၊ ကင္းလြတ္ခြင့္မ်ား ႏုတ္ပယ္ကာ က်န္ရွိေသာ ဝင္ေငြေပၚတြင္ အခြန္ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္းမွ အမ်ားဆုံး ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ အခြန္ေဆာင္ရန္ တည္ဆဲဥပေဒက ျပ႒ာန္းထားသည့္ အခြန္ေပးေဆာင္ေနသူမ်ားကမူ ယင္းသို႔ အခြန္ႏႈန္းေလၽွာ႔ခ်မႈကို မမၽွတဟု ေဝဖန္ၾကသည္။

“တစ္ႏွစ္မွာ ဝင္ေငြ သိန္းသုံးရာေက်ာ္တာနဲ႔ ေက်ာ္သြားတဲ့အေပၚမွာ အခြန္ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္းနဲ႔ေဆာင္ေနရသူေတြ ရွိမယ္။ အခြန္မေဆာင္၊ ေရွာင္တဲ့ သူေတြက်ေတာ့ သိန္းတစ္ေထာင္အထိ ကိုမွ ၃ ရာခိုင္ႏႈန္းနဲ႔ ျဖစ္ၿပီးေတာ့ ငါတို႔ေတာ့ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္းနဲ႔ေဆာင္ရတယ္ဆိုၿပီး မမၽွတမႈျဖစ္တယ္လို႔ ခံစားရမွာ သဘာ၀ပဲ” ဟု Win Thin & Associates ၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈဒါ႐ိုက္တာလည္းျဖစ္သူ ဦးမိုးေက်ာ္က ေျပာသည္။

အဆိုပါဥပေဒမူၾကမ္းအရ ပုံမွန္အခြန္ေဆာင္သူအေနႏွင့္ အေျခခံသက္သာခြင့္၊ ကင္းလြတ္ခြင့္အားလုံး ႏုတ္ပယ္ၿပီး အခြန္ေဆာင္ရန္ အသားတင္က်န္ရွိေသာ တစ္ႏွစ္ဝင္ေငြ သိန္းႏွစ္ရာရွိသည္ဆိုပါက တစ္ႏွစ္စာ ဝင္ေငြခြန္ ၂၁ ဒသမ ၅ သိန္း ေပးေဆာင္ရမည္ျဖစ္ၿပီး အခြန္မေဆာင္၊ ေရွာင္ခဲ့ပါက ေလၽွာ႔ေပါ့ေပးထားေသာ အခြန္ႏႈန္းအရ ေျခာက္သိန္းသာ ေပးေဆာင္ရမည္ျဖစ္သည္။

ယင္းကဲ့သို႔ ငါးႏွစ္ကာလကိုတြက္ ၾကည့္မည္ဆိုလၽွင္ ပုံမွန္အခြန္ေဆာင္သူမွာ ငါးႏွစ္အတြက္ ဝင္ေငြခြန္ က်ပ္ ၁၀၇ ဒသမ ၅ သိန္းေဆာင္ရမည္ျဖစ္ၿပီး ငါးႏွစ္လုံး အခြန္မေဆာင္၊ ေရွာင္ခဲ့သူမွာ ငါးႏွစ္စာ ဝင္ေငြ က်ပ္သိန္းတစ္ေထာင္အတြက္ ဝင္ေငြခြန္ က်ပ္သိန္းသုံးဆယ္သာ ေဆာင္ရမည္ျဖစ္သည္။

“ဒီလိုမ်ိဳး တစ္ႀကိမ္၊ ႏွစ္ႀကိမ္၊ သုံးႀကိမ္ေပးလိုက္ဆိုေတာ့ လူေတြကလည္း ေနာက္အႀကိမ္ႀကိမ္လာဦးမလား ဆိုၿပီး ေတြးေနမွာပဲ။ ဘာမွမေဆာင္လည္း ရပါတယ္။ ေနာက္တစ္ႀကိမ္မွ ေဆာင္လိုက္တာေပါ့လို႔ ေတြးသြားၾကရင္ အခြန္ထမ္းေတြၾကား မမၽွတမႈက ဆက္ျဖစ္ေနမွာပဲ” ဟု ဦးမိုးေက်ာ္က မွတ္ခ်က္ေပးသည္။

တစ္ဖက္တြင္မူ လုပ္ငန္းတိုးခ်ဲ႕ခ်င္ေသာ္လည္း ပိုင္ဆိုင္မႈ၊ ဝင္ေငြရလမ္းမျပႏိုင္၍ အခြန္ႏႈန္းႀကီးႀကီးျဖင့္ အခြန္ေဆာင္ေနရသည့္အတြက္ အခြန္ႏႈန္းေလၽွာ႔ခ်ေပးရန္ ေတာင္းဆိုၾကသည့္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားလည္း ရွိသည္။

ယင္းသို႔ အခြန္ႏႈန္းေလၽွာ႔ခ်လၽွင္ ေႏွးေကြးေနေသာ တိုင္းျပည္စီးပြားေရးအထိုက္အေလ်ာက္ ျပန္လည္ေကာင္းမြန္လာႏိုင္ၿပီး ေငြေၾကးလည္ပတ္မႈ ပိုေကာင္းလာႏိုင္ေၾကာင္း လုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ဆိုၾကသည္။

အစိုးရအဖြဲ႕က ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သို႔ တင္ျပထားသည့္ဥပေဒမူၾကမ္းအရမူ စည္းၾကပ္မႈမွ လြတ္ကင္းေနေသာ ဝင္ေငြမ်ားအေပၚ ဝင္ေငြခြန္ႏႈန္းထားေလၽွာ႔ခ်ေပးျခင္းကို အေျခပစၥည္းဝယ္ျခင္း၊ တည္ေဆာက္ျခင္း၊ ရယူျခင္းႏွင့္ လုပ္ငန္းအသစ္တည္ေထာင္ျခင္း၊ လုပ္ငန္းထပ္မံတိုးခ်ဲ႕ျခင္းတို႔အတြက္ အသုံးျပဳမည့္ ေငြေၾကးမ်ားအေပၚတြင္သာ ခံစားရရွိေစမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း စီမံကိန္းႏွင့္ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးေမာင္ေမာင္ဝင္းက ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ ရွင္းလင္းေျပာၾကားထားသည္။

အခြန္ေလၽွာ႔ေပါ့ေပးမႈမွာ ျဖစ္သင့္ေသာ္လည္း စက္႐ုံ၊ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အမွန္တကယ္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမည့္ လုပ္ငန္းမ်ားကိုသာ စနစ္တက် စိစစ္ကာ အခြန္ေလၽွာ႔ေပးသင့္ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ စက္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းဥကၠ႒ ေဒါက္တာေအာင္သိန္းက ဆိုသည္။

အခြန္ေလၽွာ႔ေပါ့မႈကို မည္သို႔ မည္ပုံ ေပးမည္ဆိုသည္က ပိုအေရးႀကီးေၾကာင္း ၎က ေျပာသည္။

“တိုင္းျပည္စီးပြားေရးထဲကို ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြ ပိုဝင္လာဖို႔အတြက္၊ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးမႈကို အားေပးတဲ့ ကင္းလြတ္ခြင့္မ်ိဳးပဲ ျဖစ္သင့္တယ္။ ဒီတိုင္းပဲ လာေၾကညာသူတိုင္းကို ရာခိုင္ႏႈန္းတစ္ခု ေဆာင္ခိုင္းၿပီး ေငြျဖဴျဖစ္သြားတယ္ဆိုရင္ေတာ့ ဒါက လမ္းေၾကာင္းလြဲသြားႏိုင္တယ္။ Fair မျဖစ္ဘူးေပါ့” ၎က ဆက္ေျပာသည္။

အဆိုပါဥပေဒမူၾကမ္းတြင္ တရားမဝင္ေငြေၾကးႏွင့္ ေငြေၾကးခဝါမႈတို႔ႏွင့္ သက္ဆိုင္ျခင္းမရွိေစရန္ ေဖာ္ျပခ်က္ ပါဝင္ေသာ္လည္း ယခင္ကတည္းက အျမစ္စြဲလာသည့္ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူအက်င့္ပ်က္ျခစားမႈမ်ားေၾကာင့္ ႏွစ္မ်ားစြာ ပုန္းကြယ္ေနသည့္ ေငြမည္းမ်ားပါလာလၽွင္ မည္သို႔ကိုင္တြယ္မည္နည္းဆိုသည္ကို ေမးခြန္းထုတ္မႈမ်ားလည္း ရွိသည္။

“ဥပေဒၾကမ္းမွာေတာ့ ေငြေၾကးခဝါခ်မႈနဲ႔ မသက္ဆိုင္ေစရလို႔ေျပာေပမယ့္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေပါ့ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုလို႔ ရတာေတြ ရွိေနတာပါပဲ။ တကယ့္လက္ေတြ႕မွာ လုပ္ႏိုင္တဲ့လုပ္ငန္းစဥ္ေတြ ရွိသလား ဆိုတာက ေမးခြန္းထုတ္စရာပဲ”ဟု ဦးမိုးေက်ာ္က ဆိုသည္။

ယခုလို အခြန္ေလၽွာ႔ေပါ့ေပးမႈမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္သာမက ႏိုင္ငံတကာတြင္လည္း လုပ္ေဆာင္ေလ့ရွိၾကသည္။

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံတြင္ ၁၉၇၁ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ အခြန္ေလၽွာ႔ေပါ့မႈ ၁၈ ႀကိမ္၊ အိႏၵိယႏိုင္ငံတြင္ ၁၁ ႀကိမ္၊ အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံတြင္ ေလးႀကိမ္၊ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံတြင္ ၁၉၇၂ ခုႏွစ္မွ ၁၉၉၉ ခုႏွစ္အထိ ၁၅ ႀကိမ္ႏွင့္ ၂၀၀၁ ခုႏွစ္မွ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္အထိ ပုံစံမ်ိဳးစုံျဖင့္ အခြန္ေလၽွာ႔ေပါ့မႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၾကသည္။

ယင္းတို႔အနက္မွ ေအာင္ျမင္မႈအရွိဆုံး အခြန္ေလၽွာ႔ေပါ့မႈအစီအစဥ္အျဖစ္ အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံတြင္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္အထိ လုပ္ေဆာင္ခဲ့မႈတစ္ခုသာ အထင္အရွားျပစရာရွိသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္လည္း အခြန္ေလၽွာ႔ေပါ့မႈ၊ အခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္၊ အခြန္လြတ္ၿငိမ္းသာခြင့္ စသျဖင့္ အႀကိမ္ႀကိမ္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၿပီးျဖစ္ရာ အခြန္မေဆာင္၊ အခြန္ေရွာင္သူမ်ားအေနႏွင့္ ေနာင္အနာဂတ္တြင္လည္း ယင္းသို႔ ထပ္လာဦးမည္ဟု ေမၽွာ္လင့္ေကာင္း ေမၽွာ္လင့္ႏိုင္သည္။

“လူေတြက အတိတ္ကိုၾကည့္ၿပီး အနာဂတ္မွာလည္း ဒါမ်ိဳးလာဦးမွာပဲဆိုၿပီး ခုခ်ိန္လာတုန္း။ တစ္ခါေဆာင္လိုက္၊ ေနာက္ထပ္လာေတာ့မွ ေဆာင္မယ္ဆိုရင္၊ Law Enforcement မရွိရင္ တိုင္းျပည္အတြက္ မေကာင္းဘူးေပါ့” ဟု ဦးမိုးေက်ာ္က ဆိုသည္။

သို႔ေသာ္ ယခုတစ္ႀကိမ္သည္ တည္ဆဲဝင္ေငြခြန္ဥပေဒအရ ေနာက္ဆုံးအႀကိမ္လည္း ျဖစ္သြားႏိုင္သည္။

အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ဝင္ေငြခြန္ဥပေဒအသစ္ကို အစိုးရအဖြဲ႕က ေရးဆြဲေနသည္မွာ ေနာက္ဆုံး အေခ်ာသတ္အဆင့္သို႔ ေရာက္ေနၿပီျဖစ္သည္။

ထိုဝင္ေငြခြန္ဥပေဒအသစ္ ေပၚထြက္လာလၽွင္ စည္းၾကပ္မႈမွ လြတ္ကင္းေနေသာဆိုသည့္ အသုံးအႏႈန္းပင္ ပါဝင္လာရန္ အေၾကာင္းမရွိေတာ့ေၾကာင္း ျပည္တြင္းအခြန္မ်ားဦးစီးဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္ ဦးမင္းထြဋ္က ယခုလိုဆိုသည္။

“အဲဒီဝင္ေငြခြန္ ဥပေဒအသစ္ ေပၚလာရင္ ခင္ဗ်ားတို႔ ေျပာေနတဲ့ စကလက (စည္းၾကပ္မႈလြတ္ကင္းေနေသာ ဝင္ေငြမ်ား) ဆိုတဲ့ ေခါင္းစဥ္လည္း မရွိေတာ့ဘူး။ ၿပီးသြားၿပီ”

စစ္ၿငိမ္းသူ

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *